auto foto orientesanas
Reģistrācija uz pasākumuDalībnieku atsauksmes Visas atsauksmes »

(Sakārtotas no jaunākās uz vecāko)

Ierakstīt jaunu atsauksmi »»

Visi, kas ieraksta atsauksmi par tikko notikušo posmu, piedalās izlozē, kur viens autors saņems 25€ atlaidi dalības maksai nākamajam posmam. Atlaides kods tiks atsūtīts uz epastu. Šī atlaide nesummējas ar citām. Izloze notiek, ja par konkrēto posmu ierakstītas vismaz 5 atsauksmes.

Linda, "Jautrie braucēji" #56 pirms 4 dienām
Pēdējās sacensības bija ideālas. Laika apstākļi lutināja, brīžiem pat vietām uzspīdēja saulīte. Paveicās kādam zvejniekam jūras malā, kurš visu cauru dienu dabūja pozēt dalībniekiem ar butēm. Mēs jau smējāmies, ka kungs varētu prasīt 2 eiro par bildi un piepelnīties sestdienas vakaram. Kārtējo reizi pārsteidza vietas, kurās mēs bijām bijuši neskaitāmas reizes, bet braucot sacensībās, tika ieraudzīts kas tāds, ko iepriekš neviens no mums nebija redzējis. Noķert kādu aitu - tas bija īstens pārbaudījums. Vienīgās aitas, kuras atradām, ganījās lielā aplokā un noķert tāds nebija iespējams. Nedaudz pietrūka, lai savāktu vārdu "Kursa". Bet tas nekas. Ceram uz lielāku veiksmi nākamajā gadā.
Zachery 2018-10-10 04:27 (176.110.19.*)
外贸全功能自动化营销软件 - https://www.snsep.com/

微信: MaggieLiHK

QQ: 3204290153

邮箱: info@snsep.comFacebook全功能自动营销系统包含「发布」与「采集」两大模组,功能含跨数十种在Facebook里所需要的营销功能,几乎能满足所有产品/服务推广需求。发布模组包含批量加好友(支持UID批配)、加小组、接受/取消好友请求、推文、变量信息发布、养号、Tag标记好友、批量私讯、自动回复贴文/私讯排程、批量粉丝页按赞/邀请好友按赞、推(顶)小组贴文、自动分享/按赞贴文、粉丝主页管理等全功能营销任务。采集模组核心采用Facebook进阶Graph Search语法,能够有效精准采集专页、小组、小组成员、贴文互动(贴文赞、分享、评论)用户、粉丝主页详细数据(邮箱/电话等)、用户详细数据(邮箱/电话等)、直播间观众、Graph Search批配用户等专页采集功能。系统支持多帐号同时批量排程任务且无帐号管理上限。可挂Proxy代理IP实现一帐号一IP,同时支持多种帐号登录模式,包含 Android / iOS手机APP模式、Cookie模式、PC浏览器模式、FB开发者APP模式、Token等登录模式,完整的帐号管理功能。[发布功能列表]快速批量获取你加入的小组清单,朋友清单,粉丝主页清单…

关键字搜索小组、检查状态、批量加入/退出小组、小组类型、成员计数、条件筛选、开启/关闭小组通知、小组发文是否需审核…

通過批量邀请拉好友进小组

将文字/鏈結,单/多张圖片,或营销信息批量发布到小組,甚至将相簿发布到小组。

发布图片或圖片+视频到小组,好友动态墙,粉丝主页,个人动态墙。

在Facebook上直播,可自定义导入视频资源(视频档,Facebook视频链接,YouTube链接,屏幕录制)。

直播自动排程(可指定本地端视频)

分享贴文到小组、粉丝主面,好友动态墙,个人主页

自动回复个人主页、粉丝主页贴文評論/私讯(支持通过特定关键字指定回复内容)

自动接受好友邀请、邀请加入小组、粉丝主页按赞邀请

批量自动对指定用户贴文、小组贴文、粉丝主页贴文按赞

自动戳(Poke)好友,自动对好友生日快乐,自然增加帐户互动率。

个别或批量添加帐户,支持多种登陆方式:使用浏览器登录,模拟手机(Android或IOS应用程序)登录,Cookies登陆、Token登陆。

贴文指定或随机标记(Tag)朋友。

将信息,单张或多张图片发布到个人动态或朋友动态。

向好友批量发送私讯。

支持随机发送信息,链接,图片,视频,预防Facebook检测为垃圾邮件。

买卖小组添加销售贴文

分享贴文/相册到小组、粉丝主页、好友时间线……

关键字搜索用户名,自动向用户发送好友邀请。批量取消已送出的好友邀请。撷取好友邀请,可批量接受或拒绝。

关键字查找粉丝主页,并获取粉丝主页资讯(如粉丝数,网站,邮箱,电话)。批量邀请朋友按赞粉丝主页。

将信息、图片发布到粉丝主页。

自动顶小组贴文(将你在小组的贴文顶到小组动态顶部)。

搜索活动(Event)。参加活动、批量邀请好友参加活动。

发布信息,单张照片到活動(Event)。

自动排程贴文发布到任何地方(小组,粉丝主页,好友动态,私讯,评论)。

自动批量加入小组。

支持设置任务排程时间间隔,降低Facebook侦测机率。

支持批量Facebook帐号(无上限)。每个帐户支持proxy代理。每个帐号可独立管理运作。

[采集功能列表]人物(可依性别、地区、粉丝页成员、小组成员等条件查询)

贴文(可依关键词、兴趣、粉丝主页、时间等条件查询)

粉丝主页(可依关键词、主页分类、兴趣等条件查询)

小组(可依公开/封闭/隐私、关键词、主题等条件查询)

活动(可依关键词查询)

地点(可依关键词、地标、曾经到访等条件查询)

APP(可以关键词、分类、相似于某APP等条件查询)

采集专页贴文内容数据

采集专页互动用户数据

UID反查用户资料

采集小组成员

关键词找FB用户

采集直播间互动观众

Graph Search链结采集用户UID

采集直播间互动观众

ID反查粉丝主页资料

ID反查小组资料

ID反查贴文内容

ID反查地点

ID反查活动
KEAVMNQa 2018-10-11 17:57 (85.202.194.*)
Ìîñêâà Çÿáëèêîâî

Mdma êóïèòü ýêñòàçè

Ãàøèøü â êàçàíè çàêàçàòü

Êóïèòü ÑÊ Êðèñò Áåëûå Èðáèò

dopshop.cc отзывы

Çàêàçàòü òðàìàë ÷åðåç èíòåðíåò

Ñêîðîñòü çàêëàäêè õàáàðîâñê

Ãàð íàðêîòèê

Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ãóáêèíñêîì

Кетанов при температуре

Êîëîìíà

Ãäå êóïèòü ãàëëþöèíîãåííûå ãðèáû

Âîëãîðå÷åíñê

Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Òóëå

Òàðêî-Ñàëå

Video mos ru доступ

Áåëîðå÷åíñê

Ìÿñî â ðîçíèöó ïî îïòîâûì öåíàì

Íèööà

Çàêëàäêè êðèñòàëû â Ñàìàðå

Ìîñêâà Áåãîâîé êóïèòü ãàøèø
KdLKjIWTpICs 2018-10-11 22:16 (193.32.94.*)
Ìîñêâà Òâåðñêîé

Hîâîñòè ïî òåìå: Íàðêîòèêè

Ìîæàéñê

AnonymoX: ðàñøèðåíèå äëÿ Google Chrome, îáåñïå÷èâàþùåå àíîíèìíîñòü â èíòåðíåòå

Фенилэфрин — Википедия

Êóïèòü Àìôåòàìèí Ïÿòèãîðñê

Êàòàëîã ýêñòàçè

Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Äíå

Çàêëàäêè åêá

Фенотропил как долго принимать

Çàêàìåíñê êóïèòü Ìåôåäðîí [ìåëêèå êàìíè/ìóêà] HQ

Íàðêîòèêè ñëåíã

Êóïèòü Ïÿòêó Ìàêàðîâ

Çàêëàäêè êîêàèí â Òâåðè

Êóïèòü Ïåêñ Ëîäåéíîå Ïîëå

Кмв13 biz

Çàêëàäêè øèøêè â Ñåì¸íå

Èíñáðóê

Ïëàçìåííûå òåëåâèçîðû á/ó

Çàêëàäêè ãåðîèí â Äèìèòðîâãðàäå

Àðòåì
brJpMCsesx 2018-10-12 06:55 (95.85.70.*)
Íþðíáåðã

Òîñíî

Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Àëàãèðå

Êóïèòü ñêîðîñòü â Ñóäîãäà

Купить Шишки Белово

Ñòðóêòóðà íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà

Ñêîðîñòü â åêàòåðèíáóðãå çàêëàäêè

Ôðÿçèíî

Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â ×êàëîâñêå

Cannabinoid

Òðàìàäîë òðèï

Áóýíîñ-Àéðåñ

Ìåôåäðîí ñèíòåç

Êóïèòü Ãàøèø Êîðî÷à

Êàðèíòèÿ

Соль нитритная для колбасы в розницу

Íèíãïî êóïèòü ãàøèø

Êóïèòü Òâ¸ðäûé Ñëàâãîðîä

Çàêëàäêè ñêîðîñòè â åêàòåðèíáóðãå

Ìîñêâà ×åð¸ìóøêè

Óñòü-Ëàáèíñê êóïèòü íàðêîòèêè
JKQyttwSiqnXyzsf 2018-10-12 11:15 (46.161.61.*)
Ïðîäàæà ñïàéñ êîðîáêà spice Íàëü÷èê ãåðîèí ñïàéñ smoking ×

Áåëîãîðñê

Çàêëàäêè êðèñòàëû â Âîðñìå

Çàêëàäêè ëèðèêà â Øàõòå

Закладки амфетамин в Саяногорске

Êûçêàëåñè

Æðàòü õàíêó — ñ ðóññêîãî

Íîâîðîññèéñê

Êóïèòü ñêîðîñòü â Íîâîêóáàíñê

Купить Орех Ливны

Òîï 9 onion ñàéòîâ

Ïîðòóãàëèÿ

Êóïèòü Ãàðèê Áåëîâî

Êîòîâî

Òèõâèí

Шишки в Соликамске

Ñàéò çàêëàäîê ïî ñïáó

Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Ìîãî÷à

Ìèêñû Çàêëàäêè Áàòàéñê

Íàðî - Ôîìèíñê

Çàêëàäêè ìåòàäîí â Ïóøêèíå
MzAGHFngwvqgiJ 2018-10-12 15:34 (185.250.42.*)
Êóïèòü Ìåôåäðîí Êàðïèíñê

Êóïèòü Øèøêè àê47 â Ñëàâñê

Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â ×åðíîãîðñêå

Êóïèòü êóðèòåëüíûå ñìåñè â ìîñêâå 9 ÷àñà

спайс харьков

Gymnocalycium baldianum

Çàêàçàòü ïñèëîöèáèíîâûå ãðèáû

Ñï ñê ìèêñû

Ãàììà áóòèðîëàêòîí

Попперс в перми

Ñêîðîñòü çàêëàäêè â ÿêóòñêå

Äóáàé

Ìåòèëåíäèîêñèïèðîâàëåðîí ñèíòåç

Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Âèäíîì

Êóïèòü Àôãàíêà Ñðåòåíñê

Купить Кристалы в Дигоре

Ìîíàêî

Åâïàòîðèÿ çàêëàäêè

Êóïèòü òðàìàäîë â ïèòåðå

Ìîñêâà Ìàðüèíî

Áåëîöàðñê
BZKLDwRQY 2018-10-13 00:18 (5.101.217.*)
Îñòðîâ Êðèò êóïèòü çàêëàäêó Cocaine HQ

Êóïèòü ìåòîäîí â Ñåëüöå

Æèãóëåâñê

Êóïèòü Íàðêîòèêè â Èøèìå

Купить Мефедрон Бабушкин

Çàêëàäêè ýêñòàçè â Òèõâèíå

Lsd êóïèòü

Çàêëàäêè òðàìàäîë âÊàìåíêå

×åðåç ñêîëüêî âûõîäèò àìôåòàìèí èç ìî÷è

Екб закладки спайс

Àáàêàí

Êóïèòü Ìåë Áèêèí

Ðîñòîâ-íà-Äîíó çàêëàäêè

Òóðöèÿ

Àëàïàåâñê

Купить закладки метамфетамин в Лысьве

Êóïèòü Êðèñòàëëû Æèãóë¸âñê

Áîðîâñê

Èíîçåìöåâî

Ñåðãèåâ Ïîñàä

Ïåòóøêè
jyXWBwuL 2018-10-18 14:43 (95.85.70.*)
Купить Спайс россыпь Темрюк

Михайловск (Ставропольский край) купить закладку экстази

Москва Силино

Купить закладку Марихуана [Amnesia Haze] Москва Тёплый Стан

Эфедрин запрет в россии

Купить закладку Спайс россыпь Москва Даниловский

Купить Скорость ALPHA-PVP [Кристалл, крисы, ск] Оспиталет

Купить MDMA [Кристалл, molly] Лангепас

Нижний Новгород купить героин

Купить закладки LSD в Меленки

Душети купить Кокаин VHQ - PANAMA

Финике

Зеленоградский округ города Москвы купить закладку кокаина (первый, орех)

Купить Скорость ALPHA-PVP [Кристалл, крисы, ск] Болгария

Мостовской

Как в домашних условиях сделать курительные смеси

Купить закладку Кокаин HQ Bolivia 94% Москва Куркино

Купить Мефедрон [Эйфоретик, МЕФ, мяу-мяу] Терни

Купить закладку Гашиш Печать Euro Натуральный Москва Коньково

Джубга купить LSD-25 (HQ) 250мкг

Пиза купить закладку шишки (бошки) Medika [AK-47]
RCEGcmKMkxLWNUieHPM 2018-10-18 20:02 (81.22.47.*)
Елец

Коста дель Соль

Москва Левобережный купить закладку кокаина (первый, орех)

Якутск купить Марки LSD 250 мкг

Pirat ca как зайти

Купить закладку Марихуана [Amnesia Haze] Москва Богородское

Краснокамск купить Кокаин VHQ - Mexico

Купить MDMA [Кристалл, molly] Москва Дмитровский

Алупка купить закладку марихуаны [White Widow]

Сколько держит кокаин

Великий Новгород

Меленки

АКТОБЕ

Купить Кокаин Пермь

Купить закладку Гашиш Печать Euro Натуральный Москва Измайлово

Атропин доза

Палермо купить закладку метадона [Метод, МЁД]

Курск купить героин

Купить закладку Марихуана [White Widow] Москва Аэропорт

Рославль купить закладку кокаина (первый, орех)

АКТОБЕ купить LSD-25 (HQ) 250мкг
SHoDxltMw 2018-10-19 17:44 (5.189.207.*)
Румыния

Иноземцево купить закладку метадона [Метод, МЁД]

Москва Сокольники купить закладку кокаина (первый, орех)

Москва Басманный купить Cocaine 98% Peru

Закладки шишки ак47 в Котове

Айос-Атанасиос

Махачкала купить закладку шишки (бошки) Medika [AK-47]

Купить Метамфетамин [ЛЁД] Сосновый Бор

Шарм Эль Шейх

реборн серов закладки

Купить закладку Экстази MDMA Pills - BLUE Москва Дорогомилово

Ступино купить закладку героина [хмурый]

Москва Академический купить закладку гашиша [Печать Euro] Натуральный

Москва Силино купить Марихуана

Лиски купить кокаин

Купить закладки спайс в Красноуральске

Джульяно-ин-Кампанья

Купить Кокаин Стрежевой

Евпатория купить закладку марихуаны [Amnesia Haze]

Москва Гольяново

о. Миконос
xALhTXNvgrubzOCZJgD 2018-10-19 21:55 (95.85.68.*)
Майкоп купить MDMA [Кристалл, molly]

Чебаркуль купить Амфетамин [Сульфат в камне, Фен]

Хихон купить закладку шишки (бошки) Medika [AK-47]

Пыть-Ях купить скорость A-PVP

Закладки героин в Камышине

Курагино купить закладку кокаина (первый, орех)

Кутаиси купить LSD-25 (HQ) 250мкг

Джанкой

Александровское (Ставропольский край) купить Спайс россыпь

Best174 biz

Борисоглебск

АСТАНА купить закладку кокаина (первый, орех)

Павловский Посад купить Спайс россыпь

Москва Орехово-Борисово Северное купить закладку метамфетамина [ЛЁД]

Россия

Папаверин наркотик

Купить Мефедрон [Эйфоретик, МЕФ, мяу-мяу] Верона

Равенна купить мдма

Купить Гашиш [Гаш из Голландии] Шексна

Кордова

Портофино купить закладку амфетамина [сульфат в камне, Фен]
cOkAbsBPIGE 2018-10-25 05:01 (185.250.42.*)
Купить Амфетамин [Сульфат в камне, Фен] Чебоксары

Электрогорск

Купить Кокаин (первый, орех) Клагенфурт

Энгельс

Купить MDMA Благодарный

Дмитров купить Кокаин HQ Bolivia 94%

Купить закладку Экстази MDMA 240 мг Москва Обручевский

Москва Соколиная гора

Лакинск купить Экстази MDMA 240 мг

Как приготовить дома амфетамин

Никосия купить Cocaine 98% Peru

Купить закладку Метадон [Метод, МЁД] Москва Северное Чертаново

Червиния купить Кокаин в камнях HQ

Патара

Калининград купить закладку шишки (бошки)[Pineapple Chunk]

Купить марихуану Орлов

Купить Шишки (Бошки) Medika [AK-47] Киев

Спас-Клепики

Меленки купить закладку героина [хмурый]

Лас Пальмас купить закладку кокаина

Иваново
NpmhFSkZPVMBDRecmmT 2018-10-28 00:32 (79.110.28.*)
Êóïèòü ñòèìóëÿòîðû: êîêàèí, àìôåòàìèí, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû.

êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí

Êóïèòü ìàðèõóàíó: ãàøèø, øèøêè, áîøêè, ïëàí, ãèäðîïîíèêó

êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí

Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí

Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí

Êóïèòü ýêñòàçè: MDMA òàáëåòêè, XTC, äèñêè, êðóãëûå, Ecstasy.
DLtClkLKQ 2018-10-28 05:49 (5.8.47.*)
Москва Тверской купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Москва Текстильщики купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Вильнюс (Литва) купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Москва Тимирязевский купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Dxm отбивка

Москва Медведково Южное купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Марсель купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Мосрентген купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Каймакцалан купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Купить Метамфетамин в Анадыре

Сачхере купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Артем купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Восточный округ города Москвы купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Германия купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Крит купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Лирика таблетки как они прут

Авиньон купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Москва Савёлки купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Армавир купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Сиракуза купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики

Москва Обручевский купить закладку онлайн героин экстази ск кристалл мефедрон шишки реагент кокаин лирика трамал скорость наркотики
pFeqSnkAYWoRaXK 2018-10-28 10:18 (5.101.217.*)
Саки ?
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
KALVE #38 pirms 1 mēneša
Šķiet, komandai KALVE Vaiņodes posms bija visvairāk nobraukto kilometru brauciens! Tā kā nolēmām nenakšņot nekur, tad, neskaitot dažas pauzītes, pie stūres tika pavadītas teju 17 h un nobraukti tuvu 890 km!! Gan jau daudziem šoferīšiem pēc brauciena iekrītot gultā vēl joprojām ir sajūta, ka kratītos pa grants ceļiem! :D

Bet par braucienu. Principā, izbraucām visu bez liekiem līkumiem, viens misēklis gadījās, bet bez tā jau neiztikt!

Tā kā sapulcē pirms starta organizatori diezgan pārliecinoši teica, ka visus punktus nevar savākt, tad ar tādu domu, arī devāmies braucienā. Mēģinājām sekot līdzi, kurus punktus vajadzētu atstāt, lai savāktu maksimāli daudz KP. Taču izrādījās, ka bija arī iespējams maksimums! Tomēr pēc brauciena sapratām, ka veiksmīgā kārtā vienu punktu upurējot izdevās savākt trīs punktus, kas bija finiša tuvumā.. Veiksmīgi sanāca!

Ļoti interesants bija čeka uzdevums! Kādā no iepriekšējām atsauksmēm jau bija rakstīts par gadījumu, ka kasierei bija aparātā palicis ziemas laiks. Mēs trāpījām tieši turpat! Bet par laimi bija mums vēl laiciņš, lai aizskrietu līdz nākamajam ciematam, līdz DUS, kur čeku dabūjām!

Nu ko, redzēsim kā ies Organizatoru "mājas spēlē"! Tiekās!!
adidas online store south africa 2018-12-14 22:12 (209.90.225.*)
Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Thanks

adidas online store south africa https://www.soldeshuarache.fr/adidas%20online%20store%20south%20africa-ID2283287.html

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Oksana, Madame Taurins #55 pirms 2 mēnešiem
Vaiņodes posms bija kaut kas! Agrā rīta celšanās, laikapstākļi, grants ceļi un dubļi... Mūsu komandas rīta izklaide, braucot uz startu, ir minēt, kas ir līdzbraucēji uz šosejas – šis ir no "mūsējiem" (orientieristiem) un šis nav, bet ir opis, kas rīta agrumā brauc uz tirgu. Tāda mistiska kopības sajūta rodas, strīpiņā visiem no Skrundas pagrieziena līkumojot Vaiņodes virzienā. Tik daudz braucēju īsā laika sprīdī šis ceļš sen nebija redzējis.

Tālāk jau ir ierasti: reģistrācija, uzdevumi, fotolapas, iepriekšējo posmu apbalvošana, sapulce un nemiers pirms starta. Man kā stūrmanei ir vieglāk, ka sākuma metri pēc starta ir braucami lēnāk – ir vairāk laika "atrast kontaktu" ar karti. Noslēgumā komanda teica, ka esot bijis tā vienkārši, kā nomērīts – kur apstājamies, tur jāfotografējas. Tā nu gluži nebija! Lietuvā pa dubļiem bija jāpabrien, lai tiktu līdz skaistajam kontrolpunktam pie upītes (tāda kā kapela), un, neveiksmīgi aizkāpjot garām laipiņai pāri avotam, izdevās piesmelt arī gumijas zābakus. Labi, ka bagāžniekā ir daudzas maiņas. Kā jau uz grandiozu fotosesiju, rezerves zābaku un zeķu ir līdzi vairāki pāri.

Ļoti patika Lietuvā atlasītie kontrolpunkti, it īpaši Baltijas mitoloģijas parks – tā nu ir vieta, kur atgriezties! Žēl, ka šogad ir vēlais pavasaris, nekas daudz nebija saplaucis, tāpēc Embūtē tā arī neizdevās pārliecināties, vai pirms diviem gadiem stādītās ziemcietes tiešām ir izturējušas un aug piesaulītē pie TICa.

Lai gan Madonas posms būs jāizlaiž dažādu citu saviesīgu pasākumu dēļ, morāli briestam Raganas naktsposmam un apsveram divdiennieku Sāremā. Tāda intensīva orientēšanās vasara!
Nike Air More Uptempo X Supreme 2018-11-24 21:47 (209.90.225.*)
Your blog seems to be having some compatibilty problems in my safari browser. The text seems to be running off the page pretty bad. If you would like you can email me at: %EMAIL% and I will shoot you over a screen grab of the problem.

Nike Air More Uptempo X Supreme https://shopee.tw/Nike-Air-More-Uptempo-X-Supreme-澶IR-鐨摤-閲戣壊鐧界磪鍏ㄩ粦鑱悕-i.93557955.1644652192

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ūpju ligzda #74 pirms 6 mēnešiem
Vaiņodes lidostā mūs sagaida īsts suņa laiks bet 'atkarīgo' pulciņš tomēr salasās diezgan prāvs.

Izbaudam pilnībā dabas nemīlīgo dāvanu un slidināmies pa dubļiem uz kontrolpunktiem.Pamazām krājas mūsu veikuma bagāža un arī laiciņš uzlabojas.Baudam dabu un mēģinam pieturēties pie mūsu kredo-esam atpūtā!!! Bet tā kā sacensību āķis ir lūpā tad tas izdara savas korekcijas.Dzelzceļa stacijas zīmi starp ceļu un uzbērumu neatradām-iespējams ka kāds metāla vācējs savācis(ha-ha),tāpat arī blindāža no ceļa bija aizčāpojusi labu gabalu prom,bet tas nekas-tas viss pieder pie lietas!Skaisti pavadīts laiks, paldies organizatoriem!!!Atliek nomazgāt nomūrēto auto un gatavoties Madonai!Uz redzēšanos!!!Vēlreiz paldies organizatoriem!!!
epub books online 2018-07-21 22:52 (173.255.138.*)
I am doing a animation webliography for a class in high school and we needed an online publication. I loved the set up of your website and the idea of it being peer edited, so i used it in my presentation.

epub books online https://pdfebooks.us/2h53/

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
REPA joņo #55 pirms 7 mēnešiem
Šoreiz braucienā kontrolpunkti lasījās raitāk nekā citas reizes, protams, tas dēļ tā, ka paši esam no šīs puses, līdz ar to brauciens likās vēl interesantāks :)

Pieturu savākšana likās tīri ņemams uzdevums, bet beigās pieturas bez nosaukumiem mūs pievīla un, diemžēl nebijām ievērojuši, ka pietura pie Rīvas upes saucās “Labrags”.

Aitu foto dabūjām! Lielu paldies gribētu teikt saimniekam no “Puķītēm” Cīravas pagastā, kurš bija ļoti atsaucīgs un saprotošs, neraugoties uz to, ka mūsu vainas dēļ aitas sabojāja ganību žogu, tomēr ļāva mums nobildēties ar aitām kūtī.

Noslēguma pasākumā liels paldies par foršām dejām, Pāvilostas jauniešiem par mezglu siešanas apmācībām, paldies teātra aktieriem.Lai gaiši un priecīgi svētki!
Marisol 2018-06-22 18:30 (138.68.78.*)
The Best Way Legit To Make Money Online in 20018 !!

“METHOD TESTED BY ME” You can see there are number of ways legit to make Money Online .I will explain you each of the method so that you can make a big income from internet.

Make $200/day New Fresh Easy Method !!** GET ACCESS NOW ==> https://forms.aweber.com/form/65/303412665.htm
LDWFSgmGloS 2018-06-29 20:04 (5.188.211.*)
I do some voluntary work online pharmacy Tesco has 131 stores in China, but the new joint venture will have more than 3,000. Given that the enlarged company is eventually likely to want to operate under one brand, the Vanguard name is likely to be adopted ahead of Tesco.
mdUUtVyVLQ 2018-06-29 20:13 (5.188.211.*)
We need someone with experience levitra During the 2011-12 run to the Eastern Conference finals, Biron started 20 games, posted a 12-6-2 record and 2.46 goals-against average to ably support Lundqvist during his eventual Vezina Trophy-winning season.
HxGNPRThTNFCkOhXn 2018-06-29 21:23 (5.188.211.*)
Yes, I play the guitar levitra A tweet from CBC reporter Elliotte Friedman Wednesday afternoon reported a “complication” had arisen between Cleary and the Flyers, interesting since the player hadn’t yet arrived at Wells Fargo Center for his scheduled club photo shoot.
clbMqKqC 2018-06-30 00:07 (5.188.211.*)
Do you like it here? cheap order drugs The people declined to be named because the details were private. The DOE said Thursday that the winner would be publicly announced once final negotiations were completed and the sale was closed. Fisker owes the DOE $168 million.
egAJpoNpmHdWQWvfJuk 2018-06-30 01:02 (5.188.211.*)
Looking for a job https://www.drugonsale.com cialis Data showing UK economic growth of 0.6 percent in the secondquarter also failed to lift the market, with equity traderssaying that while the growth was welcome, it was not strongenough to push up the FTSE 100.
lQGMECTEtVfeUBk 2018-06-30 01:13 (5.188.211.*)
What sort of work do you do? https://www.drugonsale.com viagra "We find it difficult to justify this valuation given the risks of rising content costs, heavy competition, and the likelihood NFLX may need to raise additional capital to fund operations," Jefferies & Co analysts wrote in a note.
RrbXHjYEcwOln 2018-06-30 01:50 (5.188.211.*)
Where are you from? kamagra This wasn’t exactly the Tigers’ playoff lineup, of course. With nothing to be gained or lost as far as playoff seeding, manager Jim Leyland rested many of his regulars. Potential MVP Miguel Cabrera had the day off, as did Prince Fielder, Torii Hunter, Victor Martinez and Austin Jackson. Catcher Alex Avila came in to pinch-hit in the ninth.
PipGuOkxRTCMuVGUJ 2018-06-30 01:53 (5.188.211.*)
How do you know each other? levitra "Irrespective of her young age, she is a refreshing voice and a young crusader and Islamic world needs more voices like her," Akhtar said. "I was looking forward to a Nobel for her and am disappointed."
nKOfBfIkcFQkhCtFRN 2018-06-30 02:32 (5.188.211.*)
Are you a student? https://www.drugonsale.com kamagra Rusbridger said he decided that if the government was determined to stop Britain-based reporting on the Snowden files, the best option was to destroy the London copy and to edit and report from the same material held in the United States and Brazil.
WJbaloOGvVcKm 2018-06-30 03:23 (5.188.211.*)
This site is crazy :) viagra Fellow Disney star Selena Gomez, 21, praised the performance, describing it as “amazing. I loved it”. Other stars appeared less positive, however. Despite having sparked controversy for her raunchy performance and scantily-clad outfit during her song on the X Factor Final in 2010, Rihanna also appeared to look less than impressed. Stars including Taylor Swift and One Direction also seemingly looked awkward as Cyrus strutted around the stage.
iRLRKDXUuBl 2018-06-30 03:47 (5.188.211.*)
A few months kamagra "There is no way these shops could have stayed open. Shops are for business, not adultery," Enayatullah Baligh, a member of the top religious panel, the Ulema Council, and an adviser to the president, told Reuters late on Friday.
IowDJbNrUAa 2018-06-30 03:59 (5.188.211.*)
I love this site cheap order drugs Castro, a 53-year-old former school bus driver, pleaded guilty last week to 937 counts including aggravated murder, kidnapping, rape and assault. A deal struck with prosecutors spared him from a possible death sentence for beating and starving Knight until she miscarried.
crGEldeXRpgMK 2018-06-30 04:52 (5.188.211.*)
We were at school together purchase medication online

(At the time of publication, James Saft did not own any direct investments in securities mentioned in this article. He may be an owner indirectly as an investor in a fund. For previous columns by James Saft, click on)
XlVsRDMlwoh 2018-06-30 05:08 (5.188.211.*)
I work for a publishers viagra Figures taken from the Metropolitan Police have shown a 61 per cent rise in anti-Muslim based crime over the last year in London. The Muslim Council of Britain has also noted an "unprecedented escalation of violence" following the death of Fusilier Lee Rigby in May.
ocZjkDteowxILdjXt 2018-06-30 05:19 (5.188.211.*)
Please wait kamagra Tales of the origins of stinky tofu are as diverse as the dish itself. But most varieties are thought to have roots in the southeastern maritime areas of greater China, according to the SoyInfo Center in California.
effyjgrDLXyaB 2018-06-30 05:21 (5.188.211.*)
I was made redundant two months ago https://www.drugonsale.com viagra There will be 39,000 people crowding that alley Saturday night, hoping to celebrate the first Red Sox pennant since 2007. After last year’s 93-loss calamity, the idea of spraying champagne while hoisting the American League trophy must be intoxicating for the team and the city it represents.
wWPSLoRBj 2018-06-30 05:32 (5.188.211.*)
Pleased to meet you https://www.drugonsale.com cialis But nuclear is a "very risky" investment without massive public subsidies, due to the long lifespan of the plants, and even mighty state-backed enterprises now like to spread the risk by seeking partners.
RzSNaRtUFKVX 2018-06-30 06:00 (5.188.211.*)
Can I use your phone? viagra Earlier this month, preliminary negotiations led to a breakthrough ahead of the full ICAO assembly, but diplomats say some countries such as India are still unhappy about the plan which would allow the EU to charge only for its own airspace.
xyCEKwRYkFyScvEq 2018-06-30 06:11 (5.188.211.*)
How long are you planning to stay here? viagra "I had a lot of hopes when I entered the work force after college; I wanted to learn a lot, but the hours were long and the wages were low compared to what I was putting into the job," Mr Wei said.
ZdPhBaiZYoBTZ 2018-06-30 06:30 (5.188.211.*)
Directory enquiries online pharmacy The Campbell-led teams reached two straight AFC title games, only to lose to the eventual Super Bowl winner, the Pittsburgh Steelers, each time. The Oilers flamed out of the playoffs early in 1980 and Mr. Adams fired popular coach Bum Phillips, a move that permanently alienated him from many fans of the team’s “Luv Ya Blue” era. Mr. Phillips died Friday, also at the age of 90.
zoXwBMcpyHbSysVzDZ 2018-06-30 06:58 (5.188.211.*)
Can I use your phone? https://www.drugonsale.com cialis The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) released a statement shortly after the verdict was announced, calling on the Justice Department and Attorney General Eric Holder to take action after Zimmerman was found not guilty by a Florida jury.
SsflSbkFdSxehqaf 2018-06-30 07:09 (5.188.211.*)
Did you go to university? https://www.drugonsale.com purchase medication online

In Labor Day she portrays Adele, a reclusive single mother who was abandoned by her husband because she could not have any more children after giving birth to her son Henry. She and Henry, now 13, meet a man clearly in need of help, who convinces them to take him into their home. He is later revealed to be an escaped convict and during the long Labor Day weekend he wins Henry’s affection and Adele’s love.
NGGNIJgtx 2018-06-30 07:23 (5.188.211.*)
A company car https://www.drugonsale.com levitra Fox16.com reported that Woodring has admitted responsibility for three incidents involving attacks on the local power grid. The first incident, on August 21, occurred when someone brought down one of  the high-voltage transmission lines used by multistate utility Entergy. 
iYSEvWQWXlRwdcVZ 2018-06-30 07:37 (5.188.211.*)
Have you got any experience? purchase medication online

A former Italian colony, Eritrea was occupied by the British in 1941. In 1952 the United Nations resolved to establish it as an autonomous entity federated with Ethiopia as a compromise between Ethiopian claims for sovereignty and Eritrean aspirations for independence. However, 10 years later the Ethiopian emperor, Haile Selassie, decided to annex it, triggering a 32-year armed struggle.
QjytiAvLMruqYRbihT 2018-06-30 07:49 (5.188.211.*)
Could you send me an application form? viagra Christensen is right that to change behaviors we need to change incentives. Hellfire and damnation is one option; another is rewriting the rules of engagement between companies, countries and shareholders.
MYjvVZKHMFmAbsT 2018-06-30 07:53 (5.188.211.*)
This is your employment contract levitra And the “quid pro quo” corruption, which the challengers of today’s campaign finance law argue is the only legitimate target of regulation? Of the 325 uses of the word “corruption” in the debates around the ratification of the Constitution, only five were discussing quid pro quo corruption.
uTZUFVSPbLIYgvnyx 2018-06-30 08:04 (5.188.211.*)
Stolen credit card cialis The most surprising feature of Jessie's outfit was the pale green colour of her bikini. Although it's a rather unusual shade for swimwear, it worked really well with her tan and bleached blonde hair.
GbsImXLiqu 2018-06-30 08:17 (5.188.211.*)
I do some voluntary work https://www.drugonsale.com viagra Optical Express’s parent group, Cumbernauld-based DCM (Optical Holdings), slumped to a £1.5m pre-tax loss in 2011 – the last year for which figures are available – from a profit of £6.8m in 2010 as sales fell 8 per cent to £188m from £205m.
rAuXXYpzWlpRUBTx 2018-06-30 08:28 (5.188.211.*)
Get a job https://www.drugonsale.com purchase medication online

"The review should help ensure weak banks are dealt with,but without a central backstop there is still a direct link tothe sovereign," said Neil Williamson, Head of EMEA CreditResearch at Aberdeen Asset Management.
DfRFnYTXMGweMCC 2018-06-30 08:56 (5.188.211.*)
I love this site online pharmacy The head of the Chicago Fed, Charles Evans, who is typicallyamong the most dovish of the policymakers, said the U.S. centralbank will probably reduce its bond purchases later this year andcould do so as early as next month.
zPfRnEmJu 2018-06-30 09:07 (5.188.211.*)
One moment, please kamagra A Channel 4 Dispatches investigation tonight is set to reveal some centres have NO trained nurses overnight and untrained call handlers are left to make decisions about people who may be critically ill.
sYrOOlzRUVMm 2018-06-30 11:12 (5.188.211.*)
How much were you paid in your last job? https://www.drugonsale.com online pharmacy “This is quite an unusual thing but it is part of the GREAT campaign and the value the country will get out of the boat in this sort of dressing will be considerable,” said Robertson who has no intention of becoming one of the 650 amateur sailors to take part.
qbnxjNYzKjsNOVoV 2018-06-30 11:38 (5.188.211.*)
Best Site good looking cheap order drugs The council has asked business owners in the new Brady Arts District about the name, which is widely used in promotional marketing. The owners opposed any name change, concluding that it’s better to be reminded of the city’s checkered past in order to create a better world.
LgZgNiyaVODrwcFFu 2018-06-30 11:53 (5.188.211.*)
How would you like the money? viagra Residents of Brightmoor, which is about 12 miles from downtown Detroit, fear that open discussions about downsizing Detroit mean they will be deprived of the few basic services they currently receive and hope the blight cleanup project will help their efforts to prove theirs is a viable community.
TTpgHVqWPoxBAyh 2018-06-30 12:08 (5.188.211.*)
Punk not dead https://www.drugonsale.com levitra “Resisting the investigation and creating an environment of gridlock and dysfunction in the Legislature doesn’t really sound like a winning election-year strategy,” a Cuomo administration source said.
PfDbtXBLjbbc 2018-06-30 12:19 (5.188.211.*)
What do you like doing in your spare time? https://www.drugonsale.com kamagra Cisco Chief Executive Officer John Chambers, in a speech atthe Interop technology conference in New York, said the systemwould allow retailers to deliver tailored promotions orinformation to consumers who check in through Facebook when theyarrive at a store.
BQAfAcRbA 2018-06-30 13:01 (5.188.211.*)
Photography cialis These understated actions also suggest that commercial or competitive motives are to the fore, rather than the altruistic ‘better user experience’ public positioning that Google is promoting. Few if any of us have noticed the improvements suggested by Hummingbird. There has been significantly more debate online by concerned webmasters concerned about the potential loss of their precious keywords statistics.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ELKS #102 pirms 7 mēnešiem
Sveiciens visiem😀

Śoreiz mùsu komandas sastàvs bija mainìjies...iemesls svarìgs un apsveicams👍pamatsastàva dalìbniecei piedzima burvìga meitiņa😘Draugi vienmèr pa rokai.

Brauciens nedaudz neierasts, jo bija jàatrod kopèja valoda.Kopumà viss bija ok, tomèr ieteikśu visiem dalìbniekiem...kàrtìgi izlasìt noteikumus!!! Mès palaidàm garàm Aizputes medìbas🙄...paśi vainìgi!

Papilduzdevums👍atcerèjos rokdarbu stundas skolà.Par 2 punktiem, kur bija jàiet kàjàm garu gabalu,komandas biedri nebija priecìgi...tà teikt-viņiem bija ugunskristìbas.Skrundà "vilcienu stacijà"ir ko redzèt...noteikti aibrauksim ekskursijà.

"Norniekos" ìsà laika posmà daudz uzzinàjàm...doma arì tur iegriezties kàdà brìvàka brìdì.

Nedabùjàm ķirbju eļļu...drośi vien visu izpirka pirms mums, bet vìns un ķirbju sèkliņas- gardi gan!

Śoreiz gan bija salìdzinośi maz dalìbnieki...vasara!

Tiekamies Dienvidlatgalè!

Saulainu un jauku vasaru visiem😀
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #33 pirms 7 mēnešiem
Mazais Orientēšanās brauciens "Apkārt Babītes ezeram" tika gaidīts ļoti. Pirmkārt, ārā, lai gan dzestrs, bija burvīgs pavasarīgs laiciņš, otrkārt – šāds formāts ir ļoti ērts tiem, kam patīk pagulēt ilgāk, jo izpalika agrā celšanās.

Braucot uz starta vietu Jaunmārupē, izraisījās diskusija, kas būs par papildu uzdevumiem, un kāds apgalvoja, ka “pieturu” uzdevums jau nu nebūs. Ha, izrādās ka pat 4 stundu braucienā šis uzdevums ir iespējams un gana piņķerīgs. Bet zināmā mērā pateicoties tam, intuīcijai, veiksmei, acīgumam un šoferīša paklausībai tika atrasts slepenais rēķināmais KP – Babītes pilskalna akmens. Tajā brīdī bija zināms tikai viens atskaites KP – notis Babītes stacijā un attālums no tā. Tā kā nācās pēc “K” pieturas foto griezt atpakaļ uz Egļuciemu, pārbrauciena laikā izdomājām novilkt ar cirkuli kartē apli ap nošu KP. Līnija gāja vai nu pa nekurieni vai pa apdzīvotām vietām. Uzdevumu lapā rakstītais, ka slepenajam jāpiebrauc uzmanīgi, jo zari var noskrāpēt auto, liecināja, ka KP visdrīzāk atrodas kādā meža ceļā – un iekrita acīs tas, ka līnija gāja tur, kur kartē atzīmēts Babītes pilskalns. Tad nu pierunājām šoferīti griezt atkal atpakaļ (bijām jau pabraukuši garām pagriezienam) un braucām meklēt Babītes pilskalnu. Izbraucām klajumā un sapratām, ka nav īstā vieta, griezām atpakaļ. Gandrīz jau atmetām ar roku, taču acīgi pamanījām tikko saskatāmu bultiņu uz necila akmeņa ceļa malā un tad arī pamanījām šauru meža ceļu. Uzticējāmies intuīcijai un braucām iekšā… ceļš vairakkārt sazarojās, bet tomēr nonācām līdz pilskalnam un akmenim. Sākumā pat neticējām, vai tas ir īstais, bet kad nokļuvām līdz Kalnciema KP Nirvana, šaubas izgaisa.

Mazliet laiku zaudējām gaidot vilcienu, lai uzņemtu veiksmes foto – neietrāpījās tieši vilciens, un iespējams tādēļ nepaguvām aizbraukt līdz KP Cenas tīrelī.

Domāju ka šāda formāta un garuma braucieni varētu un arī piesaista jaunus dalībniekus, kuriem iespējams 7 – 8 stundu orientēšanās pirmajai reizei liekas par traku. Tā teikt, tīzeris, kas palīdz sajust šī burvīgā pasākuma garšu.

Finišējām jautrā noskaņā un ar smaidu! Paldies organizatoriem par tādu papildus prieciņu un iespēju! Noteikti brauksim atkal!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ieva, JUNIORI #15 pirms 12 mēnešiem
Ko, lai saka par 2018.gada pirmo posmu - varēja būt pat ļoti labi rezultāti, bet esam tikuši pie pirmās diskvalifikācijas.:) Visos iepriekšējos posmos bezgala lepojāmies ar mūsu sestā komandas biedra izturību un tehnisko sniegumu, bet šoreiz, dzenoties pakaļ profu līderiem, putekļu mākonī nepamanījām priekšmetu uz ceļa, kā rezultātā - neglābjami pārsista riepa, nesavākti atlikušie punkti un nokavēts finišs. Paldies visiem konkurentiem, kuri apstājās un apjautājās par palīdzības nepieciešamību un īpaši liels paldies par karsto tēju, kas lieti noderēja gaidot evakuātoru.

Posms kā vienmēr bija ļoti labi pārdomāts, interesants ar vienu āķīgu Piebalgas (lasīt - kur ellē tas atrodas) punktu, kur kokapstrādes teritorijā iebraucām no visām iespējamām pusēm, lai atrastu to dabā, protams, bijām tam panesušies garām vismaz 2x. Mums ļoti patika kolekcionēt baznīcas, ko līdzīgu noteikti ir vērts atkārtot citos posmos! Kā vienmēr pārsteidza cilvēku izdoma un uzdrīkstēšanās līmenis - darīt un radīt lietas,par kurām vidusmēra cilvēks pat neaizdomātos, ka tas ir iespējams, kur nu vēl uztvert to kā pamata vai papildus ienākumu gūšanas veidu. Dzīvajos punktos satiktie cilvēki ir fantastiski, paldies organizatoriem, ka dodat iespēju ar viņim iepazīties!

Par pasākumu kopumā.

Pirms gada Ziemassvētku laikā mēs sev apsolījām, ka 2017.gads ir tas brīdis, kad beidzot varam ieplānot ko interesantu un saistošu paši sev, jo bērni (trīs puikas 4, 2, 1 gadu veci) likās pietiekami lieli, lai ko tādu izturētu. Pieteicāmies pirmajam 2017.gada LOB posmam, kaut kā to nobraucām un palikām... 2017.gadā startējām un finišējām pilnīgi visos posmos, gan dienas, gan nakts, gan Rīgā. Lieki piebilst, ka sauklis par LOB izraisīto atkarību ir diezgan pamatots.:) Mūsu ieskatā, esam atraduši fantastisku hobiju, kur varam būt visi kopā kā ģimene. Par reālu konkurentu citiem paliksim, kad puikas paaugsies, bet arī tagad darām, ko varam! Uz tikšanos nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elvisa, EŽŽY #01 pirms 12 mēnešiem
Pirmām kārtām jau vēlamies pateikt lielu Paldies organizatoriem - par interesanto maršrutu, jaukām vietām un dzīvajiem punktiem. Protams, škrobīte jau bija par Skrīveru mājas saldējumu, bet nu - neko darīt, visādi jau gadās un jābūt gataviem arī uz tādiem pavērsieniem. Ļoti patika leģendas brauciens - lieliska iespēja izbaudīt tādu kārtīgu ziemas noskaņu pa ziemīgiem ceļiem, paslidināties un pie reizes tā rūpīgi pavērties apkārt un pamanīt lietas, kas ikdienā pavisam aizslīd garām - viens no tādiem atklājumiem bija daudzie akurātie un gana pazemu esošie putnu būrīši; savs šarms meža ainavā bija šīm putnu mājiņām. Braucot uz starta vietu, ar komandu vēl pārrunājām - diez, kāds varētu būt šoreiz vārds, kas jāsavāc no pieturām, bet startā - nekā nebija, nebūs viss pieturas, bet gan baznīcas jāvāc. Šis baznīcu vākšanas process bija diktin feins - dažkārt pārsteigumu sagādāja vietas, kur nebija neviens baznīcas, lai gan likās - nu kā tā var būt, ka nav baznīcās?! Bet citviet atkal pat veselas trīs uzreiz. Pārsteidza baznīcu arhitektūra, lielums un diktin mīlīgas likās tieši mazās baznīciņas, un kad ieraugi tādu - tad liekas, vai ku mīlīga un jauka baznīciņa, pat negribējās uzreiz skriet prom, bet palūkoties ilgāk un tā vienkārši piesēst un izbaudīt šo ainavu.Kā vienmēr priecē Labie Darbi - jo katrs pa mazumiņam dāvinot, kopā mēs varam daudz ko paveikt un sagādāt.Gaidām jau ar nepacietību nākamo braucienu, lai atklātu jaunas vietas un aizvadītu brīnišķīgu dienu pa dzimtās zemes ārēm.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Grebļa daļa Nr.2 #2 pirms 12 mēnešiem
Jauno gadu un jauno sezonu gribam sākt ar lielajiem PAAAALDIES organizatoriem! Mums patika, patīk un patiks šī laika pavadīšana! Esam sajūsmā, ka arī jaunieši ir "saslimuši" ar šo lipīgo kaiti un gatavi pārplānot savus pasākumus un tusiņus, lai tikai varētu piedalīties braucienos!

Šis bija mūsu mājas posms, tāpēc varbūt likumsakarīgi, ka rezultāts mums draudzīgs! Priecājamies, protams, jo tik augstu rezultātu tabulā nebijām vēl redzēti. Mēģināsim šo latiņu noturēt tikpat augstu arī turpmāk.

Laika apstākļi un ceļa segums mūs šoreiz lutināja. Pateicoties profesionālajam pilotam, arī laikus uzspējām kā startēt tā finišēt:)

Pievīla saldējuma punkts Skrīveros, kur zaudējām vērtīgas 15minūtes...gaidot, kad ieradīsies saimnieki. Pārējie punkti "lasījās" raiti un bez liekas aizķeršanās. Šoreiz ar īpašu vērību izturējāmies pret bilžu rakursiem un precizitāti.Kā arī sekojām līdzi ātrumam, jo 60km/h ir dikti lēns brauciens priekš mums:))))

Par cik nakts brauciens atkal ir mūsu pusē, tad tiekamies startā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Avantūristi #105 pirms 12 mēnešiem
Pirmais sezonas posms aizvadīts godam, jo iztrūkumu punktos kompensējām ar jautru gaisotni komandā, prieku par labi pavadīto dienu un kopīgām vakariņām tās noslēgumā. Laika apstākļi braukšanai un skriešanai bija piemēroti, bet apsaldēt kaklu viena komandas dalībniece tomēr pamanījās, labi, ka visamz neviena nepaslīdēja un ceļi visām veseli.Šoreiz ļoti raiti gāja punktu meklēšana. Daži punkti prasīja vairāk laika un tika atrasti tikai rūpīgāk pārskatot izdalītās foto lapas vai skriešus "ķemmējot" apkārtni.Lai arī nedaudz vīlāmies, kad finišā uzzinājām, ka Skrīveru saldējumā iegūtie punkti netiks ieskaitīti, vismaz alu bijām brangi paēduši. Ļoti gaidām nākamo posmu un tajā ceram parādīt labāku sniegumu. Jātrennē acis un kājas, jo beigās, katrā punktā iegūtā minūte var rezultēties vēl vienā KP apmeklējumā. Paldies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Smalkais stils #6 pirms 12 mēnešiem
Paldies organizatoriem par aktīvi pavadīto sestdienu! Esam guvuši pozitīvas emocijas. Šis mums bija jau 5. starts orientēšanās sacensībās, līdz ar to arī lielāka pieredze un zināšanu bagāža.

Slēpto rēķināmo kontrolpunktu aprēķinājām, bet laika trūkuma dēļ nepaguvām aizbraukt līdz tam. Baznīcas vēl joprojām "iekrīt" acīs, kaut gan sacensības ir jau beigušās. Žēl, ka nemielojāmies ar Skrīveru saldējumu un nepaspējām darboties biedrībā "RADI Jaunjelgava". Toties radošajā darbnīcā "RADADA" radoši padarbojāmies un SIA "CADE" izsmaržojām Latvijas dabas bagātības.

Nevar nepieminēt, ka šis brauciens paliks atmiņā ar kritieniem. Divi komandas dalībnieki ar 10 minūšu starplaiku nokrita. Zilumi un nobrāzumi liks par sacensībām atcerēties vēl pāris nedēļas. Tiekamies 3.martā nākošajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Lauku draiskuļi #12 pirms 1 gada
Dažādu apstākļu sakritības dēļ divus, lieliskus posmus nācās izlaist, par to ir mazliet žēl. Visus labumus nevar dabūt :)Tā kā komandai trūka pilots, jo divi komandas biedri aizlaidušies laimes meklējumos ārpus LV, tad apvienojāmies ar novadniekiem no kaimiņu pagasta "Kristapi un pārējie" un apvienojums ir izdevies. Esam ieguvuši lielisku komandas biedru un šoferi.Dubļains brauciens, labie darbi, Mārtiņdienas ZOSS atrasta, neprecīzs rakurss, kā rezultātā nācās šķirties no trešās vietas. Taču tas nespēja sabojāt garastāvokli, lai atkal turpinātu piedalīties lieliskos braucienos un gūtu gandarījumu, adrenalīnu un saņemtu paldies vārdus un smaidus, kad tiek darīti labie darbi.Paldies orgiem par ballīti, galda biedriem par foršām sarunām.Tiekamies nākošajos posmos! Vēlam veiksimi citiem un sev!
PKzgURGEZZhKqJ 2018-01-07 01:53 (5.188.211.*)
yNS68e https://goldentabs.com/
CzpIcecNGfgeEfwt 2018-01-08 04:22 (5.188.211.*)
jksxX2 https://goldentabs.com/

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Grebļa daļa #39 pirms 1 gada
Grebļa daļa Nr.39

Pēc 5gadu pauzītes atkal izbraucām šo dubļu posmu, lai "saslimdinātu" tos ekipāžas dalībniekus, kuri šādā aktivitātē piedalījās pirmo reizi. Sapratām, ka mūsu atvaļinājuma laiku nekas būtiski orientēšanās braucienā nav mainījies - azarts, aktivitātes, radošums, interesanti uzdevumi un mājas darbi, labie darbi.....un atkarība:) Lai arī šis bija mājas posms,mūsu ZOSS bija kopā ar gājputniem aizlidojusi, slēpto punktu nobildēt pietrūka laika un nolikumu nelasījām, līdz ar to atverot rezultātu tabulu info par ātrumsodiem bija pārsteigums :)

Tas viss, protams, nemazināja prieku par forši pavadīto dienu, redzēto un uzzināto.Kaļam plānus nākošajam piemājas posmam un kalendārā atzīmējam datumus, kuros tiksim uz braucienu arī nākošajā gadā!

Dzerot dāvanā no Quattro Racing Team komandas saņemto brauciena jubilejas vīnu, vēlam organizatoriem enerģiju, jaunas idejas,lepnumu par vērtīgajiem 10 gadiem un arī turpmāk tikpat kuplu apmierināto dalībnieku skaitu! Paldies, ka izdodas tik nemanot saliedēt draugus, ģimenes, paziņas un likt justies kā īstai komandai!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Smalkais stils #65 pirms 1 gada
"Smalkā stila" lidojums pa Latvijas centrālo daļu sākas mūsu novadā, līdz ar to bija neierasti, ka uz starta vietu nevajadzēja traukties pāri visai (pus) Latvijai. Liels prieks bija par dāvanu apmaiņu pie starta līnijas. Diemžēl ZOSS mums aizlidoja garām nepamanīta, toties slēpto rēķināmo kontrolpunktu atklājām veiksmīgi. Nevar nepieminēt pēc Latvijas lauku ārēm smaržīgo augu pirtiņu Šūpoļu parkā, kur gribējām uzkavēties, kā arī brāļu Jurjāņu memoriālo muzeju, kur tika dota iespēja iemēģināt roku aušanā. Protams, kā vienmēr prieku dod dāvināšanas process, šoreiz Pļaviņu novada senioriem.

Jo tuvāk nāca finišs, jo mašīnas aizmugurējais stikls kļuva necaurredzamāks no dubļiem.

Tas rezultāts, ko jūtam sirdī pēc šī brauciena ir daudz lielāks, nekā tas, kurš atainots rezultātu tabulā. Bet tā mums ir mācība, ka biļetens, kurš izsūtīts 2 dienas pirms sacensībām ir jālasa rūpīgāk, nevis ātri, pārlidojot pāri lapām.

Paldies par iespēju aplūkot Latvijas rudens ainavas!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lelde, Vardes miglā #36 pirms 1 gada
Dubļainākais brauciens kurā esam piedalījušies!Mašīna dubļos, paši dubļos, bet noskaņojums pozitīvs un punkti cītīgi tika meklēti. Pļaviņās ieradāmies pirmie, sagaidīja mūs ļoti sirsnīgi,aicināja uzkavēties, bet mēs bijām steidzīgi, jo priekšā vēl tik daudz uzdevumu...Šūpoļu parkā noteikti vēl atgriezīsimies(līdz braucienam pat nezinājām, ka tāds ir). Brakos samulsām pie Blaumaņa darba,bet pārējos uzdevumus veiksmīgi pieveicām. Ar ZOSS meklēšanu gan neveicās, tikām tikai pie Z. Slepeno punktu, lai arī ar aizķeršanos uzdevuma atrisināšanā(Road cafe neprecīzi bijām nolasījuši vienu no vajadzīgajiem skaitļiem),tomēr veiksmīgi atradām. Šūpoles sanāca ilgāk pameklēt un zīme 68/69 arī bij labi paslēpusies. Brauciens kā vienmēr lielisks,liels paldies organizatoriem. Lai veiksmīgi arī nākamie 10 gadi un vēl vairāk!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elita, Kad tad, ja ne tagad!? #81 pirms 1 gada
Labvakar, O jā, šis posms noteikti ir tas, kad auto maina krāsu no pamata uz smilšu-dubļaino. Un paldies komandai, ka dažos ceļos vai drīzāk neceļos uzvarēja prāts un nevis risks, bet viss beidzās labi. Paldies savai literatūras skolotājai Aijai, perfekti iegūtās zināšanas noderēja Brakos! Biku aizmirsām iebraukt Pļaviņās, laiks zaudēts, taču iegūtas un iedotas emocijas to atsvēra, viņi bija ļoti gatavojušies, novēlot viens otram labus vārdus, un vēl mums iedeva līdzi garšīgo plātsmaizi, devāmies atgūt zaudēto! Ak, šīs Madlienas šūpoles, tā arī palika neatrastas, atpakaļceļā piebraucām, un kā tad, re kur šīs ir!! Un ZOSS palika neieņmta, pievīla cerātais Z burts pašā sākumā, Paldies organizatoriem par Putnu posmu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ELKS #102 pirms 1 gada
Brīdī, kad dāmas pošās kleitās un vīri vēl steidz gludināt buktes, domas vēl kavējas dienas piedzīvotajā - vai viss ir gana labi izdarīts?

"Mārtiņdienas zoss" ir atrasta (pašiem neticās!), āķīgie Blaumaņa jautājumi ir atminēti, mājasdarbs izpildīts, mūsuprāt, godam (iegravējām Brauciena logo un nosaukumu), pilskalns pievarēts. Kas ir pats galvenais - SLEPENAIS PUNKTS, kuru šoreiz atrast palīdzēja jaunais cirkulis. Tagad zinam, kas bija vaininieks :) Arī šo, goda lietu, esam pieveikuši :)

Paldies, organizatori, pateicoties Jums, komanda ir iemācījusies runāt klusāk, sadzirdēt labāk, skatīties vērīgāk un iemīlēt Latviju arvien no jauna!

Paldies par šo dienu un jau iepriekš - par šo vakaru, mēs zinām, ka tas būs fantastisks! Uz tikšanos desmitgades noslēguma ballē.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Anita, Resnie Putni #54 pirms 1 gada
Tērvete un Sprīdītis - tas tik bija viens gards un jautrs piedzīvojums. Iespējams - visgardākais un arī varbūt viens no izaicinošākajiem, ja neskaita Sāremā.

Miglains un vēss rīts starta vietā, kafija un uzdevumu lasīšana... ko? Turēt dzīvu govi aiz ragiem? Saprotam, ka joki būs mazi:)

Sākums izvērtās burvīgs un gards - kūpinājumi Vanadziņos, Ingas tortes (un belaši), arī vēlāk Piparmētru namiņā varēja sasildīties un atgūt spēkus ar piparmētru tēju un gabaliņu šokolādes.

Bet daži kontrolpunkti sagādāja īstas zobu sāpes - Lietuvā baznīcas kontrolpunkts, kur izrādās vajadzēja meklēt pretējā ieliņā, arī Augstkalnes skolas parkā.

Īsts pārsteigums izrādījās Šauļi - nebiju iedomājusies, ka tāda pastaigu promenāde iespējama pilsētā, kas natrodas pie jūras - un fotomedības izvērtās sīvas, visus 10 neizdevās pievarēt.

Īsta pērle izrādījās Abgunstes muiža - vieta ar dvēseli, kur gribētos atgriezties vēl.

Finišs sanāca spridzīgs - riepa tukša. Paldies visiem atsaucīgajiem, kas palīdzēja salāpīt riepu un līdz ar to veiksmīgi aizripināt līdz mājām!

Nevaru vien sagaidīt nākamo posmu - tas tak mūsu - par putniem :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VENTIŅI #30 pirms 1 gada
Hei, hei! Pēc darbīgas vasaras Ventiņi atkal ir uz strīpas. Sakarā ar rudens vīrusiem, šo posmu nācās izlaist vienam komandas dalībniekam, kā rezultātā mūsu foto meistaram vajadzēja iejusties pilota lomā!

Posms sākās diezgan nevieksmīgi, jo, jau pēc pāris KP atrašanas, Aucē auto signalizē,ka riepā samazinās spiediens. Stājam malā un jā-caura riepa. Bet Ventiņi nekrīt panikā un ātri vien tiek galā. Diegs iekšā un laižam tālāk. Milzīgs paldies jāsaka vietējiem iedzīvotājiem ar opelīti, kuri bija ļoti izpalīdzīgi.

Diezgan grūti gāja Šauļos, gājēju ielu izgājām krustu šķērsu, bet, lai nekavētu laiku, devāmies prom visus KP tā ar neatrodot.

Uzdevums ar govi likās diezgan nereāls, un govīm klāt bez saimnieka iet neriskējām, kaut gan stūrmane vienu brīdi jau bija gatava izaicinājumam.

Pārējie punkti, izvēlētajā maršrutā, vācās diezgan veiksmīgi.

Ņemot vērā,ka daudz laika bijām iekavējuši, priecājamies, ka esam diezgan augstā vietā. Tiekamies Ērgļos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
V.I.P. (Vienkārši IZcilas Pērles) #47 pirms 1 gada
Šogad veiksmīgi startējām vairākos posmos, taču dažādu neparedzētu un arī paredzētu apstākļu dēļ nebija iespējas piedalīties pēdējos divos posmos, par ko esam sarūgtināti, taču optimisma pilni raugāmies uz sezonas noslēdzošo posmu. Tieši ieilgusī pauze dalībai ir raisījusi vēl lielāku azartu un apņēmību sasniegt iespējams šī gada savu labāko rezultātu. Vismaz tāds būs mērķis. Kā būs ar īstenojumu, to jau manīs 4.novembrī, bet cerības vieš fakts, ka reģions labi zināms, tuvs un radniecīgs, līdz ar to paļausimies ne vien uz veiksmi, bet arī t.s. vietējo zināšanām. Darīsim visu iespējamo, lai no sirds izbaudītu šo lielisko pasākumu, kurš tāpat kā iepriekšējie noteikti tiks noorganizēts visaugstākajā līmenī. Paldies organizatoriem un uz drīzu tikšanos!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mairis, Zvērīgie airētāji #99 pirms 1 gada
Šis autofotoorientēšanās Sprīdīša 2017 posms startēja Tērvetē, tātad “tepat Jelgavas pievārtē”. Un tā kā mēs ar nākam no “gandrīz Jelgavas”, būtu grēks nepiedalīties posmā, kas startē un arī finišē “tepat Jelgavas pievārtē”.Varētu teikt, ka šis orientēšanās posms pagāja mums ne pārāk veiksmīgās KP110 zīmē – nu nevedās mums šoreiz šo KP110 meklēšana. Te ar lielu piepūli un laika patēriņu, bet tomēr atradām sarkano māla skursteni, bet Lietuvas Gruzdžiai KP110 meklējot skraidām ap baznīcas žogu, bet nekā tā arī neatrodam. Protams, vēlāk izrādās vajadzēja meklēt ieliņā pretī baznīcai plāksnīti ar uzrakstu NEPRIKLAUSOMYBES AIKSTE. Bet pārējie KP110 tā arī paliek – vairs nebija laika tos meklēt.Turpinājumā mums kā neliela drāma izvēršas slēptā punkta meklēšana. Ir atrasts viens dižozola KP, ir atrasts KP “Pavasaris”, un nu sākas rēķināšana. Tik vien kā nav zināms kurš no attālumiem piemērojams atskaitei no atrastā dižozola – garais vai īsais. Tad nu kartē attiecīgi arī tiek atliktas divas iespējamās slēptā punkta meklēšanas vietas. Tiek aprēķināts arī, ka slēptais KP drīzāk tomēr meklējams pie Juodeikiai ciemata, un mums tas ir pa ceļam. Aprēķini izrādās pareizi un, un BINGO – esam atraduši arī slēpto KP, kas pats par sevi jau sniedz gandarījumu. Uz tādas nots arī finišējam. Vēlāk, kad jau sagaidīti rezultāti, par pašu sarēķināto un atrasto slēpto KP ir vēl lielāks prieks, jo izrādās, esam viena no tikai 8 komandām, kam tas šoreiz ir izdevies.Pēc rezultātiem un veiktajiem maršrutiem pētām kā braukuši līderi un prātojam “kā būtu, ja būtu”.... Redzams, ka līderi Augstkalnē rāvuši uz leju Lietuvas virzienā un tur lasījuši punktus. Nospriežam, ka mūsu izvēle tomēr attaisnojās, jo šāds maršruts ļāva mums atrast divus atskaites KP, pēc kuriem arī vēlāk atrodam slēpto KP. Arī rezultāts kopumā mūs iepriecina – esam tikuši padsmitniekā.Šajā reizē jāpiemin, ka no apmeklētajiem KP palika atmiņā Abgunstes muiža. It kā nekas ļoti īpašs, muižiņa kā muižiņa, kuru brīnumainā kārtā ir izdevies saglabāt laika zoba un cilvēku nesagrautu. Un kaut kā nepamet sajūta, ka šeit vajadzētu atgriezties vēlreiz – mierīgākā un ne garāmskrienošā režīmā.Kārtējā superīgā LOB sestdiena aizvadīta. Paldies organizatoriem! Zvērīgā priekā brauksim atkal un orientēsimies atkal! Uz tikšanos nākamajā posmā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Pulss #42 pirms 1 gada
Pirmo reizi piedaloties adrenalīna līmenis jau pirms starta sita augstu vilni un turējās līmenī visu laiku. Varu tikai uzslavēt augstvērtīgo organizētības līmeni un ļoti interesanto maršrutu un objektu atlasi. Šajā posmā ļoti bija padomāts, lai lielajā skrējienā visiem sanāktu arī panašķēties. Apbrīnu pelnījuši visi kontrolpunktu saimnieki, kas izturēja mūsu tik ļoti straujos uzlidojumus. Protams, ir daudz tādu vietu, kur gribas vairāk veltīt laiku vietējiem cilvēkiem un vairāk izzināt jaunatklātās vietas, bet tas laikam nebūs šī pasākuma ietvarā. Āķis ir lūpā un uz ilgu laiku! Tik mūsu secinājums, ka komandā noteikti jābūt vismaz 3 cilvēkiem, lai ietu raiti, tāpēc meklēsim papildinājumu. Lai organizatoriem pietiek enerģijas noturēt pasākumu tik profesionālā līmenī!
Elmārs 2017-10-04 12:47 (80.89.75.*)
Šāda formāta sacensības mēs organizējam jau 10 gadus 7 reizes gadā :)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lāsma, Pieci bagāzniekā #5 pirms 1 gada
Sveiki, gribam padalīties ar saviem iespaidiem.

Mums kā jaunai komandai tas bija liels un patīkams piedzīvojums. Līdz šim neviens no mums vēl nebija piedalījies šāda veida sacensībās. Jāsaka atklāti, lieliski un pārdomāti noorganizēts. Lielajā kontrolpunktu meklēšanas azartā nemaz nepamanījām kā laiks paiet.

Bija ļoti interesanti un pārdomāti uzdevumi, kas deva prieku gan sev, gan citiem. Jo īpaši jāatzīmē patīkamā atmosfēra Abgunstes muižā - sirsnīga uzņemšana un patīkams pārsteigums - mīļi kaķēni, kurus varēja samīļot.

Govs noturēšana aiz ragiem bija varens izaicinājums, jo izrādās, ka govīm nepatīk, ka viņas tur aiz ragiem - nekad vēl nebija mēģināts :)

Šoreiz gan neliels rūgtums, ka neatradām slēpto punktu, bet nekas - tas nākošai reizei ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Bez sirdsapziņas pārmetumiem #777 pirms 1 gada
Arī gribēju padalīties iespaidos. Šoreiz komanda bija mazliet nestandarta sastāvā ar diviem "jauniņajiem", kas pats par sevi jau bija pārbaudījums. Bet nu abi viņi izpildījās uz godam. Perfekts stūrmanis (karti lasīja tā, it kā pats to būtu zīmējis) un ļoti atraktīvs fotogrāfs (Šauļos pat gūlās uz bruģa, lai tiktu pie pareizā rakursa).Mežonīgi fantastisli bija "dzīvie" punkti - nu tik daudz smaidīgas sejas,ka tiešām žēl, ka tikai 5minūtes. Dažkārt gribētos piespiedu kārtā uzturēties tur ilgāk!Abgunstes muižā, diemžēl, nepaspējām iebraukt sacensību laikā, bet, tā kā dāvana bija sagādāta, izdomājām aizbraukt pēc finiša. Šito skaistumu!!! Neaprakstāmi. Un,loģiski, ka mūsu vidū vajadzēja būt kāzu organizatorei, kura uzreiz sadabūja kontaktus, jo vieta - perfekta! Un tie mazie kaķēni piedeva tam visam tādu siltumu (un mazu kakiņu uz mūsu dalībnieces krekliņa arī :) ).Un vietējie iedzīvotāji vienkārši zelts - jaukie lietuviešu puikas uz velosipēda, atsaucīgie govju saimnieki (kas pat piedāvāja ar bulli fotografēties...pat prātojām, vai bildē varēs atšķirt :) un govs medība, starp citu, biļa ļoti adrenalīna pilns piedzīvojums - tikko izslauktas nemaz negribēja rāmi pozēt, saimniecei pat nācās tām pielabināties ar miltu spaini. Un izpalīdzīgie līdzcilvēki pa ceļam - visi smaidīgi, atsaucīgi un izpalidzīgi.Tas, manuprāt, ir lielākais ieguvums šajā visā - skarbajā un steidzīgajā dzīves ritenī ieraudzīt jaunus cilvēkus, kas - kaut uz 2 minūtēm tavā dzīvē - dāvā tev padomu un smaidu! Paldies visiem - dalībniekiem, sastaptajiem līdzcilvēkiem, manai komandai un, protams, organizatoriem!

Lai labs ceļa vējš!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elvisa, EŽŽY #71 pirms 1 gada
Paceļot pa Sprīdīša Laimīgās Zemes takām un iegriezties tik daudzās līdz šim nezināmās vietās un atklāt tik daudz ko jaunu - tāds bija Brauciens.lv organizētais šī gada 6.posms Tērvete-Šauļi reģionā.Maršruts bija vienkārši pasakains - un līdzīgu pasakai to darīja arī saulainā, patīkami siltā diena. Prieks bija izbraukāt Latvijas un Lietuvas skaistās vietas, iegriezties dzīvajos KP un palūkoties kā top visādi gardumi, un būt lepniem par saviem tautiešiem par darba sparu, sakoptajām mājām un vidi, par spēju radīt tik garšīgas lietas; un, protams, neizpalikt bez degustācijām un pirkumiem saviem mājās palicējiem. Paldies organizatoriem par pilsētas medībām Šauļos - tik daudz ko atklājām, bet ar tiem KP bija kā bija - divi punkti kaut kā mums negribēja atrādīties, bet tas nekas - par to jau skumt neiesim un tā teikt - tas uz atgriešanos :) galvenais ir izbaudīt un ieraudzīt to skaistumu, kas līdz šim nebija redzēts, un nodomāt - šeit noteikti ir jāatgriežas vēl.Kā pēdējo KP pirms finiša bijām atstājuši Abgunstes muižu - un nenožēlojam, jo kā reiz, mūsuprāt, šis bija finiša vērts KP - tik fantastiska gaisotne, vide un enerģija; tā vien likās, ka uz brīdi nokļuvām pavisam citā pasaulē un ar tādu noskaņu sirdī arī finišējām.Paldies organizatoriem par lielisko maršrutu un iespēju pabūt Laimīgajā Zemē. Kā arī - varam teikt, ka šis bija viens no foršākajiem, skaistākajiem, sirsnīgākajiem un labākajiem posmiem mūsu braukšanas vēstures laikā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Iveta, Zem droša spārna #0 pirms 1 gada
Labrīt visiem !

Vēlos pateikties organizatoriem par " Sprīdītis 2017" izcilo KP izveidi, labdarības iekļaušanu šajā brauciena laikā.

Tas bija patiesi jaukākais brauciens.lv.

Ideja par KP ar degustācijām, lepnums par mūsu lauku ļaudīm, kas ne īpaši labvēlīgos apstākļos veido " savu lietu", sakopj savu sētu, viesmīlības un labestības pilni - pavēra citu skatījumu uz Latviju. Tas bija brauciens viena novada ietvaros, bet deva tik daudz sajūtu, enerģijas, dzīvesprieka - jap viss notiek, nekurienes vidū ļaudis darbojas, Dzīvo ar lielo burtu. Par labdarību mūsu komanda ir vienkārši pateicīgi brauciens.lv. Mēs jutām , ka mūsu sirds mīļums ir atradis mieru. Ev.luter. baznīcas apmeklējums , aizdedzot sveces par brauciena norisi, bija vienkārši punkts uz " i" :-) !!!

Paldies par izdomu, par dziļumu, par pārmaiņām........

Paldies par Lietuvas mirkļiem, par cilvēkiem ko sastapām kaimiņu zemē , par viņu atsaucību, par atmiņām ko atjaunojām pastaigājoties pa Šauļu gājēju ielu.

Paldies par atvērtām acīm, redzot dabas skaistumu un vietām, kas paslīd garām skatam vienkārši traucoties pa ceļu.

Šoreiz bija viss labāk un jaukāk.

Pateicībā organizatoriem - milzu paldies no komandas "Zem droša spārna".
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ŠAKATAKA #9 pirms 1 gada
Tere tulemast Saaremaa!

Sveiciens visiem trakajiem! Kārtējais super piedzīvojums. Kilometru daudz, bet tas bija tā vērts.Tik garus pārgājienuslīdz kontrolpunktiem pieredzējām pirmo reizi.Pirmās dienas vētra, atņēma mums nedaudz dārgā laika.Lietus tāds, ka pabraukt īsti nevarēja. Nācās pat apstāties un nogaidīt. Zibens iespēra kokā metrus 50 no mums. Kaut kas trāpīja arī pa mašinas jumtu vai stiklu, bet nekādus bojājumus pēc tam nekonstatējām! Tā tīri neomulīgi palika.

Vakars, kempings, pasēdēšana. Tīri nejauši sapazināmies, kā izrādijās, ar saviem novadniekiem. Pārspriesti maršruti, atrastie, neatrastie kontrolpunkti. Viens otram piepalīdzam!

Sveicieni Edvīnam, Ilzei, Andžam!

Svētdiena - pamošanās uz caura matrača, brokastis un ceļā pēc atlikušajiem kontrolpunktiem.Posms nebija no grūtajiem. Brīvdienas pavadītas interesanti.Tiekamies Laimīgajā zemē! Čau!
Ilze Bičevska 2017-09-29 22:26 (90.139.66.*)
Paldies par sveicieniem! Bija patīkami satikties. Viesīte rullē! Vai ne? Veiksmi jums rītdienas braucienā!

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Madara, Īzī game #9 #9 pirms 1 gada
Iesācēju veiksme? Tā varētu raksturot šo negaidīto rezultātu- 4. vietu.

Mūsu stāsts- divi dalībnieki no komandas jau bija piedalījušies Jūsu rīkotajā orientēšanās un tā arī piedāvāja mums piedalīties. Sākotnēji baidījāmies, jo tikām sabiedēti, ka nu tik būs jājož pa mežu ar slapjām kājām, un, ka 4 stundas paskries nemanot.

Iespaidi pēc pasākuma- 4 stundas tiešām paskrēja pilnīgi nemanot, jautrā kompānijā braucot, smejoties, meklējot kontrolpunktus, brīžam uztraukumā nedaudz vienam uz otru paburkšķot un pēc tam atkal kopā pasmejoties, taču kopumā aktīvi, interesanti un NU ĻOTI FORŠI pavadot laiku. Sapratām, ka esam komanda, kura varam izdarīt vairāk, nekā paši domājām.

Priecājamies par iespēju izbraukāt, apskatīt Jelgavas novadu, kur atklājām ļoti daudz nezināmas un tiešām foršas vietas.

Tas ka, pasākums notika vakarā, iedeva papildus azartu un bija forši pārbaudīt savas spējas tumsā meklējot objektus, jo, piemēram, 5 no redzētajiem betona stabiņiem mums likās ļoti līdzīgi tam, kas bija attēlā! :)

Kopējā pasākuma bilance:

• Pāris skrambas uz ceļiem, skrienot pie viena no pēdējiem objektiem :) - check!

• Nedaudz dubļi un bezceļu sajūtas noķeršana, nomaldoties un uzbraucot uz labības lauka :)- check!

• Spocīgas sajūtas tumsā pētot kokus un to dobumus- check!

• Smaidi līdz ausīm gan pasākuma laikā, gan finišā iebraucot- check!

• Miljons jaunu iespaidu, emociju- check!

• Neizmērojama jautrība- check!Un pats galvenais! WE WANT MORE! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Raitis, Āpasau #19 pirms 1 gada
Sārema nu jau kaut kā ir kļuvusi par salīdzinoši bieži apmeklētu vietu, kas ar savu īpašo sajūtu aicina atkal atgriezties. Bet LOB nu jau kādu laiku nolikts atmiņu plauktiņā. Ašie eži izklīduši līdz komandā nesavācamai bezcerībai... Tomēr pēc ekspresidejas doties ar ģimeni Rīgas braucienā, kurā kaut kā pat ar visu bērnu apmeklējot tālos kontrolpunktus, tikām pie godalgotas vietas, doma par Sāremu ieguva jaunu izskatu. Tā nu ar sievu izlēmām pieņemt izaicinājumu braucienam divatā, labi zinot, kādas priekšrocības ir pilnām komandām.Sāŗemas valsis (domāju, šis posms godam ir pelnījis šādu nosaukumu - skat. bildi) sākās ne gluži kā plānots - to, ka pirmā būs jānolasa Muhu, bija skaidrs jau Rīgā, bet kontrolattālums kartes mēroga noskaidrošanai bija izmērīts Muhu platumā - no šosejas viena gala līdz otram. Kartē pārsteigums - orgi ir Kuivastu "nogriezuši" un man nav atskaites punkta lineālam. Nākamā neveiksme gaidīja jau pie otrā kontrolpunkta - rezultātā uzrādot lielisku sniegumu ar 2 atrastiem punktiem pirmajā stundā. Aitu ganības un alas izklaiņotas pa trim reizēm, izmisīgi, kopā ar vēl baru "laimīgo", meklējot īsto vietu un rakursu. Labi vismaz, ka jau tajā brīdī faktiski kļuva skaidrs, ka šeit ir pazaudēta jebkāda cerība veltīt pietiekami laiku 600 punktu bākai. Tāds nu sākums...

Tālāk pirmajā dienā nekā interesanta. Nu gandrīz nekā, ja neskaita piekļuvi purva takas skatu tornim pa alternatīvo maršrutu. Ja neskaita Sāres "pazudušos" burtus, kam meklējot ir vismaz trīs reizes uzkāpts virsū nepamanot un kāda priekšgājēja apgāzto akmeņu tornīti. Līdz finišam izdodas izpildīt vismaz minimālo pirmās dienas programmu - nolasīt "apakšu", neskatoties uz bēdīgo sākumu un varam doties uz naktsmītni plānot nākamo dienu.

Plānošana parāda, ka dzīve ir skaistāka nekā liekas - esam izdarījuši pietiekami, lai otrajā dienā varētu nolasīt visu atlikumu, izņemot bāku. Tai skaitā salas vienīgo E vielu. oi... vietu, nu tas ir - pieturu. Bet skaidrs, ka otrās dienas maršrutam jābūt bez kļūdām, ievērojot visus rūpīgi sarēķinātos pārbraucienus un laikus. Neveiksmēm un slēptajam punktam, kas iezīmējas palielā trijstūrī, atliek apmēram 40 min. rezerve meklēšanai. Tuvojoties starta vietai, atkal pārsteigums - kur visi palikuši? Esam kaut ko nokavējuši? Bet daži auto itkā ir uz vietas, lai gan startam neviens nekārtojas. Kā izrādās, nav jāstreso - orgi tieši otrādi ir izdomājuši, kā startu padarīt mierīgāku. Otrā diena pavisam mierīga - viss pēc plāna, izsvītrojot katru kontrolpunktam veltīto kilometru un laika rindiņu. Tik mierīgu finišu neatceros visā savā LOB pieredzē - 13 min. rezerve, kas ļauj pat pasēdēt mašīnā un sagaidīt kamēr mazliet pierimst lietus, lai veiktu finiša darbības, nevis ķert pēdējo minūti finiša pulkstenī. Mazliet saceltā panika par netikšanu prom no salas izrādās pārspīlēta un ar savu biļeti 22:15 tiekam dzīvajā rindā jau uz otrā prāmja.Rezultāti... Nu jā, neiepriecinoši - trīs pilnīgi nevajadzīgas kļūdas - divi ātrumsodi un viena pietura ar diviem vārdiem (RTFM!) padara populāri nepareizo "Sāremas valsi" par nebūtisku sīkumu kopējo mīnusu skaitā, kas pārvērš otro vietu par kaut ko ļoti tālu no sākuma. Bet katram mākonim ir zelta maliņa - to, ka divatā VAR konkurēt ar varenajiem, esam pierādījuši - jānovāc tikai mazliet stress un jāpieslīpē tehnika, kas atšķiras no braukšanas pilnā komandā, kur katram savs pienākums iedalīts :) Ak jā - jāatceras, ka čuju nedrīkst ignorēt - man nepatika ne notis, ne pietura ar diviem vārdiem, bet pateicu čujam, ka tagad nav laika... Žēl...
Egita no Plāns C 2017-09-01 14:20 (89.201.43.*)
Interesanti un skaisti aprakstīts. Dodu 5*:)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ir labi, kā ir #29 pirms 1 gada
Piedalījušies bijām sākumā - 2009. gadā 2 pasākumos. Pirmais bij Kurzemē, kurā braucām “plezīra” režīmā un pēc tam jau ar niknāku komandu “maucot” pa Latgales pusi. Rezultāti baigi neatšķīrās... :D Toreiz viss bij organizēts ok.

Šogad sakārojās noslēgt vasaru ar kādu interesantu izbraucienu un iekrita acīs šis. Bij aizdomas, ka organizatori nebūs degradējuši kvalitāti, bet tieši otrādi – pacēluši latiņu. Aizdomas apstiprinājās. :) Tā kā komandā bij 4 dāmas (2 mazliet jaunākas) un šoferis, tad izlēmām, ka jāpieiet pragmatiski, bet ar fanu – lai neatsistu vēlmi jaunākajiem dalībniekiem vēl kādreiz piedalīties. Uz salu aizbraucām piektdienas vakarā, kur padzīvojām elegantā pirtiņā pļavas vidū ar ārā izliktu baseinu, hiperaktīvajiem igauņu odiem un citām ekstrām.

Sestdienas rītā biju patīkami pārsteigts satiekot paziņas – vienu esošo un vienu bijušo darba kolēģus, kuri kā izrādās ir jau ne vienu vien pudu sāls apēduši vairākos posmos. Sapulce bij visnotaļ saturīga, un publika interesanta – palika skaidrs, ka mēs neesam vienīgie, kuri nav tā īsti riktīgi, lai testos uz salu un braukātu kā traki tūristi ar fotoaparātu kaklā. :)

Saņemot bildes un karti, izspriedām, ka pirmo dienu izbraukāsim pa augšu un otro pa apakšu. Lielo Punktu uzreiz atmetām, jo bij skaidrs, ka pa tālu. Punkti bij interesanti, dažu atrašanai tika jautāta vietējo aborigēnu palīdzība (kā nu bez tā), lai gan ne vienmēr tie bij aborigēni, jo, piemēram, pie sinepēm bij vācu atpūtnieku pāris, kuri izskatās, ka salu zin labāk par daudziem igauņiem. :D Normālā tempā izbraukājām ieplānoto maršrutu, atradām visus (izņemot vienu) ieplānotos punktus, pa ceļam tika piebraukts pie jūras un jaunatne izpeldējās. Tad kad uznāca Melni Zibeņotais Vājprāts, bijām uz šosejas, kur jāieiet mežā, lai atrastu Dižķērpja bildi. Mierīgi pārgaidījām, lai beidzas, pēc tam pa ~ 5min atradām, nofočējām un bijām atpakaļ, bet tur bij vēl 3 ekipāžas piestājušas, kuru pārstāvji ar lietussargiem un bez, varonīgi cilpoja pa mežu un acīmredzot dabūja bildi.

Atradām vēl pāris punktus un devāmies uz finišu. Viss bij pēc plāna, attiecīgi kādu nepilnu 10 min rezerve sanāca. Zupītes un pankūkas bij ok, bet nu tā organizācija un rinda... Forši, ka dāma pati cep pankūkas, bet tas laikam tomēr ir ok, ja ir kādi 10-20 cilvēki, nevis mazliet vairāk. :D Mājiņa bij norezervēta jau dikti laicīgi, bet redzot kā iet citiem dalībniekiem, kas stāv rindas priekšā pie saimnieces, palika mazliet neomulīgi. Piemēram, viens no dalībniekiem viņai nosauc vārdu un uzvārdu – Māris xx, uz ko viņa atbild – ui šodien jau daudz bij “Māris”, mēs to būdu iedevām citiem. Nez, laikam domāja, ka Māris ir uzvārds. :D

Savu būdu dabūjām, tiesa ar nelielām nisansēm – papildus matracis bij jāpaņem no citas būdas, kur mums labprātīgi iedeva un pašu būdu ar atrast nebij vienkārši, jo nebij numura, bet piemērot iedoto atslēgu vienai no vēl neapdzīvotajām būdām trāpījām. :)

Cepuri nost par eleganto starta risinājumu no kempinga nākamajā rīta – ērti, raiti un bez stresa. Izbraucām apakšu, savācām gandrīz visus punktus, kas plānoti, vienīgi ceļazīme tomēr bij citur. Pirms finiša, kad bij palikusi tik pusstunda, sapratām, ka tā īsti vairs nevienu punktu nesavāksim, tāpēc nopirkām pie pēdējā punkta saldējumus un relaksēti apēdām. Jāpiebilst gan, ka dažas ekipāžas, kas tik samazināja ātrumu, kamēr kāds izlec, safočējas un ielec atpakaļ, tā mazliet dīvaini uz mums paskatījās, bet nu kam jāskrien tam jāskrien, kam jāēd saldējums, tam – saldējums. ;)

Laimīgi nofinišējām un pat tikām uz prāmi pirms 3, lai gan biļetes bij tikai uz vakara 9.30. Kopumā komanda apmierināta, izrādās, ka nobraucām vismazāk km (344) un iegūts ir adekvāts rezultāts. Paldies organizatoriem par jauko tusu un izdomu un gan jau atkal piedalīsimies, ievērojot mazāku laika intervālu kā bij šoreiz no iepriekšējā pasākuma. ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Četras trakas autosievas #62 pirms 1 gada
Sāremā mums nesanāca piedalīties, tāpēc atmiņas par mūsu pēdējo, aizvadīto posmu Madonā.

Laiciņš pagājis, emocijas nedaudz pierimušas, bet tikai nedaudz, jo tās mums tur bija gana daudz. Sākās iepriekšējā dienā, kad īsi pēc plkst. 23:00 uzzinājām, ka viena "trakā autosieva" netiek un komandas sastāvs pamainījās. Nakts stundā sarunāt varēja tikai meitu, bet ar labi.

Esam sparīgas, kā nekā iepriekšējā posmā iegūta 2.vieta, gan jau tiksim galā. Sākās viss jau labi, kad pēc 2 stundu brauciena sapratām, ka kaut kas ne tā ar mašīnu - ritens grab..., sāk pazust bremzes...eh, saprotam, ka nu vairs labi nebūs.

Knapi nokļūstam Cesvainē, saprotam, ka tālāk nedrīkst mašīnu kustināt, vietējie pamāca - tikai ar eskuvātoru uz Rīgu, neviens Jūs brīvdienā neremontēs un tādu vairs kustināt ar nedrīkst. Eh, šoferīts tik atmet - ejat uz alus brūzi atzīmēties, ko tad visas te stāvēs un domās. Tā mēs lēnu garu aizgājām atzīmēties, baudam alu un stāstam savu bēdu stāstu par "kāpēc mums nekur nav jāsteidzas". Un re, viens no klausītājiem saka "Man te viens paziņa remontē, uzzvanīšu". Tā hop, hop - zvani, sajūsmas...viss notiek. Kādu stundiņu paguļam zālītē, apbrīnojam meistaru (nevienā veikalā nebija atbilstošu detaļu-pievīlēja....) un tajā brīdī saprotam - mēs varam turpināt mačoties!

Protams, zaudētais laiks ļoti ietekmēja rezultātu, bet neskatoties uz visām likstām, esam finišējušas, atstājot 21 komandu aiz sevis.

Paldies organizatoriem bija gana daudz interesantu vietu. Paldies arī Cesvaines alus darītavai, atsaucīgajam alus baudītājam un auto remontmeistaram :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
KALVE #28 pirms 1 gada
Sezonas pamatīgākais posms aizvadīts! Jāsaka, ka Sāremā brauciens bija riktīgs izturības pārbaudes posms gan komandai KALVE, gan vāģītim.

Piektdienas vakarā sākām steigties Starta virzienā, jo cerējām nakšņošanas vietā paspēt uzcelt telti vakara gaismā.. tas īsti neizdevās, bet arī tumsā sanāca laba guļammāja! ;) Gulējām bezmaksas kempingā un sapratām, ka tīri laba vieta, jo paši igauņi bija sacēluši savas teltis visās vietās, kur vien ir iespējams!

Sacensību pirmā diena iesākās ļoti labi. Laicīgi piecēlāmies, līdz prāmim nokļuvām laicīgi un startā arī ieradāmies nesteidzoties. Visa jautrība sākās pēc starta.. Braucot uz pirmo punktu iebraucām ziepēs (izbraukātā un dubļainā meža ceļā). Nelielā cerība - tikt cauri dubļu vannām - pazuda pēc pusstundas cenšanās tikt laukā no pirmās nogrimšanas. Vienai komandai palaimējās ieraudzīt mūs griežamies riņķī un ļoti ātri pārdomāt, un arī griezties riņķī. Iesākums draņķīgs, jācer uz labu turpinājumu, bet nekā! Vienā brīdī hronometrs sāk spēlēt jokus, nākamā brīdī fotoaparātam baterijas iztukšojas (par laimi, neplānojot, bija paņēmies vēl viens komplekts ar baterijām) un, protams, lietus gāzes KP meklēšanas brīdī dabūjām arī mēs! Taču, neskatoties uz to visu, pirmās dienas plāns- savākt visu salas apakšdaļu- izpildījās! Pie tam arī pieturas izdevās savākt pirmajā dienā! Turklāt izrādījās- kad cieši, cieši ieskatījāmies kartē, tad nespējām noticēt, ka pieturas ir sarakstītas sīkiem, sīkiem, sarkaniem burtiņiem.. nezinu, vai organizatori to zināja vai nē un vai citi dalībnieki arī to ieraudzīja, taču mēs to izmantojām!

Milzīgs paldies jāsaka četrām dāmām (nepajautāju komandas nosaukumu) par izpalīdzēšanu ar degvielu, jo bez minimālas bākas papildināšanas, iespējams, pat līdz DUS varējām netikt! :D PALDIES!!

Otrā diena sākās ar lielo dilemmu- ņemt vērtīgo KP un zaudēt daudz laika, vai tomēr upurēt to un tuvāko 100nieku un vākt pēc iespējas vairāk atlikušos KP. Izlēmām par labu pasīvajam variantam un vākt visu iespējamo bez lielās skriešanas! Un arī otrās dienas mērķis tika izpildīts!

Taču ar to piedzīvojums nebeidzās, jo līdz prāmim bija jāgaida vēl 5 h! Tad mums visiem bija viens jautājums- Ko lai dara?! Ok, paēdām, tā ir 1 h. Vēl atlikušas 4 h. Aizbraucām apskatīt miniZoo ar alpakām, zebrām, strausiem un ķenguriem. Aizbraucām pastaigāt uz KP, kur bija klintis un alas. Vēl palikušas ~2 h.. Nu tad tās nodeldējām ostā gaidot prāmi. Vēl ~4 h brauciens līdz Jelgavai! Nu nogurums bija pamatīgs! Kā jau minēju- izturības posms!

Neskatoties uz nobrauktajiem teju 1300 km, gandarījums par paveikto un izturēto ir liels! Gaidot rezultātus nepameta sajūta, ka jābūt ļoti labi! Un re- ir jau arī- 4.vieta! Neliela vilšanās par nepaņemto vienīgo 100nieku, kurš laupīja mums 2. vietu.. Bet tas neatsver to visu piedzīvoto un redzēto šajā Braucienā! Bija labi!

Cerams, ka labi būs arī Tērvetes-LT posmā! Tiekamies tur!
Matrix 2017-08-17 19:09 (212.3.194.*)
Vispār jau varējāt negaidīt tās 5h līdz prāmim, bet braukt uzreiz:) Mums arī bija biļetes uz 19:55, bet uz prāmja uzbraucām ap 16:00.
Guntra 2017-08-17 22:03 (81.198.241.*)
Uz prāmi var braukt arī atrāk, ja tev ir biļete uz vēlāku laiku. Brauc tik iekšā un aparāts parādīs kurā rindā stāvēt. Nekad ilgāk par nākamo kuģi nebij jāgaida.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #58 pirms 1 gada
Beidzot, beidzot sagaidījām šī gada gaidītāko posmu – Sāremā! Lielai daļai no komandas Sāremā asociējās ar kādu senu skolas ekskursiju, kādam tā bija pirmā reize šajā lielajā Igaunijas salā. Man pašai Sāremā asociējās ar zemes ceļiem un balti noputējušām ceļmalām, Kāla krāteri, kas klātienē liekas tāda bedre vien ir, un fantastisko stāvo piekrasti… bet bija savādāk, un daudz vairāk :)

Devāmies uz Igauniju jau piektdien, lai izbaudītu ko vairāk par braukšanu mašīnā, un labi ka tā! Paguvām izbaudīt Kuresāres jūras svētku brīvdienu atmosfēru ar igauņu um-pa-pa mūziku, degustācijām un jaukiem suvenīriņiem, apstaigāt iespaidīgo Kuresāres Bīskapa cietoksni, papriecāties par lieliskajiem ceļiem, sapratām, ka ar brūnajām ceļa zīmju norādēm ir bezcerīgi - pat nojaust nevar to nozīmi, sapņi par skaistu peldi kādā no Sāremā pludmalēm gan nepiepildījās – ūdens sakults, vēss, pilns medūzām… pie krasta akmeņains un sekls… labi, ka mūs sasildīja sauna mūsu burvīgajā Soosaare guļbaļķu namiņā. Sestdienas rītā bijām pilnā kaujas gatavībā Sāremā izaicinājumiem.

Ja jāraksturo divu dienu iespaidi par salu – vējš, skaista daba (brīžiem negribējās pētīt karti, bet gan vienkārši skatīties pa logu un baudīt), karsta saule, pēkšņa tumsa ar negaisu un zibeņiem, sinepes ar neparastām garšām, kadiķu lauki, akmeņu žogi, stāvās krastmalas klintis, aitiņas un mežonīgas pinkainas govis... un akmeņi, akmeņi, akmeņi…

Paldies organizatoriem par to, ka kontrolpunkti bija daudz un dažādi, tādēļ bija tik interesanti tos meklēt un atrast! Mūsu topā no kontrolpunktiem – auga foto (jo mūsējie skrēja pa trakāko negaisu, foto izskatās kā uzņemts dziļā naktī), Uugu klints Muhu, Lahekula pilsdrupas, kur ilgi nevarējām atrast kontrolpunktu, Ninase dzirnavu vīrs un sieva, iespaidīgais akmens tilts Kuresārē, bet nepārspējami palika divi kontrolpunkti.

Pirmais – Sāremā valša piemiņas zīme nekurienes (meža) vidū – tas bija tik intriģējoši, ka nolēmu apskatīt vēlāk, kas tas tāds Sāremā valsis tāds ir – izrādās, to sacerēja Raimond Valgre ar Debora Vaarandi vārdiem 40-to gadu beigās un kļuva tas populārs Somijā un arī visā plašajā savienībā pēc tam, kad to iedziedāja arī Latvijā populārais dziedātājs Georgs Otss (Otss atveidojis galveno lomu Imres Kalmana operetes "Cirka princese" ekranizācijā filmā "Misters Ikss" 1958). https://www.youtube.com/watch?v=W0jCum_m_w4 Otrs kontrolpunkts – 400 punktu jeb 3 km skrējiens – puiši to paveica lieliski!

Liela sāpe sirdī palika, ka izrēķinājām slēpto rēķināmo KP, meklējām pareizā vietā, bet mazliet par tuvu ceļam, jo vietu precīzi līdz milimetram kartē nevarējām noteikt. Šeit mazs ieteikums un lūgums organizatoriem – Sāremā karte lielākai daļai dalībnieku bija 1 : 150 000 – rezultātā aprēķinātie attālumi no koka tupelēm, prettanku līnijas bija attiecīgi 37.09 un 29.89 cm, ko kartē ar normālu cirkuli nevarēja atzīmēt – nācās izmantot diegu un zīmuli, līdz ar to precizitāte zuda, un līdz ar to arī nenoteicām, ka slēptais KP ir “dziļāk mežā”. Labi būtu, ja kartē atzīmējamais attālums nepārsniegtu 20 cm... vai arī jāpērk lielāks cirkulis;)Šoreiz arī ļoti noderēja lielā lupa, ko bijām pirms šī posma sagādājuši – ar to saskatījām mazas KP nianses, kas palīdzēja noteikt to atrašanos daudz precīzāk.

Bet visam pāri – visa šī piedzīvojuma laikā bija daudz smieklu un burvīgs noskaņojums, un tas ir pats galvenais! Organizatoriem PALDIES un vēlam pacietību! Tiekamies Tērvetē!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elvisa, EŽŽY #25 pirms 1 gada
Ieraugot kalendārā, līdzko tika izziņoti šī gada posmi, Sāremas posmu, pat netika pārāk gari domāts - bija uzreiz skaidrs, ka IR JĀBRAUC un šādu desertu laist garām nu nekādīgi nevar. Pirms gada pilotam jau sanāca pabūt šajā jaukajā vietā, atklājot tikai pavisam maziņu daļu no salas burvības, toties šoreiz - rullējot un apbraukājot gandrīz visu salu, varēja baudīt, baudīt un vēlreiz baudīt šo pasaku grāmatu; un kā jau pasakās pienākas - i labie laikie, i sliktie laiki (saulīte, mākonīši, negaiss, tumsa - tas brīdis bija vnk episks, kad ir tik tumšs, ka auto salonā, lai normāli saskatītu karti lieti noderēja lukturītis :D, un vēl tas brīdis, kad piestāj pie KP un saproti, ka jāvelk nost kurpes un jāskrien vien basām kājām, jo gāž vnk pamatīgi - bet tad nu tajā brīdī izbaudi un atceries to bērnības prieku, kad bija pilnīgi vienalga par slapjām drēbēm, jo ir tik forši lietū skriet un šļakstināt peļķes => tikai nez kāpēc pieaugušo kārtā raucam degunus un īgni dodamies ārā šādā laikā ))))Paldies organizatoriem par foršajiem KP un iespēju ielūkoties Sāremas vistālākajos nostūros un izjust salas šarmu. Tāpat - ak, šie izaicinājumi, izaicinājumi; Lielisks 600 punktu vērtais KP - to gan mēs izlaidām pēc ilgām diskusijām, bet uz turieni būs noteikti jāaizdodas kādā nākamajā atpūtas tūrē (jo uz to salu gribas vēl). Pārsteidza savā ziņā Sāremā ar daudzajām baznīcām, vējdzirnavām, akmeņu sētām un harmoniju, sakārtotību. Liels prieks tādā ziņā par mūsu kaimiņiem.Šogad komanda ir uzņēmusies tādu kā jaunu cilvēku piesaistes un iepazīstināšanas plānu ar šo lielisko aktivitāti kā auto foto orientēšanās; tad nu šoreiz gan bijām gandrīz stabilais pamatsastāvs un +1 jaunpienācējs (ir bijis posms, kad tikai 1 no pamatsastāva un 4 jaunie) - tāpēc nebija mērķis tēmēt uz augstajām vietām, bet mierīgi, čilojot plānot maršrutu un stāstīt jaunajam cilvēkam ko var un ko nedrīkst. Tas komandas miers uz brīdi gan pazuda, kad sapratām, ka E burta ciemi un pieturas ir retums, un nācās biku pariņķot vienā brīdi (un pat M burtu piesētajā vietā, izrādās ne visur ir M pieturas) - bet tas tā, adrenalīnam, lai pārāk neiejūtamies mierīgajā salas gaisotnē un tiekam ierauti realitātē, ka tomēr ir auto foto orientēšanās un ka jāsavāc maksimāli daudz KP un to SAAREMAA taču ir jādabū, ja jau līdz pusei esam tikuši. Un izrādās, ka tā mierīgi čilojot, lūkojot ainavas un braucot, esam pat tikuši pie viena ātruma soda - kas liecina, ka uz spidometru tik paļauties nevar, jāpēta kārtīgi un drošības labad jāpārbauda bilžu laiki - varbūt kaut kur ir jāapgriežas par 360 grādiem, aplūkojot visu un tad tik var fočēt KP objektu - kas zina, nākamreiz būs jāpatestē šāda versija :)Šis posms mums kā komandai ir atnesis daudz vērtīgas atziņas, esam iemācījušies jaunas fīčiņas, tā teikt - ir kur augt, ir ko mācīties un slīpēt visu, lai uzlabotu komandas efektivitāti un ar katru reizi mērķētu par kādu vietiņu augstāk kopvērtējumā.Lielum lielo PALDIES sakām organizatoriem - par to, ka ir tādi pasākumi; par to, ka maršruti tiek plānoti diktin forši; par pacietību un izturību. IR FORŠI un EŽŽY komanda jau gatavojas nākamajam posmam ar nepacietību :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Matrix #21 pirms 1 gada
Pēc Madonas posma, kas bija mūsu pirmais mēģinājums autofotoorientēšanās pasākumā, balsojām par to, vai braukt arī uz Sāremā. Vienbalsīgi par. Nolēmām ierasties savlaicīgi, lai piektdienas vakarā pie tējas glazes varētu izstrādāt Napoleona plānu šai divu dienu saspringtajai sacīkstei. Pirms izbraukšanas visi tika nobrīdināti, ka obligāti jāpaņem id karte, vai tamlīdzīgs personu apliecinošs dokuments, savādāk igauņu robežpatruļa saslēgs rokudzelžos un ievietos vietējā karcerī. Visi kā viens apgalvoja, ka dokumenti ir. Tomēr, apmēram 10km pirms robežas, viens komandas loceklis kļuva tramīgs, sāka izmisīgi rakņāties pa kabatām un muļķīgi smaidīt – izrādās, dokuments bija palicis vestē, kura nekādi nevarēja atrasties auto. Mēs viņu mierinājām, ka igauņu karcerī nemaz nav tik slikti un atpakaļceļā pierobežas alko veikalā viņu savāksim. Tad vēl kāds atcerējās, ka nesen igauņi atjaunojuši robežkontroli ar Latviju. Pie robežpunkta tiešām bija rinda un viens opelītis izbrauca no rindas, apgriezās pretējā virzienā un devas prom – nez, ko viņš veda… Izrādījās, ka rinda bija tikai dēļ remonta un nu jau braucām pa Igaunijas eiroceļiem. Veiksmīgi paspējām uz norezervēto prāmi uz kura mūs gaidīja slavenās ķilavmaizītes. Jāsaka, ka kopš pēdējās reizes, ķilavmaizītes bija pamatīgi zaudējušas kvalitāti, toties slavenā soļanka vēl aizvien bija līmenī. Nākošajā rītā ieradāmies uz startu, atšķirībā no iepriekšējās reizes ieņemot vietu apmēram pa vidu – tas palīdzēs redzēt, kā citas ekipāžas atrod grūti atrodamos punktus un laicīgi paspēt uz zupu. Jau pirms starta nolēmām, ka viltīgi dosimies Muhu salas virzienā, aplasīsim visu kas ir tur un tad dosimies tālāk, tāpēc, raugoties, ka lielākā daļa ekipāžu dodas uz Muhu, mūsu entuziasms par fantastisko plānu noplaka. Tomēr, plānu nemainījām un diezgan ātri paņēmām Muhu, kur arī atradām tupeles – svarīgi priekš slepenā punkta atrašanas. Pēc tam gājām “uz augšu” – ar domu, ka jātiek ātrāk līdz vienīgajam 600niekam (ak naivie). Bijām tik noknocentrējušies uz to 600nieku, ka (varbūt par laimi) nepamanījām, ka gandrīz pa ceļam ir arī 400nieks. Viss bija labi līdz brīdim, kad apmēram 16:00 uznāca negaiss. Debesis kļuva melnas un apkārt tik tumšs, ka mašīnas salonā pat karti nevarēja saredzēt. Pa ceļam lietusgāzē redzējam cilvēkus, kas devas mežā uz kaut kādu nesaprotamu punktu, taču mūsu izdzīvošanas instinkts šoreiz uzvarēja un turpinājām ceļu lietū un lūztošos koku zaros uz nākošo vietu. Kā izrādījās vēlāk, negaiss Latvijā bija pastrādājis krietni lielākus nedarbus un 3 mūsu ekipāžas dalībnieki bija no Saulkrastiem – labi, ka viņi tai brīdī nesazinājās ar mājiniekiem😊 Negaiss galīgi nojauca mūsu orientēšanās spējas, ilgi čakarējāmies, daudz punktus palaidām garām, kamēr beidzot nonācām līdz vietai, kur vajadzētu būt 600niekam. Spriedām, kurš skries. Viena komandas dalībniece teica, ka esot noskrējusi 3 kilometru krosu… pirms 30 gadiem. Tomēr ekspedīcija tika uzticēta citiem, kuri pēc neliela pārgājiena nonāca līdz jūrai un izdarījas divus secinājumus: 1) mēs esam nepareizā vietā un 2) līdz vajadzīgajam punktam ir afig… gabals. Ņemot vērā situāciju (līdz finišam atlikusi tikai stunda), nolēmām 600nieku izlaist, par spīti dažu komandas biedru uzstājīgajam optimismam. No comments, tie kas bija, sapratīs. Kad atgriezāmies bāzē, no citiem dalībniekiem noskaidrojām, ka uz 600nieku bija jāiet ar kājām 9km kopā turp un atpakaļ. Varbūt Useins Bolts to būtu paveicis… Samērā depresīvi par pirmās dienas zaudējumu paēdām saimnieču sarūpēto zupu ar pankūkām un devāmies apspriest otrās dienas Napoleona plānu. Uzreiz izrēķinājām, ka apakšejo pussalu nespēsim paņemt, noteikti jāatrod vienīgā autobusa pietura, kas sākas ar burtu “E” un ļoti gribējās atrast punktu kas palīdzētu izskaitļot slepeno punktu. To arī atradām, taču nebija laika aizbraukt uz slepeno punktu. Toties perfekti zinām, kur tas atrodas – nākošreiz noteikti būsim tur😊 Otrajā dienā braucām “pa apakšu” un viss gāja kā pa sviestu – galvenais bija atcerēties piefiksēt attālumus, lai nepārsniegtu atļauto ātrumu, kas arī veiksmīgi izdevās (atšķirībā no dažām citām ekipāžām). Pirms finiša ilgi kopā ar citām komandām maldījāmies dendrārija, lai atrastu 2 no 500 šiltītēm, tomēr paspējām uz finišu, kur ar lietussarga palīdzību nodevām kontrolkarti un fotogrāfijas. Kopsavilkums: bija forši, iemācījāmies dažas lietas nākošajai reizei, see you!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mairis #99 pirms 2 gadiem
Šis posms paliks mums atmiņā vairāku iemeslu dēļ. Visupirms jau tāpēc, ka jāatceras pasaka, kur karalis ar galma izklaidētāju mainījās vietām – tā arī mēs šoreiz stūresvīrs ar kartes lasītāju mainījāmies vietām. Otrs izaicinājums mums bija spēkrata izvēle – šajā reizē startējām ar 1,4D Toyotiņu, un mazliet kreņķis jau bija par to, kā šī nelielā mašīnīte izturēs Madonas augstieņu grantsceļus. Bet izturēja gods godam. Jā, un te nu trešā lieta, kas paliks atmiņā finišējot bija “ehhh, neraža”. Var jau! Kad esam jau Ļaudonā un līdz finišam atlikušas dažas minūtes, izrādās, esam nogriezušies uz nepareizā ceļa. Nevis uz tā, kas ved uz “Bielēm”, bet uz Lubānu. Kad esam sapratuši kļūdu un atgriežamies atpakaļ Ļaudonā, tad finišējot “Bielēs” kavēto minūšu skaits ir graujošs – veselas 11, kas attiecīgi atsaucas arī uz mūsu kopējo punktu skaitu (- 660).

Rezumē par šo posmu mums būs īss – pārmaiņas mums drastiskas, tāpēc “pirmie kucēni jāslīcina”. Bet tas nebūt nemazina prieku par kārtējo LOB posmā pavadīto superīgo sestdienu. Paldies organizatoriem – šis tiešām bija ļoti labs posms. Zvērīgā priekā brauksim atkal un orientēsimies atkal!

Zvērīgie ir runājuši! Priekā un uz tikšanos nākamajā posmā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Avantūristi #45 pirms 2 gadiem
Laikam jau jāsāk ar to, ka pēdējā brīdī izdevās saorganizēties dalībai, bet - kas lēni nāk, tas labi nāk, jo posms solījās būt ļoti interesants. Nojauta nelika vilties un saņemtā karte tiešām radīja nelielu apjukumu - Madonas pusē punktu tik daudz un visi tik kārdinoši, ka grūti saprast, kā lai te vispār brauc! Taču pamazām, pamazām šķetinājām vaļā maršrutu un beigu beigās finišu atradām ar pirmo piegājienu, turklāt laicīgi! ;)

Zinu, ka man kā stūrmanim, daudz interesantu vietu un lietu iet gar degunu, taču ja vien ir brīdis, izmantoju iespēju apmeklēt arī pats kādu vietu klātienē. Īpaši atmiņā palika zāļu tēju pieturas punkts un alus pieturas punkts, ar ļoti laipniem un atsaucīgiem saimniekiem, pat ņemot vērā ka tas jau bija uz dienas otro pusi!

Par finiša vietu nav pat daudz ko komentēt, vispār super!

Ceram uz tikšanos Sāremā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Zaza&Co #28 pirms 2 gadiem
Brauciens pa Madonas un tuvākās apkārtnes pakalniem un līkumotajiem ceļiem bija gan interesants, gan sarežģīts. Patika iegriešanās pie vietējiem mājražotājiem, tas, kā tikām šajos objektos sagaidīti un uzņemti, kā arī tas, ka bija padomāts par atraktīvām nodarbēm, un, protams - produkcijas degustācija. Neba no savāktajiem punktiem vien pārtiekam.  Alus noteikti bija viens no interesantākajiem produktiem. Izrādās - tam joprojām var izgudrot jaunas un jaunas garšas un nosaukumus. Lai arī bija jāsteidzas un tūrisma objektos šajā dienā uzkavēties ilgāk nebija iespējams, bija jauki redzēt, kā cilvēki prot veidot un uzturēt savu biznesu laukos. Vēlam viņiem veiksmi arī turpmāk!

Laika apstākļus organizatori bija ar spēkiem „tur augšā” sarunājuši labus – ne par karstu, ne par vēsu. Putekļi… Ko darīsi. Tādi nu ir tie Latvijas lauku ceļi.

Mūsu komandai šis bija pimais lielais brauciens šādā sastāvā. Spēki iemēģināti. Sārema? Un vēl divas dienas!!! Tas ir LOB!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
BOSIKI #35 pirms 2 gadiem
Heii,

BOSIKI pēc pauzes atgriezās Madonas posmā - kā nekā 3/4 komandas dzimtā puse.

Mums brauciens sākās jau piektdienas vakarā, lai nebūtu agrais rīts, rezultāts - brauciens līdz braucienam.lv negaidīti izvērtās līdz 3 naktī ;) un ar riepu maiņu jau 7 no rīta! Bet neskatoties uz visu, startā bijām laicīgi!Brauciens aizraujošs - Apskatot brauciena karti secinājām, ka dzimtajā pagastā nav neviena kontrolpunkta, dikti sabēdājāmies ;D, bet tad sapratām, ka slēptas punkts IR tieši tur!Un JĀ, BOSIKI, šoreiz ir izcēlušies ar ātruma rekordu ;D!!! Radās aizķeršanās ar facebook, kā rezultātā posma vidējais ātrums 236km/h - nav slikti, nav slikti! Bet to, ka tā būs apjautām tikai finiša taisnē!Paldies ORGANIZATORIEM par braucienu, atklājam daudz jauna!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Gā-Zē-Bē #56 pirms 2 gadiem
Brauc ar galvu! Tā reiz teica autoskolas skolotājs! Bet nē – mēs tik ar kājām un rokām… un še tev – ātrumsods! Sveiciens komandai “Čonkas”, varējām tikties uz pjedestāla!

Bet par procesu. Vientuļie krūmu puduri lidlaukā uzturēja sportisko garu, tā teikt pačurāšana ar 600 metru skrējienu! Laiciņš brīnišķīgs, putekļu pietiekoši, konkurenti visnotaļ zolīdi. Laikam trāpījām lēno un pieklājīgo braucēju grupā  !

Patika ēku meklēšana Madonā. Daža laba gadu gaitā bija krietni izmainījusies, gan stāvu, gan fasādi uzaudzējusi. Kas jauns bija arī leģendas brauciens. Izbraucām tik lēnu, ka visus punktus atradām! Skrējiens Gaiziņā – labs! Žēl tikai, ka dažas komandas nekādi nevarēja atrast apakšējo stāvvietu un bija spiestas braukt augšā, bet tas lai šoreiz paliek uz viņu pašu sirdsapziņu! Bieles mēs atradām, iespējams kādam bija vādātājs piemeties, tas mums bija citās vietās. Ak jā, vēl šis posms paliks atmiņā ar tendenci nogriezt vienu celiņu ātrāk un punktu neredzēšanu, ja pieiet tiem pārāk tuvu!

Saaremaa õnne kõigile!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vilnis, 7 gulētāji #24 pirms 2 gadiem
Šoreiz brauciens uz starta vietu bija neapšaubāmi pacilājošs, bet arīdzen drusku trauksmains. Kā ne kā pirmo reizi startēsim A+ grupā, pateicoties konkurentu labvēlībai (lasi, konkurenti savāca vairāk punktus, bet iestūma mūs pirmajā septiņniekā uztaisot ātrumsodu). Trauksmainums iekš tā, ka pašiem būtu kauns, ja neveiksmīgi nostartētu un paliktu ārpus top20. Tā ka A+ grupā (vismaz mēs) braucam jau ar pienākuma apziņu :) Uztraukums pašā starta sākumā liedz apskatīties apkārt un izlaist tik vērtīgās veiksmes uzlīmes. Izbrauciens pa leģendas braucienu vai pārbrauciens uz nākamo punktu aiz tā mums "pasniedz" tukšu riepu un tās nomaiņa mums izmaksā ap 20 minūtēm. Saprotam, ka diez vai desmitniekš šoreiz tiksim, tāpēc nomierinamies, iedzeram alu un turpinam lasīt punktus. Tik beigās noprotam, ka ķibele mums "izmaksājusi" braucienu pēc jau izrēķinātā slēptā punkta. Bet rezultāts kā A+ iesācējiem, galīgi nav zemē metams. Novēlu arī jums nemest plinti krūmos un tiekamies uz Eesti salas.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ŠAKATAKA #27 pirms 2 gadiem
Čau visiem!

Brauciens, kā jau parasti, interesants.Šoreiz bijām maksimāli koncentrējušies uzrādīt labu rezultātu. Nebija jau slikti. Viss gāja diezgan raiti. Pievīla drusku izvēlētais maršruts. Ķērām Varakļānu pusi vispirms, vērtīgākos punktus tā arī nepaņemot.Beidzot arī laika apstākļi bija ideāli. Pirmais brauciens vasaras apģērbā!

Patika brauciens pēc leģendām. Krāsoto koku ātri ieraudzījām.

Kad maršruts gāja uz beigām, likās viss, pārējie palaisti garām,un atkal viss no sākuma jābrauc. Bet nu tomēr neko nebijām izlaiduši, un arī pārēkie divi kontrolpunkti bija atrasti.

Kopumā rezultāts nebija vislabākais, bet galvenais jau labi pavadītais laiks un apskatītas daudzas jaunas vietas,kuras iespājams, bez šim sacensībām, nebūtu ienācis prātā apmeklēt.Paldies organizatoriem.

Veiksmi Sāremā!

Tiekamies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elvisa, EŽŽY #11 pirms 2 gadiem
Lieliska, vasarīga un putekļaina sestdiena aizvadīta kārtējā braucienā. Milzīgs paldies organizatoriem par tik fantastisku maršrutu, skaistām vietām un viesmīlīgajiem dzīvo KP saimniekiem - sajūtas vienkārši burvīgas. Šoreiz 3KP izveidojās situācija, ka bijām paši pirmie - pirmajā KP, kad paziņoja, ka esam pirmie, nobrīnījāmies, kad arī otrajā KP pateica, ka gaidot, kad tad saradīsies visi, tad jau sākām aizdomīgi saskatīties un trešajā KP jau uzreiz vaicājām saimniekiem - vai tik arī neesam pirmie.)))Citādi - šogad sanāk komandai startēt neierastā un ar jaunpienācējiem bagātā sastāvā, tamdēļ braucām uz augstām vietām nemērķējot, bet gan izbaudot laiku, dabu, viesmīlību un atklājot Madonas reģionu.Ar nepacietību gaidām Sāremas posmu un esam pilnā gatavībā jauniem piedzīvojumiem un salas atklājumiem.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Bez sirdsapziņas pāretumiem #60 pirms 2 gadiem
Patiesībā jau atsauksi varētu uzrakstīt dažos vārdos: lai kāds arī būs rezultāts, ļoti, ļoti patika, brauksim vēl!Madonas posms sākās ar agru celšanos un plānu ierasties startā laicīgi, lai varam startēt brauciena sākumā. Tomēr ceļš izradījās garāks kā plānots un Degumnieku lidlaukā tikām tikai pie 60 starta numura. Nez, cikos cēlās un starta vietā ieradās tie, kuru startēja pirmie?

Ieraugot foto lapas un vēlāk arī karti, kļuva skaidrs, ka jāsāk ar kontrolpunktu atmešanu, jo visus apmeklēt noteikti, ka nepaspēsim. Daži kontrolpunkti atmetās gluži loģiskā viedā – arborētumam darba laikā nepaspējām, savukārt Gaiziņā pārāk augstu jākāpj. Žēl, ka nepaguvām apciemot skolu un paši nodot iegādāto dāvanu. Paldies organizatoriem, kas to izdarīja mūsu vietā pēc brauciens noslēguma. Ļoti žēl par slēpto punktu. Neliela kļūda, laika trūkums, velme nenokavēt finišu un slepenais punkts palika nepaņemts, lai gan bijām jau tik tuvu! Šis izaicinājums paliek nākamajiem posmiem!

Ļoti patika “dzīvie” kontrolpunkti ar 5 minūšu pauzi starp bildēm. Iespēja atvilkt elpu, nobaudīt jaunas garšas un izbaudīt saimnieku viesmīlību.

Starta vietu atradām ātrāk un veiksmīgāk nekā bijām domājuši. Šis noteikti bija vieglākais no uzdevumiem!
Bez sirdsapziņas pāretumiem 2017-06-13 22:03 (78.84.175.*)
*Finiša vietu atradām ātrāk un veiksmīgāk nekā bijām domājuši. Šis noteikti bija vieglākais no uzdevumiem!

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #58 pirms 2 gadiem
Lūkojoties iesācēja acīm - traku cilvēku saiets, kuriem rokās iedod kartes, īsus uzdevumus, foto puzles un viņi laimīgi, apņēmības pārņemti iesēžās mašīnās un organizēti pa vienam aiztraucas prom, uzsākot īstas "dārgumu" medības.

Pieredzējušie komandas biedri stratēğiski plāno attālumus, vietas ar ko sākt, kamēr jauniņais pārbolījis acis ieņēmis starta pozīcijas skrējienam veikt uzdevumus, meklējot kaut ko! Pietura, skrējiens sākās - katrā vietā savs pipariņš, vienviet zīmes tik paslēptas, ka jūties kā Šerloka Holms, citā tik acīm redzamas, ka nespēj noticēt jau esi atradis, jebkurā gadījumā katrs atradums līdzinās kā balvā dabūta konfekte par noskaitītu dzejolīti. Lai arī dienas garumā nogurums parādās no ceļu līkločiem, putekļiem, maziem sprintiem, bet ar katru izsvītroto pieturas punktu kartē jūti, ka adrenalīna līmenis asinīs ir darījis savu - atkarību no saistošā procesa.

Iebraucot finiša taisnē sāc saprast, ka esi tāds pats laimīgi trakais kā tavi pieredzējušie komandas biedri un citas 80 mašīnu komandas.

Vietas - interesantas, jūtami ka ir labi pastrādāts, lai kā reğiona zinātājiem, tā pirmceļotājiem būtu kas jauns atklājams.

Uzdevumu punkti ar degustācijām - Cesvaines alusdarītava ļāva izbaudīt gan alu, gan mazo laisko piecminūti. Jāsaka - malači. Madonas alusdarītava un trušu saimniecības - jauka vieta, draudzīga sagaidīšana, bet nu mazliet jārēķinās, ja esi gatavs iesaistīties šādos pasākumos un sauc to par degustāciju, tad nepietiek vien ar to, ka dota iespēja pamielot acis un pasmaržot produkciju. Katra reklāma prasa iegūldījumus, ja grib saņemt atdevi.

Skolas, putnu saimniecības, info centri - atraktīvi, jautri, smaidīgi un labi. Atliek tik piebilst - pozitīvs process, trakulīgu emociju un smaidīgu cilvēku saiets!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elīna, Jautrie vienradži #09 pirms 2 gadiem
Sveiki! Piedalijāmies pirmo reizi, bet atmosfēra bija pozitīva, ka noteikti piedalamies ne pēdējo reizi. Protams tā kā šis bija pirmais brauciens rezultāti noteikti nebūs tie labākie, taču Madonas novadu būsim iepazinušas daudz labāk nekā iepriekš. Pasākums ļoti labi noorganizēts no tās puses kur organizatori varēja kaut ko ietekmēt, punkti diezgan precīzi kartē un atrast bija iespējams ja labi meklē. Kopumā labs pasākums ar nelieliem mīnusiem arī.Negatīvais ir saistīts ar citu komandu ātruma pārkāpšanu, kā arī uz grants ceļiem apdzenot nemēģina pat pieklājīgi piebremzēt, lai nesaceltu tik milzīgus putekļus un akmeņi nelidotu, rezultātā nedaudz nosista krāsa pēc akmeņa trāpijuma pa kapotu. Ja būtu nedaudz lielāka cieņa pret citiem dalībniekiem tad pasākums būtu pavisam izdevies, protams priecājos ka mašīnas stikli vietā pēc īpašajiem apdzinējiem.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Gāzi grīdā #18 pirms 2 gadiem
Piedalījāmies pirmo reizi

Labi vārdi:

Punkti salikti precīzi un labi atrodami, izņemot Finišu(Bieles)...

Punktos, kur bija jādara papildus darbiņi, sagaiditaji saprotoši un atsaucīgi...

Pasakums izveidots labi, iesaistot vietējos pakalpojuma sniedzējus, reklamējot un popularizējot produkciju plašākai cilvēku grupai...

Respekt....Nepatika:

Sacensību dalībnieki lielākais vairakums neievēroja un nerespektēja, ka lielākā daļa brauciena notika pa gantētiem ceļiem... Lidoja pretim akmeņi un daudz kas cits, kas atradās uz ceļa.

Tika sabojātas viena punkta vizuālais izskats, t.i., nolauztas tilta koka margas... Gruti atpazīt pēc bildēm...

Nostartėjušiem dalībniekiem nebija info par tālāko rīcību, t.i., vai ir iespēja palikt pa nakti Bieles... Kur?Noteikti vēl piedalīšos un iesaku citiem....Veiksmīgu braucienu...
DB 2017-06-12 14:25 (94.100.10.*)
No informācijas pirmajā lapā -Finišs šoreiz pie mums-organizatoriem mājās - netradicionālajā saimniecībā "Bieles", kur būs iespēja sarīkot pikniku ar saviem groziņiem.Gan pirms brauciena, gan arī pēc tā ikviens var palikt pie mums bez maksas teltīs.
Organizators 2017-06-12 14:33 (212.3.195.*)
Tas, ko dara sacensību dalībnieki, ir viņu sirdsapziņa un atbildība – par to viņi ir parakstījušies. Par akmeņiem es brīdināju sapulcē, bet vispār tas ir tikai loģiski.

--

Jūs domājat, ka mēs nolauzām margas?

--

Finiša vieta bija atlikta 100% precīzi, paskatieties vēlreiz! Man pilnīgi šķērmi palika no tām divām komandām, kuras ar putām uz lūpām kliedza organizatorei, ka esot nobraukuši liekus kilometrus dēļ neprecīzas kartes (finiša).

--

Par palikšanu pa nakti Bielēs bija informācija gan biļetenā (vajag lasīt!) un arī sapulcē (vajag klausīties!). Vai tiešām bija sarežģīti pajautāt jebkuram no organizatoriem par palikšanu?
Māris 2017-06-12 16:10 (80.89.72.*)
Viens no trakākajiem apdzinējiem pa grants ceļa putekļu mākoņiem bija kungs gados, kurš sākumā rādīja grāmatu ar fotogrāfijām... Izskatījās viņam noteikti visus jaapdzen.
Mairis 2017-06-12 16:44 (85.254.147.*)
Vispār jau tā mēdz būt, ka sausā laikā braucot pa grants ceļiem pa gaisu iet putekļi un lido akmentiņi un akmeņi, gan no pretim braucošām, gan apdzenošām automašīnām. Un to veidoja gan sacensību dalībnieku, gan arī vietējo iedzīvotāju automašīnas. Tas jāsaprot, ka tādus braukšanas apstākļus varēja sagaidīt, un organizatori par to brīdināja.

To kā precīzi atrast finiša vietu, visi varēja iepazīties jau vairākas nedēļas iepriekš, jo saite bija brauciens.lv mājaslapā. Lai precīzāk orientētos un atrastu objektus dabā, drīkst izmantot arī citas kartes, un lielākā daļa dalībnieku tā arī dara.

Bet ja braucat pirmo reiz, tad šādas pretenzijas no Jūsu puses varētu būt saprotamas.
Organizators 2017-06-12 17:59 (212.3.195.*)
Nē, šādas pretenzijas par nepareizu finišu nav pieņemamas pat no iesācējiem, jo kartē viss precīzi atzīmēts!Bet par to, ka jau iepriekš bija iespēja zināt finiša vietu, taisnība... Protams, esam novērojuši, ka vienmēr un katrā posmā atrodas kādi cilvēki, kuriem šķiet, ka esam izdarījuši visu nepareizi. Bet, par laimi, tādi uz mūsu nākošajiem posmiem nepiesakās.
Juris 2017-06-12 19:47 (94.101.237.*)
Tiku minējis gan pozitīvo, gan negatīvo, ko biju manījis kā iesācējs....

Bet šobrīd paliek sajūta, ka "Organizators" iesaka ar savu pēdējo teikumu vairs nepiedalīties...
Mairis 2017-06-12 23:43 (94.186.49.*)
Juri, ja neesat no tiem, kuriem mūždien visi citi vainīgi, kas traucē tad uztver to kā "pirmo kucēnu slīcināšanu". Mazam skaidrojumam - mēs braucam jau gadus 5, un arī mēs šoreiz ar finiša atrašanu nokļūdījāmies, jo iebraucot Ļaudonā nogriezāmies uz nepareizā ceļa, kas veda nevis uz Bielēm, bet Lubānas virzienā (stresiņš u.c. faktori), un tāpēc kavējām finišu par 11 minūtēm, kā rezultātā būs vairāk nekā 600 punkti mīnusā. Uzsvars ir uz "mēs kļūdījāmies", nevis "finišs bija neprecīzi atlikts".
Sandra 2017-06-13 09:38 (81.198.124.*)
Jāpiekrīt Organizatoram, ka finišs bija ielikts pietiekami korekti un saprotami, lai nebūtu problēmu ar tā atrašanu. Arī sapulcē bija informācija par iebraukšanu "no augšas".

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Sudraba bulta #35 pirms 2 gadiem
Sveiciens visiem LOB dalībniekiem!

Šī jaukā pasākuma fani un dalībnieki esam nu jau labu laiku, tikai šogad dažādu, lai gan jāpiebilst, ka jauku, iemeslu dēļ startējām braucienā pirmo reiz. Noteikti lomu nospēlēja fakts, ka šis ir mūsu reģions, bet kā jau vienmēr, kad liekas, ka visu zini, izrādās, ka savu tuvāko apkārtni nemaz tik labi nepazīsti un arī šoreiz bija punkti, kas pārsteidza – favorīt KP "Latvija skan".

Lai arī punkti kopumā “lasījās” gana raiti, veiksmes punktiņi nedevās rokās – tur, kur tie bija, aizmirsās pameklēt, tur, kur atcerējāmies – tur to nebija.

Kopumā brauciens pavadīts jaukā gaisotnē, noskaņojumu nesabojāja ne sprāgusī riepa praktiski brauciena sākumā, ne arī mājās aizmirstais lineāls un citi vajadzīgi štrumi, lai aprēķinātu slēpto punktu. 

Tomēr kāda arī ne tik pozitīva lieta. Bijām pieraduši, ka LOB dalībnieki zina, kas ir sacensību kultūra, bet šoreiz tā nedaudz izpalika un sarūgtināja, lielai daļai LOBistu ar braukšanas kultūru ir kā ir.. Reti kurš, braucot pa šaurajiem zemes ceļiem piestāja malā un palaida garām, visi taču ir tik steidzīgi..… jāpiebilst, ka uz mūsu ceļiem mēdz parādīties arī “vietējie džigiti” un tad kādam sacensību dalībniekam, kurš lielā ātrumā nesās no kalna lejā varētu arī nepaveikties, diezin vai šis vietējais “džigits” ļautos sevi uzdzīt uz malas uzbēruma.

Liels paldies sacensību organizatoriem un visiem atsaucīgajiem “Dzīvajiem punktiem” par lieliski pavadītu dienu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
merida.lv #69 pirms 2 gadiem
Brauciens beidzies. Lai dzīvo Brauciens - mūsu pozitīvo emociju akumulators! Rīts lidlaukā pirms pacelšanās Prieka debesīs...un - dodamies ceļā! Grantsceļi un putekļi - šīsdienas pavadoņi - nespēj sabojāt ne brīdi brauciena. Un pati diena padevusies kā par godu šim pasākumam. 100% tiekam galā ar uzdevumiem, lai nodotu sveicienu Lubānam. Rakurss...poza...bilde...Skats visapkārt, jo nevar taču skriet, nepabaudot to, kas apkārt redzams, neparunājoties ar cilvēkiem, kas mūs sagaida, un nesajūsminoties par jauno Madonas alusdarītāju pāri un sirsnīgajiem tēju vācējiem, un nepabučojoties ar bučtrušiem. Kaut kā nerādās tie "veiksmes cipari", tomēr bešā nepaliekam gan. Braucam, baudot uzdevumus, Latvijas skaisto dabu, kompāniju un jau plānojot nākamo braucienu. Jo bez Brauciena nu nekādi, vai ne, kolēģi?
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Julian, Karisma #69 pirms 2 gadiem
Bijām pirmo reizi pasācienā, ar komandas sastāvu 2 (divi) gab. :)

Orākuli Embūtes info centrā, naktī pirms izbraukšanas pareģoja pilnīgu fiasko, bet uztverām to ar humoru, kurš arī pildīja mūsu nākamās dienas ceļojumu, braucot un gūstot punktus :)

Ar karti un kompasu tikām galā bez grūtībām, tomēr čekpointu daudzums un ierobežotais laiks neļāva ilgi baudīt ainavas. Vairāki punkti tāpat jau bija izlaisti neuzmanības un Dies viņ zin kādu iemeslu dēļ... Pieredzējušie biedri labāk māk pateikt...

Redzējām sakoncentrētā, olimpiskā solī pārvietojošos "kolēģus" un vēlāk finiša taisnē nācās saprast šo ažiotāžu :D Mums kā jauniem dalībniekiem (domājams arī pieredzējušiem) būtu interesanti saprast punktus pēc orientēšanās, kurus neatradām, bet šādu informāciju neatradām.

Kopumā un galu galā sapratām, ka piedalīsimies atkal, tagad jau Madonā ar acu pilnu mašīnu, jo "četras acis ir labi, bet desmit nav smuki". Lai mums un jums veicas Madonā!
Organizators 2017-05-12 22:04 (212.3.193.*)
Finišā organizatori vienmēr ir gatavi atbildēt uz jebkuriem jautājumiem (par neatrastiem kontrolpunktiem, to atrašanās vietu, neskaidrībām, slēptā punkta pareizu aprēķināšanu utml.). Tā kā citreiz droši nāciet klāt un vaicājiet.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Neatlaidīgie #07 pirms 2 gadiem
Kad savās dzīvēs esam ielaiduši auto foto orientēšanās piedzīvojuma garšu, tad no tās vairs tik viegli neatbrīvoties. Kā pozitīva atkarība mūs vedina pieteikties kārtējam posmam ... .

Pēdējais brauciens bija pa Ventspils pusē ...

Punkts pēc punkta pa šķietami pazīstamiem apgabaliem izrādās pilnīgi jauns skatījums uz savu dzimteni, šis ir lielisks atraktīvs veids kā iepazīt savu Latviju, jautrā un atraktīvā veidā.Vispozitīvākās emocijas pārņēma, labais darbs un neviltotais dāmu prieks to saņemot.

Arī komerciālie punkti priecēja ar gardām degustācijām un viesmīlīgiem saimniekiem, taču īpašie uzdevumi uzsita papildus jautrību, mums gan neizdevās sameklēt vajadzīgas vizītkartes, bet jāatzīst, ka īpaši arī necentāmies tās meklēt.Ar nepacietību gaidām Madonas braucienu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
V.I.P. (Vienkārši IZcilas Pērles) #51 pirms 2 gadiem
Izlaižot Ventspils posmu, apņēmības un spara pilnas pieteicāmies un, protams, arī ieradāmies uz Vaiņodes posmu. Bruņojušās dažādām kartēm un citiem noderīgiem rīkiem, kā arī spītējot laikapstākļiem un garajam ceļam uz Vaiņodi, nostartējām, mūsuprāt, diezgan labi, jo ar katru posmu gūtā pieredze nāk par labu nākamajos. Šoreiz esam patiesi lepnas un priecīgas par sevi, jo pirmo reizi izdevās aprēķināt un atrast slēpto kontrolpunktu. Par to prieks tiešām bija liels un cerams, ka nu arī turpmākajos posmos mums tas izdosies. Nogurums pēc šī posma bija tiešām liels, bet patīkams, lai gan sakarā ar tālo turp un atpakaļ ceļu, nebija gulēts gandrīz diennakti. Paldies organizatoriem arī no mums! Sauklis par atkarību no orientēšanās tiešām darbojas! Uz tikšanos Madonā!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Bruņuruputupucis #45 pirms 2 gadiem
Pirmais brauciens pēc pāris gadu pauzes, pirmais brauciens citā komandas sastāvā un pirmais vispār lietainā un sniegotā dienā :) Taču, noorganizēts viss atkal bija

ļoti jauki, galvenais, ka sapulce bija zem jumta :D

Vaiņodes braucienā patika ideja par kases čeku ar noteiktu laiku minūtēs :) Kad iegājām veikalā, tur priekšā stāvēja nevis rinda, bet bariņš ar orientēšanās braucējiem, kas jau bija vienojušies par iepirkšanās minūtēm, un ārkārtīgi smaidīga pārdevēja :)

Izbrīnīja Lietuvas pierobežas ceļi ar iegrimušajām zemtekām, tāpēc bija mirkļi, kad šķita, ka priekš orientēšanās vajadzētu īpašu auto, kura nebūtu žēl :)

Bijām gan pārrēķinājušies ar laikiem, un finišā iebraucām gandrīz stundu par agru, un līdz tuvākajam nepaņemtajam KP labs gabaliņš. Nākamajā braucienā centīsimies laboties :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Rāmi, lēnām! #83 pirms 2 gadiem
Vaiņodes posmu izlaidām, tāpēc rakstām par Ventspili. Mūsu komandai "Rāmi, lēnām" brauciens sākās jau iepriekšējā dienā, vakarā nokļuvām Kandavā, lai no rīta možas un izgulējušās sāktu braucienu. Maršrutu izvēlējāmies tādu, lai varētu nodot sarūpētās dāvanas Puzē. Ļoti patika Ventspils un "galvas mežģi" pirms tam. Oriģinālākais meklējamais punkts likās benzīna tankā, kur bija jāstāv un jāgaida. Patika arī tas, ka pie mājražotājiem varēja ne tikai iepazīties ar produkciju, bet arī to nodegustēt un nopirkt.

Kopumā pavadījām jauku dienu. Brauciena beigās visu nesteidzīgi pārrunājām pie garšīgiem ēdieniem klāta vakariņu galda. Sagaidījušas saulrietu pie Jūrkalnes stāvkrasta devāmies mājup.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Četras trakas autosievas #36 pirms 2 gadiem
Viena gara, piedzīvojumiem bagāta diena!

Mūsu ekipāžas kopīgā pieredze ir 1 nakts posms. Vaiņode - pirmais posms dienas gaismā. Cerējām uz jauku, siltu, saulainu dienu, bet saņēmām - drēgnu, lietainu, sniegotu un dubļainu...bet īstenībā - tas jau tik pasākumam piedod garšu.Pa Latviju gāja tīri raiti, njā, tikai vadātājs piemetās pašā Vaiņodē un 5 KP tā arī netika atrasts. Pat īsti izskaidrojuma tam nav. Vismaz to "vadātāju" atstājām tur, jo viss pārējais maršruts gāja raiti.

Uh, kā traucāmies uz veikalu, jo īsti nezinājām vai tuvākajā miestā tāds būs. Viena ierauga foto objektu, cita bļauj - veikalu, veikalu...kņada ne pa jokam. Veikalā pie čeka ar veikli tikām, pārdevējs tik atteica - zinu, zinu...cikos Jums vajag? Re cik labi, kad startē vieni no pēdējiem. Rindā puisīts tik tā dīvaini noskatās uz mums, bet dikten priecīgs, kad saņēma no mums nopirkto Snikeru.Sākumā likās, ka astoņas stundas ir dikti ilgs laiks. Pirmā puse pagāja īpaši nesteidzīgi. Teiksim tā - mēs kā iesācējas, visus objektus "apčamdījām", ļoti piedomājot, lai tiešām pareizais rakurss. Žemaitijas pusē konkurenti piebrauc - no mašīnas ārā, zoom...viss darīts, mūk prom. Mums lielas acis, tie tik uzsauc "mēs ar pieredzi!" To mums tik trakajām autosievām vajadzēja dzirdēt, tā sasparojāmies, ka regulāri "ar pieredzi" tika pa taisnākiem ceļiem apsteigti. Mēs jau tad sev likāmies uzvarētājas :D Iespējams, ka tieši šis azartiņš arī mūs noveda pie lielā pārsteiguma- 2.vietas. Tā, ka paldies konkurentiem, kuri uzturēja mūsos spītu un azartu :) Tiesa, KP mēs turpinājām apmīļot - jo tie bija tik skaisti! Paldies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #58 pirms 2 gadiem
Pārsteidza divas lietas – sniegs un daudzie kontrolpunkti, uz kuriem bija tāls ceļš skrienams pa dubļiem, tādēļ finišā sagurumiņš bija jūtamāks nekā citas reizes. Ļoti pozitīvi bija tas, ka kontrolpunktu bija vairāk nekā laika - jāizdara izvēle un tikai vēlāk var uzminēt - vai tā bijusi pareiza. Par slepeno punktu - izrēķinājām, bet tā kā laiks gāja uz beigām - izvēlējāmies braukt uz priekšu un paņemt 3 kontrolpunktus (300 versus 305 punkti) nevis braukt labu gabaliņu atpakaļ. Šajā reizē bija daudzi kontrolpunkti, kuros vajadzēja paiet kājām, tā ar bij iespēja visiem dalībniekiem izkustēties, mainoties. Nu un vakarā palikām Žibiņkai HBH un baudījām cepelīnus, ko noteikti bijām nopelnījuši! Un nākamo dienu pavadījām bez steigas apskatot Palangu! Uz tikšanos Madonas novadā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Bez sirdsapziņas pāretumiem #62 pirms 2 gadiem
Bez sirdsapziņas pārmetumiem Lielajam orientēšanās braucienam pievienojās tikai šogad. Pabijām Saldū un Ventspilī. Diemžēl Vaiņodes posmā neizdevās piedalīties.

Ventspils posms iesākās ar tehniskām problēmām – jau pēc pirmā kontrolpunkta konstatējām, ka ir problēmas ar auto un visus kontrolpunktus nācās meklēt gliemeža ātrumā un pilnībā izslēdzot zemes ceļus. Līdz ar to, uz daudziem kontrolpunktiem pat nemēģinājām doties. Nav sliktuma bez labuma – izvairījāmies no ātrum sodiem, un pašām par brīnumu arī pēdējā dsmitniekā neiekļuvām. Neskatoties uz visu brauciens bija jautrs. Īpaši patika skrējiens pa tirdzniecības centru vizītkartes meklējumos un Ventspils punktu meklēšana.

Patlaban esam starta gatavībā Madonas posmam un ar nepacietību gaidām 10.jūniju, lai dotos jaunos piedzīvojumos.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Pretējais virziens #61 pirms 2 gadiem
Rīts sākas 5:00, laicīgi vācamies kārtējam piedzīvojumam, jo jāpavada četras stundas ceļā uz startu Vaiņodes lidlaukā.Šoreiz braucam bez labākā komandas pilota, kurš devies pelnītajā atvaļinājumā un atpūšas. Sniegs startā ir neliels pārsteigums, bet tas netraucē komandas možajam garam :) Latvijas puses kontrolpunkti atrodas veiksmīgi un arī Embūtē dāvaniņa veiksmīgi nogādāta. Iebraucot Lietuvā nodomājam: " Beidzot tie sliktie Latvijas ceļi beigušies! Nu jau tālāk pa skaisto!" Pirmie divi punkti un tad grants ceļš. Viena bedre, otra bedre, trešā un nesaprotama graboņa mašīnas aizmugurē. Kas tad nu? Apstājamies un redzam, ka labais aizmugures amortizātors ir atlūzis un velkas pa zemi. Ko nu? Nav variantu jāskrūvē nost. Kamēr ņemamies ar skrūvēšanu pienāk tuvumā esošo māju saimnieks un jautā vai nevajag palīdzību, bet esam jau tikuši galā, amortizators noskrūvēts un iemests bagažniekā :) Aprunājamies ar saimnieku, viņš brīnās, ko te tik daudz mašīnu šodien braucot garām. Nu jau saprotam, ka lai tiktu līdz finišam zemes ceļi jāizlaiž un ņemam vairs tikai asfalta tuvumā, lai nebūtu jāfinišē uz evakuatora. Veiksmīgi finišējam! Bet tehniskās problēmas prieku par brīnišķīgo pasākumu nav sabojājušas, īpaši, ka izdevies apceļot Lietuvu, apskatīt Palangu un jūru. Uz tikšanos nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Andrejs, Quattro Racing Team #57 pirms 2 gadiem
Vaiņodes lidlauks – fantastiska vieta posma startam. Žēl, ka Duty free izvēle atpaliek no Dubajas. Toties security check nebija no tiem striktākiem. :)Posms nebija pārāk sarežģīts, bet pārterētais laiks pāris KP liedza paņemt visu.2012. gada septembrī drukas kļūda Valmieras posma orgu kartē izmaksāja mums (un arī gandrīz visiem pārējiem) aptuveni pusstundu laika meklēšanai. Kurš gan zinātu, ka tā vecā kļūda izmaksās mums vēl gandrīz tikpat arī 2017. gadā. :) Jo mēs tak zinam, ka "ceļotaja" neesamība pie KP var nozīmēt ne tikai to, ka punkts ir pie ceļa, bet arī to ka "ceļotājs" ir pazudis. :) Bet, tāpat kā piecus gadus pēc kārtas, nekas nekur no orgu kartes nebija pazudis - tikai laiks no mūsu hronometra :(Pēc posma prieks bija par to, brauciena izskaņā, kad jau bija skaidrs, ka nevarēsim paņemt visu, QRT komanda ir nostrādājusi perfekti. Sanāca labi saplānot punktu ņemšanas/atmešanas secību. Un, ja godīgi, tad -60 punktu sods par kavējumu uz finišu patiesībā ir +40 punkti klāt pie rezultāta. Apzināti gājām uz pēdējā punkta paņemšanu (+100p), ar finiša kavējumu (-60p), bet izvairoties no ātrumsoda.Vaiņodes posms ir pagātnē. Tagad gatavojamies Madonas posmam.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Nu tik būs! #41 pirms 2 gadiem
Šis atkal bija viens slapjais rallijs, kas lika padomāt kā pasargāt fotoaparātu, lai tas nesalīst, jo pieredze ir, ka fotoaparāts atsaka visvajadzīgākajā brīdi.

Čeka gaidīšana veikalā izvērtās par labu tusiņu. Vairākas komandas pie kases veidoja rindu, saskaņojot hronometra rādījuma laikus. Labi, ka veikalam bija divas kases un atsaucīgas pārdevējas – viena apkalpoja parastos pircējus, viena rallistus. Vietējiem arī sanāca negaidīti laba izrāde, kuru atcerēties garajos ziemas vakaros.

Punkts, kas bija kartē atzīmēts ar brīdinājuma zīmi, sākumā likās ļoti vienkāršs, dubļu tur taču nemaz nav! Nez ko tie organizatori tur sapulcē stāstīja pekstiņus? Vēlāk, skrienot gar upi un meklējot vajadzīgo rakursu, sapratām, ka esam ne tajā krastā, un esam dubļos līdz ausīm. Nu jā - ne jau par velti apulcē par to tikām brīdināti. Laikam tomēr ir jāieklausās sacītajā. Par laimi turpat upē bija draugu bebru sarūpēts koks, kas ļāva tikt īstajā krastā tikai ar VIENU slapju kāju.

Arī Leišos šoreiz bija ļoti interesanti punkti, un kā par brīnumju arī diezgan viegli atrodami, salīdzinājumā ar citām reizēm, kad rallijs notiek kaimiņu zemē. Arī vietējie jau bija zinoši un pareizo virzienu parādīja pat neprasot.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ŠAKATAKA #40 pirms 2 gadiem
Čau visiem! Brauciens mums bija ļoti neveiksmīgs. Komanda izlkaidīga šoreiz. Nebijām koncentrējušies sacensībām. Tā kā drusku aizgulējāmies, nācās piespiest gāzi, kā rezultātā saņēmām maksas foto pa 40 eur.

Sacensību pašā sākumā jau pārdūrām riepu.Ātri samainījām un devāmies tālāk.Laiks, protams, nevienu nelutināja. Katostrofāli maz kontrol punktus savācām.Latvijas pusi labi savācām, bet Lietuvā ļoti švaki bijām. Līdz ar to 54 vieta.

Katrs nākamais brauciens mums ir sliktāks.Bet nu nepadosimies un cīnīsimies. Cerēsim, ka nākamais posms būs veiksmīgāks.Paldies arī Trakajiem bebriem par palīdzību dažu kontrolpunktu atrašanā!

Nu ko. Aizmirstam neveiksmi un tad jau Madona turies. Šakataka go!

Visiem veiksmi nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
7 gulētāji #64 pirms 2 gadiem
Kā jau liecina mūsu komandas nosaukums – neesam nekādi agrie putni. Tomēr piecēlāmies laicīgi un startā ieradāmies pirmajā desmitniekā. Tā izrādījās laba zīme, arī finišā tajā iekļāvāmies. Jāceļ latiņa...

Uzdevums ar čeku izvērtās jautrs – veikalā ieradāmies laicīgi, viss būtu kārtībā, bet... veikalā kases aparātā vēl nebija nomainīts ziemas laiks. Tuvākais cits veikals esot 7km attālumā, laiks – uz robežas, paspēsim vai nepaspēsim. Mēģinam sarunāt, ka sliktākajā gadījumā atgriezīsimies pēc čeka pēc stundas. Nesanākšot, jo veikals tad jau būs slēgts... Lidojam... paspējām... jo nākošajā veikalā kases aparāts atpaliek par 4 minūtēm. Komandai sadaloties meitenes pa labi, zēni pa kreisi (veikals un benzīntanks) tiekam pat pie diviem čekiem.

Laika apstākļi bija izcili, piedeva jauku odziņu pasākumam. Slapjas kājas, slapjas jakas un viss kas vien var samirkt. Pievienojot lietum un sniegam dubļus un kraujas, sanāk brauciens.lv Vaiņodes posms. Lietus ļauj ātri izšķirties, vai upīti šķērsot pa tiltiņu, bet ar līkumu vai taisni un brienot :D Tiekamies nākošajos posmos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mareks, SK-LAB #28 pirms 2 gadiem
Vaiņodes posms bija patiešām interesants. Pirmo reizi piedalījāmies dienas posmā un nebijām gaidījuši, ka salasīt visus kontrolpunktus mierīgā tempā nu nekādi nebūs iespējams. 8 stundas likās tik daudz, bet beigās laiks sāka katastrofāli trūkt un kontrolpunkti tika ņemti "lidojumā", lai tik pēc iespējas vairāk izdotos savākt punktus, bet bija jau par vēlu - pirmos trīsdesmit kontrolpunktus centāmies pārāk izzināt un izlasīt arī papildus informāciju par tiem.

Laika apstākļi īpaši dienas sākumā nebija tie jaukākie - labi, ka bija paņemti līdz gumijas zābaki, kas ļāva mums lēkāt starp dubļiem un peļķēm vismaz ar sausām kājām.

Automašīna dienas beigās bija kā dubļu pika gan no ārpuses, gan iekšpuses (no dubļainajiem zābakiem), bet priecājāmās, ka nepalikām iestrēguši kādā mālainā pļavā un nebija jāmeklē palīdzība.

Paldies organizatoriem par interesanto maršrutu un uzdevumiem!

Uz nākamo posmu būsim gatavāki dinamiskai cīņai jau sākot ar pirmo sacensību minūti!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ķeram vēju #98 pirms 2 gadiem
Vaiņode sākās ar lietu, sniegu un negarastāvokli dēļ sliktā laika, visas mūsu komandas dalībnieces (izņemot piloti) bija kurpēs, kas šo pasākumu nepadarīja jaukāku. Vaiņodē tika iegādāti zābaki un siltas zeķes metāmies punktu lasīšanā.

Gāja mums dažadi..čeku gaidījām 15 minūtes līdz mūsu paradzētajam laikam, jo saprtatām ja brauksim tālāk varam palikt arī bez čeka. Mājas darbu izpildījām godam un apskatījām arī iepriekšējo gadu veikumus.

Diemžēl dažus punktus Lietuvā nepaņēmām, jo baidījāmies ka pietrūks laiks kas galu galā vēl palika pāri. Slēpto punktu aprēķināšana mums vēl sagādā grūtības, taču ceru ka ar laiku un pieredzi izdosies arī tas.

Bet visā visumā pavadīts laiks jautri un lietderīgi ar daudz jaunām apskates vietām :)

Tiekamies Madonā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Marina, Trīs Ķēniņi un suns #46 pirms 2 gadiem
Vaiņodes posms bija fantastisks piedzīvojums mūsu ģimenei! Pirmkārt, laika apstākļi- sniegs un lietus un +4 grādi aprīļa beigās :) Otrkārt, jau pie otrā kontrolpunkta konstatējām, ka neprecīzi uzregulējām fotoaparāta pulksteni (precīzi vienu stundu atpakaļ), un galu galā arī riepa mūs pievīla un rezultātā draudzīgi to nomainījām. Visi šie pārbaudījumi mūs neapturēja un mēs aizbraucām līdz finišam- smaidīgi un apmierināti!

Ļoti patika kontrolpunki, žēl ka nepaspējām izrēķināt slēpto punktu, jo riepu maiņa aizņēma daudz laika... Bet, kopumā šis bija fantastisks piedzīvojums un ļoti foršs un aizraujošs maršruts, neskatoties uz dubļiem un bedrēm! Liels paldies par šo lielisko pasākumu un par emocijām, ko sniedz šie piedzīvojumi!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Egita, Nepieradinātās #39 pirms 2 gadiem
piedalījāmies gan Lielajā orientēšanās braucienā Ventspilī, gan nakts braucienā. Abi bija brīnišķīgi un laiks tika pavadīts ļoti jautri, kā arī pabūts vietās kur vēl nebija būts. Pašām liels prieks un pārsteigums, ka pirmajā braucienā jau bijām tabulā pa vidu :)

Paldies par brīnišķīgo nakts braucienu! Tas bija mūsu pirmais nakts brauciens un noteikti ne pēdējais! Pilnībā piekrītam, ka naktī viss izskatās savādāk… Daudzos punktos bija liela kopības sajūta :) Visi kopā meklējām… kaut ko atradām, bet kādu nācās atstāt arī neatrastu… Esam ieinteresējuši arī draugus, kas plāno piedalīties kādā no nākamajiem braucieniem! Un pašas priecājamies, ka lai gan iesācējas, esam rezultātu tabulā pa vidu! :)

esam "saslimušas" ar šo laika pavadīšanas veidu :) :) :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
V.I.P. (vienkārši izcilas pērles) #82 pirms 2 gadiem
Diemžēl sanāca izlaist Ventspils posmu, tomēr entuziasms, vēlme un azarts piedalīties nav zudis, tāpēc optimisma pilnas esam gatavas (gatavi) piedalīties gaidāmajā 29.aprīļa posmā.

Atceroties Saldus posmu, atmiņā uzplaiksnī kārtējais jautrais dubļainais brauciens vienā no kontrolpunktiem Lietuvas pusē. Smaidu izraisa amizantais īpašais uzdevums dabūt foto ar gaili, un tas, kā komandas, vienkopus tiekoties pie kāda no kontrolpunktiem, lūko pēc viena un tā paša, taču ar draudzīgu azartu katrs cenšas visu izdarīt ātrāk un "aizmukt".

Patiesu prieku un gandarījumu dara fakts, ka katrā no posmiem ir iespēja izdarīt kādu labu darbu un palīdzēt, sniegt atbalstu līdzcilvēkiem.

Novēlot tik pat lielu neatlaidību un darbasparu, organizējot turpmākos posmus, ceram uz neaizmirstamām emocijām gaidāmajā posmā!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Daži dadži #80 pirms 2 gadiem
Izbraucām pavasarī, iebraucām ziemā – sniegu startā nebijām gaidījuši. Bet tas taču nekad nav šķērslis :)

Ventspils punktus salasījām, jau gaidot startu, pateicoties mūsu komandas biedriem – biežiem Ventspils ciemiņiem. Beigās gan ar vienu nedaudz nokļūdījāmies un pamaldījāmies, bet ātri attapāmies. DUS Astarte Nafta uzdevums arī uzreiz bija skaidrs, izlasot uzdevumu lapu, tāpēc nekādas grūtības nesagādāja. Ar vizītkartēm gāja vieglāk nekā bijām domājuši. Vienīgi lielāka aizķeršanās sanāca labo darbu kontrolpunktā „Labas pārmaiņas”, kur bija jāstāv rindā, lai ierakstītu kladē novēlējumu. Piedāvājām rindā blakus stāvošajiem apvienoties un vienlaicīgi rakstīt katram savā lapā, lai netērētu laiku, uz ko saņēmām nosodošu reakciju un pārmetošas replikas. Ok, priekšā stāvošie nebija ieinteresēti. Bet bijām izbrīnīti, ka, labu gribot, piedāvājām to pašu aizmugurē stāvošajām meitenēm, lai arī viņas ātrāk tiek uz priekšu – reakcija bija vēl asāka. Bet tas jau ir novērots ne reizi vien, ka jaunajām komandām liekas, ka viņus tikai grib „apčakarēt” un netic, ka te ir arī draudzīgi un izpalīdzīgi konkurenti. No mūsu puses liels paldies tiem spicajiem braucējiem rezultātu tabulas augšgalā, kas neceļ degunus gaisā un padalās ar info!!!

Pārējais viss bez aizķeršanās un, skat, – stunda līdz finišam, bet visi punkti jau salasīti. Nedaudz sapriecājāmies, lai arī sapratām, ka tādi neesam ne tuvu vienīgie. Tomēr rezultātu tabula parādīja ko citu – esam pēdējie pēc km starp tiem, kuri salasījuši visus punktus. Viela pārdomām nākamajiem braucieniem. Mūžu dzīvo, mūžu mācies :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
KALVE #70 pirms 2 gadiem
Komandai KALVE Ventspils brauciens notika tieši brīdī, kad notika ļoti aktīva gatavošanās Tautas deju ansambļa "Kalve" 70 gadu jubilejas koncertam! Bet tas neatturēja no piedalīšanās.. Dažādu apstākļu dēļ divus komandas biedrus nācās uz šo braucienu aizstāt, bet arī tas neatturēja no labu rezultātu sasniegšanas! :)

Brauciens bija viegls, forši visu izbraucām, visu sabildējām, slēptais punkts iekrita pa ceļam, un ļoti laicīgi ieradāmies finišā..! Bet cik sapratu par "vieglo" posmu jāpateicas LV ceļiem, jo daudzi punkti tikuši izņemti no kartes, lai "nelauztu" auto.. Protams, prieks, ka organizatori piedomā arī par šo aspektu!! :)

Taču iesaku šādus posmus, kur noteicošais ir nobrauktais ceļš, nelikt vairāk kā 2 (nu varbūt 3) visas sezonas laikā. Bet šādiem "ņemamajiem" posmiem ir noteikti jābūt! ;)

Vēl patika Ventspils sajaukto burtu uzdevums.. varbūt var vairāk tādus uzdevumus likt, kur līdz pareizās atbildes ieraudzīšanai ir nedaudz jāpalauza galva! Senāk vienā braucienā bija interesants uzdevums- noteiktā ceļa posmā jāpieraksta visi vārdi ko var ieraudzīt dabā un tad jāievieto tie vārdi burtu režģī, lai beigās veidotos viens "vidējais" vārds. Varbūt kādu reizi var ko tādu ielikt.. Tas tikai padara braucienu raibāku, arī regulārajiem braucējiem kaut kas jauns būs kā jauns izaicinājums!

Katrā ziņā Ventspils posmā bija patīkami visu savākt, bez stresa finišēt un gaidīt rezultātus, zinot, ka nekur lieku nebraukājām!!

Tiekamies nākamajā posmā! ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
SMUKUMS nāk no iekšām #22 pirms 2 gadiem
Nu ko, SMUKUMS nāk no iekšām ir izlaidis Ventspils posmu un toties ir gatavs doties pretim Lielajiem Piedzīvojumiem Vaiņodes un Lietuvas pusē. Tie, kas lasa šo atsauksmi un nekad nav vēl piedalījušies Braucienā - tas patiešām ir forši. Droši brauciet, piedalieties un Jūs sajutīsiet Atkarību. tas gan. Mums šī atkarība piezagās dikti ātri - pirmo reizi startējām pagājušā gada rudenī Talsu posmā un kopš tās dienas esam atkarīgo bariņā;))) Tad nu tik jāsaraksta kalendārā viss Braucienu grafiks un jācer, ka plānotajos posmos varam piedalīties. Vienu jau esam izlaidušas, tā ka - uz kopvērtējumu varam vairs necerēt. Lai gan 1. posmā mums veicās diezgan labi: A klasē 4. vieta!!! Esam dikti lepnas pašas par sevi, jo - kā nekā esam vēl jauniņās;))) Novēlam sev un visiem citiem SMUKUS startus un veiksmīgus finišus! Uz tikšanos!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mairis, Zvērīgie airētāji #99 pirms 2 gadiem
Šis posmam rezultātu aprēķināšanas un skaitīšanas laikā bija pat sava devīze – daudz ko izšķirs tas, “kuram īsāks, un to kurš ātrāk beidza”.

Jā, un mums par prieku arī mums šoreiz paveicās būt to 20 spico LOB-istu orientieristu sarakstā, kuriem izdevās savākt vienādu punktu skaitu. Bet no visiem šiem spicajiem tā nu sanāca, ka esam tie, “kuriem ir garākais, un kuri “beidza” pēdējie”.

Vispār jau jāatzīst, ka uz šo posmu mums komandā līdzi bija Ventspils rezidente, līdz ar to, jau viņas klātbūtne komandas sastāvā mums lika sajusties tā teikt drošākiem un pārliecinātākiem. Un tas tiešām attaisnojās ar uzviju, jo pateicoties Evijai, mums pa Ventspils KP gāja ļoti secīgi un raiti.

Bija pat brīži, ka tiktāl atslābām, ka bezrūpīgās sarunās aizpļāpājamies un nemaz nemanām, ka esam paskrējuši garām vajadzīgā KP meklēšanas vietai, un tad nu nākas griezties atpakaļ, lai labotu šādas bezrūpības sekas. Vai arī taisni otrādi – kad ir paņemts viens no pēdējiem meklējamiem KP, kur Užavas upe ietek jūrā, un jau esam sākuši braukt Jūrkalnes virzienā, secinām, ka orientēšanās kartē atliktais punkts tomēr nav atlikts tieši un precīzi uz upes. A ja nu tas bija ar nolūku. Tā nu griežamies atpakaļ un braucam šo KP pārbaudīt vēlreiz. Izrādās, ka nekā cita tur nav un šoreiz mūsu aizdomīgums ir izrādījies nevietā.

Viena no pēdējām pieturas vietām, kur iegriežamies – “Užavas alus”, kur veikala pārdevēja uzreiz nāk pretī ar tekstu: “Vizītkartes nav. Un govs arī nav”. “Kur palika?” “Pagājušonedēļ aizveda uz remontu un restaurāciju”.

Tā nu arī vienā mierā nesteidzoties finišējam, un esam gandarīti un ļoti priecīgi, ka šī ir pirmā reize, kad mums ir izdevies savākt pilnīgi visus KP un uzdevumus, pie tam, arī atrast slēpto KP.

Šeit laikam jāpasaka liels paldies organizatoriem, kas, ņemot vērā lielu daļu Latvijas grantsceļu bēdīgo stāvokli, apžēlojās par LOB-istiem-orientieristiem, un kā vēlāk tapa zināms, dažus KP esot izslēguši no saraksta. Paldies orgiem par šo žestu, un protams, arī par to, ka organizējat. Jūs priekā organizējat un mēs priekā braucam un orientējamies!Zvērīgie ir runājuši! Priekā un uz tikšanos Vaiņodes-Lietuvas posmā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vilnis, 7 gulētāji #24 pirms 2 gadiem
Ir pagājis vesels gads, kopš piedalāmies brauciens.lv pasākumā. Uzreiz jāsaka, ka sajūtas ir kardināli pretējas. Protams prieks par katru atrasto punktu katrā konkrētā posmā. No tā veidojas rezultāts, kas parāda tavu gudrību vai dumību. Kādai komandai mūsu rezultāts droši vien dotu gandarījumu un tā ar nepacietību gaidītu nākamo startu. Diemžēl pirmā sajūsma ir pārgājusi un ar katru posmu piezogas bezspēka depresija. Man noteikti nav vēlme šeit klāstīt jelkādu morāli lasītājam. Pateikšu vienu - gribi uzvarēt, iemācies ne tikai karti lasīt, pievērt acis uz gārāmlidojošajiem konkurentiem, bet arī operēt ar riepu izmēriem. Un nobeigumā, organizatoriem noteikti nevajadzētu savu karti saukt par smalku. Kā arī atliek apsveikt uzvarētājus.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vilnis, Laižam #74 pirms 2 gadiem
Nu sāksim ar to, ka mums tiešām šis posms patika. Jau startā baigi sasmējāmies ar dāmām, kuras mums visiem dalīja kartes, par dažiem viegliem matemātikas uzdevumiem. Ne mēs, ne viņas netika ar to galā un pasauca LIELO priekšnieku, kurš zina visu :))) Uzdevām sev interesējošu jautājumu par ātrumu un laiku, ieguvām tik izsmeļošu atbildi, ka no sākuma nesapratām kā to pielietot :D Nu bija starta signāls un ar lielām acīm devāmies nezināmā virzienā. Pašā sākumā jau gandrīz paķērām bankrota punktu :)

Tad nu metām jokus pie malas un kļuvām nopietnāki, lai sasniegtu labu rezultātu. Iepriekšējos posmos visu laiku pieļāvām kkādas kļūdas, kuras neļāva mums tik līdz pirmajam trīniekam. Šoreiz bijām noskaņot kļūdas nepieļaut un kādu brītiņu ceļa malā skaitļojām kā tik galā ar hronometru un iegūto atbildi no LIELĀ priekšnieka. Kaut kas tajā formā likās loģisks un devāmies ceļā. Kā rezultātā tikām galā ar viesiem uzdevumiem un kontrolpunktiem un finišā ieradāmies mazliet vairāk kā stundu par argu... Tas mūs samulsināja, jo iepriekš vienmēr bija tā, ka knapi paspējām iekļauties noteiktajā laikā. Bet pēc kontroljautājuma vadībai, sapratām, ka tas ir O.K. ka esam ieradušies ātrāk. Tas mūs mazliet nomierināja!!!

Par kontrolpunktiem - braucot pēc tā pusdzīvā soliņa, likās, ka izbirs visas skrūves mašīnai - tas posms bija vienkārši kolosāls :))) par laimi auto palika vesels. Ventspils kā jau Venstpils - vienmēr pilna pārsteigumu. Paldies, patika!!! P.S. un finiša kordziņā bijas garda maltīte :)Uz tikšanos nākamājā posmā - manā vārda dienā :))))
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Oksana, Madame Taurins #38 pirms 2 gadiem
Nedēļa pirms Ventspils posma izskatījās aptuveni tā: komandējums, komandējums, ups, biļetens, ar mokām atsvaidzinu atmiņā, kas ir jāņem līdzi, sarēķinu izbraukšanas laiku, aizdzenu auto uz servisu pieliet dažus šķidrumus un ieskrūvēt nobeigušās lampiņas, un tad jau ar smagu vaidu sestdienas rītā ripoju laukā no gultas. LOBs ir viens no nedaudzajiem iemesliem, kuru dēļ es spēju agri piecelties. Komanda operatīva, ieradusies savākšanas punktā ātrāk par stūrmani un auto, varam doties ceļā.

Saņemot uzdevumus, sākotnēji mazgulējušam cilvēkam tie izsauc skaļu vaidu. Taču veiksmīgi tikām galā. Ventspils Tirgus un Rāts-laukumus palīdz atšifrēt draudzīgās konkurentu komandas. Tur, kur aprēķini kartē nesanāca precīzi, talkā nāca vietējie iedzīvotāji ar norādēm, kur un kas meklējams. Mazliet ilgāk pastaigājām pa Piejūras dabas parku, bet taču atradām! Jāsaka, ka nebiju domājusi, ka Ventspils ir tik skaista pilsēta. Vienmēr esmu braukusi garām pa nomali, centrā degunu nebāžot, un še tev! Tā nu beigās pastaigājām pa vecpilsētu kājām, nebija mūsu mērķis par vari savākt visus kontrolpunktus. Komanda nobalsoja, ka labāk prātīgi un saudzīgi, nekā ar drudzi un stresu, tā nu izlaidām svarīgos kontrolpunktus otrpus upei, un tad vēl finišējām ar lielu laika rezervi. Mazliet jau žēl… ar visu mūsu laiskumu iekļautos kontrollaikā, bet ko nu vairs.

Arī vizītkartes dabūjām, lai gan ne ar pirmo piegājienu. Jautri bija kopā ar domubiedriem-konkurentiem staigāt pa tirdzniecības centru, ik pa brīdim arī šifrēti pārmijot „tur nav” un mājot visa koridora garumā. Turpat, izejot no tā RIMI centra, atradās gan serviss, gan bode, kuriem ar izdales materiāliem viss bija kārtībā.

Darvas karote mūsu medus mucā ir… videoreģistratora trūkums. Interesanti, un ko ieguva tā komanda, kas pāršāva pāri divām nepārtrauktajām līnijām, lai ātrāk iebrauktu Astartē? Spriežot pēc rezultāta, neko. Pierādīt nevaram, bet pacepties par to gribas :)

Ceru, ka sabriedīsim arī Vaiņodes posmam, jo starta vieta ir vairāk nekā vilinoša!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Gā-Zē-Bē #06 pirms 2 gadiem
Dažādu likstu dēļ netrāpījuši pirmajā Saldus/Lietuvas posmā, ar nepacietību devāmies uz Serpentīnu Ventspils posma iekarošanā. Tik laicīgi, ka vieni no pirmajiem varējām pabradāt pa kafejnīcas laukuma sniegu. Tas nedaudz palielināja adrenalīna līmeni, jo liecināja, ka Kurzemes pusē sniega vēl gana un ceļi ir reljefainu virsmu 

Opā… saņemot uzdevumus – kaut kas jauns – saliec burtus pareizajā kārtībā, izmet liekos un tikai tad meklē ko darīt! Izdevās un aiziet - braucam!

Diezgan ātri sapratām, ka jāskatās spidometrā ne tik daudz policijas, kā nolikuma ierobežojuma dēļ. Gāja tik raiti, ka izlēmām neiespringt uz vizītkartēm… tā arī bija mūsu vienīgā kļūda posmā. Jo pusotru stundu pirms finiša laika sapratām, ka mums ir viss, izņemot to nieka papīra gabaliņu, kas tajā brīdi bija turpat 40 km attālumā, visticamāk jau slēgtajos veikalos.

PS Posms no Zlēkām līdz Kāžupes soliņam vienkārši “iespārdīja”! Gan mašīnas ritošo daļu, gan nervus! Pēc pārdesmit tādiem kilometriem varētu sākt autodetaļas lasīt pa ceļu, kā bērnībā skatītajā krievu multenē par Vilku un Zaķi!

Lai mums labi ceļi un izpalīdzīgi konkurenti!

Tiekamies Vaiņodē!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Avantūristi #45 pirms 2 gadiem
Šoreiz atkārtoti bijām nedaudz mazākā sastāvā, tāpēc bija mazliet vairāk jāpapūlas. Jau diezgan ātri kļuva skaidrs, ka ir iespējams apmeklēt visu un līdz ar to īpaši nesteidzāmies, bet gan priecājāmies par vietām kuras apmeklējām. Uz beigām gan nācās secināt, ka esam mazliet par daudz atslābuši, tāpēc darījām visu iespējamo. Slēptais punkts bija goda lieta, tāpēc brīdī kad bija skaidrs ka šis tas paliks pāri, visu stratēģiju veltījām slēptā paņemšanai. Jāatzīst ka es pats kā stūrmanis dabā nemaz to nepamanīju, jo apstājāmies tā ka no auto tas nav redzams(laikam). Visādā ziņā priekš par forši aizvadīto posmu un sākam jau plānošanu dalības iespējai nākamajā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Andrejs, Quattro Racing Team #57 pirms 2 gadiem
Jo vieglāks posms, jo lielāks nogurums. Vismaz man, QRT komandas stūrmanim, tā noteikti ir. Ņemot vērā, ka šoreiz jau no paša sākuma bija skaidrs, ka visu izšķirs kilometri, visa brauciena laikā nācās būt iekšā “kartē”, bez īpašas iespējas “atslēgties”.Cik dzirdēju no komandas biedriem, viņiem patika Ventspils punktu uzdevumi, bet par slēpto punktu bijām diezgan pārsteigti, ka šoreiz tas bija salīdzinoši vienkāršs un izteikti “pa ceļam” – tikpat kā nekādu iespēju vinnēt kilometrus uz tā. Interesanti, kādi būtu bijuši rezultāti, ja slēptais paliktu otrpus Ventai?Pēc sacīkstēm atcerējos, ka pirms 3 gadiem maršrutu garums LOB sacensībās tika vērtēts nevis pēc reāli nobrauktiem km, bet pēc KP ņemšanas secības “pa taisno” jeb “as the crow flies”. Domāju, ka būtu ļoti interesanti nobraukt šo posmu pēc “veciem” noteikumiem, jo vairāki KP bija izvietoti Ventai abās pusēs un reģionā bija tikai 2 tilti pāri upei. Taisno līniju zīmēšana būtu patiešām izaicinošs uzdevums.Prieks par pirmo uzvaru šosezon! Uz tikšanos nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ŠAKATAKA #14 pirms 2 gadiem
Čau visiem Ventspils iekarotājiem! Nu jau ceturtais posms aizvadīts, un varētu savu komandu saukt jau par pieredzējušu. Protams, visas nianses, vēl nav izkostas.Kļuda jau pēc starta.Skrējām uz bankrota punktu, nofoķējāmies un atpakaļ.Palikušie arī saprata, ka nav īstais, bet tas mums deva laiku drusku aprēķināt turpmāko maršrutu! Likās, ka par ātrumu atrausimies, bet kā izrādijās viss bija ok.Pie vīna degustācijas pārrēķinājāmies - 20 sekundes par maz starp bildēm un līdz ar to sods. Beidzot arī slēpto punktu atradām. Kopumā sanāca tīri labi. Interesants posms pa Ventspili.Vizītkartes dabūjām uzreiz, bet bija aizdomas, ka nederēs ( veikal U vadītājs),tāpēc meklējām arī (veikal A vadītājs). Bez sekmēm. Izrādijās, ka derēja!

Nu ko! Paldies par pasākumu un lai komandas Brauc un Filtrē" un "Quattro Racing Team neatslābst, Šakataka tuvojas.
Vasildžef 2017-03-17 17:12 (212.3.198.*)
Nil Tu spridzini :D

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Timurs&Co #27 pirms 2 gadiem
WoW! WoW! WoW!!! Tāda bija pirmā reakcija apskatot rezultātus!!! Pirmais mērķis - pirmais desmitnieks ir sasniegts! Mūsu sasniegums - aprēķināts slēptais kontrolpunkts, ievērots laiks starp bildēm, pareiza maršruta izvēle.

Liekie km saskrēja izvēloties tuvāko ceļu caur mežu, kurš bija attēlots kartē, taču dabā diemžēl tam tālākajā galā bija pārrakts pāri grāvis, kas mūsu Jeep tomēr nebija pa spēkam!

Ventspilī nevarējām uzreiz atrast kontrolpunktu pie Piejūras un Brīvdabas muzeja. Ņēmām talkā mēli un ātri no vietējās iedzīvotājas uzzinājām, kur jādodas! Vizītkaršu medībās trāpījām ar trešo veikala apmeklējumu, kas mūsu gadījumā bija apvienots ar autoservisu. Veikala darbinieki redzot mūsu nasko skriešanu veikalā jau uzreiz piedāvāja vizītkartes un aiztaupīja mums sakāmo :)

Pirmais bankrota punkts bija acīmredzams pašā starta sākumā, otro neatradām un labi, ka tā!!!

Mājas vīns bija ļoti garšīgs, tikām arī pie gardā brūkleņu vīna pudeles!

Paldies organizatoriem par azartisko pasākumu, kas nu ir pilnībā pārņēmis mūsu ģimeni!

Tiekamies jau nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #59 pirms 2 gadiem
Saka, ka Ventspils posmā visu izšķīra kilometri, mūsu gadījumā - izlaistie kotrolpunkti, jo pirmo reizi braucienu vēsturē laiks palika pāri, kas bija negaidīti, bet atpakaļ jau nebrauksi! Priecēja tas, ka pirmo reizi paši aprēķinājām un atradām slepeno punktu, tāpat interesants, bet pagrūts, bija kontrolpunktu meklēšanas posms Ventspilī - lenķi un debespuses pilsētā nav viegli noteikt;) Uzdevums ar vizītkartēm bij pagrūts, visur kur prasi, vadītājs brīvdienā vai neatstāj savas vizītkartes veikalos. Orientēšanās laikā nepaguvām izbaudīt skaisto Kurzemes jūrmalu, bet pēc finiša aizbraucām un noskatījāmies saulrietu jūrā. Savu pirmo saulrietu, smiltis un akmeņus izbaudīja arī mūsu komandas nereģistrētais dalībnieks - 2 mēnešus vecais suņupuika Ze Bruno Lieliskais, kas omulīgi dzīvojās pa mašīnu visu orientēšanās laiku un sagaidīja mūs pēc katra "paņemtā" kontrolpunkta ar slapju buču. Noteikti vajag turpināt iesākto un izvairīties no sliktiem (grants) ceļiem, jo mašīnām vēl jāiztur daudzi posmi:) Tiekamies nākamajā posmā! Komanda Resnie putni
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Tamāra, SPARTA #33 pirms 2 gadiem
Juhuuuu!!! Esam stāvā sajūsmā par šo braucienu!!! Beidzot tika salasīti visi iespējamie punkti, viss nobildēts un visur pabūts, pat slēptais punkts atrasts, pimo reizi! Ļoti cītīgi ievērojām laiku un attālumu starp punktiem, un re, neviena ātrumsoda arī nav!!!

Laikam iepriekšējos braucienos tomēr iekrājām pieredzi,un beidzot esam tikuši desmitniekā, kas jau kādu laiku bija mūsu mērķis. Ļoti patika pie jūras un tā kā redzējām , ka laiks vēl ir atlicis, tad protams tur kādu minūti arī uzkavējāmies. Sanāca atkal jau izpalīdzēt vienai no ekipāžām, šoreiz jaunieši bija ierakušies smiltīs, bet mūsu Jeep ar to veiksmīgi tika galā! Ļoti patīk ,ka palēnām iepazīstam savus "konkurentus" , kas ir forši un atraktīvi cilvēki!

Par ekskursiju pa Ventspili atsevišķs PALDIES, mīlu to pilsētu , bet reti tur sanāk pabūt! Tiekamies 1. aprīlī!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VENTIŅI #30 pirms 2 gadiem
Ilgi gaidītais 11.marta rīts beidzot pienācis un Ventiņi apņēmības pilni, jau laicīgi savākušies, dodas uz posma "Ventspils 2017" starta vietu Strazdē.

Piereğistrējušies un saņēmuši fotolapas, saprotam, ka daudzas vietas mums ir ļoti labi zināmas, un jau pirms sapulces "atkožam" visus punktus Ventspilī. Arī vizītkaršu atrašana mums grūtības nesagādāja. Apjukums iestājās pie Astartes-nesapratām,kas pie 6. jāgaida :) Paldies konkurentu pilotei, kura, redzot, ka nesaprašanā stāvam pie "6.", jau braucot prom, pa logu mums mēğināja palīdzēt (auto gan nepiefiksējām). Vēlreiz paldies!

Punkti vācās diezgan raiti. Pie pēdējā KP pat paspējām saulītē pagozēties, pabildēties un finišā tik un tā ieradāmies kā pirmie, organizatori pat pulksteni vēl nebija izlikuši :))

Smaidu sejā raisīja A+ klases dalībnieku komanda, kura, laikam redzot Ventiņu logo logā, palaida mūs pa priekšu :))

Ņemot vērā, ka šis ir Ventiņu māju posms, cerējām uz labu rezultātu. Pievīla 7 minūšu laika intervāls, pietrūka nieka 20 sekundes. Bet nekas, mēs tikai mācamies, nākošajā posmā būs arī hronometrs :D

Paldies organizatoriem, ka izskatīja iespēju un pārlikta finiša punktu. Tiekamies 29.aprīlī Vaiņodē!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mežāres #35 pirms 2 gadiem
Šajā braucienā bijām nedaudz mainītā sastāvā, bet tas neliedza brīnišķīgi pavadīt sestdienu un kopīgiem spēkiem atrast visus punktus.

Bijām jau uz pēdām slēptajam punktam, bet atkal nedaudz pietrūka, un īsto koku tā arī neieraudzījām. Slēptais punkts joprojām paliks mūsu mērķis nākamajiem braucieniem, ko sasniegt.

Ļoti interesanti bija Ventspils pilsētas 9 uzdevumi. Jau atkal pierādījās, ka reizēm ir izdevīgāk ātri skriet nekā lēni braukt.

Savukārt sākotnēji vieglais uzdevums ar vizitkartēm rezultējās kārtīgā kolekcijā ar gandrīz derīgajām un secinājumu, ka ļoti daudzi veikalu vadītāji nav pat aizdomājušies par vizītkartes nepieciešamību.

Savukārt nemainīgi pozitīvais saglabājās arī šoreiz - labie darbi un neaizmirstama brīvdiena foršā kompānijā.

Liels, liels paldies organizatoriem par ieguldīto darbu un uz tikšanos jau pēc 2 nedēļām nakts posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Juris, Lieliskais 4-nieks #48 pirms 2 gadiem
Sākām skaitīt nu jau šī būs ceturtā reize mūsu četriniekam autofoto pasākumā :). Šo posmu, gaidījām īpaši, jo tas risinājās mūsu novadā, un sirds dziļumos cerējām, ka rezultātam nevajadzētu būt sliktam. Jau kādu mēnesi kur braucot, aplūkoju autobusu pieturu nosaukumus, domājām kuriem pazīstamiem mājās ir kādi mājdzīvnieki, ja nu būs ar tiem jāfotografējas un vai mammai pagrabā ir gurķu burkas :), bet tas nu šoreiz nebija vajadzīgs.Maršrutu izdevās saplānot diezgan ātri, redzējām arī vietas, kurās nebija būts. Arī ceļi nebija tik traki, izņemot vienu posmu no Zlēkām uz Ugāles pusi, tajā gan mašīnas palika žēl. Kad stundu ātrāk bijām finišējuši un arī citas komandas jau bija ieradušās ātrāk, saprotot, ka arī viņi ir savākuši visus kontrolpunktus un uzdevumus, atlika tik cerēt, ka nebūs ātrumsodu, šķiet, ka taisnāk nobraukt nebija iespējams.Protams esam ļoti priecīgi par dalīto 1. vietu savā grupā, bet tomēr esam nobraukuši par 11 km vairāk kā absolūti pirmā vieta, tad nu domājam kur tos lieki savācām. „Cepuri nost” uzvarētāju komandu priekšā, ja nav vietējie un spēj tā visu saplānot. Mēs zaudējām, izmetot mazu līkumu, meklējot vizītkartes un slēpto punktu, un ja tā ļoti padomā varbūt arī dažu kontrolpunktu secību ap Ugāli, Puzi varēja izvēlēties savādāk.Vizītkaršu meklēšana gan nobiedēja vairāku Ventspils veikalu pārdevējus :), pēc jautājuma „Vai Jums ir veikala vadītājs?” dažs palika bāls un sāka valodu raustīt :) un taisnoties ka „šodien nav uz vietas, bet tā esot”. Ieskrienot veikalā „Komforts”, pat muti nepaspējām atvērt, ka jau pārdevējs krata galvu „Vizītkartes nav…” :).Paldies organizatoriem par šādu pasākumu organizēšanu… Brauksim atkal…:)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Nu tik būs! #13 pirms 2 gadiem
Šī gan laikam nebija mūsu reize. Vispirms aizmirsām par vizītkartēm. Kad atcerējāmies, bija jau nedaudz par vēlu, jo pulkstenis rāda gandrīz trīs pēcpusdienā un lielais vairums nepārtikas veikalu ir ciet, bet pārtikas veikalu vadītāji diemžēl neuzskata par vajadzīgu tērēt naudu tādiem sīkumiem kā vizītkartes. Labi vēl, ka servisā paspējām ielikt kāju durvīs tajā brīdī, kad tiek jau žvidzinātas atslēgas, lai aizslēgtu ārdurvis uz brīvdienām. Ventspils pilsētas medībās arī gadās neparedzētas kļūmes. Novietojam mašīnu stāvvietā pie Piejūras brīvdabas muzeja un dodamies uz robežas ar Jūrmalas parku meklēt punktu. Izstaigājam krustu šķērsu visu tuvāko apkārtni, bet no meklētā objekta nekā. Arī citas komandas skraida apkārt pilnīgā nesaprašanā. Vēlāk izrādījās, ka esot bijis jābrauc uz netālu esošo, bet tomēr citu stāvvietu – pie akvaparka un tur meklētais ceļa stabs pats ir “skrējis virsū”. Nolēmuši, ka nav vērts tērēt laiku, dodamies tālāk uz aprēķināto punktu Talsu ielā, bet nedavelkot 300 metrus, nezkādēļ nolemjam, ka esam kļūdījušies un braucam prom. Laikam tomēr vajag vairāk ticēt pašiem sev. Sausais atlikums: divi nepaņemti punkti, neatrasta vizītkarte un vieta tāda kāda nu šoreiz ir.

Tiekamies Vaiņodē, ar cerību, ka tad zvaigznes sagriezīsies labāk.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Maija,Pa Gaisu Vien! #55 pirms 2 gadiem
Saņemot karti, sākām prātot maršrutu un viss likās forši saplānots. Kad pie Velna Beņķa metām ripā, lai sekotu ieplānotajam maršrutam, tad sāku šaubīties par mūsu izvēli, taču stūrmanis ātri pārliecināja ka plāns ir super – rullē tik. Degustējot vīnu, sastapām vēl pāris ekipāžas un tas tikai nostiprināja domu, ka plānotais maršruts ir OK. Skaistie Latvijas “zelta ceļi” 😉 … tas mums īpaši nelika satraukties, jo “lēnāk brauksi, tālāk tiksi” … tā bez stresa tik uz priekšu. Kamēr mīcījām grants ceļus, baudījām skatus, kur pļavas pilnas ar gulbjiem un zosīm, to skaistumu, kad bars gulbju paceļas gaisā, kad padsmit stirnas (buki) izdomāja pa vienam šķērsot ceļu mums deguna priekšā. Te jau man sākās nepacietība, jo nācās stāvēt un gaidīt uz stirnām (no vienas puses apbrīno mazos buku radziņus, baltos dupšus, kurlumu, kad auto pie pēcpuses taurē … bet no otras puses mēs tak uz laiku orientējamies).

Līdz Ventspilij viss gāja kā smērēts, taču iebraucot Ventiņos es jau sapiņķerējos pirmajā aplī. Aplauzāmies arī pie Brīvdabas muzeja … kaut kā meklējām kaut ko, nezin ko, bet tā arī neko neatradām. Ar vizītkartēm pamēģinājām pāris vietās, bet nekā – nu ja nav, tad nav un metām mieru tam.

Esam gandarīti par savāktajiem visiem iespējamiem kartes KP, ja neskaita Ventiņos neatrasto, kā arī aprēķināmo, kuru mēs vēl neesam sākuši rēķināt (vēl mācamies orientēties pa standarta KP). Rezultāti ļoti patīkami un kā medus šī brauciena atmiņām. Visi gandarīti ar pasākumu. Patika ka organizētāji pacentās ielikt foršas neredzētas vietas, kā arī āķīgus KP, kā piemēram balonus ar striķīti, vai soliņu 😉. Super, paldies par pasākumu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elvisa, EŽŽY #54 pirms 2 gadiem
Ko lai gan saka - tik piedzīvojumiem bagāts nav bijis neviens brauciens līdz šim. Par cik komandas sastāvs šoreiz ir pavisam jauns, tad jau pašos sākumos uz augstām vietām mērķis netika likts, jo kamēr visi saprot kā jālasa karte, lai viss būtu maksimāli precīzi, tad cik ātri no mašīnas jāraušas ārā, lai fiksiņām pareizi! nofotogrāfētu KP un vēl visādi sīki nieciņi, kas krāj kopā katru minūti, kas pavadīta trasē.

Kā arī - kā mēdz teikt, viss kādreiz notiek pirmo reizi un nav ļaunuma bez labuma; iegriežoties vienā celiņā, lai tiktu pie KP, ceļš bikucīt pārsteidz un attopamies, ka netiekam vairs ārā. Sākumā varonīgi paši mēģinājām tikt ārā, cerējām, ka vēl kāda ekipāža parādīsies pie horizonta - bet nekā! Izrādās, bijām vienīgi, kas gribēja izbraukt pa šo ceļu. Nu neko - kamēr mājās palicēji jau bija gatavi doties pestīt, zvanījām orgiem un noveicās diktin jo dikti. Tamdēļ, lielum lielais paldies orgiem par palīdzīgu roku, un kas ir ne mazāk svarīgi - uzzinājām tik daudz noderīgu nianšu kā pareizi vilkt ārā auto un vēl visādus tips&tricks, tā kā - zināšanu čemodāns papildināts viennozīmīgi. Toties, kamēr gaidījām orgus, izbaudījām siltos pavasara saulītes starus, stirnu un gulbju klātbūtni - kā saka, jābauda mirklis un nav ko stresot )))))Pēc šī čp , tad nu gatavi bijām atgriezties trasē un traukt nu glābt kaut cik KP lasīšanas shēmu. Noveicās, ka komandā bija Ventspilnieks, tamdēļ jau visi objekti tika atkosti mašīnā un sanāca tik fiksām visus savākt. Lielu izbrīnu raisīja daudzos veikalos neesošās vizītkartes. Nu kā tā var būt!!! Bet, redz, ir vietas, kur uzskata - nu kam gan mums tās vizītkartes.... :D Tās vietas, kurās 100% bija jābūt tām, bija jau ciet - jo, kā nekā ir sestdiena un daudzi veikali strādā līdz 14.00/15.00. Tad nu atmetām roku vizītkartēm un steidzām vēl paķert pāris KP pa ceļam, lai precīzi laikā iefinišētu, jo sodu par kavēto minūti arī nebija vēlme dabūt pēc tik piedzīvojumiem bagātas dienas.Paši vēl joprojām ar smaidu atceramies sestdienu un kopā piedzīvoto, prieks, ka tiem, kas piedalījās pirmo reizi ļoti patika un aizrāva auto foto orientēšanās, tā kā ceram uz aktīvistu pulka palielināšanu, savukārt EŽŽY old team pilnā sastāvā gatavs jau 29.aprīļa braucienam. :)Paldies vēlreiz lielum lielais orgiem par palīdzību! Ļoti novērtējam :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
merida.lv #69 pirms 2 gadiem
Sveiki. Ar katru reizi vieglāk negulējušiem (maizītes jāsaziež, termosi jāuzpilda) agri piecelties, lai dotos uz AFO starta vietu. Mazliet trakiem jābūt!!! Pirmo reizi ieradāmies pirms vadītāju auto. Starta pozīcija nr.2. Sākuma sniega putrai bijām gatavi, gumpīši līdzi. Viens objekts, otrs objekts...... te pēkšņi mežā šaurā dubļu celiņā "korķis" bildē iemūžinājām. AFO braucienā jau ierasta lieta, itkā zināmā apkārtnē iepazīstam sev nezināmas vietas. Benzīntanka uzdevums mazliet deva apjukumu, paldies "konkurentiem" par padomu. Mūsu redzējums, komandas savā starpā kļūst arvien draudzīgākas, jauki. Pie jūras saulītē stop pauzīti uztaisījām, nieks ar dažiem nefiksētiem punktiem, mūsu sirdīs tikpat esam pirmie! Ātri aizritēja kārtējā labās noskaņas diena :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Daži dadži #80 pirms 2 gadiem
Laiks paskrējis nemanot un gandrīz nokavēta reģistrēšanās nākamajam posmam. Bet tas labi, jo gaidīšana reizēm mēdz būt mokoša :)

Ja man jāsaka, kas visspilgtāk palicis atmiņā no brauciena, tad tās laikam bija gaiļa medības – uz brīdi atsauca atmiņā bērnību. Saimniece bija jauka un atsaucīga, un, jau informēta par notiekošo, laipni atvēra vārtiņus, jo nebijām pirmie tajā dienā, kas trenkāja viņas dziedātāju.

Baltās baznīcas gan izdevās atrast tikai mūsu zemē, pie kaimiņiem šī krāsa laikam nav diez ko iecienīta. Bet tas uzlika papildus spriedzi parosīties pa LV karti un „māti googli” aizmugurē sēdošajiem un neļāva atslābt ne uz mirkli.

Lai arī krietni patērējām laiku Saldū vienas gleznas meklējumos (noteikti daudzi uzreiz saprata, par kuru gleznu es domāju :)), tomēr savācām visus kontrolpunktus, izpildījām visus uzdevumus un ar gandarījumu varējām doties uz finišu. Labi padarīta darbiņa sajūtas atgriezās arī pēc dažām dienām, ieraugot rezultātu tabulu. Un nu ar tādu pašu azartu un sparu esam gatavi jauniem iespaidiem, atklājumiem un emocijām. Uz tikšanos jau sestdien!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kalvis, KAPTEIŅI #26 pirms 2 gadiem
Šī gada pirmais posms aizvadīts tika ļoti jautrā gaisotnē, Komanda KAPTEIŅI sāka savas gaitas LOB. Kopējā atmosfēra bija pozitīva, braucot iepazinām arī citus orientēšanās dalībniekus un pat izveidot pāris kopīgas bildes. Protams, posmā neiztikt bez dubļiem, saprotot to, ka mašīnā ir 6 cilvēki un mašīna ir kļuvusi daudz zemāka, ieraugot zemes ceļu,ko klāja aptuveni 15 cm dubļi un redzot ka pretī nāk Infiniti džips kurš brauc uz priekšu apmēram 70 grādu leņķī pret ceļu, sapratām, ka labāk būtu skriet, nevis nokļūt grāvī. Patīkami bija redzēt to, kā latvieši iekaro Lietuvu, jo braucot Lietuvā vienīgās pretīmbraucošās mašīnas bija ar LV nummurzīmēm un 1cm dubļu kārtu, skaidrs , tie taču LOB dalībnieki. Pēc šī LOB brauciena sapratām, ka nav izvēles un ir jāpiedalās, jo iegūtās emocijas vēl šobrīd atgādina par iegūto adrenalīnu. LOB2 mēs braucam!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vilnis, 7 gulētāji #38 pirms 2 gadiem
Sveicināti. Lai arī nācās 28. janvārī celties vēl agri pirms saules ausmas, visi esam gatavībā jau iepriekš noliktajos laikos un starta vietā "7 gulētāji" ierodas neierasti agri. Kad saule jau krietni palēkusies, tad arī jau dodamies trasē (lasi - braucot godīgi pa koplietošanas ceļiem, nepārsniedzot maksimālo braukšanas ātrumu). Pēc Saldus apmeklējuma izdodas gan iepirkt proviantu gaiļa saimniecei, gan pašu saimnieci pierunāt bildēties. Sarkana šalle jau bij mūsu dalībniekam līdzi paņemta. Saldū atgadījās misēklis, jo burtiski sekojot aprakstam aizbraucam galīgi nepareizā vietā gleznas reprodukciju meklēt. Un mēs neesam vienīgie - apkārt izmisušas sejas vismaz no 5 ekipāžām. Tālāk viss notiek bez starpgadījumiem līdz pat Lietuvai. Daubariai notērējam dārgo laiku mēģinot pie punkta piekļūt no pilsētas puses, tādējādi laika trūkuma dēļ nākas izlaist divus mazos puktus, kas automātiski izsvītro mūs no līderiem. Protams, laika trūkums dara savu un skrienot, neieraugam terasi ar nepieciešamajiem skaitļiem slēptajam punktam. Tā Nīgrandes tiltam 2x pārbraucam pāri pat neapstājoties. Beigās rezultāts nav zemē metams, bet gandarījums par paveikto nav liels.p.s. Es ieteiktu organizatoriem padomāt par vidējā ātruma samazināšanu, jo ātruma pārkāpumu ir ļoti daudz.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
mos412 #21 pirms 2 gadiem
Sveiki! Orientešanas sporta cienītāji! Mēs piedalijāmies pirmo reizi šajā intresantajā un aizraujošajā auto orientēšanās pasākumā un esam ļoti priecigi ka piedalījāmies. Pasākums bija ļoti intresants un aizraujošs. Pasākums bija ļoti pārdomāts un intresants, ar visnotaļ intresantu uzdevumu. Patīk tas ka varēja izbraukt pa visadiem maziem miestiem, pa kuriem nekad mūžā iespējams nezinātu, ja nebutu šis intresantās orientēšanās sacensības. Šī ir lieliska iespēja apceļot Latviju. Ļoti interesanti, ka ir jāizpilda arī majasdarbs, kas ir radošs un liek domāt un darboties. Ļoti pozitīvi vērtējam, ka orientēšanās pasākums atbalsta labdarību un aicina ziedot un palīdzēt cilvēkiem. Pasākums nav nemaz tik dārgs un ir ļoti pieejams. Aicinam Jūs visu piedalīties šaja lieliskajā pasākumā.
ELKS 2017-02-04 06:04 (91.105.63.*)
Visnotaļ interesants komentàrs😁😁😁

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mairis, Zvērīgie airētāji #99 pirms 2 gadiem
Sveiciens visiem LOB-istiem ar jauna gada un jaunas sezonas sākumu – gan lieliem un maziem, gan profiņiem, gan arī parastajiem!Šis gads un sezona mums iesākās uz nedaudz pacilājošas nots, jo veiksme un visi pārējie spēki iegriezās tā, ka 2016. gada pēdējā braucienā palaimējās 2. vieta savā A grupā. Līdz ar to arī šī gada iesākumam stimuls braukt un orientēties bija garantēts.Startējām mazliet mainītā sastāvā, jo mūsu vecais LOB orientēšanās zaldāts Gunča šoreiz mums nevarēja sastādīt kompāniju.

Saņēmām orientēšanās karti un dodamies ceļā. Skrunda, tad Brocēni ar krāsainajiem putnu būrīšiem un Brocēnu baptistu draudzes mītnes vieta parastā baltā silikātu ķieģeļu mājā. Viss jau būtu labi, bet pēc izbraukšanas no Brocēniem secinām, ka putnu būru bildi esam pasteigušies nobildēt pa ātru, un nu ir jāatgriežas, lai to nobildētu no jauna.

Tad Saldus ar mājasdarbiem un Rozentāla gleznu fragmentiem. Nelielu mulsumu sagādā fakts, kad konstatējam, ka ir atrodamas 2 bildes ar veļas mazgātājām – pie Rozentāla akmens un turpat netālu arī otrā pusē ceļam Cieceres upītes līkumos, bet nav rodama bilde ar vītoliem. Kad beidzot arī to atrodam, ceļš var turpināties.

Kaut kā nospriežam, ka punkti mums priekšā vēl daudz, tāpēc apzināti izlaižam vientuļi atrodošos punktu Kursīšos – ha, ha, vēlāk izrādās, ka tieši šeit atrodama viena no saitēm slēptā punkta meklēšanai, bet ko nu vairs...

Ezerē, meklējot slūžu ūdenskritumu, ieraugām, ka pirms tam esošajās lauku mājās skraida gaiļi un vistas. Tātad trūkst tikai apelsīni un mandarīni, kas ātri tiek iegādāti Ezeres Elvi. Kad arī bilde ar saimnieci ar gaili & co ir rokā, tālāk tik uz leišzemes pusi. Tur secīgi kolekcionējam ceļā sastaptos un atrastos kontrolpunktus un meklējam baznīcas baltā krāsā. Cita bij balta, cita zaļa, cita sarkanķieģeļaina, cita akmensmūrēta.Tā nu sanāk, ka finišējam bez:

• steigas un stresa un ar gandrīz pusstundas rezervi;

• iespējas mēģināt meklēt slēpto punktu, jo mums nav Kursīšu KP ar atskaites vietu slēptā punkta meklēšanai.

Kad sagaidīti rezultāti, tad secinām, ka šoreiz atkal veiksme ir bijusi konsekventa un mūsu pusē, jo atkārtojām iepriekšējā braucienā iegūto vietu.Mums tiešām ļoti liels prieks par profu A+ grupas braucējiem – viņi visi ir parādījuši klasi un ar savu prasmi apstiprinājuši piederību šai grupai – visi A plusiņi ir tabulas augšdaļā. Tā tik turpināt, mīlīši!!! Un tas attiecas uz visiem – gan “A ar plusiņiem”, gan protams, arī mums parastajiem “A bez plusiņiem”.Zvērīgie ir runājuši un priekā brauks atkal!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Edīte, Laižam #35 pirms 2 gadiem
Bija nu gan viens riktīgs brauciens. Skaistas vietas apskatītas un acis priecētas. Ziemu neredzējām daudz, bet šur tur gan bija. Lietuvas maršruts, tik daudz skaistu vistu kaimiņu valstī, bet apskatījām tik mazu daļu. Steiga laikam skrienot lika pielaist kļūdas un Eifeļa tornis bilžu lapā šķita kā joks, bet izrādas tāds tiešām kaimiņu valsti atrodams. Ezeres slūžas iespaidīgas, kurš to domājis ka tā var aizraut acis, ka aizmirsti steigu uz nākamo punktu. Lielākais prieks par atrasto un veiksmigi aprēķināto slēpto uzdevumu. Kopības sajuta šajos braucienos lieliska, desmaizes somā, tēja termosā un adrenalīns lidz ausīm. Ar nepacietību gaidām nākamo braucienu uz Ventspili. Liels, liels paldies brauciena organizatoriem, spējat saorganizēt vienu lustīgu degvielas patēriņu benzīna bāka. Paldies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Avantūristi #45 pirms 2 gadiem
Jāsaka ka šis posms tika gaidīts ļoti, ļoti ilgi un tad pēkšņi vienā brīdī ņēma un pēkšņi atnāca. Startējām mazliet mazākā sastāvā, taču viss ritēja diezgan raiti un bez lielām aizķeršanām. Iepriekš bijām apsprieduši cik tad daudz būs Lietuva, likās jau ka pavisam mazs gabaliņš, taču izrādījās ka gandrīz vai lielākā daļa darbības bija Lietuvā! Vienu brīdi pat šaubījāmies vai mums vajadzētu apmeklēt punktus Lietuvas tālākajā galā, taču nolēmām ka vajag un beigās sapratām, ka tas bija ļoti pareizs lēmums! Garām braucot bija arī interesanti aplūkot man personīgi iepriekš neredzēto Mažeiķu kompleksu. Saldus gotiņas - mmm, svaigas tās ir ļoti gardas! Nu jau ar nepacietību gaidām Ventspils posmu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Tamāra, SPARTA #44 pirms 2 gadiem
Ar katru braucienu sākam justies ar vien pieredzējušāki! Šī brauciena lielākais prieks bija , ka spējām savākt praktiski visus kontrolpunktus (viena glezna Saldū neatradās). Bija pietiekami daudz laika pat aizskriet līdz 12km no finiša attālajai baltajai baznīcai,un nebiju īpaši pārsteigta ieraugot tur vēl dažus tikpat apķērīgus braucējus kā es! 😁

Par gaili bija nedaudz šoks un šaubas vai šoreiz tiksim pie veiksmes foto,bet tas izrādijās diezgan viegli,saimnieci bija grūtāk pierunāt bildēties kā gaili! 😊

Paspējām pie viena kontrolpunkta arī citas ekipāžas auto izstumt no zālāja, tas bija jautri,ja ņem vērā,ka puiši stūma uz aizmuguri,bet meitene pie stūres brauca uz priekšu.... kam gan negadās.... 😁 kopumā šis bija noteikti mums veiksmīgākais beauciens,nedaudz gan pārdzīvojām par ātruma soda punktiem, bet nu neko,nākamreiz cītīgăk rēķināsim laiku starp bildēm!
Jānis 2017-02-03 19:01 (89.97.110.*)
Esam ļoti pārliecināti, ka meitene uz priekšu nebrauca! Bet liels paldies! :)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Laura, Dobelē Upē Bērzs aug #36 pirms 2 gadiem
Jaunā sezona tikai iesākta ar ļoti foršu posmu Saldus - Lietuva, kurā pirmo reizi paspējām savākt visus kontrolpunktus. Iepriekš šķita, ka tas vispār nav iespējams. "Pareizo" maršrutu arī (atšķirībā no citiem iepriekšējiem posmiem, kuros esam piedalījušies) varēja nolasīt diezgan skaidri.

Šajā braucienā interesants bija mājasdarbs, kurā vajadzēja atainot "Saldus - medus piliens Kurzemē". Mājasdarba veidošanas laikā ievāktā informācija noderēja orientējoties Saldū meklējamajos kontrolpunktos.

Laikapstākļi gan bija darījuši savu un, pat ņemot vērā organizatoru ieteikumus nebraukt pa dubļainiem ceļiem, paspējām iestigt apgriežoties uz diezga droša ceļa. Lielum lielais paldies jāsaka puišiem ar Jeep džipiem, kuri ļoti operatīvi metās palīgā un kopīgiem spēkiem "sekundēs" tikām galā ar mūsu nelaimi.

Kopumā, neņemot vērā pāris misēkļus un apjukuma brīžus, finišējām diezgan labi.. No labas vietas gan diemžēl izstūma viens ātruma sods, bet vismaz būs mācība - lēnāk brauksi, tālāk tiksi! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Andrejs, Quattro Racing Team #57 pirms 2 gadiem
Brauciens.lv izraisa ilgstošu atkarību. Par to varējām pārliecināties iepriekšējā gada laikā, kad paņēmām pauzi. Atkarība nekur nav pazudusi un, atnākot jaunajai sezonai, atkal esam starp dalībniekiem.Ja aizpagājušajā sezonā pēdējos 3 posmus bijām spiesti iztikt bez mūsu fotomodeles, tad šoreiz netika mūsu fotogrāfs. Nolēmām startēt trijatā.Šajā braucienā pirmās 1.5h bija vienkārši šausmīgas no mūsu snieguma viedokļa. Esam pieļāvuši vairākas kļūdas, bet tad esam nomierinājušies, savākušies, un tālāko posmu novadījām precīzi. Laikam mūsu iemaņas bija nedaudz ierūsējušas pārtraukuma laikā.Rezultātā esam finišējuši 3. vietā – kas interesanti, pirmo reizi lielajos LOB posmos QRT komandas pastāvēšanas vēsturē. Iepriekš vienīgā bronza mums bija Jūrmalas mini posmā 2014. gadā. Nu ko, gatavojamies nākamajiem startiem un tiekamies Ventspilī!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lelde no Šerberts un Pomelo #16 pirms 2 gadiem
Pirmo reizi piedalījāmies braucienā Talsu serpentīnā, tādēļ šoreiz jau varējām labāk sagatavoties sacensībām, sākot ar pareizu auto izvēli, lai grants ceļi mūs nevarētu aizkavēt.Tomēr beigās mūs aizkavēja baznīcu uzdevums. Bijām līdzi paņēmuši Latvijas autoceļu atlantu, kurā bija atzīmētas arī baznīcas. Domājām, ka esam izdomājuši viltīgu stratēģiju un pa ceļam izmetīsim arī kādu līkumiņu, lai savāktu pēc iespējas vairāk baznīcu. Kad nonācām atzīmētajās vietās, bijām vīlušies, redzot baznīcas, kas nebija baltas vai no kurām palikušas tikai drupas. Rezultātā līdz ar nagiem paspējām uz finišu. Mācība iegūta!Samazinātais laiks un ekstrēmie laikapstākļi padarīja sacensības dinamiskākas un aizraujošākas. Ar nepacietību gaidām nākošo posmu Ventspilī, jo āķis lūpā ir iemests.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ŠAKATAKA #17 pirms 2 gadiem
Sveiciens visiem tālbraucējiem. Apsveicam ar jaunās sezonas sākšanos!

Nu jau trešo posmu esam aizvadījuši. Rezultāts drusku sliktāks par iepriekšējo, bet nu ir kur tiekties. Pamatā gāja diezgan labi.Likās, ka gaiļa foto ar saimnieku būs grūti izpildāms, bet mums paveicās.Braucot pa Skrundas mazo ielu, jau pašā sākumā, pamanījām sētu, kur staigā vistas.

Slēptais punkts, cerams pagaidām, mums sagādā problēmas.Nav ne reizi atrasts.

Pie Lietuvas robežas viens no komandas dalībniekiem atcerējās, ka nav pasi paņēmis. Un tieši stāv robiņi. Labi, ka neapstādināja -būtu laiku zaudējuši.

Vot Tundra!

Finišā iebraucām laicīgi. Vienīgais noķērām ātrumsodu 73 km/h.

Nu ko,apsveicam uzvarētājus, un tiekamies jau Ventspilī!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
KALVE #32 pirms 2 gadiem
Sezonas pirmais posms izrādījās diezgan viltīgs! Pozitīvā ziņā, protams, jo jau atkal iesākums bija sekmīgs, bet tad, smieklīgas nesaprašanās dēļ, daudz laika pazaudējām meklējot slēpto punktu. Labi, vismaz, ka atradām! Un tas, diemžēl, maksāja mums divus KP, ko nepaspējām savākt!

Uzreiz atmetām gaiļa foto, jo- neiespējami, kurš gan to spēj! Izrādās ļoti daudzi to spēja, par ko liels prieks un nākamreiz nemetīsim uzreiz plinti krūmos!

Cepuri nost orgiem par KP blakus zilajām ceļa zīmēm! Viltīgi! Žēl, ka mēs uz to iekritām.. :D Koka stabs bija degungalā, bet tālāk par zīmēm neredzējām!

Katrā ziņā, šis bija ņemamais posms, bet mums nesanāca to paņemt.. Nekas, varbūt nākamajā, Ventspils braucienā karte lasīsies precīzāk, stūre griezīsies ātrāk un foto brigādei viss sanāks, kā līdz šim ir sanācis!

Tiekās nākamreiz!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #14 pirms 2 gadiem
Braucam jau otro gadu un patīk, ļoti :)

Šoreiz likās visvieglāk, lai gan neatradām divas gleznas Saldū un slepeno,jo tieši nepaņēmām punktu ar terasi, likās tak beigās atkal pietrūks laiks. Laika nepietrūka, bij toč, toč. Un pārsteidzoši, ka leišos nevienas baltas baznīcas nebija, jau iesmējām, ka šiem nav baltās krāsas :D Saspringumu radīja tas, ka nekur nemanīja tos gaiļus, tikai pirms Nīgrandes daudzās lauku sētās arrā bij vistas un gaiļi. Arī saimnieki samulsuši, neparko negribēja fotografēties, viena saimniece tā arī teica, ejiet pameklējiet kādu jaunāku, ko ta es. Tad nu blakus mājas gailis bij pierunājams tikai, kad saimnieks pabēra graudus, bilde izdevās, saimnieks ar patīkami pārsteigts par iegūtajiem mandarīniem,apelsīniem un mums-jautriem,trakiem cilvēkiem :) Uz tikšanos Ventspilī ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Maija & Silvija, Pa Gaisu Vien! #29 pirms 2 gadiem
Pāris dienas pirms sacensībām pienāca ziņa, ka stūrmanis ir nost ar gripu un rezerves variants, bračka pošas maratona skrējienam Rīga-Biksti 81km un tas nozīmē, ka paliekam divatā. Bet tas nemaina vēlmi piedalīties. Tā nu startējām divatā ... bez steigas un mierīgi, līdz brīdim, kamēr sapiņķerējāmies Saldū, kā saka "trīs ielās". Sākumā 2x pabraucu garām saldumu fabrikas šķērsielai, tad gleznas nedevās rokā, tad vēl Saldus vienvirziena ielas pabesīja, bet tiklīdz ar to bija tikts galā, tad jau pārējais bija bauda.

Braucot uz finišu ... baigi jau nu negribējās mocīt mašīnu pa skaistajiem Latvijas grants bezceļiem, taču vilinājums pa ceļam vēl paņemt pēdējo KP tomēr mūs pavizināja pa granti, sniegu un ledu. Lai arī mūsu mērķis nebija godalgotās vietas, tomēr kavēt un zaudēt punktus arī negribējās, tāpēc beigās ieguvām arī stresiņu par laiku. Laiks paskrēja vēja spārniem! Ieguvums ļoti pozitīvs - orientēšanās kartē, uzdevumi, interesantas vietas un gandarījums par forši pavadīto dienu!

Liels arī pārsteigums, ka nebijām pēdējā vietā, jo skatoties kā visi skrien un to, ka mēs tomēr daudz punktus nepaņēmām laika trūkuma dēļ (pašu izvēle), es jau pieņēmu ka būsim pēdējā vietā (kādam tak tur jābūt) - tomēr godalgotā piektā vieta no apakšas rada papildus gandarījumu.

Ceru, ka uz Ventspils braucienu mūsu komanda būs pilnā sastāvā un varēsim baudīt kārtējo sestdienu foršā kompānijā vizinoties pa skaistām Latvijas vietām.

Paldies organizatoriem par sarūpēto maršrutu un sniegto pasākumu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Bez sirdsapziņas pārmetumiem #33 pirms 2 gadiem
Šis brauciens bija pirmais mūsu komandai, bet noteikti varam teikt, ka ne pēdējais.

Ļoti daudz pozitīvu emociju, jautrības un izaicinājumu. Laikam visgrūtākais un tajā paša visspilgtākais piedzīvojums bija gaiļa ķeršana. Pirmais piegājiens diemžēl izvērtās neveiksmē - lai arī dzināmies pakaļ vismaz četriem gaiļiem, rokās nedevās neviens. Pēc 10 minūšu neveiksmīgas vandīšanās pa krūmiem, šķūnīti, pagalmu un saimnieces komentāra, ka šādas darbiņš ir veicams no rīta, mēs padevāmies.... Bet tikai līdz nākamajam gailim, kura ķeršana vainagojās panākumiem. :)

Diemžēl slepenajam punktam vajadzīgajam balkoniņam patraucāmies garām, bet no kļūtām mācāmies un nu jau ir izstrādāts īpašais plāns vērības nodrošināšanai!

Prieks par draudzīgajiem konkurentiem ar kuriem tapa pat kopīgi foto pie kontrolpunktiem. Nedaudz skumji par komandu, kura "uzsēdās astē" un kontrolpunktus kādu laiku meklēja ar mūsu komandas palīdzību. Ceru, ka viņiem bija interesants brauciens,mums puiši sagādāja papildus jautrību!

Tiekamies Ventspilī! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ķeram vēju #98 pirms 2 gadiem
2017. gada pirmais brauciens sākās ar tukšu akumulatoru...kurš dīvainā kārtā tieši pirms starta izdomāja beigties.

PALDIES komandai "Gandrīz atbraukuši" par palīdzību un Zaļajam Audi par vadiem, kuri vēl joprojām ir pie mums, lūdzu sazinamies :)

No laimes ka tomēr varēsim piedalīties pat sākumā uz otru pusi aizbraucām...labi ka kad attapāmies nebijām pārāk tālu aizskrējušas!

Punkti lasījās labi, Sākumā neslāpējām auto, bet Saldū centrā riskējām un noslāpējam...tatad auto lec un nu var sākties īstā jautrība.

Uzdevums ar gaili sākumā likās absurds, bet kad Ezerē ieraudzījām daudz gaiļus sapratām ka Tomēr būs un ar sarkanu audumu, apelsīniem un mandarīniem devāmies pie saimniekiem pēc gaiļa...

Lietuvā punkti lasījās labi..bet kautkā pazuda laika sajūta kā rezultātā kavējām finišu...Bet ar mūsu rīta cēlienu tas ir nieks. Paldies organizātoriem par pasākumu un skaistajām vietām kurās nebija būts.

Tiekamies Ventspilī.
Inese 2017-02-01 08:20 (195.234.144.*)
Kļūdas labojums..Paldies komandai "Gandrīz ieradušies" :)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
"Mežāres" #6 pirms 2 gadiem
Ar katru posmu, kurā piedalāmies, azarts un rezultāti tikai aug.

Šajā reizē visi bijām stingri apņēmušies sasniegt rezultātu, kas būtu līdzvērtīgs iepriekšējam rezultātam, tāpēc uzdevumus pildījām ļoti rūpīgi, centāmies objektus atrast ātri un footgrafēt precīzi. Pirmo reizi centāmies atrast arī slēpto punktu, jo līdz šim bijām pieņēmuši, ka tas mums nebūtu pa spēkam. Nīgrandes tiltu neatradām, bet uz pēdām bijām, tāpēc nākamreiz noteikti izdosies arī slēpto objektu nofotografēt.

Lielu vilšanos sagādāja skumjā ziņa par to, ka mūsu fotoaparāts ir mūs pievīlis, tāpēc gala rezultātā šajā posmā paveiktais neatspoguļojās rezultātu tabulā.

Lai vai kā, katrā posmā priecājamies par organizatoru radošo izdomu, entuziasmu darīt un iespējām sagādāt mums tik patīkamas brīvdienas! Paldies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Nu tik būs! #27 pirms 2 gadiem
Sestdienas rītā mostamies Saldū, jo tur mūsu stūrmanim ir vecvecāku mājas. Līdz ar to likās, ka uzdevumi Saldū būs vienkārši, jo šo pilsētu viņš pazīst kā savu kabatu. Pirmais samulsums radās izlasot nosaukumu Biļļu kalns, jo tādu nezināja ne viņš, ne apzvanītie īstie vietējie. Vienīgi pēc gleznas bija skaidrs uz kuru vietu Saldū ir jābrauc. Vēl lielāks izbrīns radās izlasot par baznīcas draudzes skolu Rīgas ielā, jo bija skaidri zināms, ka meklētais punkts atrodas pie baznīcas Lielajā ielā. Bet viss labs, kas labi beidzas – Rozentāla gleznas sameklētas, un dodamies tālāk sarunātā gaiļa medībās. Mūsu fotomodelis kategoriski atteicās turēt rokās dzīvu gaili, toties fotogrāfs saka, ka tā neesot nekāda problēma – tātad jāmainās. Atverot vistu kūtiņas durvis, fotogrāfa acis, ieraugot milzu gaili, lēnām kļūst aizvien lielākas un apaļākas un šķiet, ka viņa vēlme ķert gaili, kurš nekādā gadījumā negrib fotografēties, kļūst aizvien mazāka. Bet solījums tiek godam pildīts – gailis, lai gan bēgot pazaudējis dažas spalvas, tomēr tiek piespiedu kārtā pierunāts pozēt.

Lietuvā apzināti nebraucām uz dažiem punktiem, jo šķita, ka varētu pietrūkt laika. Izrādās tā bija kļūda, par kuru sākām “kost pirkstos” jau pēc dažām stundām, jo laiks pietika un vēl pāri palika. Nu nekas – no kļūdām taču mācās un galvenais, ka diena kārtējo reizi bija izdevusies.

Tiekamies Ventspilī, lai pavadītu vēl vienu lielisku sestdienu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Timurs&Co #46 pirms 2 gadiem
Mūsu nobraukuma kontā jau bija teju 200km, kad ieradāmies reģistrācijas vietā. Visi bijām priecīgi, optimistiski noskaņoti.

Šoreiz bijām maršrutu aprēķinājuši pareizā virzienā. Sākām ar Brocēniem, tad Saldus pilsētu, kurā, ak vai, jaunākajam komandas dalībniekam kļuva slikti, tik silkti, ka doma jau bija braucienu pārtraukt. Paldies aptiekārei, kas ieteica brīnumtabletītes, un braucienu turpinājām. Laikam kavēšanās pie aptiekas veicināja ātrumsodu, kaut gan bijām pārliecināti, ka braucām atbilstoši vajadzīgajam. Bet kas to lai zina, kad sacensību gars ir spēcīgāks par apzinīgā šofera garu.

Maršruts izstrādāts ideāli, kontrolpunkti interesanti, veiksmes uzdevums - kolosāls! Pie veiksmes foto nācās saimnieci pierunāt fotogrāfēties kopā ar mums. Saimniece ļoti pārdzīvoja par dubļiem un mūsu zābakiem, lai gan mēs tajā azarta brīdī būtu briduši arī dubļus līdz ceļiem.

Tāpat bja prieks par iespēju palīdzēt citai ekipāžai to atgriežot no dubļiem uz ceļa.

Ar baznīcām mums veicās labāk kā ar pieturām, tāpēc priecājāmies par šāda veida uzdevumu.

Slēpto punktu aprēķināšanā mums vēl nepieciešamas iemaņas, taču tās noteikt nāks ar pieredzi!

Tiekamies jau nākamajā braucienā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VENTIŅI #30 pirms 2 gadiem
Lielā Orientēšanās brauciena desmito jubilejas sezonas posmu Saldus-Lietuva sākām ar aizgulēšanos, bet Rančo krodziņā uz startu ieradāmies laicīgi.Brauciens samērā mierīgs, bet uzdevums ar gaiļa meklēšanu mums izklausījās piņķerīgs, jo noķert gaili ir diezgan nereāls pasākums. Bet braucienam jau ejot uz otru pusi, dziļos laukos satikām kādu dāmu, kurai gaiļu gan nebija, bet blakus esot saimniece, kurai to ir daudz, viņa gan šaubījās, vai gaili dabūsim rokās. Braucām mēğināt- saimniece atsaucīga, gaiļa notveršanā iesaistīja pat savu meitu. Tā, pat necerot, tikām pie labas bildes un pozitīvām emocijām.Ventiņi nedaudz aizķērās Saldū, meklējot gleznu Rīgas ielā, kaut arī kāda vietējā iedzīvotāja mums neatlaidīgi mēğināja iestāstīt,ka tā esot pie baznīcas. Mācība-kārtīgi jālasa biļetenēs rakstītais.Iespaidīgas bija Ezeres Dzirnavu dīķa slūžas, pie kurām Ventiņu komandas dalībniekiem gribējās uzkavēties nedaudz ilgāk.Kaut arī amizanti :D , bet tomēr - BEIDZOT mums izdevās atrast arī Slēpto punktu. Par ko liels prieks.Nākošo posmu gaidam ar nepacietību, un ceram uz labiem rezultātiem. Tiekamies Ventspilī :))
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
merida.lv #69 pirms 2 gadiem
Dullīšu komanda atklājusi sezonu ar jaunu ekipāžas numuru (skat. arī attēlu) un vēl lielākiem smiekliem visa brauciena garumā. Neskrējām, nestresojām, bet ar baudu braucām, meklējām, priecājāmies atraduši, nekreņķējoties, vienu atrast ieplānoto neatraduši.

Mūsu septiņniekam šis brauciens kārtējo reizi sagādāja tikai pozitīvas emocijas. Viena no pirmajām bija Gaiļa sumināšana - tak Gaiļa gada pirmā diena! Gailis sēdēja rokās gluži rāms, tik sirsniņa satraukti dauzījās - sak, ko tie dullie no manis grib? Ka tik ne zupu! Gailis palika pie saimnieces, bet mūsu bišumāte palika Saldū:)

Ech, tās sešarpus stundas paskrēja kā mirklis...Atkal jaunas Latvijas vietas iepazītas un komandas kopības gars izbaudīts! Gaidām nākamo Braucienu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Juniori #53 pirms 2 gadiem
Juniori piedalījās pirmo reizi.Visi esam sajūsmā (pat jaunākais dalībnieks (divgadnieks), kuram bija obligāti jākāpj ārā no mašīnas pie visiem KP un jāfotografējas (izņemot diendusas laiku).Pirmās divas līdz trīs stundas nevarējām saprast, ko visi tā steizas (laika taču daudz - gandrīz visa diena). Kad aptuveni trīs stundas bija pagājušas sapratām, kādai ir jābūt īstajai attieksmei.Kopumā ar lēno sākumu uzspējām apmekļet aptuveni 2/3 no KP.Bija bagi labi un noteikti piedalīsimies vēl. Pēc brauciena, neskatoties uz to, ka vieta nebūs no tām labākajām, ir gandarījums par vairākām lietām, kuras visas te nemaz nesanāks uzskaitīt:

1) ir forši, kad tu piebrauc pie KP un redzi, ka citas komandas dalībnieki nosvīduši ir izstaigājusši visus kapiņus, lai atrastu gravētu uzrakstu uz akmens, bet atrod to tikai tāpēc, ka mēs piebraucam un 5 sekunžu laikā to atrodam, nofočējamies un aizbraucam (tipiski latvietiem - priecāties, ka kādam vismaz k-kur ir gājis grūtāk:D);

2) divgadniekam patika un ir gatavs braukt arī nākamreiz;

3) iepazītas varākas līdz šim neatklātas vietas, uz kurām ir vērts aizbraukt;

4) ir forši, ka nenotriecām stirniņu, kas bija milimetru jautājums, un no sadursmes izdevās izavirīties tikai pilota augstās meistarības dēļ :);

5) labi, ka pa tik "jauku" grants ceļu nepievīla autiņš, kurš ir tik zems, ka autiņam grīdu dažreiz izdodas atsist pat pa nelīdzenu asfalta ceļu braucot;

6) prieks par visem atsaucīgajiem kurzemniekiem, kas ir gatavi fočēties ar trakajiem, kuriem vajadzīga saimnieka un gaiļa bilde - mums tas nesagādāja nekādas problēmas un tikām pie foto, iebraucot pirmajā pagalmā;

7) utt.Noteikti brauksim arī turpmāk, un esam gatavi parādīt citiem, kā šī spēle jāspēlē, tad kad būsim pilnā sasāvā un mums pievienosies arī četrgadnieks un viengadnieks. :)

Saturās...
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Baltic Team #s33 pirms 2 gadiem
Ir dikti, forši, ja cilvēkam ir labs, sirdij tīkams darbs, kuru neapnīk darīt visa mūža garumā. Vēl foršāk, ja ir tāds hobijs, kas arī bez “Red Bull” ceļ spārnos  Šorīt parēķināju, un ja nesaputrojos, sanāk, ka esošajā stabilajā un nemainīgajā sastāvā “Baltic Team” ir ieorientējies jau 5ajā (!!!) autofoto gadā! Un ziniet – nu nav nemaz apnicis. Tieši otrādi – kļūst aizvien interesantāk un autofoto datumi visa gada griezumā ir tie, kuru priekšā jāpiekāpjas jebkuram citam pasākumam. Var tikai apbrīnot orgu izdomu un fantāziju – katrā braucienā ir pa kādam iepriekš nebijušam pārsteigumam. To pašu jāsaka arī par gada noslēguma balli – tā nu bija vienkārši satriecoša! Šoreiz izdevās viss – ideāli piemērota vieta tādam tusiņam (paldies Smeceres krogam!), gardas vakariņas, nepārspējama vakara vadītāja un protams arī paši klātesošie orientieristi, kas bez jebkādas pierunāšanas no visas sirds metās iekšā visās piedāvātajās atrakcijās un konkursos. Paldies visiem, visiem!! Un par piedzīvojuma sajūtu visa gada garumā īpašs paldies tuvākajiem konkurentiem - lai gan šis patiesībā nešķiet pareizs apzīmējums, jo starp konkurentiem parasti nemēdz būt tik neliekuļoti labu attiecību un nav pieņemts izrādīt patiesu prieku par viņu panākumiem  Tāpēc pareizāk būtu teikt – paldies draugiem no “Brauc un Filtrē”, “Oi, jāpadomā!” un “Lidojošās vardes” par to, ka ne mirkli neļaujam viens otram atslābt un uz pjedestāla pakāpties ir cerība tikai nemitīgi cenšoties kļūt aizvien stiprākiem, atjautīgākiem, radošākiem un ātrākiem! Un kā lai īpaši neizceļ mūsu vissīvākos sāncenšus - jautrīšus no “Štepselētāju atgriešanās”, no kuriem ballē saņēmām absolūti negaidītu pārsteiguma dāvanu! Ir patiešām žēl, ka šogad Lielajam braucienam būs jāiztiek bez šīs komandas (kaut kādu iemeslu dēļ viņi ir izlēmuši paņemt pārtraukumu). Bet skumjas par “Štepselētāju” prombūtni mazina prieks par Zvaigžņu atgriešanos – šajā sezonā spēku samēru un notikumus tabulas augšgalā pēc gada pauzes atkal diktēs “Quattro Racing Team” un tas nozīmē, ka nekas nav prognozējams un bez pozitīva stresiņa neiztikt! Un tieši tur jau laikam slēpjas Autofoto patiesā burvība! Veiksmi, daudz jautrības un jaunu iespaidu visām komandām 2017. gada LOBos!
Gatis (Baltic Team) 2017-01-26 13:14 (81.198.27.*)
Precizējums: Šādā sastāvā mēs ieorientējamies 6.sezonā :))

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kalvis Kundrāts, Razbainieki #59 pirms 2 gadiem
LOB 7 , super pasākums, uzzināts daudz jauna par Jēkabpils pusi. Vienīgā problēma bija ar pārceltuvi, jo tā nestrādāja. Sākums kā vienmēr stresā, jo jāuzzin taču mērogs un jānopērk ievārijuma burciņa un šokolāde, kā arī mandarīni, jo ka gan bez madradīniem. Pēc tam atradām lielisku, saimniece kas uzcepa gardas pankūkas. Pie tādas saimnieces un tik gardām pankūkām gribas atgriezties. Tālāk slēptā punkta attrašana bija vienkāršāka nekā iepriekšējā posmā, palīdzēja matemātikas zināšanas no pamatskolas. Allaž ir patīkami atrast vismaz uzrakstu "Spirta rūpnīca" un nogaršot ļoti labu pašbrūvētu latviešu tumšo alu. Uzdevums atrast pieturas un salikt vārdu SVĒTKI vai SVETKI palīdzēja uzturēt modrību visiem dalībniekiem visa ceļa garumā. Arī beigās, kad laiks bija jau gandrīz beidzies pārņēma neliela panika, jo uzbraucām uz ceļa kur mierīgi varētu spēlēt hokeju, jo visu ceļu klāja ledus kārta. Paldies par šo jauko gada noslēguma posmu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #79 pirms 2 gadiem
Komandas Resnie Putni rīts sākās ļoti,ļoti agri,- ekipāžas salasīšana, garais ceļš uz startu un tad 6.5 stundu ilgais maršruts pat likās par īsu, tāpēc arī tika „paņemti”mazāk kontrolpunkti kā parasti, nokavēts finišs par 4 minūtēm un neuzmanība ar spirta rūpnīcas virziena bildēšanu. No kļūdām jau mācamies! Komiskākais brīdis bija piebraucot pie baltās baznīcas, ieraudzījām tantiņu lakatiņā un izskrienot no auto kāds no mums kliedza „Re kur tantiņa lakatā!”un šoferīts basā: „Ķer viņu ciet!!!” un tantiņa to dzirdēja un sāka bailēs skriet prom :D viss beidzās veiksmīgi, jo tantiņu noķērām, bilde sanāca un viņa bij priecīgi pārsteigta par šādu akciju. Un vēl pateicām, lai no šās vietas tālu neiet prom, jo vēl daudz komandas atbrauks līdz baznīcai – būs vēl šokolāde un mandarīni Un super, ka ir bildes no ĢAC „Saulstarti”, jo mēs bijām pirmie, kas aizveda dāvanu maisu un liels bija mūsu pārsteigums un gandarījums par tik daudzām dāvanām. Prieks darīt labos darbus!!! Un prieks arī par jautro ballīti, beidzot redzam vaigā līderus, varam socializēties un jautri pavadīt laiku kopā pēc tik saspringtas dienas. Liels paldies par iespēju orientēties un tiekamies nākamajos posmos ;)
Timurs&Co 2016-12-27 23:15 (85.15.203.*)
Sasmējos par tantiņu!!! Iedomājos viņas stresiņu! :)

Mūsējā uz ielas sastaptā ne par ko negribēja pieņemt dāvanu, teica, ka neesot tik nabadzīga pati varot visu nopirkt! Tomēr mūsu šarms ņēma virsroku! :)
Låsma 2017-01-22 15:02 (94.30.160.*)
Izsmeejos liidz asaråm par tantinjas kjershanu :).

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Daži dadži #VIP pirms 2 gadiem
Sveiciens visiem, jaunu sezonu uzsākot! Nākamais brauciens jau klāt, bet iepriekšējais vēl spilgtā atmiņā, jo vairāk tāpēc, ka maršruts veda caur dzimtajām vietām. Daudz kas pa gadiem ir mainījies, daudz ko ieraudzīju pirmo reizi.

Labs darbiņš, kas padarīts:

* dāvanas "Saulstaros" nogādātas;

* pieturas savāktas;

* pankūkas uzceptas (paldies māmiņai, kura mūs sagaidīja ar ievārījuma burciņu un pankūkām uz plīts);

* tantiņas "pabiedētas", kuras nesaprašanā, kāpēc tieši viņām, nevis bērniņiem tiek doti mandarīni;

* seno lietu muzejs apskatīts;

* uz Likteņdārzu laukakmeņi aizvesti;

* Līvānu soliņi izsēdēti;

* un beigās viens nedarbiņš arī - ātrumsods (tikai nezinām, kur).

Diemžēl slepeno punktu izrēķinājām krietni par vēlu un līdz DUS Virši-A arī netikām un Facebook neatzīmējāmies.

Bet kopumā, kā vienmēr, prieks par šo dienu. Ir kļūdas, no kurām mācīties, ir skaistas vietas, kur atgriezties, un jau nākamais posms, kuru gaidīt :)
Daži dadži 2017-01-16 23:56 (95.68.50.*)
Ups, līdz Astartes benzīntankam arī netikām :D

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
A komanda #54 pirms 2 gadiem
Sveicieni visiem Jaunajā Gadā! Pagājušā gada pēdējais brauciens Daugavas abos krastos šoreiz mūsu topogrāfiskajām prasmēm izrādījās liels izaicinājums. Milzīga degsme un sajūta par to, ka viss "iet no rokas" mijās ar smiekliem caur asarām, nonākot Daugavas krastā un redzot pretējā pusē (tepat, tepat, tik tuvu :)))Līvānus, bet saprotot, ka upi šķērsot var nevis pa tiltu, bet ar pārcēlāju, kas, protams, ziemā nestrādā :D. Interesanti, ka cītīgi meklējot vienu kontrolpunktu, nejauši atradām citu. Arī tantiņu ar lakatiņu,kas rāmi stūma ķerru pa lauku ceļu, tāpat kā kolēģiem, sanāca pabiedēt - teicās neesot tik smalkās drēbēs, lai bildētos. Neskatoties uz visu, finišs ar prieku un godam kontrollaikā. Nākamreiz noteikti veiksies labāk :))
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Zvērīgie airētāji #99 pirms 2 gadiem
Tā kā šajā gadā no 7 posmiem 2 nestartējām, tad vēlmi uzlabot pozīcijas kopvērtējuma tabulā šoreiz nolikām malā, jo “kopvērtējumā esam tur, kur esam”, “augstāk par savu pakaļu tāpat mums neuzlēkt” un tāpēc “vienkārši braucam un izbaudām KP vākšanas procesu” un pasākumu kopumā.Rīts gan izvēršas tāds sapinies tiešā un pārnestā nozīmē, jo pārējiem sanāk mani gaidīt vairāk nekā 40 minūtes virs norunātā laika. Esmu pamatīgi aizgulējies, jo pa nakti kaķis ložņājot pa istabu apgāž lielo vāzi ar puķēm – vāze nesaplīst, bet ūdens pa grīdu, visi pamodināti un dusmīgi. Tāpēc arī pēc tam aizgulējos.Izbraukšanu esam tā iekavējuši, ka pat nepaspējam uz sapulci. Nu nekas, reģistrējamies un startējam. Jau sākumā nospriežam, ka, kaut gan ir liels kārdinājums, tomēr tos 5 KP, kas vienā vietā Daugavas krasta pusē – tos atliekam, jo attālums šķiet par tālu un beigās var pietrūkt laika citiem, nozīmīgākiem KP.

Ne bez piepūles, bet kopumā punkti lasās samērā raiti.

Esam tikuši līdz “Astartes” DUS-a KP, bilde telefonā ir, facebooks ar atvērts, bet viss atduras pret vienu jautājumu – kas, pie velna ir “haštags”? Tiek apzvanīti advancētāki lietotāji, un kad vajadzīgais jautājums tiek noskaidrots, nākas secināt, ka laikam esam t.s. “dinozauri” facebook-ā, jo tādas lietas kā #hashtag neizmantojam. Nu nekas, tagad zinām.

Esam jau virzienā uz finiša pusi un laika ir maz, kad Pļaviņās nonākam dilemmas priekšā – riskēt un braukt uz Odzienu pēc 2 KP × 100 vērtībā vai tomēr ne. Izlemjam riskēt un tas attaisnojas, jo finišā tiekam 5 sekundes pirms iestājas pilnas 6,5 stundas no mūsu starta.Izrādās, stratēģija neņemt 5 KP, kas vienā vietā Daugavas krasta pusē un ņemt Odzienas 2 KP, šoreiz mums ir bijusi pareizā pieeja, kas kopā ar lielu devu veiksmes šoreiz mums ir ļāvis “uzlēkt augstāk par savu pakaļu”. Rezultāti nāk mums kā zvērīgs pārsteigums, jo šajā braucienā esam tikuši priekš mums ļoti augstajā 9. vietā, par ko Zvērīgie ir zvērīgi priecīgi.

Brauciena gaitā jaunas vietas nu atkal ir apskatītas, adrenalīna deva un pozitīvas emocijas arī iegūtas. Kur nu vēl labāks stimuls braukt atkal 2017? Protam, brauksim atkal!Paldies liels organizatoriem, paldies liels arī visiem pārējiem kolēģiem, draugiem un tajā pašā laikā arī konkurentiem no citām komandām. Jūs esat superīgi un superīgas! Priecīgus jums visiem Ziemassvētkus un Laimīgu jauno gadu! Tiekamies un braucam autofotoorientēties arī 2017-tajā! Priekā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Egils, Avanturists #66 pirms 2 gadiem
Sveicieni administrācijai un organizātoriem!

Patiess prieks par šo pasākumu!

Personīgi es esmu iesācējs, bet mūsu komandas boss Kaspars Bogdanovs ir ar lielu pieredzi!Viņa entuziasms un aizrautība ir pārņēmusi visu mūsu komandu!Un es zinu, ka mēs piedalīsimies arī nākamajā posmā 110%!

Pasākums ir ļoti kvalitatīvs un organizatoriski perfekts! Pasākuma vadībai cepums no manis!:)

Prieks, ka šādā veidā ir iespējams iepazīt un atppazīt interesantas vietas un cilvēkus, kas MŪSU zemi Latviju padara tik vienreizēju un neatkārtojamu!

Novēlu Jums savā, un, noteikti, savas komandas vārdā - Lai šis pasākums paliek tikpat izglītojošs un cilvēkus vienojošs, un tikpat aizraujošs. Ir patiess prieks jauniepazīt Latviju!

Pricīgus Ziemassvētkus un Laimīgu jauno gadu visiem!

p.s. ari konkurentu komandām
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
V.I.P. (Vienkārši IZcilas Pērles) #49 pirms 2 gadiem
Saņēmāmes, piedalījāmies... Pirmo reizi, taču uzreiz tapa skaidrs, ka ne pēdējo! Jau tiek plānota nākamās dalības reize. Pirmajai reizei nebija slikti. Lai gan pieļauta kļūda maršruta izvēles stratēģijā, kavēts laiks, bet tomēr finišs veiksmīgi sasniegts un rezultāts apmierinošs. Kā saka, pēdējie neesam, un tas jau ir labi! Ir mērķis, uz kuru tiekties nākamreiz noteikti būs vēl labāk, jo galvenais ir fakts, ka iegūta pieredze dalībai šādās sacensībās. Un viennozīmīgi jāpiekrīt, ka šis pasākums var radīt atkarību! Iegūtas lieliskas atmiņas par nežēlīgi dubļaino braucienu uz kontrolpunktu Jēkabpilī, pie bunkuriem, kā arī superīgajiem veiksmes foto uzdevumiem! Ar nepacietību gaidām jauno posmu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Quattro Racing Team #57 pirms 2 gadiem
Mūsu komandai pēdējais posms ir bijis Pāvilostas pusē 2015. gada decembrī. Posms izvērtās veiksmīgs, ļoti piestrādājām pie ceļu izvēles, tāpēc bija jo īpašs prieks uzvarēt pateicoties īsākam maršrutam posmā kur arī BuFi paņēma visus punktus.Gads ir pagājis, bet atkarība joprojām ir palikusi. Tāpēc jau janvārī Quattro Racing Team atkal būs uz starta līnijas kopā ar pārējām komandām.Nākamā sezona solās būt interesanta. Ar nepacietību gaidām iespēju atgriezties Saaremaa. Interesanti, vai ari šoreiz būs krosiņš pa Vilsandi? :) Šķiet, ka būs arī krustam-šķērsam jāizpēta Lietuvas ziemeļrietumu daļa.Gribam novēlēt priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu orgiem un visām komandām. Īpaši jau draugiem-konkurentiem - Baltic Team, BuFiem, Lidojošai Vārdei, Oi,Jāpadomā (sakārtots alfabeta secībā :)).
Līga, "Brauc un filtrē" 2016-12-16 17:19 (87.110.18.*)
Paldies, draugi-konkurenti! Siltus un gaišus Ziemassvētkus, kā arī panākumiem bagātu Jauno gadu arī jūsu komandai!

P.S. Prieks, ka esat atpakaļ!
Gatis, "Baltic Team" 2016-12-16 19:32 (77.38.193.*)
Paldies!!! Prieks, ka esat atpakaļ :)

Un jums visiem arī, lai gaiši un svētīgi svētki!

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Oskars, KALVE #84 pirms 2 gadiem
Sezonas noslēguma brauciens beidzot komandu "Kalve" nosēdināja uz zemes! Nevar taču visu laiki veikties..! ;)

Iesākām braucienu ar, šķietami, rezultatīvāko maršruta izvēli. Braucam, meklējam punktus, bildējamies, viss labi, viss skaisti, punkts pēc punkta, pieturas pašas birst kabatā, katrā ziņā nekas neliecināja par "vētru" brauciena beigās. Taču tā pienāca..

Pēc brauciena, apspriežot dienas gaitas, sapratām, ka kļūda bija braukt uz nedaudz tālāku, bet vērtīgāku punktu. Tas arī radīja ķēdes efektu - kavēts finiša laiks, neizbēgams ātruma sods, pēdējās "i" pieturas neatrašana (kaut arī jau brauciena vidū bija atlicis tikai "i"), pankūkas neuzcepšana, slēptā punkta nemeklēšana.. Un visam klāt - degvielas rādītājs ērti bija iekārtojies blakus E burtam!!

Līdz ar to arī rezultāts atspoguļoja mūsu brauciena krasi neveiksmīgās beigas. Bet vai mēs nolaižam rokas?! Nu ne tak! :DTiekamies pirmajā Saldus/Lietuva posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Aaaa-Uuuu #62 pirms 2 gadiem
Daugav’ abas malas mūžam nesadalas!

Ticu, ka vidējais aritmētiskais latvietis pats spēj apciemot dzimto zemi, iepazīt tās vēsturi, skaistumu un noslēpumums. Pamanīt vētru ūdens pilienā. Diemžēl es (un laikam jau arī mana komanda) ir tādi XXI gadsimta steigā skrienoši cilvēki, kuri apstājas pie gultas un piebremzē pie ledusskapja.

Tapēc esam pateicīgi, ka kāds ir spējīgs Latviju kompakti sapakot, iesaiņot adrenalīna papīrā un par nelielu, bet godīgu atlīdzību mums piedāvāt!

Dabujām gan pankūkas, gan alu, gan pilīs paviesoties, gan ceļos pamaldīties, gan ar jaukiem cilvēkiem parunāties. Kas interesanti, ar katru braucienu samazinās patērētās pārtikas daudzums! ?

Ja vēl pirms pāris mēnešiem tās bija tikai aizdomas, tad šobrīd diezgan skaidra diagnoze!

Brīdinu -brauciens izraisa atkarību!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vilnis, 7 gulētāji #90 pirms 2 gadiem
Lielais Orientēšanās Brauciens VII, 2016 „Divi krasti”.Decembris pēc kalendāra ir ziemas mēnesis un jādomā, ka ziemā ir sniegs. Bet brauciens “Divi krasti” ietrāpīja tajās dienās, kad sniegs paņēma atvaļinājumu. Pelēcīgums dabā, kā izrādījās, ir ar savu plusu, koku zari nevar paslēpt objektu no vērīgo komandas biedru acīm. Un arī tantes ar lakatiņiem ir saskatāmas lielākā attālumā. Punkti lasījās standarta ātrumā, kas izrādījās šoreiz nepietiekami, lai pretendētu uz vietu desmitniekā. Neaizmirsām arī par solidaritāti. Neilgi pirms finiša sniedzām palīdzību vienai ekipāžai, kurai bija ķibele ar auto iedarbināšanu (katram var gadīties). Visā visumā labi pavadīts laiks labos laika apstākļos, bez nokrišņiem un liela sala. Daba mūs palutināja nedaudz. Uz tikšanos Saldū.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VILKASTI #83 pirms 2 gadiem
Rīta sapulcē saņēmām informāciju par braucienu - vismaz centāmies kaut ko saklausīt, organizatoriem vajadzētu padomāt par skaļruņiem, jo bija grūti dzirdēt visus norādījumus, un tad jau starts. Dienas gaitā baudījām skaistos Daugavas skatus un uzņēmām pozitīvas emocijas no saskarsmes ar sastaptajiem cilvēkiem. Īpaši jutāmies Radošajā Mājā, kur paguvām ne tikai nofotografēties, veikt uzdevumu, pacienāties, bet arī uzdejot ar radošajām un atsaucīgajām māju saimniecēm.

Pēc brauciena devāmies remdēt izsalkumu Madonā pie „Melnā buļļa”. "Viņš" jutās pārsteigts un nebija gatavs pabarot tik daudz ēst gribētāju, bet kāpiens otrajā stāvā pie buļļa bija vismaz to vērts, lai uzņemtu kādu foto pie buļļa sāniem. Labi, ka kafejnīcā „Rudzons” patīkamā vidē varējām garšīgi pavakariņot un pārspriest dienā piedzīvoto. Nospriedām, ka laiks mūs lutināja un diena bija izdevusies. Par to paldies brauciena organizatoriem.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Laura, Dobelē upē bērzs aug #94 pirms 2 gadiem
Mūsu rīts iesākās diezgan skarbi, jo max bijām gulējuši 2 stundas. Mūsdienu aizņemtajā dzīves ritmā bijām uz pēdējo nakti atlikuši dāvanu saiņošanu priekš ĢAC „Saulstarti”, kā arī nebija vēl sameklēts viss nepieciešamais - kartes, lineāli utt. Bet tas pavisam noteikti nebija iemesls, lai sabojātu azartismu un prieku par braucienu.

Galvu šoreiz nācās diezgan palauzīt, jo pārkļūšanas vietas otrā Daugavas krastā šajā teritorijā ir diezgan limitētas un ka par nelaimi arī Līvānu pārceltuves sezona beigusies.

Vislielāko prieku šajā braucienā sagādāja ciemošanās ĢAC „Saulstarti”. Aizkustināti bija ne tikai ĢAC „Saulstarti” darbinieki, bet arī brauciena dalībnieki. Ceram, ka mazās sirsniņas arī būs ļoti priecīgas, jo dāvanu kalns izskatījās iespaidīgs.

Ļoti, ļoti aizkustinošs likās arī uzdevums ar šokolāžu un mandarīnu dāvināšanu vecajām tantiņām ar lakatiem. Mūsu satiktā pensionāre bija tik priecīga, pat vārdos nevaru izteikt, cik jauks bija tas mirklis! :)

Priecājos, ka arī mūsu mazais četrkājainais dalībnieks gan visur paspēja līdzi izskriet, gan sajūsmināt cilvēkus kontrolpunktos.

Pavisam noteikti es ar saviem abiem Jāņiem un Redži esam gatavi arī 2017. gada pirmajam posmam Saldū. Tā kā - priecīgums jums visiem svētkus un uz tikšanos! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VENTIŅI ##30 pirms 2 gadiem
Ņemot vērā, ka Ventiņu naktsmājas (Smeceres krogā) atrodas 382 km attālumā no Ventiņu dzimtās puses, "Divi krasti" brauciens mums sākās jau piektdienas vakarā, pa ceļam vēl izpildot mājasdarbu, lemberglandijā sarokot zemi, kuru dāvāt Likteņdārzam- pļavas ziedu lauka izveidei.

Rīts sākās diezgan agri, jo līdz startam jāmēro 75 km atpakaļ uz Aizkraukli, bet tas nebija šķērslis, jo priekšā gaidāma piedzīvojumiem pilna diena.

Punkti vācās diezgan raiti, kaut arī saskārāmies ar vienas tantiņas atteikumu bildēties. Bet cerība nezuda, jo laika vēl pietiekoši, un galu galā tantiņu, kura tika pie mandarīniem un šokolādes tomēr atradām. Vēl viens darbiņš padarīts. Laižam tālāk.

Jēkabpilī Ventiņus sagaidīja atsaucīgi iedzīvotāji un neliels sprintiņš gar aizsargdambja malu un vecpilsētas laukumu.

Liels paldies Jūlijai no Līvāniem, kura piekrita ar mums pacept pankūkas, un operatīvi izstāstīja, kur atrodami slavenie Līvānu soliņi.

Diezgan liels "fuij" gan jāsaka Smeceres krogam, kurš, kā tika solīts, tomēr nestrādāja līdz pēdējam klientam. Bet tas nesabojāja noslēguma ballītes pozitīvās emocijas, par kurām parūpējās lieliskā un atraktīvā vakara vadītāja.

Ventiņi kopumā noripoja aptuveni 1100 km, pabija vietās, kur nebija būts. Iesaistīja un ar brauciena pozitīvām emocijām saslimdināja vēl vienu komandas dalībnieku.

Lai arī turpmāk labi ripo mums un pārējiem brauciens.lv dalībniekiem. Paldies organizatoriem un tiekamies Saldū :))
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lauma komanda ELKS #102 pirms 2 gadiem
’Divi krasti’.. mūsu trešais brauciens un, mūsuprāt, sarežģītākais. Grūti bija izvēlēties ar ko sākt. Nolēmām doties uz Kokneses pusi-Likteņdārzs…

Koknesē noveicās atrast pankūku cepēju, bet ĀRPRĀTS.. šito neuzmanību lasot uzdevumu!!! Cepēja bija, ievārījums bija… bet kur ēdājs? Stāv blakus un smaida Uzdevums beigās neieskaitīts! Secinājums un ieteikums- uzmanīgi jālasa uzdevumi!!!

Katru gadu braucam cauri Līvāniem un Jēkabpili, bet nekad nebijām redzējuši Jēkabpils laukumā ’maciņu’, kurš šoreiz bija noslēpies cilvēku pūlī. Jēkabpilī jutās svētku sajūta!Tāpat tagad zinam uz kādiem soliem sēž Līvānu deputāti 

Brauciens bija super, bet diemžēl, nesasniedzām sev vēlamo rezultātu un arī dabūjām soda punktus par nokavētajām 2 minūtēm finišā. Nākošreiz būs labāk!. Kristap, tev ir jābūt atpakaļ ierindā (Kristaps mūsu stūrmanis)

Tiksimies nākošajā braucienā!

Izmantojot šo iespēju komanda ELKS’ sveic visus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

Ziemassvētku zvaigznes

Lai pār visiem mirdz.

Miers, lai ir virs zemes,

Miers iekš katra sirds!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Valentīna, Čeburnatori #109 pirms 2 gadiem
Sveiciens visiem! Šoreiz mūsu komanda devās ceļā nedaudz citā sastāvā. Kā stūrmane sevi izmēģināja mana draudzene Lāsma un te lūk atsauksmes daļā no viņas:

"Uz reģistrēšanos atbraucām pēdējās, mūsu ekipāžas pilotei modinātājs bija nozvanījis vēlāk, nekā bija paredzēts. Pa galvu pa kaklu nesoties uz starta vietu, netika ieēsts ne kumoss, ne kafijas malks norīts. Tāpēc pirmais uzdevums, kuru nolēmām izpildīt bija – izcept pankūkas pie kāda, kurš dzīvo vajadzīgajā reģionā. Tāds cilvēks mūsu paziņu lokā atradās. Ar spalgu melodiju izrāvām viņu sestdienas rītā no gultas ar tekstu – mēs te četri cilvēki tūliņ būsim pie tevis cept pankūkas un, lūdzu, uzvāri mums arī kafiju! Saimnieks pat īsti noreaģēt nepaguva, kad mēs jau bijām nolikušas klausuli un traucāmies pie viņa, pa ceļam ieskrienot veikalā pēc sausā miltu maisījuma un taukvielām pannas ieziešanai. Foto izdevās godam! Dzerot kafiju, atcerējāmies, ka mums ir tikai daļēji izpildīts mājas darbs "Likteņdārzs". Bagāžniekā stāvēja no Barselonas pludmales atvests smiltis, bet trūka akmens. Ko nu? Vērsāmies pēc palīdzības pie Saimnieka – klau, vai tev kaut kur te nav kāds almens 20 cm diametrā. Saimnieks – nezinu gan, man te sievai ir akmens dārzs, bet....... Paldies, paldies lecām kājās un metāmies uz auto, pa ceļam paķerot vajadzīgā izmēra akmeni no akmensdārza! -nenoklausoties Saimnieku līdz galam. Ja būtu noklausījušas, tad būtu dzirdējušas – ja nu jūs kādreiz brauksiet garām manai māja, tad droši brauciet garām!:)"

Un vēl piebilde no manis - bijām sajūsmā no Līvānu pilsētas īpašiem soliņiem, jo īpaši atmiņā palicis deputātu soliņš.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mežāres #50 pirms 2 gadiem
Mums bija liels prieks atkal piedalīties braucienā pēc neliela pārtraukuma. Šajā reizē mums īpaši labi veicās ar autobusu pieturu meklēšanu, jau pusceļā varējām būt lepni par to, ka visi nepieciešamie burti jau atrasti. Īpaši interesanti šķita uzdevums ar pankūku cepšanu un dāvaniņas pasniegšanu kundzei Jēkabpils ielās. Šādus uzdevumus mēs būtu gatavi pildīt pat vairāk viena brauciena laikā! Tāpat bija jauki paviesoties saimniecībās, nogādāt mājasdarbu Likteņdārzā un pasniegt dāvanu bērniem.

Taču lielākais pārsteigums mums sekoja noslēguma pasākumā, jo bijām uzstādījuši neticami labu rezultātu, krietni pārspējot iepriekšējo posmu rezultātus!

Liels, liels paldies organizatoriem par izdomu un milzīgo ieguldīto darbu! Uz tikšanos nākamgad!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Tamāra, SPARTA #58 pirms 2 gadiem
Piedalijāmies braucienā otru reizi,pareizi vien saka ,ka šī lieta aizrauj un rodas atkarība. Diemžēl šoreiz rezultati bija sliktāki nekā iepriekš, arī ātrumu pārkāpām , par ko tikām pie soda punktiem, dikti negribējām finišu nokavēt. Bija sajūta,ka ir stipri par maz laika, lai savāktu visus kontrolpunktus un nobrauktu ieplānoto maršrutu. Bet nu neko ,kārtējā mācība nākamajiem braucieniem, ka pareizāk jāsasplāno maršruts un jāizstrādā pareiza stratēģija. Prieks par to, ka šoreiz visas bildes mums ir ieskaitītas, tātad pareizo rakursu nobildēt esam iemācijušies! :)

Palikām arī uz balli, par ko bijām sajūsmā, burvīgā un atraktīvā vakara vadītāja ļoti patika. Izdancojāmies un izsmējāmies no sirds.

Nākamo sezonu gaidam ar nepacietību un noteikti brauksim vēl!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Marija, Svētdienas braucēji #101 pirms 2 gadiem
LOB piedalījāmies pirmo reizi, bet pirms tam pārbaudījām spējas Lielajā lukturī II. No rīta, reģistrācijas laikā, komandas biedri saņēma diplomu par 3.vietu Lielajā lukturī. Šī laikam bija līdz šim "sirsnīgākā" apbalvošana :) Tā kā mums patīk piedalīties šāda veida pasākumos, tad attieksme paliek otrajā plānā. Jau pēc Luktura sapratām, ka rīkotājiem ir pieredze organizēšana - viss ir kvalitatīvi atstrādāts, punkti saprotami, karte lasāma, uzdevumi interesanti, pārējais paliek dalībnieku ziņā.

Posmā mums bija vairāki jaunatklājumi, tajā skaita BURSH alus darītava. Z/S JANAVAS saimniece bija spridzeklis. Tik daudz enerģijas vienā cilvēkā :) Viņa mums arī neatteica dalību “pankūku” foto modelēšanā. Pirmā tantiņa ar lakatu bailēs no mums aizmuka, kad ieraudzīja fotoaparātu. Otro satikām Jēkabpils vecpilsētas laukumā tirgus laikā, prasīja cik jāmaksā par mandarīniem, parasti taču neviens nedod tāpat vien..

Tā kā uz noslēguma balli nepalikām, izmantojām iespēju "pavakariņot ar atlaidi" Melnajā Bullī. Uz vietas gan sapratām, ka ne atlaides, ne pagarinātais darba laiks ar Bulli īsti nebija saskaņots :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Maija, Pa gaisu vien #91 pirms 2 gadiem
Jau kādu laiku pievērsām uzmanību orientēšanās brauciena pasākumiem, taču šoreiz beidzot izlēmām piedalīties. Sākumā visi noteikumi un uzdevumi kopā likās kā "morzas ābece", līdz starta brīdim, jeb pirmajam KP, kuru kā pirmo "feileri" meklējām nedaudz tuvāk, kā tas bija. Tiklīdz atradām pirmo, tā pārējais jau bija bauda. Plānots bija izbaudīt pasākumu, tāpēc to neuztvērām kā sacensības un vairākās vietās uzkavējāmies, lai aplūkotu apkārtni. Pabijām daudzās vietās, kur esam braukuši garām, bet neesam pamanījuši vai iegriezušies, lai redzētu to, ko apskatījām šajā braucienā. Dāvināšanas prieks tantiņai bij` mums lielāks, kā pašai tantiņai, kur mēģināja izvairīties no mums dēļ bildēšanās ;). Dāvanas savedām arī bērniem un ne jau tāpēc, ka tas bija uzdevums, bet tāpēc, ka bija iespēja šeit iegriezties un tiešām izdarīt labu darbu, ko ikdienā nesanāk.

Lai arī pasākumu baudījām nesteidzīgi, tomēr pie pēdējiem KP likās, ka laiks pazūd un gribēs paspēt vēl un vēl. Mēs startējām divas ekipāžas un ieguvām emocijas un foršas atmiņas, kur vēl visu nedēļu diskutējām par vairākiem KP un maršrutu. Likām ari aiz auss ... kur varam iegriezties atkārtoti, lai vairāk izbaudītu gan vietu, gan skatus, gan to auru.

Paldies organizatoriem par interesantajiem uzdevumiem, par izdomu, par maršrutu un par pacietību :)!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
XTream Moms #71 pirms 2 gadiem
Esam sajūsmā par šo posmu un ļoti priecīgas, ka esam atklājušas šo "sporta veidu"!Prieks par to, ka ar katru reizi ir arvien labāks rezultāts. Pareizā mauršruta izvēle, veiksmīga KP atrašana un papildus uzdevumu izpilde ļāva sasniegt līdz šim augstāko vietu. Visspilgtākās emocijas posma laikā izraisīja viesošānās ģimenes atbalsta centrā "Saulstari", kur tika savestas TIK DAUDZ skaisti iesaiņotas dāvanas bērniem. Superinteresanti bija Līvānu soliņi, kā arī pārsteidzoši gards likās ozolzīļu ievārījums Turku pirts ciemā un posma "sāpīgākais" KP bija Bursha alusdarītavas slidenie koka dēļi. AU! Protams, mums vēl ir kur augt, jo līdz šim aizvien neesam atradušas slēpto KP. Visas cerības uz nākamo posmu!UN protams, protams, sezonas noslēgums Smeceres krogā bija jautrības, pozitīvu emociju un foršu "konkurentu" bagāts! Paldies LOB komandai par kārtējo izaicinājumu un vakara vadītājai par grandiozas ballītes novadīšanu! Tiekamies nākamgad! Priekā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ilze, Nu tik būs! #74 pirms 2 gadiem
Rīts sākas kā jau parasti. Agra celšanās, krūze kafijas un prom uz startu. Tā kā vīram Pļaviņas ir dzimtā pilsēta, tad uzreiz pēc uzdevumu lapas saņemšanas, pirmais darbs ir zvans draugam, lai pavēstītu, ka šodien pusdienās viņi ēdīs pankūkas un drīz jau jāsāk jaukt mīkla. Kamēr braucot domājam, kuru kaimiņieni aplaimot ar mandarīniem un šokolādi, ceļa malā ieraugam tantuku ar lakatiņu galvā rosāmies savā dārzā pašā ceļa malā. Protams, ka jāizmanto izdevība – liekam uz bremzēm un ejam aprunāties. Uzzinājusi, ka neesam no Grigules partijas un neko netaisamies viņai stāstīt un solīt, uzreiz piekrīt fotosesijai. Vislielākais prieks no dāvināšanas ir tantuka patiesais izbrīns, ka mandarīni un šokolāde patiešām paliks viņai.

Punkti ar dažādām orientēšanās kļūdiņām lēnām lasās. Pieturas mūsu ceļā gadās bez sevišķi lielas piepūles un “svētki” ir savākti. Izbrīnu šoreiz raisīja slēptais punkts. Mūsuprāt loģiski bija sākt vākt punktus ar Daugavas kreiso krastu. Slēptajam punktam vajadzīgo skaitli ieraudzījām neilgi pirms finiša. Sarēķinot punkta atrašanās vietu, pārsteigti konstatējām, ka tas atrodas Daugavas kreisajā krastā uz kuru atpakaļ vairs nevaram paspēt. Secinājums – esam izvēlējušies nepareizu stratēģiju. Pēc rezultātu publicēšanas skatījāmies kā braukušas pirmās vietas, lai saprastu savu kļūdu maršruta izvēlē un pārsteigums ir vēl lielāks: pirmās četras vietas ir atradušas slēpto punktu ilgi pirms alus brūža kurā bija vajadzīgais skaitlis tā atrašanai!!! Kā to var dabūt gatavu?? Mēs arī tā gribētu!!!

Šis gads ir noslēdzies, sešas foršas sestdienas pavadītas apmeklējot daudzas mums zināmas un nezināmas vietas. Orgiem izturību un izdomu arī nākamajā gadā. Tiekamies 28. janvārī Saldū.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Timurs&Co #57 pirms 2 gadiem
Komandas otrais brauciens. Apjausma par to, kas būs jādara, ir. Rīts agrs, bērni samiegojušies, tomēr esam gana priecīgi par gaidāmo dienu! Mājas darbi izpildīti - akmens, zeme, labie darbi!

Saņemot uzdevumu lapu, priecēja veiksmes uzdevumi - ar tiem veiksmīgi tikām galā, grūtāk bija ar tantiņu lakatiņa, jo viņa negribēja pieņemt mūsu dāvaniņu. Bet rezultātā viena smaidīga seja vairāk :)

Par cik vēl esam zaļi un vēl tikai taustamies, tad rezultāts mums šoreiz švaks. Bet tas nebija arī galvenais! Diena pavadīta ģimenes lokā, ko gan vairāk var vēlēties!

Maršruts ļoti patika, joprojām priecē tas, ka musu zeme ir tik skaista un bagāta!

Nu un protams balle, super! Vakara vadītāja ideāli spēja noteikt zāles noskaņojumu un vajadzības, paldies par interesantajiem konkursiem. Priecēja viesu aktivitāte un atraktivitāte :) Mūs meitām balle ļoti patika :)

Tiekamies jau nākamajā Saldus braucienā!

Un laimīgu un labi ripojošu nākamo 2017.gadu!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
SMUKUMS nāk no iekšām #75 pirms 2 gadiem
Agrs rīts---ceļamies jau pulksten 4.30. Apņēmības pilnas, bagāžnieks pilns, tai skaitā, akmens un zeme;) ceļš līdz Aizkrauklei tumšs. taču laukumā pie pannas rosība jau liela no paša rīta- veikalā tiek izpirktas visas pankūkas! DUS bija interesants uzdevums, mūs Aiga aplējās arī ar benzīnu, tas vēl ilgi lika par sevi manīt:) labi, ka neviena no mums nepīpē;)))) laika apstākļi bija forši, maršruts arī. Īpaši patika Daugavas krasti, kur pavērās brīnišķīgi skati uz upi. Tā kā neviena šajā pusē sen nebija bijusi, tad gribējās izbraukt maksimāli daudz punktu, līdz ar to mūsu kavējums!!! 13 minūtes. Atbraucām līdz Smeceres krogam galīgi bēdīgas, jo laika trūkuma dēļ palikām bez "I" burta, bet tas nekas! balle darīja savu un drīz vien tas viss piemirsās. Esam gatavas jauniem Startiem!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Inta, "Bebri Brauc" #72 pirms 2 gadiem
Modinātājs zvana, ārā vēl melna nakts, bet jāceļas, jo šodien taču autofoto orientēšanās pēdējais šāgada posms. Diena kā jau gada beigās, pavisam īsa, un tāpēc arī brauciena ilgums šoreiz tikai sešarpus stundas. Ak vai, parasti jau laika visam nepietiek arī ilgāk braucot. Mūsu bažas tiešām piepildās, lai arī kontrolpunktus atrast izdodas veiksmīgi un arī pankūku cepšanu noorganizējam pie radiem, bet saprotam, ka visu paspēt nepaspēsim, un tā nu Daugavas kreisajam krastam skumji pamājam ar roku un dodamies uz finišu, pa ceļam vēl atzīmējoties pāris kontrolpunktos. Bet, kā vienmēr, esam apmierināti, jo diena pavadīta interesanti, daudz jauka ieraudzīts un uzzināts (kā, piemēram, ievārījums no svaigiem gurķiem).

Uz redzēšanos Jaunajā gadā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
knīpas un knauķi #80 pirms 2 gadiem
Posms "Divi krasti" bija Super! ;) Jutām, ka būsim augstākā vietā nekā iepriekšējos posmos un tā arī bija, un esam priecīgi!

Punkti vācās ļoti viegli un pieturas šoreiz izdevās savākt, kā arī nobildēties ar saimnieku, kas ēd ievārījumu nebija grūti, ko nevarētu teikt par tantiņu ar lakatu - pirmās bija ļoti nelaipnas un sūtīja mūs tā patālāk, bet, kad bijām jau atmetuši cerību, Odzienā mums tomēr palaimējās ;)

Labi, ka iepriekš jau bijām noskaidrojuši, ka Līvānos pārceltuve ir jau slēgta, līdz ar to vieglāk bija izvērtēt maršruta stratēģiju, lai lieki nezaudētu laiku.

Kopumā esam ļoti apmierināti ar sasniegto un nevaram sagaidīt nākamo posmu 28.janvārī!

Liels paldies organizatoriem par darbu! ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Šakataka #61 pirms 2 gadiem
Sveiciens visiem degvielas dezinātājiem!!

Nu esam aizvadījuši otro posmu savā, Lielais orientēšanās brauciens, karjerā.

Sākums, negaidīti, bija daudzsološs. Pirmie kontrolpunkti tika savākti praktiski bez aizķeršanās.Maršruts bija izvēlēts tāds, ka tikšana Daugavas otrā krastā, bija paredzēta Dignāja-Līvāni pārceltuvē. Bet kā izrādijās tā bija slēgta. Līdz ar to ceļš atpakaļ uz Jēkabpili un zaudēts laiks.SVETKI arī veiksmīgi tika salasīti.Nez kādam izdevās atrast "Ē".

Pus distancē, sakarā ar komandas biedra veselības stāvokli, nācās samainīties ar šoferiem. Atlikušo posmu jaunais šoferis nobraucas ideāli.Laikam palīdzēja saimnieces ceptās pankūkas:-)

Galā ar tumsu un 4 minūšu kavējumu, kas kopumā deva augsto 9.vietu savā klasē.

Paldies organizātoriem par jaunām emocijām un komandai par pavadīto laiku.

Tiekamies 28.janvārī.

Bija forši!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
LAIŽAM! #60 pirms 2 gadiem
Pēdējais posms aizvadīts. Paldies par lielisku azartu un sacensību garu gandrīz visa gada garumā. šim braucienam ļoti gatavojāmies, jo gribējām sasniegt maksimumu. Tā gandrīz jau arī sanāca, bet sanāca mazs misēklis vai līdz galam neizpratne par FB bildi. It kā jau visu uzdarījām pareizi, bet fotoaparātā posta bildi nobildējām nepareizā secībā līdz ar to sanāca neapzināts ātruma sods, kas mums liedza sasniegt virsotni. Bet nu nekas, no kļūdām jau mācamies un pieredzi krājam. Mums ļoti patika padomju laiku lietu muzejs. Tur bija tik interesantas un jau bērnībā savās mājās redzētas lietas. Lieliksa kombinācija bija 3in1 - televizors, radio un plašu atskaņotājs. Un protams jautri bija ar to pankūku cepšanu. Meklējām paziņas, kuras varētu dzīvot šajā reģionā un atradām un tieši brokastīs cepa pankūkas. Daudz nedomājān un braucām cept pankūkas :) PALDIES par foršo dienu!

Tiekamies jau Saldu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
KALVE #76 pirms 2 gadiem
Ar pirmo nakts mini braucienu "Lielais Lukturis I" komanda "Kalve" pēc lielas pauzes atgriezās ierindā. Pozitīvu apstākļu dēļ nedaudz citā sastāvā, taču apņēmības pilni labi pavadīt laiku!

Izbraucām visu labi, rupjas kļūdas nepieļāvām un Re! Pārsteigums liels - esam Pirmajā vietā!!

Ok, vienreiz jau var arī paveikties. Pieteicāmies Lielajam braucienam pa Talsu reģionu! Laika apstākļi nelutināja, taču (kā jau daudziem) liels izbrīns, ka savācām visus punktus un pie tam ar diezgan lielu laika rezervi! Jāpiebilst, ka pirmo reizi startējām profesionāļu klasē! Jau atkal liels pārsteigums un prieks par rezultātiem- esam 3. vietā!

Nu kad tik labi gājis, nevarējām nepiedalīties arī otrajā nakts braucienā! Šoreiz jau diezgan pārliecinātāki par savām spējām.. Viena kļūda, otra, tad vēl kaut ko nepareizi izdarām.. domājām, ka šoreiz nebūs tik labi rezultāti. Taču atkal prieks/pārsteigums - 2. vieta! Prieks, prieks, prieks..!!

Visi braucieni ir bijuši interesanti, aizraujoši, jautri, azartiski un vienmēr ir patīkams satraukums, kad pienāk Brauciena diena!!

Atliek sezonas noslēguma brauciens! Ar visiem četriem riteņiem tieksimies pēc laba rezultāta, bet ne mirkli neaizmirsīsim par pašu svarīgāko - Labi pavadīt dienu labā draugu kompānijā!!

Tiekās!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Indra, Trallallā #451 pirms 2 gadiem
Šis bija mūsu pirmais orientēšanās brauciens. Ar nelielu pieredzi Tūrisma rallijā, gaidījām, ka šis būs, kas līdzīgs, bet orientēšanās brauciens ir pilnīgi citādāks!

Nekad nebiju domājusi, ka mēs spējam apmaldīties ""trijās priedēs", bet TĀ notika! Kā jau pirmajā braucienā - bija palaisti garām kontrolpunkti, neatradām pareizos punktus, apmaldījāmies, salijām... Bet kopumā Super brauciens, jo kas bija galvenais- kopīgs mēŗķis un jautra kompānija! Gribam piedalīties atkal- šoreiz jau nedaudz gudrāki un ar lielāku pieredzi!

Īsts izaicinājums bija Igaunijā meklējamie kontrolpunkti.

Un, protams, laika plānošana! Noteikti ir lietderīgi jau pašā sākumā kārtīgi aprēkināt, vai ir iespējams "paņemt" visus kontrolpunktus, kā arī saprast, cik daudz laika var veltīt viena punkta meklēšanai.

Un tomēr, neskatoties uz bezcerīgo sajūtu, mūsu rezultāts nebija nemaz tik slikts. Ceru, ka nākamā reizē sasniegumi būs vēl labāki!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lieliskais4×4nieks #62 pirms 2 gadiem
Šis bija pozītīvākais brauciens jo bija samēra viegls. Pirmo reizi sanāca mūsu pieredzē savākt visus kontrolpunktus. Ar zosīm gāja interesanti izrādās mūsu zosis nemaz nebija zosis, bet gan pekīnpīles. Es vēljopròjām īsti atšķirt viņas nevaru, laikam tur kakla garums viņām atšķirās.Bet nu pieredze visā aug. Katru reizi kaut kas jauns, un nepieredzēts. Pieturas mums nesanāca savākt, jo braukšanas maršrutu izvēlējāmies pilnīgi pretējā viirzienā. Un braukt uz atpakaļ,negribējās pēc trūkstošā burta. Žēl ka laiks bija diezgan drēgns un lietains, bet tas pilnīgi neko nemaina. Atmosfēra forša,diena pavadīta ideāli. Iesaku visiem šis pasākums ietauj sevī un rada reāli foršu atkarību. Paldies organizētājiem.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Zvērīgie airētāji #99 pirms 2 gadiem
Sanāca tā, ka bijām mazliet izslāpuši piedalīties, jo Alūksnes – Munomeģa posmu bijām spiesti izlaist, bet iepriekšējā posmā bijām spiesti izstāties dēļ 2 vienlaicīgi pārdurtām riepām. Kāpēc tāds ievads?

Divi vārdi - “Dusma” un “Cemme”!

Tālak par to, kas mums šājā braucienā ir “dusma”, un kas

“cemme”...“Dusma”

Visi droši vien ir dzirdējuši teicienu – “apmaldīties 3 priedēs....”

Tā nu, redz, šoreiz sanāca arī mums, jo dabūjām iepriekšminētās “3 priedes”. Pareizāk sakot, sākuma pārbraucienā “pašāvām garām” vajadzīgajam krustojumam, kā rezultātā mums stūrmaņa vietā iesēdās “Vaņka Susaņins”... un veda pa ceļu, kas “it kā bija” Engures virzienā.

Skaudrā patiesība iestājās, kad sapratām, ka Engures vietā esam izstāvējuši vismaz 3 ceļu remonta luksoforus un esam jau ārpus orientēšanās kartes. Paldies Dievam, līdz Kauguriem vai Trokšņu Trukšņa Jūrmalai tomēr netikām un griezām riņķī – protams, atkal caur 3 ceļu remonta luksoforiem...

Tā, nu redz iet, kad esam “izslāpuši” startēt.

Tāpēc tagad, kad ir iegūta “dusma” pašiem uz sevi un nepilna stunda atdota “Vaņam – Vadātājam”, t.i. latviski sakot “maldoties 3 priedēs”, tālāk seko sasparošanās un iespēju robežās ņemam un atrodam tos punktus, kurus bijām ieplānojuši apmeklēt.“Cemme’”... parasti mums, bet es domāju - ne mums vienīgajiem, pašās, pašās beigās tik ļoti, ļoti pietrūkst tik dārgā laika - nu kādas minūtes 15-20, lai paņemtu “vēl to” KP un “šito KP”..

A šoreiz – kā par spīti, atceroties iepriekšējo braucienu pietrūkstošā laika pieredzi, izlēmām, ka, baidoties no tā, ka mums atkal pietrūks laika, “šo” un arī “to” KP kartes tālajā galā, t.i. Liepniekvalka alas, Engures ezera un dažus citus kartē attālus KP – neriskējam un neņemam!

Kā tad!!!

Un kā par spīti, kad atpakaļceļā no Dundagas esam paņēmuši visus Talsu KP un jau tuvojamies finiša virzienam, saprotam, ka šoreiz ar laika plānošanu esam nošāvuši greizi, jo paliek pāri gandrīz vairāk nekā stunda, bet uz tālāko galu nepaņemtajiem KP mums vairs nepaspēt. “Cemme”!!!

Kāds no tā rezumē? Dusma un cemme pašiem uz sevi, un protams arī - attiecīgu rezultātu kopvērtējuma tabulā. Esam tur, kur esam.Morāle: nevajag braukt “izslāpušiem” – var gadīties, ka apmaldīsieties 3 priedēs un pabrauksiet garām īstajai autobusa pieturai.

Morāles morāle – prieks par brīnišķīgu emociju pilnu pavadītu laiku šajā sestdienā.Es nebūšu oriģināls un atkārtošos, bet tas ir godīgi un no sirds - Organizatori, paldies JUMS par šo pasākumu un paldies visiem dalībniekiem par pasākumu!Brauksim atkal! (centīsimies bez “dusmas” un “cemmes”)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Bitīt matos! #?? pirms 2 gadiem
Mums brauciens kā vienmēr neizpalika ar kādu odziņu. Iepriekš negulētā nakts pie vīna glāzēm, agrā celšanās un pelēkais laiks- tas jau ir mūsu brauciena standarts. Šoreiz brauciena vidū pievienojās fotoaparāta ' uzmetiens', negribēja vairs bildes saglabāt sim kartē. Tad nu nedaudz stresainais, azartiskais brauciens pārvērtās mierīgā atpūtas braucienā, izbaudot dabu, objektus un foršo kompāniju. Izpalika lielie kašķi par ceļa izvēli un nepamanītiem objektiem. Lai vai kā, izbraucām lielāko daļu objektu īpaši neskumstot,ka punkti iet gar degunu. Finišējām stundu pirms noteiktā laika, nedaudz izbadējušies,bet apmierināti ar padarīto un velmi startēt atkal. Pēdējā posmā gan būsim atpakaļ ierindā ar visu fotoaparātu! Tā kā bilžu nav, arī savu numuru neatceramies :(
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Jānis, Dobelē upē lazdas aug #81 pirms 2 gadiem
Sācensības sākām ar nedaudz naivu plānu braukt 4 pieaugušo, 1 bērna un suņa sastāvā. Ātri sapratām, ka bērns netur braucienu pa lauku ceļiem, tādēļ nācās zaudēt nedaudz laika un meklēt tuvāko iespējamo apmešanās vietu. Rezultātā - pirmais punkts paņemts apmēram pēc 50 minūtēm.

Tā kā lielākā daļa komandas piedalījās šāda veida pasākumā pirmo reizi, brauciens bija gan izklaidējošs, gan sacensību gara pilns.

Laiks gan nebija no jaukākajiem - sākumā bija apmācies, gan beigās daūjām arī lietu, bet tas nekādi neietekmēja ne kontrolpunktu atrašanu, ne fotogrāfiju uzņemšanu.

Lielākais izaicinājums šoreiz bija "RUDENS", jo baidījāmies, ka vienīgais E būs Engure, bet tomēr laimīgā kārtā tikām pie cita E.

Kopumā pasākums ļoti pozitīvs, esam ļoti apmierināti gan ar pašu pasākumu, gan ar iegūto rezultātu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Avantūristi #45 pirms 2 gadiem
Tradicionāli mūsu komandai, startējām atkal citā sastāvā, taču netradicionāli, ka šoreiz bijām veseli pieci! Tāda apmākusies diena nesolīja neko labu, taču šis posms bija tiešām burvīgs. Laikam viena no retajām reizēm, kad laiks paliek krietni pāri, jo kaut kur posmā pa vidu bijām notaupījuši un šis tas tika izlaists, labi ka ne daudz un beigās jau vairs nepietika laika aizbraukt kādam nepaņemtajam pakaļ. Jau sākumā par vienu no galvenajām apmeklējamajām vietām uzstādījām Mērsraga sociālo dienestu, uz kuru mums noteikti bija jāpaspēj, un tiešām, tas mums arī veiksmīgi izdevās. Zosis šoreiz nemanījām (tikai vietām pīles un citus lidojošus un ne visai putnus), taču ar gurķiem, sīpoliem un kāpostu veiksmīgi tikām galā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VENTIŅI #30 pirms 2 gadiem
Neskatoties uz lietaino laiku, brauciens ļoti patika. Esam kļuvuši par 1 acīgu dalībnieku vairāk.

Kontrolpunktu meklēšana noritēja diezgan raiti. Liels prieks, ka BEIDZOT izdevās savākt vārdu RUDENS no pieturu nosaukumiem. Nelielas grūtības sagādāja burts "N", jo nācās mērot ceļu atkal līdz Nogalei.

Diezgan daudz laika patērējām, meklējot slepeno punktu, tajā iesaistījām pat medniekus un mežzini. Diemžēl nesekmīgi. Vainīgs - nolauztais lineāls. :D Zīmīgi, ka fonā skanēja Mesas & Igo dziesma "Laika pēdas" ar dziesmas tekstu - velti iztērēts laiks! :)

Šoferis mums atrada saimniecību, kurā atrādām arī zosis. Tā kā tikām pie bildes ar zosu ganīšanu.

Visus kontrolpunktus nesavācām, bet ir kur tiekties! Paldies atsaucīgajiem Talsu un Talsu novada iedzīvotājiem, kuri labprāt mums palīdzēja!

Uz tikšanos nākošajā braucienā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lielais un Mazais #61 pirms 2 gadiem
Kā jau visi iepriekšējie posmi, arī šis brauciens nebija izņēmums pozitīvu emociju pilnai dienai. Bija liels prieks par sponsoru sarūpētajiem gardumiem, kā arī gandarījuma sajūta, nododot paciņu Mērsraga novada Sociālajam dienestam!

Mūsu komandai Talsu apvidus līdz šim bija maz iepazīts, tāpēc pilsētas medībās izpētījām katru stūri, kā arī sešas reizes apciemojām Valdemārpili.

Šis posms komandai bija īpašs ar pirmā burtu komplekta (RUDENS) savākšanu un veiksmīgu slepenā punkta atrašanu. Izbaudījām kā ir brist pa dubļu lauku, lai censtos noķert kadru ar zosīm. Taču pēc pāris dienām atklājās, ka mūsu ganītās zosis diemžēl ir labi nomaskējušies mazie gulbji. :)

Paldies par braucienu un tiekamies „Divos krastos”!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Meža skudras #52 pirms 2 gadiem
Talsu Serpentīns” uzsākās ar rudenīgu dzestrumu un smidzinošu lietutiņu, bet tas „Meža skudras” labo noskaņojumu nekādīgi neietekmēja.

Kas to būtu domājis, ka šis brauciens mūsu komandai izvērtīsies par elpu aizraujošu piedzīvojumu. Viss sākās kā ierasti, maršruts saplānots, braucam vākt kontrolpunktus (KP) un pildīt uzdevumus. Piestājam pie lauku sētas, lai paganītu zosis, kā izrādījās šajā saimniecībā ir visādi citādi radījumi tik ne zosis. Dodamies tālāk un te ir vietā teiciens: ” Tu nekad nezini, kas tevi sagaida aiz nākamā ceļa līkuma”. Auto sanesa un ieslīdējām grāvī. Tā nebija pārgalvīga braukšana ar lielu ātrumu, jo piedalamies ne jau lai paraļļotu.

Saprotot, ka ar mums ir kārtībā un veicot vizuālo novērtējumu auto, arī kārtībā, tiek domāts par rīcības plānu. Jāatgriežas saimniecībā, kur tās zosis nebija, bet bija 2 traktori. Šeku – reku tālumā redzam braucošu auto.....jā, jā autofotoorientēšanās dalībnieki „Šķepselētāju atgriešanās”. Pirmie, kas centās auto izvilkt no grāvja. Neveiksmīgi, jo pārplīsa trose. Ilgi nebija jāgaida, ka pa šo ceļu ripinājās „Skudras”, „Maiga” un „Buy Saab and fly”. Spēkiem apvienojoties darbs paveikts - auto stāv uz ceļa.

Mūsu komanda saka LIELU paldies par palīdzību. Jūs esat īsti draugi.

„Nemetām plinti krūmos” turpinājām dalību, jo vēl tak pārtika jānogādā Mērsraga novada sociālajam dienestam un vēl tik daudz KP ko vākt. Ha! Nebūs viss jums mierīgi braukt. Apdzīvotā vietā Dārtē bija jāveic caurās riepas nomaiņa.

Neraugoties uz tās dienas likstām pabijām gan sociālajā dienestā, gan vēl KP savācām, gan līdz finišam tikām, gan veiksmīgi Rīgā atgriezāmies.

Tiksimies jau nākamajā posmā. Lai jums un mums mierīga braukšana!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Aaaa-Uuuu #70 pirms 2 gadiem
Ahoi!

Katrs posms nebeidz pārsteigt! Kur gan tie organaizeri smeļas idejas un vietas?! Kārtējo reizi pierādās, cik mūsu mazā Latvija ir Liela un cik gan maz mēs to pazīstam!

Braucienu sākām jau mazliet pēc 6:00 Siguldas pusē, pamazām "uzlasījāmies" un pirms deviņiem jau pilnā sastāvā ieripojām Serpentīnā.

Dienas rezumē:

- sauss var kļūt slapjš

- RUDENS ir salasāms

- skaties uz augšu

- ja gribi saldu mašīnu, izlej tajā kolu

- domā par zosīm!

Posms bija gana ātrs, punkti bija atrodami samērā vienkārši (gandrīz visi:)), konkurenti - draudzīgi! Turklāt jau atkal pierādījās – no gaisa krītošais slapjums azartam netraucē.

Tiekamies jau decembrī, brauksim meklēt eglītes Līvānu pusē!P.S. Iesakām visiem, kas grib saturīgi pavadīt laiku labā kompānijā! ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
7 gulētāji #90 pirms 2 gadiem
Laika prognozes 8.oktobrī nesolīja neko iepriecinošu, bet tas nemazināja mūsu komandas apņēmību "izgriezt pogas" orientēšanās "profiem". Šoreiz, šī apņēmība nostrādāja drusku par daudz, kas atspēlējās uz rezultātu. Punkti lasījās diezgan raiti, kaut maršrutu nācās pārplānot pat vairākkārt, lai beidzot pirmo reizi šogad savāktu "pietur-vārdu". Nezinu, kādus veiksmes dievus pielūdz pārējās komandas, bet zosis tā arī visas dienas laikā neieraudzījām. Paldies Mērsraga novada sociālā dienes izpalīdzēm par smaidu un končām. Bija garšīgas :) Jau rezervēts 10. decembris, lai varbūt gadu var noslēgt ar izpildītu apziņu, ka varam tak labāk, jo nebraucam izklaidēties. Un var palūgt uz nākamo posmu, izslēgt lietu? Tad jau labāk, lai ir sniegs.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
XTream Moms #24 pirms 2 gadiem
Juhū! Talsu posms pa skaisto par spīti ne tik foršajiem laikapstākļiem!

Tā kā XTream Moms šis bija otrais posms, progress ir pārsteidzošs!! Pārsteidzām pašas sevi! Rezultāts priecē! Protams, ka vienmēr ir, kur tiekties, taču esam jau gudrākas un stratēģija uz katru nākamo posmu tiek pieslīpēta!

Par pašu posmu: mums kā vienmēr fotoaparāta (ejošā kārtībā) sagādāšana ir pirmais izaicinājums, ar kuru tiekam mierīgi galā tieši pirms starta! :) Cerams gan, ka nekļūs par tradīciju!

Dažas spilgtākās lietas bija viesošanās pie saimnieces kā arī vīrieši meža vidū, kurus izprašņājām par vienu no kontrolpunktiem nekurienes vidū. Ļoti patīkami mūs sagaidīja pie Mārtiņa koka darbnīcā! Tā tik bija uzņemšana ar kafiju, cepumiem un labumiņiem! Mums orientēšanās štellīte ir dikti iepatikusies, tāpēc esam metušas izaicinājumu mūsu priekšniecībai piedalīties un konkurēt nākamajā braucienā! Juhūuu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Iveta merida.lv #57 pirms 2 gadiem
8.oktobra lietainais rīts nebūt netraucē mūsu kompānijai ierasties uz "Talsu serpentīna" startu no Siguldas, Mālpils, Rīgas, Jelgavas un Kuldīgas!Braucienā izmetam slaidu loku gar vējaino jūras krastu no Engures līdz Dundagai ( pa ceļam pusdienas pārtraukums :) ) Tad jau arī dodamies uz Valdemārpili, Lubezeri, Vandzeni , Talsiem un Laucienu. Pa ceļam veiksmīgi krājam RUDENS burtus :), ganam zosis, pārsteidzam lauku sētas iemītniekus ar vēlmi bildēties ar saimnieci, sīpolu virteni, gurķu burku un kāpostgalvu:) Kabatās iegulst zīles un kastaņi.Mārtiņa koka fabrikā latvju raksti, galas dēlītis un karotes iepirkti savām saimniecībām :) Lubezerē - jauni gardumi, Laucienā - vīns.Protams, labos darbos, iegulst sirds siltums un sūtījums Mērsraga sociālam dienestam! Bija forši! Un mēs esam forši! Tāpat kā visi pārējie!;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Tamāra , SPARTA #18 pirms 2 gadiem
Sekoju ik pa laikam šim pasākumam, bet nekādi nesanāca arī piedalīties,šis bija mūsu pirmais brauciens.

Esam no Zemgales, tapēc Kurzemes puse šķita īpaši pievilcīga!

Par braucienu bjām sajūsmā,organizatori parūpējās par visu! Īpaši jautri bija papilduzdevumi,ar vietējiem iedzīvotājiem,onka kuru ieraudzījām strādājam savas mājas pagalmā tā arī palika šokā un nesaprašanā par mūsu rīcību,beigās šim uzkarinājām kaklā mūsu sīpolu virteni rokās iegrūdām kāpostgalvu un gurķu burku par pateicību! Pirmajā kontrolpunktā bijām apmulsuši un nesaprašanā,ko īsti mums tagad jāmeklē,bet ātri vien sapratām un tad jau viss izdevās. 8 stundas palidoja kā mirklis!

Pēc brauciena gan sapratām,ka pareizāk būtu vākt kontrolpunktus citādā secībā,bet nu pirmajai reizei šķiet ļoti labi arī tā! Pieredze nu mums ir un noteikti brauksim vēl!!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Madame Taurins #60 pirms 2 gadiem
Līdzīgi kā dabā, kad rudens ienes tādu kā mieru, tā arī mēs šoreiz tā nedaudz mierīgāk, lai nesaelpotos dzestro rudens gaisu. :) Par laika apstākļiem nesūdzamies nekad, vien kārtīgi sagatavojamies.

Kur nu tomēr bija jāpaskrien, tas bija "zosu gadījums", kuras tika prasīts ganīt. Mūsu ieraudzītās izrādījās neesam stacionāras, tāpēc nācās pielikt pūles, lai bildē ietilptu gan zosis, gan ganītāja, kas rezultējās lieliskā fotogrāfijā (elegantākā, nekā šķita iesaistītajai modelei).

Tālāk gāja gandrīz kā smērēts, punkts pēc punkta, ilgi nemeklējot objektus. Pat 200nieks Dārtē ātri vien bija rokā. Prieks, ka atradām ātrāk par tiem, kas bija jau pirms mums. Un neatstājām arī konkrētas norādes tiem, kas tomēr paspēja pamanīt, no kuras bedres rāpjamies laukā.

Gandrīz varētu teikt, ka sestdien pat neizlaidām tradicionālo brīvdienu šopingu, jo bija jāpērk gan vīns Dienlilijās, gan Lubeco sukādes, gan koka izstrādājumi Mārtiņa koka fabrikā (MKF), kur veikla sieva regulēja satiksmi. MKF paldies par kafiju, tēju un smalkmaizēm. Vismaz šoferim kafija bija kā kulaks uz acs.

Lielu bēdu sagādāja Talsi ar savu vecā ugunsdzēsēju depo torni un gadskaitli. Varētu jau atsaukties uz lietaino laiku, stīvo kaklu, gatavošanos ziemas guļai un spēcīgu zoom organizatoru fotoaparātam, bet pašas vien vainīgas. Taču visi pārējie ornamenti devās rokās viegli un daži no tiem bija zināmi jau pie brokastu galda. Veicās arī Rojā, kur nevajadzēja nostaigāt 2 km pa galveno ielu, bet, pielietojot atbilstošu stratēģiju, atrast KP jau pirmajās 3 minūtēs.

Prieks, ka esam sapratušas, ka vietējie var palīdzēt. Vienīgi, ja iepriekšējā posmā kādā mazā ciematā, hmm, kā viņus korekti nosaukt, vietējās pārvaldes spilgtākie pārstāvji jau pa gabalu rādīja virzienu, tad šoreiz Vandzenē cilvēki reaģēja ar tekstu: "Atkal tās bildes!". Taču parādīja to, ko meklējam ("nu, rekur tas stabs, rekur!").

Tā kā ir bijuši posmi, kur beigas ir stipri nervozākas gan ar pēdējo KP atrašanu, gan nokļūšanu laikus finišā, tad šoreiz mēs, kafejnīcas piedāvājuma mudinātas, atgriezāmies stipri pirms laika. Ar zīlēm un kastaņiem, ar vienu neieskaitītu bildi (kā vēlāk izrādījās), taču apmierinātas un viegli nogurušas, kā pēc labi paveikta darba.

Šobrīd ar interesi gaidām posmu Aizkraukle-Līvāni, jo pagaidām tā nosacīti neapgūta teritorija. Bet viss priekšā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Pretējais virziens #19 pirms 2 gadiem
Sveiciens visiem dalībniekiem! Aizvadīts kārtējais interesantais, aizraujošais posms. Kā parasti diena pagāja nemanāmi ātri ar patīkamām emocijām, neskatoties uz lietaino vējaino laiku. Bet jūra ar lielajiem viļņiem bija skaista! Paveicās ar zosīm, jo pirmajā lauku mājā, kurā nolēmām iegriezties par tām pajautāt, tās jau gāginādamas nāca mums pretī, bet bailes bija kāpt ārā, jo ap mašīnu lēkāja divi milzīgi suņi. Un par viņu nodomiem, nebijām pārliecināti, tādēļ pacietīgi sagaidījām saimnieci. Prieks par atsaucīgajiem vietējiem iedzīvotājiem, kurus satikām, katrs vēlējās palīdzēt. Tā pat kā visi Laidzē pavadījām daudz laika meklējot pazudušo kontrolpunktu. Finišējot sapratām, ka šoreiz augsta vieta nebūs, bet tas jau nav galvenais!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Nu tik būs! #48 pirms 2 gadiem
Vasara beigusies, atvaļinājumu laiks cauri un atkal pievēršamies autofotoorientēšanās pasākumiem. Laika apstākļi šoreiz atkal nebija tie labākie, bet tas protams nemazināja azartu un punkti lasījās diezgan viegli, vismaz pašiem tā šķita. Tikai ilgi sanāca meklēt neesošo ābolu. It kā jau zinām, ka nav vērts ilgi tērēt laiku meklēšanai, bet visu laiku liekas, ka tūlīt, tūlīt jau būs, bet tomēr nekā. Arī sīpolu virtene un kāpostgalva Talsu tirgū tika sameklēta diezgan ātri, bet gurķu burku aizņēmāmies no labo darbu paciņas. Pat ganāmais zosu bariņš trāpījās pa ceļam un bija ar mieru pozēt. RUDENS gan sākumā no mums izvairījās, bet uz brauciena beigu pusi arī tas padevās un tika savākts. Tikai pēc N burta dabūjām mest lielu līkumu uz Nogali. Iespējams, ka kāda pietura bija tuvāk, bet Nogale toties garantēta un laika arī praktiski pietika.

Tagad tikai jāsāk gatavoties 29. oktobra nakts braucienam, un pēdējam 10. decembra posmam Jēkabpils pusē.

Uz tikšanos nākošajos posmos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
SMUKUMS nāk no iekšām #34 pirms 2 gadiem
Esam jauniņie, piedalījāmies pirmo reizi. Nu... mums jau patika! Kā pie mums Tukumā saka- bija pa Smuko! Izbraucot Talsu puses līkumainos ceļus, sajutāmies kā īstā rallijā! Izvēlētie KP bija interesanti - nezināmas lietas it kā zināmās un redzētās vietās. Foršākie KP, pēc mūsu domām, bija - Rojas sieviete, Talsu VUGD tornis ar gadaskaitli, stabs ar āķi Kaltenes jūrmalā, gandrīz nepamanāmais vecais brūnais ceļa stabiņš kokos. Priecājāmies būt Mērsraga Sociālā dienesta centrā un paveikt labu darbu. Zosis atradām nejauši, jo zinājām, ka saimnieks vairs nav īpaši aktīvs tūrismā šobrīd sliktās veselības dēļ, taču priecājāmies Jāni Apsīti satikt atkal (abpusēji). Diemžēl, ar pieturām neveicās, kā bijām izplānojuši, vīlāmies pie Dzedru sk.- sapratām, ka divi vārdi. Forši, forši, forši pavadīta diena! Jūtam azartu jau pēc pirmās reizes un Atkarība jau ir iestājusies!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Lauku draiskuļi #12 pirms 2 gadiem
Lielie rudens lauku darbi apdarīti un ar nepacietību tika gaidīts šis posms. Pilots un boss, vienā personā, bija ierindā pēc viena posma izlaišanas un pārējai komandai bija 100% skaidrs, ka nekādas pastaigas nebūs.

Visam piegājām ļoti nopietni, nekādas ķiķināšanas :D Tas ir devis labu rezultātu un tas ir labākais, kopš mēs piedalamies braucienos.

LOB patiešām izraisa ILGSTOŠU atkarību! Šo frāzi patiešām var attiecināt uz mūsu komandu.

KP tiešām bija interesanti, viens otrs sagādāja grūtības, bet mēs nepadevāmies.

Nozagtais ābolītis Laidzē, protams, pierēķināja liekus km kopējam km skaitam, jo braucām otreiz meklēt neeesošo ābolīti. Nebija arī laika apskatīties Facebook veiktos ierakstus. Ja reiz nav, tad nav.

Ir forši, ka ORGI dažādo posmu stratēģijas - šoreiz izšķirošais bija km.

Protams gaidam pēdējo šī gada posmu, lai uzzināt daudz interesanta par reģionu, kurš būs svešāks visiem mūsu komandas biedriem.

Uz tikšanos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mēs un auto. #51 pirms 2 gadiem
Šī bija kārtējā pozitīvām emocijām bagātā autofotoorientēšanās atkarībai veltītā diena!

Šoreiz punkti un burtiņi lasījās diezgan raiti – laikam jau acu vērīgumam palīdzēja arī vēlme pēc iespējas mazāķ saliedēties .

Bet atraktīvajiem uzdevumiem lietus tikai piedeva asumu – nav nemaz tik viegli pa slideniem dubļiem jozt pakaļ zosīm, cenšoties kopā ar tām ietrāpīt vienā kadrā. Saimnieks pirms fotosesijas jau smaidot brīdināja, ka mēs esot ceturtā bildēties kārā ekipāža , bet zosīm acīmredzot svešie fotomednieki bija jau apnikuši.

Vēļ varētu pieminēt faktu, ka brauciena laikā veiksmīgi tika apgūtas sīpolu virtenes veidošanas prasmes un, spriežot pēc fotogrāfijām - ne jau mēs vienīgie paši centāmiestos zeltainos bumbuļus kopā sapiņķerēt:)

Lai veiksme un pozitīvs noskaņojums visiem!

P.S. Varbūt numura uzlīmi varētu veidot līmējamu pie stikla no iekšpuses? - šoreiz arī mūsu uzlīmīte padevās lietum un kaut kur pačibēja. Un gan jau, ka ne tikai mūsu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ELKS #102 pirms 2 gadiem
Sveiciens no ELKS komandas!Paldies par jautri, azartiski, izzinoši, izklaidējoši un visādi citādi labi pavadītām brīvdienām!

Jāatzīst, ka šis posms bija vieglāks, nekā gaidīts, taču ne mazāk interesants. Paldies par jūru, par tikšanos ar sirsnīgajām saimniecēm, kuras labprāt izlīdzēja, paldies par gardajām degustācijām, arī par tradīciju - labo darbu punktu! Īpaši silta uzņemšana un atmosfēra bija Mārtiņa koka darbnīcā :) Kas par jaukiem cilvēkiem! Rezultātā esam tikuši pie vīna, sulām, koka dēlīšiem un milzīga prieka par aizraujoši pavadītu dienu!Paldies organizatoriem (un Jēkabsonu bandai :) ), ka esam "saslimuši" ar braucienu! Lai organizatoriem arī turpmāk izdodas, savukārt komandām - lai labi ripo! Mēs jau nevaram sagaidīt decembri!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Nils, Šakataka #16 pirms 2 gadiem
Startējām pirmo reizi! Bija ok, patika. Labi, ka bijām paņēmuši Talsu reģiona karti,kā jau bija brīdināts.Savādāk būtu smagāk. Patika uzdevumi ar zosīm un sīpolu virteni.Grūtāk bija ar "e " burta atrašanu.

Diemžēl Dundagas pusi, laika trūkuma dēļ, nesanāca izbraukāt. Ilgi meklējām punktu Kaltenē. Prasīja ilgu laiku, tā arī neatradām.

Patika, ka no organizētājiem nekādu lieku tekstu pirms un pēc finiša. Paņem, atdod un brauc mājās gaidi rezultātu.

Piedalīsimies, protams, arī pēdējā posmā. Jēkabpils puse mums jau ir pazīstamāka. Varbūt tā būs kaut kāda priekšrocība mūsu jaunajai komandai.Nu ko? Gaidam rezultātus un nākamajā posmā, jau ar kaut kadu pieredzi, cīnamies par labāku vietu!

Priekā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Anita Millere #44 pirms 2 gadiem
Sveiciens no komandas DDD!Mūsu pirmie soļi sākās ar Lielo Lukturi, kas bija laba iespēja pārbaudīt savu uzmanību nakts tumsā. Talsu Serpentīns vēlreiz apstiprināja to, ka auto foto orientēšanās ir lielisks veids kā pavadīt dienu, iepazīt Latviju, izjust sacensību garu un satikt jaunus cilvēkus.

Mums ļoti patika arī specializētie uzdevumi, kas piedeva visam pasākumam papildus garšu un jautrību, pie tam, ja vēl ir iespēja izdarīt pa ceļam arī sabiedrībai labu darbu, tad pozitīvās emocijas ir neizmērojamas, kā rezultātā ne laikapstākļi ne kādas citas sīkas kļūmītes dienu nevarēja sabojāt.

Āķis lūpā ir un mēs ar nepacietību gaidām nākamos posmus, kad izbaudīt jaunus piedzīvojumus un apskatīt Latviju pavisam no cita skatpunkta.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vilnis, Laižam #10 pirms 2 gadiem
Talsu serpentīs - gandrīz kā mājas vienam no mūsu komandas dalībniekiem. Ceļi un neceļi ap šo rajonu bija zināmi, un šur tur bija braukts jau iepriekš. Mēs pieaicinājām klāt vēlvienu komandu ar dalības numuru 11. Nez kā šiem gājis :))) Šoferis ar lielu pieredzi 4x4 trasēs, stūrmanis liels orientierists - nodomāju ka lieliska kombinācija. Ceru, ka viņiem gāja labi.Tātad - mēs piedalamies trešo reizi pēc kārtās un ziniet ko? trešo reizi pēc kārtas tajā dienā līst lietus... sakritība vai mājiens? nav nejausmas, bet mums bija vienalga par lietu. neesam jau no cukura. Vietas tiešām superīgas un interesantas. Ļoti patika vējainā un bangojošā jūra. Iepriekšējā posmā un izdevās savākt vārdu PRIEKS, bet šoreiz ar RUDENI kkā neveicās, negribēja mums rokā krist N burtiņš, bet toties rēķināmais punkts gan mums beidzot krita. Par to liels prieks :) Ar nepacietību gaidu nākamo posmu un ceru ka būs sniegoti ceļi, jo ziema mums ļoti patīk. Uz tikšanos nākamajā posmā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Guntis, Pretējais virziens #124 pirms 2 gadiem
13. augusts mūsu māņticīgajai kompānijai izvērsās neticami veiksmīgs. Pat finišā mēs ieradāmies pusstundu ātrāk! Mazliet pamaldījāmies pa šauriem meža ceļiem, kur vienu brīdi, kad ceļš palika arvien šaurāks un aizaugušāks, šķita atdursimies kādas mājas pagalmā. Šoreiz mūsu komandai apstākļu sakritības pēc pievienojās jauns dalībnieks, pats jaunākais komandā. Šķita ka jauniešiem varētu nepatikt ilgais pasākums, bet tas tiešām aizrauj un jaunākais dalībnieks jau lūdzas atkal uz nākošo posmu. Patika daudzās komandas ar kurām tikāmies kontrolpunktos, kuras neliedz padomu un neatsaka, bet gadījās arī viena, kurai neko nelūdzām, bet viņa norādīja pretējo virzienu, lai mēs ilgāk pavadītu laiku kontrolpunktā. Uzklausījām, jo noturējām dalībnieci par muzeja darbinieci. Nospriedām, ka vislabāk paļauties uz pašiem  Paldies organizatoriem par atkal kārtējo brīnišķīgi noorganizēto posmu! Bija lieliskas izjūtas un patiess prieks!
Organizators 2016-09-22 18:28 (85.254.77.*)
Jūsu komandas nosaukums tā vien uzprasās uz pretēja virziena norādīšanu :)
Edvīns 2016-09-23 23:11 (89.201.71.*)
Tāpēc jau mainījām nosaukumu (Fast turtles), jo visbiežāk dodamies pretējā virzienā nekā pārējās komandas :)
@Autostrāde 2016-10-04 16:42 (195.13.221.*)
Piedalījos braucienā “Rožmalas 2016” – neaizmirstama diena, aizraujošs laiks kopā ar draugiem un kolosāla organizācija. Viss augstākajā līmenī!

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Slowly drifting #134 pirms 2 gadiem
Sveiciens no Slowly drifting! :)Pārlasīju iepriekšējo komandu atsauksmes un ... negribas atkārtoties, viss jau pateikts :) Brauciens ļoti patika, interesantas vietas, kurās, kauns atzīties, bet nebijām bijuši. :) Ļoti patika uzdevums ar ugunsdzēsējiem (paši diemžēl nenobildējām) un PRIEKA pieturas (savācām pēdējos km uz finišu braucot, absolūti negaidīti) :)

Kārtējās pārdomas par pieļautajām kļūdām :) degvielas bāka tomēr jāpiepilda pirms brauciena, lai pēctam nav jādomā- braukt pa labi uz objekteim vai pa kreisi pēc degvielas, jo abus nepaspēsim :D

Orgiem:

Lūdzu vairāk objektu, kuros jābildējas 2x ar 7min intervālu. Tad ir pamatots laiks uzkavēties un apskatīt objektu ilgāk :) Savādāk lielajā azartā un skriešanā nesanāk izbaudīt vietas, kurās verts uzkavēties. Bet tā gribās :)

Rezumē: VISS SUPER!!! TIEKAMIES TALSOS!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kitija, Kraukļi lido #140 pirms 2 gadiem
1.vieta A klasē deva motivāciju nākamajiem braucieniem, ka mums izdodas un mēs to varam!Ugunsdzēsējus atradām kļūdas pēc, jo stūrmanis sajauca virzienus, kur tālāk jādodas - morāle, ka ne vienmēr kļūdas par tādām ir jāuztver. :)

Ceram nākamajā posmā atrast slēpto WP. Pirmo reizi savācām pieturas un atradām rēķināmo uzdevumu, kas nekad iepriekš nebija izdevies. Pieturām braucām pakaļ pabraucot garām finišam, jo laiks pietika un netālu no starta manījām pieturas ar burtiem E, K, S - izrādās, ka mēs tādi nebijām vienīgie.

Šodien pamanījām nakts posmu un esam vēl lielākā sajūsmā. Challenge accepted!Tagad mēs ticam, ka Lielais Orientēšanās Brauciens var izraisīt ilgstošu atkarību! :))))
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Klejotāji #16 pirms 2 gadiem
Jau iepriekš ar komandas biedriem spriedām, ka ar katru reizi ar vien labāk veicam maršrutu, bet šoreiz, iepriekš rūpīgi analizējot iepriekšējos maršrutus, mums tas izdevies negaidīti labi - 3.vieta A klasē. Jauki!

Šoreiz paveicām arī līdz šim iepriekšējos posmos neizdarīto - izdevās salikt vārdu PRIEKS no autobusu pieturu nosaukumiem un arīdzen atrast apslēpto punktu.

Mums ļoti patika muzeju sagatavotie uzdevumi, īpaši malēniešu vietvārdu atšifrēšana. Noskrienot lejā no Munameģa, attapāmies, ka mūsu pilotu sauc Ēriks, tāpēc varējām mirkli pazirgoties un tad jau steigt tālāk uz nākamo kontrolpunktu.

Žēl, ka Igaunijā neizdevās atrast ugunsdzēsējus, domāju, ka viņu sejas izteiksmes, kad steigā skaidrotu, kādēļ mums vajadzīga bilde ar viņiem un viņu auto, būtu neatkārtojamas.

P.s. Starta vietā Zeltiņu kodolraķešu bāzē visam pa vidu stāvōšais Ļeņineklis radīja spocīgu sajūtu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Tukumoni #101 pirms 2 gadiem
Gatavoties braucienam uz Munameģi Tukumonu komanda sāka jau uzreiz pēc iepriekšējā etapa beigām vēl jūnijā, kad bija skaidrs, ka jābrauc vēl.Primārās lieta, kas bija jāizdara pēc dalības biļetes iegāde bija - lēmums vai izbraukt uz starta vietu sestdienas rītā vai arī piektdienas vakarā palikt kādā netālā viesnīcā, lai braucienu varētu uzsākt spirgti un ar svaigu prātu. Izvēle krita par labu otrajam variantam, tāpēc tika norezervēti numuriņi jaukā Alūksnes viesnīcā.Otrā rītā uz starta vietu ieradāmies kā vieni no pirmajiem, kur uzreiz pamanījām nesen redzētas sejas. Starta numuru un uzdevumus saņemot, sākās izzināšanas process un pirmie plāni par iespējamo maršrutu kādā tad dosimies uz Munameģi, un pēcāk saņemot karti ar kontrolpunktiem mūs priekšdarbi ar maršruta izdomāšanu attaisnojās, jo viegli varējām savilkt līnijas pa mūsu plānot kontrolpunktu secību.Munameģi sasniedzot, protams, komandā virmoja jociņi par Ērik, uznes mani kalnā tēmu, kas šo lietaino dienu iekrāsoja krāsainākos toņos. Kopumā kontrolpunktus atradām raiti, dažus pat pārāk raiti, kā dēļ iedzīvojāmies nelielā vidējā ātruma pārkāpumā, taču pat ar to visu nebijām ne tuvu līderiem, kas liek domāt par jaunu stratēģiju nākamajam posmam Talsu apkārtnē.Visa diena paskrēja nemanot un pēc finiša sapratām, ka esam kļuvuši atkarīgi no šī pasākuma, tāpēc tiksimies Talsos.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Avantūristi #45 pirms 2 gadiem
Pārdomājuši, ka komandas tālākajiem dalībniekiem no rīta būtu pārlieku agri jāceļas un jāmēro pārāk garš un ilgs ceļa gabals, nolemjam nakšņot tuvāk starta vietai. No rīta pieceļoties jūtamies lieliski izgulējušies un dodamies ceļā. Visai drīz jau nonākam starta vietā, kura pati ir izpētes vērta, to gan laikam būs jāatliek uz citu reizi.

Startā noklausāmies obligāto informāciju un dodamies ceļā. Pēc kartes izskatās, ka jābrauc tālu, taču kilometru pa kilometram nonākam arvien tuvāk Igaunijai un vienā brīdī nokļūstam pašā Igaunijā. Iespēju uzskriet Munameģī izmanto visi komandas dalībnieki, arī tie, kuriem būtu jānodarbojas ar citām lietām. Ugunsdzēsēju auto šoreiz nesastopam, bet par to daudz nebēdājam. Pašu tālāko punktu aiz Voru šoreiz neapmeklējam, lai laicīgi paspētu uz finišu. Tad nu arī dodamies jau finiša virzienā, pa ceļam vēl apmeklējot visu iespējamo un priecīgi par labi pavadīto dienu ierodamies finišā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
IELEJ MAN BIŠU #115 pirms 2 gadiem
Sveicieni visiem, gan organizatoriem, gan dalībniekiem.

13.08. bija atkal viena traki feina diena.Jau pašā sākumā mūs pārsteidza sēņu daudzums mežā un lielās akmens galvas, pie kurām bija labi fotogrāfēties. Esam priecīgas, ka mūsu bilde ir tikusi interesantāko bilžu sadaļā (Zeltiņu muzejam tiek pasniegta dāvana - padomju laika nauda līdz pat 200 rubļu lielai naudas zīmei). Maršruts bija interesants un vislabākais ir tas, ka tajā visā iesaistījām mūsu pusaudžus, kurām izkrita lielākā daļa atbildības - fotogrāfēt objektus, t.sk uzkāpt Munameģī. Pa to laiku mēs varējām jauki padzert kafiju vietējā kafejnīcā. Mūsu jaunietes esam ieinteresējušas, ka viņas grib piedalīties arī nākamajos braucienos.

Arvien vairāk pārliecināmies, ka Latvija ir ļoti skaista zeme, bagāta ar labiem cilvēkiem.

uz tikšanos oktobrī
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Linda Vītiņa #25 pirms 2 gadiem
Starta vieta jau vien to bij vērts, lai saprastu, ka šī auto foto orientēšanās būs kaut kas īpašs. Lai kā vienmēr ir sapņots aizbraukt uz Munameģi, tas ir licies tik tālu un ko dēļ viena Munameģa dzīsies. Bet mums bija iespeja tik daudz ko redzēt gan Latvijā, gan Igaunijā. Un katru reizi atskārstam, cik tomēr skaistā zemē mēs dzīvojam. Bet nav jau arī tā, ka ir tikai skaistais. Tomēr var arī redzēt, cik daudz laukos ir pamestu māju, dažkārt ne tikai lauku viensētas, bet arī kādā ciemā pat daudzzīvokļu mājas. Tad gan pārņem skumjas. Bet tomēr mums pašiem šoreiz bija ļoti liels pagodinājums, ka spējām salasīt vārdu "PRIEKS". Tad jau uz tikšanos Talsu apkārtnē oktobrī.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
ELKS -Edgars Lauma Kristaps Santa :) #102 pirms 2 gadiem
Piedalījāmies pirmo reizi un rīts iesākās interesanti...nevarēja iedarbināt auto, nosēdās akumulators..labi, ka ir izpalīdzīgi kaimiņi.Izbraucām vēlāk nekā plānojām, bet Zeltiņos nokļuvām laicīgi.Pēc brīža klāt bija arī tās dienas jubilārs Mārtiņš, kurš brauca 142 ekipāžā.Sveiciens!!!

Un mūsu debija varēja sākties..pienākumi sadalīti.Brāļi vienojās par maršrutu.Aiziet! Sākumā gāja ļoti raiti, bet Alūksnē aizķērāmies. Alūksnē biju pirms 10 gadiem.Pilsēta ir ļoti sakopta un skaista. Super! Latvija ir tik skaista!!!!Devāmies uz Munomeģa pusi..lietus arī sākās. Tas netraucēja, bet patīkami nebija.Žēl, ka nesanāca saskrieties ar igauņu ugunsdzēsējiem. Braucot konstatējām, ka Igaunijā grantētie ceļi labāki, nekā vietām Latvijā asfaltētie. Trapenē mūs sagaidīja izpalīdzīgu onkuļu komanda, kuri sestdienas novakarē tusējās autobusu pieturā. Galapunktā nokļuvām savlaicīgi un bez jebkādām problēmām. Mašīnas salons nākošajā rītā gan bija jātīra.

Paldies organizatoriem un draugiem "Jēkabsonu bandai",kuri mūs saslimdināja ar šo jauko pasākumu. Esam gatavi nākošajam braucienam! Uz tikšanos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Bitīt matos! #133 pirms 2 gadiem
Kārtējais brauciens ir beidzies un tā saldā pēcgarša un pozitīvā enerģija ir uzkrāta kâdam laikam. Šoreiz mūsu komandai nācās iztikt bez izveicīgā šoferīša, bet īpaši nebēdājot nosmējāmies, ka būs mums meiteņu izbrauciens pavisam mierīgi un lēni. Startējot azarts lēnām pieauga un tā nonācām arī līdz Munameģim. Igaunija mūs sagaidīja ar lietu un rallija mašīnām, kas traucās biedējoši pretī. Izdevās mums noķert ugunsdzēsējus ar pareizu mašīnu un savākt to "Prieks", kas laikam to dienas prieku vēl dubultoja. Un tad pienāk tas brīdis, kad jau jāsteidzas finišēt. Šoreiz bija gan saule, gan lietus, gan izbraucami ceļi, gan netik izbraucami, bet finišs sasniegts laikus ar smaidu sejā. Rezultāts kā paši sakām parasti - nākamreiz būs labāks. Tiekamies Talsos:)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vilnis, Laižam #109 pirms 2 gadiem
Ceļš līdz Zeltiņiem tāls un miegains, bet emociju vērts brauciens.

Braucienā piedalījāmies otro reizi. Guvuši lielisku pieredzi un mācību no pirmā brauciena ar cerībām raudzījāmies viens uz otru, jo ticējām, ka varam šoreiz labāk :) Bijām entuziasma pilni un pierādījām sev, ka varam kopīgiem spēkiem sasniegt augstākus rezultātus. Apskates vietas bija patiesi skaistas, daudz tādu vietu, kur noteikti atgriezties. Skrējiens Munameģī bija katras minūtes vērts :) Lai gan visi apskates objekti tikai apskatīti mazā riksī, jo ir taču tik daudz vēl jāpaspēj. Malienas apkārtnē esošie cilvēki fantastiski, lika justies gaidītiem un tas priecēja. Kopumā brauciens tika aizvadīts vienos smieklos, priekos un pārliecībā, ka esam super komanda.

Paldies organizatoriem un visiem, kas piedalījās :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
7 Gulētāji #900 pirms 2 gadiem
Lai arī ceļš līdz Zeltiņu kara bāzei bij tāls, ar celšanos 5 no rīta, laikus jau ieradāmies uz starta līnijas. Šis bija mūsu trešais brauciens, bet 3/4 no komandas piedalījās pirmo reizi. Pēc starta, punkti vācās raiti, sliktāk gāja ar pieturām, apstājāmies pie "E", kuru izmeklējāmies visu dienvidigauniju. Atradām igauņu pažarnieku mašīnu Viru, bet bez neviena dzīva cilvēka 300m rādiusā. Pa ceļam iztukšojām auto amortizatorus, salauzām atsaites un bremzes sāka īdēt, tomēr paspējām laikus atpakaļ (toties nespējām palīdzēt konkurentiem, kam bij beigusies degviela pāris kilometrus no finiša) un jau šobrīd "mežavecis" ir atpakaļ ierindā. Jau šobrīd noris aktīvs darbs pie pieļauto kļūdu apzināšanas, un cerams Talsos līderiem izrādīsim pretestību.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Zaļie eži #03 pirms 2 gadiem
Parasti augustā ir divdiennieks un mēs tajā nekad nepiedalījāmies, jo tiem, kam pāri piecdesmit, grūti divas dienas koncentrēties. Bet šis gads bija citāds, un nekas neatlika kā celties pirms pieciem un doties pretī nezināmajam - apzinātā vecumā, kurš glabā paliekošas atmiņas, Malienā nebijām bijuši. Vietām šķita, ka Malienas vārds tiešām ir gana atbilstīgs - LMT pārklājums te zuda, te raustījās. Bijām patīkami pārsteigti par atsevišķajām salām, kur viesojāmies - Zeltiņi, Beja, Pededze, Jaunlaicene un it īpaši Ape. Apei ir šarms un idejas. Mazliet saskumām par Alūksni, kas TV tik daudz reklamēta. Skaisti ir, bet tūrists jūtas apjucis, nonākot milzu parkā bez norādēm. Uz Munameģi būs jābrauc kaut kad vēlreiz, jo Igaunija mūs sagaidīja ar pamatīgu lietu un īsti izbaudīt to vairs nevarējām. Bet galu galā mums tomēr bija prieks, jo mēs prieku sameklējām!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Alises #132 pirms 2 gadiem
Kārtējais prieka un smaidu pilnais brauciens aizvadīts, un kārtējo reizi esam par visu sajūsmā gan par radošajiem uzdevumiem, gan meklējamiem objektiem, gan mājiņām, kas sagāzās tieši tad, kad pēc foto raitā solī devāmies mašīnas virzienā.

Alūksnes tempļa kalns super - lielisks veids kā saglabāt fizisko formu un noņemt spriedzi. :)

Ļoti patīkami mūs pārsteidza igauņu laipnie un atsaucīgie cilvēki, kuri neliedza padomu un palīdzību ne mirkli.

Lai kā arī negribētos, taču šoreiz nākas atzīt, ka neuzmanības dēļ "iekritām" ar bankrota bildi. Absolūti muļķīgi, bet fakts. Nekas, nākamajā reizē būsim krietni vērīgākas un uzmanīgākas. Toties slēpto punktu izdevās atrast, tā kā nav ļaunuma bez labuma.

Uz drīzu tikšanos Talsu apriņķī!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mēs un auto #144 pirms 2 gadiem
Kad vakarā pirms brauciena tapa skaidrs, ka mūsu fotomodelīite tomēr nevarēs piedalīties, aktualizējās jautājums – braucam trijatā vai meklējam modeli? Secinām - četratā jautrāk un, neraugoties uz pavēlo vakara stundu, steidzam zvanīt – varbūt tomēr kāds vēl neguļ. Veiksmīgi - ap pusnakti esam līdzbraucēju atraduši.

Nākamais vakara uzdevums - laika ziņu izpēte - būs vai nebūs jāaun kājās gumijnieki? Tapa skaidrs - slapjums būs :) Bet, kā jau tas vēsturiski ir pierādījies, LOBistus tas nebaida un Zeltiņu Leņina laukums pilns ar smaidošiem braukt gribētājiem. Priecīgi sveicieni visapkārt un aiziet…

Šoreiz punkti lasījās diezgan raiti, ja vien neskaita Alūksnes Aleksandra paviljonu, kuru foto iemūžināt devāmies divreiz – arī mums bij misējies un sākotnēji nobildējām Eola templi . Tā redz iet, kad pārlieku uzticas tūrisma bukletiem, kuros ne vienmēr pie fotoattēliem ir pareizs info.

Otra domu pauze bija pie Tindioru ūdens pumpīša – nu nekādi nevarējām saprast – ir vai nav? – vieta ir, bet it kā izskatās citādi. Paldies IELEJ MAN BIŠU meitenēm, kuras palīdzēja kliedēt šaubas. Skaidrs, ka šeit mēs vēl atgriezīsimies!

Arī ugunsdzēsēji nepatrāpījās un, patiesību sakot, aplūkojot veiksminieku fotoattēlus jaatzīst, ka vienu no fotomašīnām nemaz nebūtu pamanījuši, jo tā izskatījās nu pilnīgi pēc ātrās palīdzibas. Malači – modro acu īpašnieki!

Paldies orgiem un uz tikšanos Talsu serpentinā!

P.S. Sveiciens FRĪDAS meitenēm, kuras nebeidz pārsteigt ar vienojošajiem komandas elementiem un atribūtiem. Arī šoreiz - sen nebijām redzējuši vienuviet tik daudz socialistiskā darba varonu ordeņu īpašnieku!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vikingi #118 pirms 2 gadiem
Kā vienmēr agrais rīts – tikšanā vieta ar nemainīga- kafija iekš DUS papīra trauciņiem un aiziet – lidojam uz Zeltiņu pagastu – ceļš aizņems turpat trīs stundas.

Jap "VIKINGI" atkal dodas KP medībās. Atkal cits sastāvs – esam četri, tik žēl, ka entuziastes komandā divas – puiši tādi pusaizmiguši – izvilkti no nakts maiņām- „a kam tagad viegli ! „ Laiks pa logu braucot solās būt burvīgs, bet esot laukā var just, ka saulīte ar zobiņiem.

Ieripojam „Zeltiņu raķešu bāzē” un jau atpzazīstam seniorus, veterānus, orgus – nu jau ar zināms, kas un kā notiek – var bez stresa pabrokastot un pamosties. Sēžam uz soliņiem, skatāmies kā dalībnieki ķer zonu, kāpelēdami pa pauguriem un beko – sēnes šogad pašas virsū skrien 

Tad nu sapulce, starts un aidā uz „Munameģi!”

Pamazām un viens aiz otra salasās kontrolpunkti... Iebraucot Igaunijā vairs tik raiti negāja un nācās bik pamaldīties. No paša Munameģa gaidījām, ko vairāk – tik vien bija kā stikla tornis. Toties muzejos bija ko redzēt – eksponāti, brīnišķīgas atraktīvas personības senos tērpos Varējām vairāk un protams, ka arī labāk, tomēr žēl palika tos mūsu sagurušos vīriešus un līdz ar lietu izbraucot no Alūksnes jau devāmies uz finišu....

Nu ko, kārtējais posms jau aiz muguras. Daudz kas apskatīts un tikpat daudz vēl gribētos. Paldies rallija veidotājiem par izdomu un izturību kārtejo posmu veidojot!!! Un uz tikšanos oktobrī !!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
XTream Moms #300 pirms 2 gadiem
Mūsu debija pirmajā braucienā par spīti mazām tehniskām ķibelēm (fotoaparātu nācās lādēt katrā otrajā pieturas punktā) bija super izdevusies! Paldies Bejas novadpētniecības centram, kas iemācīja vērpt kamēr lādējām fotokameru! Maršruta ietvaros gan Latvijā gan Igaunijā ĀTRI apskatījām dažas vietas (Viru, kanjonu utt), kur noteikti gribēsim atgriezties un papētīt sīkāk bez steigas. Atkarība viennozīmīgi ir radusies un nevaram sagaidīt nākamo posmu oktobrī!!!! No savām kļūdām nedaudz esam mācijušās un uz nākamo posmu būsim kārtīgi sagatavojušās un ar visu nepieciešamo ekipējumu. Protams, neatliekama sastāvdaļa ir enerģija, ko uzņēmām no organizatoru paštaisītajiem auzu pārslu cepumiem un mini burkāniem!Priekā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Lauku draiskuļi #12 pirms 2 gadiem
Paldies orgiem par iespēju izbaudīt adrenalīa devu, redzēt jaunus objektus (kur noteikti vē atgriezties). Šajā posmā braucām samazinātā komandas sastāvā (braucām bez izveicīgā šofera, šī loma bija jāuzņemas citam komandas dalībniekam). Darījām visu, lai nepieviltu mājās palicējus un uzskatām, ka izdarījām daudz. Diemžēl neizdevās sastapties ar igauņu ugunsdzēsējiem.

Gribam pateikt paldies ekipāžai Nr.139, kura mums palīdzēja Trapenē ar KP atrašanu, kaut kā apjukām šajā vietā :).Sajūsminājāmies arī par iespēju nogādāt PSRS laika relikvijas Zeltiņu muzejā un protams arī īpašais foto.

Mazliet arī traucēja lietus, kas bija gana pabojājis zemes ceļus un līdz ar to ļoti nācās samazināt braukšanas ātrumu. Bet mēs cījījāmies.

Uz tikšanos Talsu serpentīnā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Dream Team #130 pirms 2 gadiem
Starta virzienā ceļu uzsākām jau 5dien!Apciemojām radus, un 6dien, bez steigas, sagaidot pārējos komandas biedrus, kas brauc no Rīgas, dodamies uz startu! Vienam no komandas šis ir pirmais brauciens, tad nu notiek cenšanās visu izskaidrot, lai cilvēkam ir skaidri pienākumi! Gaidot startu papētam karti, atrodam ceļa zīmes,arī pieturas un brauciens var sākties. Punkti lasās raiti, pieturas arī pašas nāk pretīm:), bet tad sākas problēmas ar burtu E..Sākām ar kartes labo pusi- Alūksne, tad Munameģis..Igaunijā E nesazīmējām, bet saprotam, kad tāds ir aiz ezera Mārkalnē un K,S ir pie finiša, esam izbraukuši no Apes .Paņemam slēpto, atlikusi stunda, bet tikt pakal E ir nereāli jo pa taisni jābrauc stipri vairāk par laiku, kas mums atlicis līdz finišam, lai nepārkāptu vidējo ātrumu, pieņemts lēmums izbraukt caur Trapeni un paņemt pedējo 100nieku.

Arī Ugunsdzēsēju Rougē neatradām! Mēģinājām iekļūt Veru depo, bet neveiksmīgi!

Pārējais tika salasīts veiksmīgi un finišēts pat 20 min. pirms laika!
Gatis (Baltic Team) 2016-08-16 13:13 (78.84.141.*)
Pie finiša, starp K un S bija arī E. Secību neatceros, bet visi šie burti tur bija viens aiz otra.
Ints 2016-08-16 13:15 (80.232.255.*)
E, K un S pat bija pareizā secībā virzienā uz finišu Kalncempju pagastā.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vējiem līdzi #79 pirms 2 gadiem
Nu o.k. - kā vienmēr mēs no Liepājas izbraucam jau piektdienā...no rīta ceļamies un Braucam, braucam, braucam...

Tas tomēr ir fantastiski, ka draugi visā Latvijā ir ar mieru piedalīties un braukt dažādos pasākumos

Pamostamies pie draugiem sestdiena, lietus, drūmi, bet neko darīt- braucam :)

Ideāls variants-esam nokļuvuši tur, kur zin, kas ir LOB :))

Mums ir fantastiski draugi, kuri pārplāno brīvdienas, lai kopā ar mums piedalītos šajā pasākumā. Un tā - ierodamies, saņemam balvu par radošo uzdevumu pagājušajā reizē un... uz priekšu...

slapji.. ļoti slapji...īpaši tie purva ceļi, bet tai pat laikā fantastiskas emocijas ar pansionāta iemītniekiem un vējš matos bākas meklējot.

Visā visumā- kārtējās labi pavadītās brīvdienas ar Ģimeni un draugiem. Iesaku visiem.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Linda, "Jautrie braucēji" #25 pirms 2 gadiem
Agrs rīts. Laikapstākļi - vienā vārdā "burvīgi". Līst un tādu laiku sola visu dienu. Esam palikuši bez viena komandas biedra, kuru aizvieto viens no jaunākajiem ģimenes locekļiem. Starts un aidā... Noskaņojums - kaujiniecisks. Sajūta tāda, ka šoreiz varēsim labāk nekā citas reizes. Kārtējo reizi bija prieks, ka varam palīdzēt kādam, kuram tas patiešām nepieciešams. Meitenes (sociālās mājas darbinieces) vēlā pēcousdienā bija tik pateicīgas, ka likās mēs esam pirmie. Apbrīnojami. Un šīs tālās purva takas. Vispirms jau tālais ceļš uz tām, pēc tam tālais skrējiens pa slapjiem dēļiem, uz kuriem kājas slīdēja uz katru pusi kā pīlei uz ledus. Tika izbaudīts arī purva slapjums.

Priecāsimies būt atkal kopā nākamajos startos.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vikingi #86 pirms 2 gadiem
Beidzot 11.06.2016.! Laika apstākļiem nav nekādas nozīmes – visu izšķir garastāvoklis un komanda! Garastāvoklis rīta cēlienā nedaudz apspiests, bet, satiekoties cīņas biedriem un ceļš uz startu maina visu – skaidrs jau tagad: diena izdevusies!!! Startējam Mazajā Ansī – jau skaidrs un neizbēgami būs slapjums no abiem galiem! Azarts, interese un kopā būšana – izšķir visu!!! Lecam un laižam!  Stūrējam pazīstamos, ne tik pazīstamos un pavisam svešos virzienos – un esam stāvā sajūsmā par piedzīvoto, jo šis pasākums vēlreiz pierāda – tik daudz mūsu pašu Latvijā skaistu, neredzētu un pat nenojaustu vietu, dabas brīnumu! It kā vēl neuzziedējušo lavandu smarža, pirtsslotu siešana un “pēriens”, skaisto sarkano stāvkarastu burvība, nēģu laipas, apslēptās pilsdrupas, viens no lielākajiem akmeņiem un…ierauj burvju virpulī un jūties apburts no burvīgā nezināmā savā Dzimtenē…Labie darbi – dāvanas, piešķir īpašu sajūtu šim pasākumam, kas nenoliedzami ir milzīgs virzītājspēks… Lietus “gāž” mati čirkojās no slapjuma – Tūjas jūras krasts zīmē MĒS ♥ BRAUCIENS… Visu izšķir oma! Paldies organizētājiem! Viss skaidrs: lecam un laižam jau atkala 13.08.2016.!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Pretējais Virziens #19 pirms 3 gadiem
Iepriekšējā vakarā mūsu komandai bija jubilejas ballīte otrā Latvijas malā, tāpēc nakšņojām "Mazajā Ansī". Rīts iesākā ļoti jauki ar brokastīm numuriņā. Svinīgi sapucējāmies un devāmies startēt.

Brauciena sākums bija veiksmīgs. Sākām braukt slēptajam punktam labvēlīgā virzienā. Atradām kontrolpunktus, lai veiksmīgi aprēķinātu slēpto punktu jau pirmajā stundā. Atraduši kārtējo punktu pie Igaunijas robežas, konstatēkā, ka automašīna palikusi ar trīs riteņiem. Tā kā mūsu auto rezerves ritenis izskatās, ka noņemts no ķerras, tad devāmies uz servisu Valmierā. Serviss palīdzēt nevarēja, tāpēc bēdīgi zvanījām organizatorien par izstāšanos. Ar nepacietību gaidām nākamo posmu apbruņojušies ar rezerves riteņiem pareizā izmērā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Jana, Slowly drifting #15 pirms 3 gadiem
1. Paldies Organizatoriem, ka šādā aukstā un lietainā laikā spēj izvilkt ārā no mājas, labprātīgi un ar prieku :)2. Liela sajūsma bija fotolapās ieraudzīt Ainažu molu, tik sen gribēts tur nonāk, bet diemžēl pat līdz Salacgrīvai nektikām :D Daudz laika patērējām Limbažu pilsdrupās (kā jau daudzi) meklējot otru KP, interesanti,ka muzeja darbinieces neko nemācēja atpazīt :) Vēl ļoooti grūti bija atrast Zaķakmeni (ja pareizi atceros nosaukumu), ilgi tika riņķots pa mazajiem ceļiem, līdz beidzot iebraucām kādā privātmājā, kur garāžiņā sastapām 2 palīgus, kuri gan jau bija sākuši svinēt sestdienu, bet izrādījās gana zinoši, tā kā akmeni veiksmīgi atradām :) esot bijušas arī smukas norādes, bet vietējie vandāļi diemžēl salauzuši. Un "visveiksmīgākais" mums bija lēmums braukt uz Pilvas purva taku :D tas diemžēl arī sanācā pēdējais KP, jo zemītes ceļš paņēma visu laiku un pakutināja nervus- izbrauksim?neizbrauksim?kurš brauks mums pakaļ? :D Izbraucām, bet nokavējām 8 min finišā :( kas diemžēl arī lika nolaisties uz stipri zemāku pozīciju.

Ieteikumi Orgiem!1)Dēļ mitruma, mums uzlīme nolidoja jau pirmajos 10km, vajadzētu lipīgo pusīti otru taisīt ;)

2) Mūsuprāt- reģions izvērsts pārāk plašs. Interesantāk būtu tā, lai labākie var visus KP izbraukt.

3) Lūdzu nākamajos posmos mazāk ietvert meža-zemes ceļus :) jo nekad nevar zināt kādi laikapstākļi un ceļš, kurš parasti pieradis varbūt pie 2 masīnām dienā, tagad sastapās ar 100 piem. :) kā arī ne visi piedalās 4x4Kopumā, neskatoties uz visiem šķēršļiem, brauciens patika.PALDIES ORGIEM! Veiksmīgi nodevām arī abus mājasdarbus, par ko liels prieks.

Noteikti piedalīsimies nākamajos posmos!

Uz tikšanos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
1/2 miljons #51 pirms 3 gadiem
Paldies organizatoriem par skaisto braucienu lietainajā sestdienā.

Diena izdevusies un labi pavadīts laiks.

Prieks par fantastiski noslēptajiem KP Limbažos un stipri noslēpto KP Ungurpilī, ko tā arī neizdevās atrast, un ne tikai mums vienīgajiem.

Nolēmām nepārspēt sevi matemātikā un atcēlām slēptā punkta meklēšanu ceļa posmā Limbaži - Tūja.

Ļoti interesants bija papildus uzdevums, sameklēt pēc iespējas vairāk bāku orientēšanās kartes robežās, kas manuprāt arī mums izdevās lieliski. Vēl interesantāk šķita lietainajā sestdienā no akmeņiem salikt vārdus par godu Braucienam, ko mums izdevās uzmeistarot Igaunijas pusē- foto izdevās brīnišķīgs un ar visu uzdevumā prasīto. Bija prieks kaut uz īsu brīdi paviesoties Igauņu zemē.

Liels izaicinājums šķiet mūs gaida augustā, kad atkal brauksim uz kaimiņzemē!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Rutkomoni #65 pirms 3 gadiem
Otrās sacensības mūsu vēsturē. Šoreiz mazliet mainīts dalībnieku sastāvs - es, brālis, māsa un dēlēns. Mazliet gan negaidījām tādus laikapstākļus. Nebijām tiem sagatavojušies. Bija auksts, taču bijām apņēmības pilni kaut ko parādīt. Taču jau ar pašu sākumu kavējāmies un neizvēlējāmies pareizo maršrutu. Tiesa, jāteic ka šo apjukumu radīja tas, ka starta/finiša punkts nebija tīri attēlots kartē. Tik sasodīti slikti ceļi. Bet arī tas bija jāizbauda. Tagad vismaz zināsim, ka šis gals ir pārbagāts ar purviem un sliktu granteni. Pirmā Lielķibele gadījās Ainažos, kad nekādi neizdevās atrast vienu no punktiem. Šāda pat problēma bija vēl citām 10 ekipāžām. Lai nu kā, varējām tak braukt prom, nevis 30min patērēt punkta meklēšanā. Ok, tas būtu nokārtots. Tālāk nāca vēl jautrākas lietas. Piemēram - gāzes izbeigšanās faktors. Cerējām, ka Ainažos būs kur ieliet - nekā. Braucām lejpus uz Salacgrīvu. Ielējām degvielu, domājām ko darīt, jo šī faktora dēļ stunda bija aizgājusi pa pieskari. Steidzami pārplānojām maršrutu. Atradām izdevīgāko variantu un centāmies to realizēt. Pēc vaboles nodošanas meža muzejā, ātri uz jūru un tad uz Limbažu medībām. Medības risinājās veikli. Tad devāmies uz pansionātu. Tur mūs sagaidīja jauka nama māte. Tiešām milzīgs prieks, ka arī šoreiz varējām vientuļajiem cilvēciņiem palīdzēt. Lai nu kā - paspēt laikā neizdevās finišēt. Labi vien, ka ir Subārs, un pat pa brūnajiem ceļiem izdodas pabraukt, pat pa šādu žļurgu, savādāk būtu DSQ. Uz nākamo reizi būsim gudrāki. Tiekamies Munameģī!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Avantūristi #45 pirms 3 gadiem
Izbraucot neliela aizķeršanās, taču nekas būtisks, un to ka laikapstākļi, iespējams, nebūs tie labākie, saprotam tikai ceļā. Taču vai tas spēs mūs atturēt no dalības - protams nē. Noklausāmies obligāto, noskaidrojam neskaidrības un ņemot vērā patīkami lielo komandu skaitu, starts nav nemaz tik agri. Tā kārtīgi izjust "dabu" dabūjam jūras malā - veidojot uzrakstu, nedaudz pārsteidz arī slidenā mālu josla krastā. Protams būtu jau gribējies savākt vairāk punktus, taču kārtīgi novērtējuši nepieciešamo laiku atpakaļceļam, piebraucām tikai tur kur varējām paspēt. Kā pēc tam spriedām, būtu varējuši pamēģināt veiksmi arī slēptā punkta meklēšanā, taču par to noteikti vairāk piedomāsim nākamreiz. Paldies, patika!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
IELEJ MAN BIŠU #111 pirms 3 gadiem
Nu, tad nu, bišu otrais iznāciens ir beidzies. Bišu sastāvs nedaudz pamainījies, bet ar bitēm taču nekad nevar neko zināt. Izbraucot no Rīgas vēl naivi cerējām, ka laiks drusku uzlabosies, bet, nekā. Laiks mūsu izturību un kopā būšanu pārbaudīja līdz pēdējai finiša minūtei. Lustīgs noskaņojums un prieks sejās dzisa ar katru nākošo kontrolpunktu, jo vējš matus purināja, lietus sitās sejā un fotoaparāta objektīvā, silti nebija - nu nemaz. Labais noskaņojums atgriezās ar smiešanos līdz asarām, jo vienu biti gandrīz pazaudējām mežā....

Kopumā esam apmierinātas - labos darbiņus padarījušas, interesantas vietas apskatījušas. Purvos iebrauksim, nu, drusku labākos laika apstākļos.

Uz tikšanos nākošajā braucienā!!!!!!!!!!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Alises #2 pirms 3 gadiem
Spītējot negantajam laikam, cēlāmies un devāmies Mazā Anša virzienā, jo mūs nekas nevar atturēt piedalīties brauciens.lv rīkotajos pasākumos. Arī lietus ne! :)

Citi šādā laikā sēž mājas un par ārā iešanu pat nav mazākās domas, bet, tiekot līdz starta vietai, secinajām, ka ar mūsu tautu viss ir vislabākajā kārtībā, esam aktīvi un iepazīt griboši, kas mūs visus ļoti iepriecināja, jo dalībnieku skaits šādam laikam bija tiešām liels. Malači, cīņu biedri! :)

Šoreiz gan mums gāja kā gāja, meklējām to, kā uzdevumu lapās nemaz nebija, centāmies izprast organizatoru loģiku, liekot kartē "staigājošos" cilvēciņus, kā rezultātā zaudējām lieki laiku. Sirdi silda tas, ka tomēr sapratām, ka šoreiz mūs nepievīla pašu kļūdas tik daudz, bet gan šis tas paslīdēja garām arī organizatoriem, lai vai kā, tas viss ir dzīves sīkums, jo šie pasākumi vienmēr liek smaidīt un baudīt dienu! Noteikti brauksim vēl! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elina #64 pirms 3 gadiem
Neskatoties uz lietaino laiku, brauciens bija izdevies un bijām arī sagatavojušies godam - lietusmēteļi mugurā, gumijnieki savu iznācienu gaidīja bagāžniekā un bez tiem nebūtu iedomājami mūsu skrējieni purvainajās takās.

Sākums bija cerīgs, punkti raisījās ātri un bez liekas domāšanas, taču kā parasti vidū nolēmām uztaisīt raksturīgo short cut pa pielijušiem lauku ceļiem. Tas prasīja daudz laika, uz norādīto punktu tā arī neaizbraucām, jo šoferītis atcerējās, ka tur ceļš vēl trakāks. Tā jau pateicoties meistarīgajai braukšanai iztikām bez traktora :)

Žēl, ka visur nepaspējām, sevišķi uz lavandas laukiem, bet prieks, ka paspējām nogādāt abus mājasdarbus un iepriecināt kādu sirsniņu.

Ar nepacietību gaidam nākamo posmu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lielais un Mazais #70 pirms 3 gadiem
Jāsaka daudz labi vārdi savai komandai, un organizatoriem.

Lai arī šoreiz startējām nepilnā sastāvā, komandas saliedētība un entuziasms visas dienas garumā deva iespēju kontrollaikā apceļot ne mazums skaistu vietu. Par spīti laikapstākļiem atradām gan papilduzdevuma bākas un salikām no akmeņiem “braucienu”, gan paviesojāmies “labo darbu” un Lillas Lavender kontrolpunktos. Galvenais moto – turēt spriedzi līdz finišam.

Organizatoriem paldies par kreativitāti un izdomu. Mājas darbs bija lielisks.Brauciena nagla – bilde ar 1925.gadā celto bāku Ainažos pie vecās piestātnes - ar ķeblīti signāla lukturu vietā. Nofotografējām, pasmējāmies un, uzskatīdami par putnu vērošanas torni, izdzēsām.

Iečekojot rezultātu tabulu - Ak šie 200 punkti! :) Ai ai ai :)Vēlot veiksmi visām komandām,Lielais un Mazais
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Bebri brauc #13 pirms 3 gadiem
Zem šāda nosaukuma šis bija mūsu komandas otrais brauciens. Gandrīz visiem jau bija bijušas iepriekšējas gaitas citās komandās. Nebijām paredzējuši, ka būs tik slapjš un tik daudz jāskrien! Bet tas bija riktīgi labi! Paveicās, ka daļa purva laipu svaigi atjaunotas un nebija tik slidenas kā varētu gaidīt.

Braukšanas virziens pēc uzdevumu lapas izlasīšanas kļuva skaidrs uzreiz, bet, diemžēl, smalkie slēptā punkta aprēķini tā arī nenoderēja, jo neizdevās sastapt ne kontrolpunktu ar jumtiņu, ne hieroglifu :(((

Ķurmjraga bākas meklējumi mazliet ieilga, bet toties bijām tik tuvu jūrai (pie tam pilnai ar akmeņiem), ka ātri ieguvām savu mīlestības apliecinājumu Braucienam. Nav ļaunuma, bez labuma!

Patika gan pirtsslotas siešana, gan puzles likšana. Aizkustinoša bija tikšanās ar pansionāta „Pērle” pārstāvi, atdodot sarūpētās dāvanas. Par zirgu žēl, ka tā sapriecājāmies, zīmi ieraugot, ka fonam uzmanību nepievērsām.....

Nu ļoti jau gribas uz Munameģi!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Skonto City Road #84 pirms 3 gadiem
Ar milzīgu nepacietību gaidām nākamo braucienu un papildus radītās emocijas, piedzīvojumus un vienkārši lieliski pavadītu laiku kopā ar saviem draugiem, kolēģiem!

Komandai šis bija jau otrais brauciens, kur tika jau iepriekš mēģināts izplānot stratēģiju un sasniegt rezultātu, ar kuru varētu palepoties. Bet nu rezultāts sanāca, kāds sanāca:)! Daudz laika notērējām meklējot zaķakmeni Tūjā, kurš turpat bija, bet tai pat laikā nekur nebija atrodams. Turpat Tūjā satikām kādu atsaucīgu vietējo, kurš bija tik laipns un bija gatavs aizvest mūs līdz Ķurmraga bākai, pa ceļam piestājot papildus divās liekās pieturvietās pie savām vietējām kundēm:) Bet bāka bija tā vērta, lai to tik ilgi meklētu.

Un papildus vēl īpašie:) laikapstākļi, kuri piedeva visam pasākumam papildus sajūtas.

Vienkārši neaizmirstams brauciens!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Aaaa-Uuuu #91 pirms 3 gadiem
Kad nu viss liekais no un mašīnas diskiem ir atkasīts un ritošā daļa gandrīz sastājusies paredzētajās vietās - pāris vārdi par brauciens.lv.Mums Tas bija jau otro reizi!

Sasmēlušies pieredzi, pārtiku un gumijniekus sestdienas slapjajā rītā devāmies pie Mazā Anša. Protams, pa ceļam iemācoties visu pieturu nosaukumus:) Starta gaidās, kārtīgi apēdām pusi no līdzpaņemtās pārtikas, lai vieglāka mašīna un īsi pirms divpadsmitiem - aiziet!

Ātri sapuzļojām, sabildējām Limbažus, vienojāmies, ka matemātikā neesam pietiekoši līmenī. Laidām uz bākām, sākumā pa kreisi! Nu nevajadzēja pa kreisi! Tur, gandrīz pasaules galā, bija tikai "ķieģelis" un vientuļš traktorists, kurš bija samērā izbrīnīts par mūsu vēlmēm redzēt jūru un bāku.

Godīgi pavadījuši minūtes divdesmit tur-kaut kur, vienojāmies turpmāk ciešāk turēties pie maršruta!

Neieslīgstot sīkumos, arī turpmākajās stundās pie mums mašīnā ik pa brīdim ierausās Ivans Susaņins. Un spriežot pēc pārējo dalībnieku komentāriem viņš bija gandrīz visur!

Paldies Elmāram un komandai par šādu kolorītu personību piesaisti pasākumam.

Ar nepacietību gaidīsim jaunus pārsteigumus Augustā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mairis, Zvērīgie airētāji #99 pirms 3 gadiem
Saletsas posms tiešām izvērsās samērā ekstrēmi slapjš, jo gandrīz nepārtraukti LOB-istiem un arī mums kompāniju sastādīja “lietus & lietus @ lietus”.Arī punkti šoreiz lasījās kaut kā slapji negribīgi. Lillas, tad Limbaži, kur to otro KP pilsdrupās tā arī neatradām (nez vai vispār bija, jo zinu, ka neatradēji mēs nebijām vienīgie). Seko labo darbu KP pansionātā “Pērle” un tad tālāk virzāmies uz ziemeļpusi. Lietus & lietus @ lietus, protams, turpinās, un pēc skrējiena pa purva mežu pēc 250 punktiem Purezerā nebija vairs nevienas sausas vīles. Sarkanās klintis, tad, kā jau rakstīts – ar vienu aci ielūkojamies Igauņzemē, un atpakaļ uz Ainažiem. Pēc KP Salacgrīvā ir sajūta, ka nu punkti lasās kaut kā raitāk. Varbūt tāpēc, ka lietus & lietus @ lietus uz brīdi ir pierimis.Ir veiksmīgi pieveikti arī Salacgrīvas KP un ir doma “paņemt” arī atlikušos KP šajā reģionā + bākas Vitrupē un Tūjā, un tad arī caur Limbažiem uz finiša pusi.Mums ir atlikušas divarpus stundas un apņēmības pilni izbraucam no Salacgrīvas. Pa grants ceļu esam nobraukuši jau kādus 5 km, kad vienā līkumā Mersis aizdomīgi saslīd. Raujam malā un skatāmies kas vainas vāģītim, jo braucām, kā ierasts un neko aizdomīgu nemanījām.Patiesība izrādās skarba – abām riepām labajā pusē ir “mīkstais” dēļ 2-3 cm gariem plēstiem caurumiem. Un tā kā rezerves ritenis ir tikai viens, mums jāsamierinās ar faktu, ka mums šis LOB Saletsas posma brauciens ir beidzies nefinišējot. Jāatzīst, ka nu aktuāls kļuva jautājums par to kā nokļūt atpakaļ mājās.Ar vienu “mīksto” lēnām ripinot tikām atpakaļ līdz Salacgrīvas Statoilam, kur šī ceļa gaitā “mīkstais” pārtapa par “lupatu lēveros”. Statoilā nopirktās riepu remontēšanas putas tomēr dara brīnumus, un tā nu mēs ducinot uz 80-90 km/h esam mājās mazliet ātrāk nekā bijām plānojuši.

Ar prieku konstatējam, ka rezultātu neesamība šoreiz ir nieks, jo šis posms mums ir izvērties piedzīvojumiem un iespaidiem bagāts, un ko gan citu sirds var vēlēties. Brauksim atkal!Priecīgus Līgo visiem LOB-istiem un protams, arī orgiem – Elmāram, Inesei un Co. Uz tikšanos augustā Alūksnes pusē.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Marta, Bitīt matos! #36 pirms 3 gadiem
Šis bija mums viens no foršākajiem braucieniem - slapjās kājas piedeva tikai pasākumam 'odziņu'. Saulaina, silta diena noteikti neiespiestos atmiņā tik ļoti kā šī. Vienīgi - gumijnieki turpmāk gan būs jāiekļauj mašīnas standarta aprīkojumā.

Klasika mūsu komandai - lai cik ātri mājas darbs ir zināms, mēs to pildām pēdējā naktī- lokam papīrus, mērcējam ģipšus un skrienam pa lietu pēc tūjām, līdz, 3-jos naktī, tā īpašā puķe, gatava...,protams, šoferītis saldi guļ, nākošās dienas rezultāts atkarīgs lielā mērā no viņa možuma pakāpes.

Kontrolpunkti bija lieliski - tieši tādi kādiem jābūt. Vienīgi dotais laiks gan varētu būt vairāk, jo nepaguvām ne pagurt, ne izsalkums sajust.

Braucot atpakaļ uz Rīgu visu ceļu vēl acis neapzināti meklēja akmeņus, ceļazīmes, bākas ... un numurus pretī un aizmugurē braucošo mašīnu priekšējos stiklos.

Vairāk akmeņu mežā, neesošu kontrolpunktu, lauku ceļu, peļķu un gumijniekus nākošajā braucienā !
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Linda, Chubchik #54 pirms 3 gadiem
Šajā reizē salasījāmies sākuma sastāvā. Atkal agra celšanās, bet tas nekas. Par spīti lietainajam laikam, mēs pavadījām lielisku dienu, kuru savādāk visticamāk pavadītu mājās uz dīvāna!Turklāt pēc brauciena bija tiik patīkami novilkt slapjos apavus!Šoreiz mums bija stratēģija vākt lielākas vērtības punktus, rezultāts mums visiem likās ļoti pozitīvs. Meklējām bākas, likām pludmalē akmeņus,skrējām pa takām un purva laipām un vācām punktus pilsētu medībās. Ainažos pirmo punktu neizdevās atrast un tāpat bija ar Ungurpili!Toties purva laipa Igaunijā likās ļoti interesanta (tur plānojam tuvākajā laikā iegriezties)!Pat nogāzies koks uz ceļa mūs nespēja aizkavēt, tas veikli tika pavilkts malā!Vienīgais, ko pamanījām šoreiz -daži punkti kartē bija iezīmēti nepareizā ceļa pusē (līdz šim to nebijām ievērojuši). Paldies par šo dienu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Salaspils pirms Rīgs #87 pirms 3 gadiem
Šī bij mūsu otrā reize šajā pasākumā, un slapjākā reize. Gumijas zābaku mums nebija, un stūrmanīte pat nebij zeķes uzvilkusi, kuras Limbažos tika veiksmīgi iegādātas...galvenai lai kājas siltas :)

Mēs kā jau daudzas citas komandas arī savu numuru pazaudējām kaut kur ceļā uz Limbažiem.Limbažos daudz laika veltījām punktam pilsdrupās, ko tā arī neatradām un devāmies tālāk. Šoreiz atšķirībā no pagājušās reizes, kur neatradām pansionātu, mēs iepriecinājām "Pērles" iemītniekus un muzejā nogādājām savu darbiņu. Plāns izpildīts :))

Mums kautkādā veidā bij sanācis maršrutu izplānot tā ka lielākā daļa gāja pa zemes ceļiem, kuri bija slapji, slideni un grubuļaini kā dēļ ātrums bija tāds kāds viņš bija. Salacgrīvā sapratām ka laika mums ir cik ir un devāmies un Mazā Anša pusi...atstājot Ainažu skaisto molu citai reizei.

Finišējām laicīgi un ar smaidu uz lūpām par atkal labi pavadīto pasākumu.

Tiekamies nākamajā posmā :))
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ar mani #48 pirms 3 gadiem
Šī noteikti nebija mūsu laimīgā diena, jo vadātājs piemetās jau pirmajos kontrolpunktos,kuru meklējumos pazaudējām daudz dārgā laika. Piebraucot Ungurpilij un pamanot citu komandu dalībnieku sejās neizpratni,kur tad rodams KP,padomu vaicājam vietējiem, taču atbildi nesaņēmām,toties ieguvām informāciju par citu KP atrašanās vietu. Kā vēlāk izrādījās,Ungurpils KP nav bijis fotolapās. Toties gandarījums, ka kaut nedaudz esam atbalstījuši pansionātu Pērles ar tās iemītniekiem tik nepieciešamajām lietām.

Lai gan šis brauciens nevedās gludi, tomēr vēlme piedalīties nakamajā posmā nav zudusi.

P.S.Ceram,ka turpmāk orgi būs padomājuši arī par ceļiem, kuri būtu izbraucami ne vien 4X4, bet arī mašīnām parastajām, nebažījoties tās sabojāt.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
CO2 #71 pirms 3 gadiem
Mūsu komandai "Saletsa" šķita viegls brauciens. Bija bauda paļauties uz stūrmaņa precīzajiem norādījumiem - visus objektus atradām, izņemot nebija "pielecis", sapulcē teiktais, ka varbūt dažreiz vajag mest mieru meklēšanai. Tā nu Ungurpilī par ilgu centāmies! Toties lepnums, ka mūsu komandas juniors ātri sazīmēja grūto punktu Limbažu pilsdrupās. Puika piedalījās pirmo reizi un tāda veiksme! Sapratis, ka lieta padodas, nu ir gatavs nākamajam braucienam uz Munameģi! Savukārt, mazajai divgadniecei atļāvāmies ziedot laiku Ķirbižu meža muzejā - gandrīz dzīvie zvēriņi mums ļoti patika. Nu skaidrs, ka varam vest uz lielo Dabas muzeju Rīgā! Paldies sirsnīgajai darbiniecei par stāstiem un entuziasmu! Ņemam līdzi bērnus, jo ar viņiem ir jautri un izdodas! Tikai obligāti piesprādzējam!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Klejotāji #34 pirms 3 gadiem
Uh, kas par laiciņu! Kad saimnieks nedzen suni ārā, mēs dodamies punktu meklējumos.Likās, ka braucam daudz maz loģiski, bet kur palika laiks un punkti, nesapratām. Ir labāk kā iepriekšējās reizes, bet varētu būt vēl labāk. Limbažu pilsdrupas - ideāli nomaskējies punkts lika apdomāt versiju par tā nemeklēšnu. Ungurpils - skaists skats un patērēts laiks! Dažas vietas, kur kartēs bija nepareizā pusē ielikts punkts. Tomēr zīme ar zirgu nebija pareizā! Un besis dienas beigās, ka jābrauc garām mājām uz finišu. Ķirbižu meža muzejs švaks ar telpām, bet pievienotā vērtība ir tā darbinieki. Lai viņiem veicas! Pansionāts "Pērles" - prieks, ka nesam prieku!

Lai Munameģis mūs sagaida ar sauli, siltumu un interesantiem foto punktiem!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Signe, Zaļie eži #03 pirms 3 gadiem
Slapjums un aukstums. Mašīnas termometrs tā arī nepakāpās virs 7 grādiem un dienas lielāko daļu spītīgi rādīja 6,5. Šķiet mums visiem četriem rīta agrumā bija doma palikt gultās un sapņot tālāk. Tomēr cerībā, ka lietus pāries, devāmies ceļā. Gumijas zābakus atstājām mājās, jo, vai tad būs tik traki? Labi, ka vēl otru pāri čības paņēmām līdzi. Sākām spoži - sajaucām ceļus Rubenē.Turpinājām tikpat lieliski - pusstundu skraidot pa pilsdrupām un tā arī meklēto atstājot citai reizei. Mēs nekad nelienam iekšā purvos, bet šoreiz, it kā slapjuma būtu par maz, lielā vienprātībā nolēmām, ka punkti taču svarīgi! Braucot tālāk, mašīna sāka dīvaini vibrēt un sapratām, ka šoreiz nu nekādā gadījumā soda punktus par ātruma pārsniegšanu nedabūsim, jo bijām spiesti braukt ļoti lēnām. Vēlāk servisā tika izpūsti vairāki kilogrami ar granti, māliem un vēl sazin ko. Neskatoties ne uz ko, finišā smaidījām. Tiešām prieks par pavadīto dienu, labajiem darbiem, mazajām Latvijas pērlēm - Limbaži, Salacgrīva, Staicele!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VILKASTI #62 pirms 3 gadiem
Slapjām kājām un vēja izpūsti, bet laimīgi! Diena paskrēja tik ātri. Mūsu komandas nummuriņu logā pazaudējām jau pie kāda otrā kontrolpunkta, laikam kaut kur aizskaloja. Gandarījums, ka šajā braucienā tikām galā ar papildus uzdevumiem - meklējām akmeņus Vitrupē pie jūras un salikām uzrakstu, sanāca diezgan garš un tad vēl foto ietilpināt visus komandas dalībniekus... kad jau jozām atpakaļ uz mašīnu, radās jautājums - Bet vai jūra ir fotogrāfijā? Fuu!! Ir gan pašā bildes stūrītī arī jūra! Bākas arī dažas dabūjām - uh kāds gandarījums!

Liels prieks par saimniekiem Lillās un lavandu laukiem - mājās palicēji tiks pie mazām dāvaniņām!!!

Sirsnīgi sveicieni pansionāta Pērle iemītniekiem un Ķirbižu meža muzeja saimniecei, kura smējās, ka būšot Holivudas zvaigzne pēc tādas bildēšanās visas dienas garumā!

Uz tikšanos Munameģī augustā!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mēs un auto #47 pirms 3 gadiem
Un tā – slapjākais un škiet, ka arī grūtākais no mūsu līdz šīm izbaudītajiem braucieniem ir aiz muguras. Izjūtas , kā vienmēr pēc LOB, pašas pozitīvākās – esam gan sev, gan citiem prieku nesuši!

Gribas pievienoties daudzu atsauksmju rakstītāju teiktajam – super kontrolpunkts Limbažu pilsdrupās! Tiešām – lai vairāķ tādu “ āķīšu”, kas liek kārtīgi patrenēt acu vērīgumu. Un prieks, ka meklēto mums veiksmīgi izdevās atrast ( par ko jāteic lielum lielais paldies mūsu šoferītei, kura šajā kontrolpunktā arī izdomāja izlocīt “ kājas”).

Toties ar kontrolpunkta meklējumiem Purezera takā gan sanāca misēklis. Rūpīgii zem kājām esošos dubļus un slidenās saknes pētot, īstajai info plāksnei paskrējām garām un finālā,šķiet, iepazinām ne tikai visu taku, bet gandrīz visu ezera perimetru. Sapratām, ka nav kaut kas pareizi – diez vai orgi būtu izlēmušī kontrolpunkta meklējumus papildināt ar minimaratona distanci – un steidzām atpakaļ. Un te nu arī nost no takas priežu briksnājā ieraudzijām meklēto. Tagad pilnīgi skaidri zinām, kas ir un kur aug purva priedes

Paldies Orgiem par fiziskām aktivitātēm, emocijām un interesantu vietu jaunatklājumiem piepildito dienu un un uz tikšanos augustā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
merida.lv #57 pirms 3 gadiem
Autofotoorientēšanās ir bīstama – tā rada ATKARĪBU – ļoti lielu!!! J Tai nespēj traucēt pat nepiemērotie laika apstākļi. Būtu taču ļoti ērti sēdēt dīvānā ar siltu tējas krūzi rokās un pa logu vērot lietus grabināšanos. Bet mūsu komanda ir neglābjami saslimusi J ar šo interesanto brīvā laika pavadīšanas veidu. Paldies organizatoriem par šo iespēju.Patika Dzirnavu pirtiņā praktiskā nodarbība ar pirtsslotas siešanu un bildēšanos pie kubula. Laikaapstākļi tā vien vedināja uz pirtslāvu... J ...Un lavandu Lillās lillā puzle... Saudzējām kājas un purvā nebridām. Un ceļi... kādi jau mums tie zemes ceļi ir, lai nonāktu pie nākamā KP... salijuši dubļaini, izbraucami ar spēju pierunāt šoferīti stūrēt pa taisnāko ceļu... Interesanti izvērtās Ungurpils pazudušā KP ... meklējumi, tika iesaistīti arī vietējie iedzīvotāji. Daudzas komandas izmisīgi skraidīja šurpu turpu, meklēdami to, nezin ko :DNeviltots prieks un paldies foršajām komandām par savstarpēju izpalīdzēšanu KP meklējumos. Tas rada vienotības sajūtu.

Un kā tad bez komandas un draugu kopīga pēcāfterīša ar frikadeļu zupas baudīšanu, sildīšanās ar karstu ingvera citronu tēju, lai drūmo padebesi aizbaidītu.Uz tikšanos nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie Putni #80 pirms 3 gadiem
Komandas Resnie Putni otrais orientēšanās brauciens bij pilns ar pārbaudījumiem un jautrību! Sākums sastresoja, pirmajā KP viss jau sabildēts, brauksim, te pēkšņi fotoaparāts vairs nestrādā!! Labi, ka tas notika sākumā un lab, ka līdzi vēl viens aparāts, tad nu atkal cita lavandu puzle jāsaliek, atkal 5 min intervāls un aiziet tālāk! Kaut kā tā paskrējām garām visām akmeņainajām pludmalēm, ka sapratām pēdējā iespēja ir igauņu jūras malā salikt akmens uzrakstu. Ceļš līdz jūrai tāls, vējš un lietus traucē, aizejam, bet tur pludmale bez akmeņiem, ne olīša! Un tad atcerējos, ka lasot uzdevumus Ansī, tieši vēl visiem noteicu, vai visā pludmales garumā ir akmeņi, re ku tepat stāvvietā maisiņā jāpielasa, tā nosmējām un nepaņēmām. Eh, kā būtu noderējuši! Tad nu braucām atpakaļ uz Ainažiem, ceļa malā salasījām akmentiņus un gājām meklēt izeju uz jūru, arī tur bij bezakmeņu pludmale :D Purvāju apmeklējumus izslēdzām, tieši tad abi mazie bērni aizmiga, tāpēc braucām, kur bija tuvākie punkti, visus atrast neizdevās un nebijām ar tik acīgi, arī lietus traucēja saskatīt pareizo zirga ceļazīmi! Tā nu tās astoņas stundas paskrēja nemanot, ne noguruma, ne izsalkuma, laikam jau aizrautība, prieks un azarts notur cilvēku prieciņā, vienalga kādos laika apstākļos!!! Un esam gandarīti ar rezultātu, savākt 16149 punktus tik ekstrēmos apstākļos mums bij liels izaicinājums! Daudzas vietas nebija redzētas, akmeņu mols vien bij uhhhhtīiii!!! Uz turieni būs jābrauc vēl un pa ceļam lavandu lauki, tas jau drīz, jūlijā kad ziedēs!

Uz tikšanos, mums patika, mēs brauksim vēl! ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Marina, 7 Gulētāji #28 pirms 3 gadiem
7 Gulētāji šoreiz bija sasparojušies. Bijām gatavojušies lietum un vējam, tik es nebiju gatava tik tāliem skrējieniem...

Mana acīgā māsa Limbažu pilsdrupās atrada grūto KP, taču pa kluso to piefiksēt nesanāca. Pludmalē bija daudz smilšu un vecu alģu, bet vispār nebija akmeņu, lai sataisītu prasīto uzdevumu, nācās apskraidīt gandrīz kvadrātkilometru. Bet savu panācām. "Pērle" tika pie ziedojuma, muzejs pie eksponāta, es pie pāris zilumiem, krītot uz slapjas purva malas laipas. Bija forši pabūt sen neapmeklētās vietās, iztraukt cauri dzimtajai pilsētai, pamāt neko nesaprotošiem ceļa malā stāvošiem un pretim braucošiem konkurentiem. Jau ir piefiksēti daži punkti, kuros gribētu atgriezties jau nesteidzīgā gaisotnē :)7 Gulētāji Munameģi garām nelaidīs ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vilnis, Laižam #43 pirms 3 gadiem
Tā tik bija slapjā diena :) Pa lietu atbraucām un pa lietu aizbraucām. Mēs, komanda "Laižam" piedalījāmies pirmo reizi un pēc neoficiālajiem rezultātiem škiet ka esam labi tikuši galā ar uzdevumiem. Gāja mums visādi - sākām ēst līdzpaņemtās maizītes un palaidām garām svarīgu krustojumu, kā rezultātā aizlaidām kādus 20 km vienā virzienā par tālu :) secinājums - rūpīgi jāseko līdzi kartei, citādi var sanākt baigā šmuce. īstenībā jau baigais skrējiens. Visi skrēja kā traki, bet vai kādam atmiņā ir palikušas vietas kur pabijām? tik skrienam un skrienam, ka tik ātrāk un vairāk. Protams mēs neatpalikām, bet tomēr gribējās pabaudīt vairāk redzētās vietas. Un pats galvenais: MUMS PATIKA UN GRIBAM VĒL!!!Tiekamies nākamajā posmā

Eva, Edīta, Kaspars un Vilnis :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Lauku draiskuļi #12 pirms 3 gadiem
Lauku draiskuļu komandas lieliskais darbs ir vainagojies ar pozitīvu rezultātu un esam par to ļoti gandarīti. Lietus, garie skrējieni un slapjās kājas, pilošie mati nespēja mūs apturēt.

Dažu brīdi mazliet nepareizi izvērtētais maršruts (mūsu baltais gulbis mūs nepievīla un izbaudījām satraucoši lieliskas meža trases, nepārkāpjot CSN) neļāva paņemt visus kartē norādītos kontrolpunktus. Bet mēs nepadevāmies un cīnijāmies līdz pat finiša taisnei.

Forši, ka varējām iepriecināt Pociema pansionāta "Pērle" ļaudis. Labie darbi vienmēr iepriecina labo darbu darītājus un ja vēl tik sasniegts pozitīvs mērķis......laime ir pilnīga.

Paldies arī par iespēju iegūt mazas iemaņas pirts slotu gatavošanā.

Uz tikšanos Munameģī.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Runčuks& Dāmas #32 pirms 3 gadiem
Šis bija mūsu komandas pirmais brauciens!!

Sākumā pilnībā nesapratām, kas būs jādara un kā tas viss pasākums notiksies. Toties brauciena laikā jau izstrādājām stratēģiju, kā viss jādara.

Ekipējušās ar laikapstākļiem atbilstošu apģērbu lietussmēteļi, gumijas zābaki un pats galvenais - cepures), sākām KP "medīšanu". Sajūtas, kas radās, kad esi atradis to KP, ir neizsakāmas - azarts, emocijas, prieks. SUPER!!!

Vislielākās grūtības sagādāja labi noslēptais KP Limbažu pilsdrupās, kā arī Ungurpils "neesošais" objekts :)

Interesants škīta arī bāku meklēšanas uzdevums, jo bāka Vitrupē mums labi sajauca galvu!

Visnotaļ varam teikt, ka šis būs mūsu hobijs - piedalīties autofotorallijā, jo tik aizraujošu pasākumu sen neesam piedzīvojušas.

Tiekamies nākamajā posmā!

L&E
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kā gribam, tā atpūšamies #81 pirms 3 gadiem
Mūsu otrais piedzīvojums ir noslēdzies.

Rezumējot visu, varam droši teikt, ka Mamma Daba pacentās, lai garlaicīgi nebūtu.

Viennozīmīgi par dienas labāko lēmumu jāuzskata atteikšanās no mūsu skaistajiem tērpiem - sarkanajiem svārkiem par labu gumijniekiem un biksēm.

Rīts sākās daudzsološi - 4 nekad-neko-nelaimēju, kas apvienojušies komandā Kā gribam, tā atpūšamies, saņēma vienu no atbalstītāju sarūpētajām dāvanu kartēm un mēs jau nopriecājāmies, ka šodien ir mūsu diena... NEBIJA.

Punkti nāca salīdzinoši grūti un ilgi, vairākas vietas pat pametām bešā, uz citiem punktiem braucām atkārtoti, jo te bijām pabraukuši garām, te nebijām aizbraukuši pietiekami tālu, un, lai noslēgums būtu vēl saldāks, nokavējām finišu, jo nebijām paredzējuši, ka pastaiga līdz purva ezeriņam būs tik gara.

Tomēr kopumā viss superīgi un vēlos teikt, ka šoreiz komandas šķita draudzīgākas nekā mūsu pirmajā braucienā pēc Tukuma pērlēm, jo īpaši jauki bija puiši ar rācijām...

Un tātad - vai mēs bijām slapji un nosaluši, noguruši un pārkarsuši? JĀ!!!

Vai mēs brauksim uz nākamo posmu??? - JĀ, JĀ, JĀ!!!! :)

Tiekamies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kitija, Kraukļi lido #59 pirms 3 gadiem
Šis brauciens bija pats grūtākais, bet tajā pašā laikā interesantākais no visiem 2016.gada posmiem. Tik ļoti žēl, ka nebija ar karsts laiks, saule un jūra.Esam guvuši atziņu: Iepriekš jāpaskatās laika prognoze, lai uzvilktu piemērotu apģērbu un paņemtu vēl pāris zeķes, apavus līdz.Šoreiz KP bija ne tikai grūtāk atrast, bet arī tālāki gabali skrienami. Visspilgtāk atmiņā palika mežs, kuram cauri izskrienot paveras skats uz ezeru. Patīkams 1.4km krosiņš ar meža svaigo smaržu, kuru Rīgā noķert neiespējami.Mums pietrūkst afterparty ar sarunām par to, kā ir braucienā gājis. Arvien vairākās komandās redzamas pazīstamas sejas, bet katram finišs savā laikā, atliek tikai pasveicināt pretim braucot. Žēl, ka tomēr nebūs 2diennieks augustā. :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Čeburnatori #18 pirms 3 gadiem
Šis bija mūsu pirmais brauciens. Līdz starta vietai tikām bez problēmām, ar nelielu satraukumu sagaidījām savu startu, un devāmies meklēt KP. Šī bija arī pirmā reize, kad braucām, skatoties kartē, nevis klausoties navigatora balsī. Limbažos konstatējām, ka mūsu uzlīme ar numuru tika noskalota nost pateicoties lietum. Bet neskatoties ne uz ko turpinājām ceļu lavandas aromāta pavadībā. Laiks paskrēja nemanot, un lai gan izdevās atrast ne pārāk daudz objektu, mums izdevās tikt uz mūsu galveno mērķi - pansionātu "Pērle", un šis bija skaistākais dienas brīdis, kas vēl aizvien silda sirdi. Uz beigām jau tīri labi sāka padoties orientēties kartē un līdz finišam tikām laicīgi. Nevaram vien sagaidīt nākamo braucienu. Paldies organizatoriem!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Meža skudras #83 pirms 3 gadiem
Šis bija otrais posms, kurā piedalījās mūsu komanda.Šoreiz kuplākā skaitā.Piecas jautras meitenes,nodrošinājušās ar visu nepieciešamo veiksmīgam startam.Neiztika bez dažādiem misēkļiem.Mazliet kavējām ierašanos "Mazajā Ansī".Pateicoties mūsu prasmīgajam šoferim ieradāmies pēdējās minūtēs pirms pirms reģistrācijas.Viss veiksmīgi,dabūjām karti,uzlīmi,noteikumus.Gaidām startu.Startējam,pirmajā km aizlido mūsu cītīgi līmētā uzlīme ar starta nr..Nu tas pateicoties lietum.Atrodam 1.k.p.,prieks un mute smaida,neskatoties uz laika apstākļiem.Jautrība mašīnā,līdz brīdim kad tikām uz ļoti mālaina ceļa posma,un sanesa mūsu mašīnu.Viss beidzās labi pateicoties mūsu prasmīgajam šoferim.Viena otru nomierinājām un devāmies tālāk.Mūs nekas nespēja apturēt,diena bija tikai sākusies.Mūs neapturēja arī slapjais apģērbs,skrienot pa purvu takām,izbraukāties ceļi pie k.p.,neatrastie objekti-kartē atzīmētajās vietās,nedaudz nekaunīgi konkurenti.Bez tā visa brauciens nebūtu izvērties tik interesants.

Atradām lielāko daļu k.p..Visus atrastos safotografēja mūsu talantīgā fotogrāfe.Mēs pa rindai tik pozējām.Ļoti labi nostrādāja mūsu GPS meitenes.Abus mājas darbus izpildījām godam.Lai labi kalpo un noder saimniecība!Finišējām ar 2min nokavēšanos un arī mūsu fotoaparātam diena bija galā,beidzās baterija.Tas viss lika mums justies labi,kā pēc labi padarīta darba.Bijām nogurušas,bet diena aizlidoja vēja spārniem.

Paldies organizatoriem par piepildīto dienu.Par jaunatklātām vietām un objektiem.Par ieguldīto darbu šajā neatkārtojamajā pasākumā.Paldies!

TIKSIMIES AUGUSTĀ!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
SAAB Klubs #60 pirms 3 gadiem
Saletsa mums nenāca viegli! Bijām pieteikušies jau 2 posmus atpakaļ, bet uz abiem nekādi netikām, šoreiz arī stūrmane noleca, un vietā neviens neieleca, laidām divatā ar vējiņu! Tā kā šī diena bez vienas dienas sakrita ar kāzu jubileju, uztvērām braucienu kā kāzu ceļojumu. Uz Igauniju:). Zīmīgi, ka laikapstākļi bija līdzīgi!

Laiciņš patiesībā bija kā radīts šādām izklaidēm – savādāk, iespējams, kā lielākā daļa LV iedzīvotāju būtu nosēdējuši mājās – uz ceļiem un ciemos neredzējām ne auto, ne cilvēkus. Kā nekā 7C, lietus, brāzmains vējs,- suņus tādā laikā ārā nedzen, bet mēs purvā pa slidenām laipām kontrolpunktus meklējām, dīvainīši! Slapji līdz ceļiem, labi, ka lietus jakas bija līdzi! Pateicoties ilgstošajam lietum, kas ir ļoti netipiski LOB braucieniem, daļa ceļu ar mālainu segumu slīdēja labāk kā ziemā, pie tam mēs, kā vienmēr, pāris vietās centāmies izlīst pa taisno tur, kur to bez 4x4 nedara! Bija jautri!

Atšķirībā no citiem posmiem, šoreiz zaudējām daudz laika uz garu attālumu pievārēšanu un veselu 3 meklēto KP nepaņemšanu, -2 paši neatradām, viens netika nevienam. Beigās izdevās sapīties bākās un atlikušā laika aprēķinos, finišu nokavējām sirsnīgi.

Un jā, cepuri nost dalībniekiem ar veco passātiņu – divi sirmi kungi un oma priecēja skatu ar savu apņēmību, tāpat ģimenes ar bērniem, kas visi atraduši veidu kā pavadīt brīvdienu kopā!

Sirsnīgs sveiciens Pērles iemītniekiem un lai veicas arī Meža muzejam!Kopumā jauki pavadīta diena, paldies organizatoriem!P.s. Mazais Ansis ir forši, tikai nesaprotu, kurā laikā viņi ir kļuvuši tik dārgi ar mazām porcijām? Agrāk patika tur iegriezties biežāk, jo garšīgi!Tiekās atkal kautkad!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Madame Taurins #44 pirms 3 gadiem
Patīkami, ka organizatori nebeidz pārsteigt. Tā arī šoreiz. Braucot uz startu, zīlējām, kādi varētu būt papildus uzdevumi. Pieturas atmetām, domājām par upēm, kuru reģionā ir gana, bet bākas… tas vismaz mūs ātri aizveda jūras virzienā. Likās, kas gan tur ko neuzradīt "mīlestību pret braucienu". A nekā :D Lietus laikā meklēt pludmalē akmeņus galīgi nebija iekāriena.

Arvien vairāk novērtējam vietējo iedzīvotāju atsaucību un palīdzību. Lai gan nēģu tačus Salacgrīvā atradām pašas, pilsētas medībām mums ļoti precīzas norādes sniedza vietējā Statoil meitenes. Pociemā atlika tikai pajautāt, kur atrodas pansionāts, un viss bija skaidrs. Stāstot, kā atrast Zaķu akmeni, vietējā kundzīte gan piebilda, ka pati savā mūžā tur tikai divas reizes bijusi. Ņemot vērā, ka atrašanās vietu viņa apzīmēja ar izteiksmīgu "čuhņa", tas arī ir saprotams :D . Vienīgi Ainažos neizdevās noskaidrot, kur tad atrodas trešā bāka, kurai, saskaņā ar informācijas avotiem, tur bija jābūt...

Šoreiz tiešām bija daudz meža un purvu taku, un ceļi uz tiem ne vienmēr bija viegli braucami. Brīžiem prātojām, ka braucienā lieti noderētu mazītiņš traktors, jo dažs zemes ceļš bija uzarts nepajokam. Taču, no otras puses, diez vai mēs mūžā dzītos skatīties daudzos dižakmeņus un purva takas, ja to nebūtu ieplānojis brauciens.lv, un jau kuro reizi pārliecināmies, cik daudz skaistu vietu ir tepat Latvijā.

Mazmazītiņa vilšanās bija viens neatrastais kontrolpunkts Limbažu pilsdrupās. Garām gājām, pat vēl apsvērām, ka būtu atbilstošs eksponāts, bet kurš mums to liedza kārtīgi apskatīt un vajadzīgo ieraudzīt? Bonusiņš organizatoriem :)

Piedzīvojumi purvos, pārdzīvojumi par un uz ceļiem, sarunas ar vietējiem, vilšanās par "neredzamiem" KP, bet pāri visam prieks un gandarījums, pat pie tiem draņķīgajiem laika apstākļiem. Somas vēl šodien smaržo pēc lavandas. ;) Uz tikšanos augustā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vēja skartie #85 pirms 3 gadiem
Nu ko, komanda "Vēja skartie" atkal devusies KP medībās. Šoreiz esam tikai četri,

bet tas mūsu sparu nemazina. Ari lietus nebaida, jo esam pagādajuši skaistus plēves

mētelīšus gan sev, gan, kas vel jo svarīgāk visiem papīra materiāliem - bildēm un

uzdevumu lapām. Kā ari vel šo to, kas pasargā no salšanas un saaukstēšanās. Starta

vietā reģistrejamies, vētraini sasveicinamies ar sen pazīstamajiem, drauzdīgajiem

konkurentiem un varam startēt...

Lai ari reģions šķiet tā kā vairāk pazīstams, nekā iepriekšejais, tomēr jasapurinās...

Pilots cītigi groza stūri, stūrmanis pēta karti un komandē, bet aizmugurē sedošie zibina

acis uz visam pusēm. Skatiens jau automatiski fiksē gan pieturvietu pirmos burtus, gan ari

pļavās klīstošos stārķus, bet, ak vai, tas vis šoreiz nav vajadzīgs... :)

Kā vienmēr gandarījumu sniedz "labo darbu" kontrolpunkts, interesants šķiet ari Ķirbižu

meža muzejs, kur paliek dzīvot mūsu samtērce. Ak, kāpēc gan ir tik maz laika, jo tā

gribas vairāk iepazīties ar muzeja eksponātiem?

Pamazām salasās kontrolpunkti... Ak dubļi, dublīši... bet ir verts tos izbrist, lai

skatītu gan dižakmeņus, kas ieslepušies mežos, gan ari Sarkanās klintis. Interesanti ka

uz Sarkanajām klintīm skrienot pat brienamie dubļi bija sarkanā krāsā.Starp citu,

Kāda brīdī mūsu šoferīte kontrolpunktu vietā sak uzlasīt no ceļa krasaino metālu, kas

beigās izradās kāda detaļa no mūsu pašu auto. Bet ja nopietni, tad liels paldies vairakām

konkurentu komandām, kas gādīgi aizrādīja, ka mūsu mašiņam kāds bleķa gabals mazliet

atkarājies apakšpusē. Pateicoties šiem aizradījumiem, izdevās ari veiksmīgi šo bleķa gabalu

ari veiksmīgi novaktēt, kad tas pavisam mēģināja no auto atdalīties kādā klusā Staiceles ieliņā.

Nu ko, kārtējais AFO rallijs nu jau aiz muguras. Daudz kas redzēts un atrasts, vēl daudz kas

neatrasts un prasās izzināt. Paldies rallija veidotājiem par izdomu un izturību kārtejo posmu

veidojot!!! Un uz tikšanos nākamajos posmos!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lieliskais 4×4nieks #10 pirms 3 gadiem
Nu ko lai saka,šis brauciens bija skarbs 😇 Mūsu komandu šoreiz piemeklēja neveiksme pēc neveiksmes. Bet tas mūs neapturēs noteikti piedalīties nākošajā posmā. Protams izplūkušies savā starpā,salijuši un nedaudz satraumējušies, mēs iekļāvāmies laikā un vismaz par to soda punktus nedabūsim. Bet visādi citādi bija raibi. Šoreiz laikam ļoti paļāvāmies ļoti uz to, ka esam savā pusē un daudzas bildes atpazinām. Bet rezultātā uz to nedrīkst noteikti paļauties, jo tas arī bija tas kas mūs pa lielam iegāza. 😑 Bet esam atkal guvuši pieredzi. Ļoti skaistas vietas,neredzētas atklājām, ko nezinājām dzivojot šai pusē. Katrā ziņa beigās jau vis bija pozitīvi un jauki. Bet nu šis bija grūtākais posms no visiem četriem. Tiekamies munameģī 😉
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
FOTO-DEJA #93 pirms 3 gadiem
Nu aiz muguras ir arī mūsu ceturtais brauciens.Kā jau iepriekšējie,arī šis mums deva jaunu pieredzi un daudz pozitīvu emociju.Esam gatavi doties nākamājā piedzīvoumā!Kad tad,ja ne...jaunībā!!!:) Esam atkal guvuši vairākas atziņas.Vairāk jāizvērtē savas spējas un joprojām neesam iemācījušies samierināties ar to,ka ne viss sanāk kā plānots.Turpinām krāt pieredzi un iepazīt jaunas vietas.Šoreiz laiks mūs nelutināja,bet tas nemazināja azartu,meklējot KP.Kā teicis kāds gudrais "Nav slikta laika ir tikai nepiemērots apģērbs!" Joprojām lielāko gandarījumu sniedz labdarības akcijas un doma,ka esam paveikuši ko labu ne tikai savā labā,bet arī citu. Visspilgtākās emocijas un visvairāk atmiņā paliks Ainažu akmeņainais mols.Tas bija kas unikāls.Nevarēja ne prātā ienākt,ka kas tāds atrodams te pat mūsu mīļajā zemītē.Paldies organizatoriem,kas spēj mūs aizvadīt līdz kam tādam.

Paldies un uz tikšanos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Linda, Jautrie braucēji #88 pirms 3 gadiem
Kārtējais agrais rīts un burvīgs noskaņojums, lai atkal varētu laisties ceļā un gūt jaunus iespaidus. Šoreiz visgrūtākais bija mājas darbs par Sprīdīti. Izdomāt kā viņu uztaisīt, nācās pāris dienas palauzt galvu. Liels prieks, ka atkal kārtējo reizi varējām palīdzēt cilvēkiem, kuriem tiešām šī mūsu palīdzība ir nepieciešama. Prieks, ka viņi arī piedalījās autoplūsmas organizēšanā. Neticējām, ka tiešām būs noorganizēta policija finišā, bet jau pa dienu caurbraucot finišam, kad tika meklēts kāds no punktiem, sastapām policiju, kas bija gatava sagaidīt brauciens.lv dalībniekus.

Organizatoriem varam novēlēt neapstāties pie iesāktā, lai neaptrūkstās idejas, esam katru reizi gatavi palīdzēt kādam, kam tas nepieciešams un uz tikšanos nākamajos posmos.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Juris,vikingi #53 pirms 3 gadiem
Ak šī agrā celšanās pēc garas darba nedēļas + pussnakts negulēta, jo mājas darba Sprīdītis ar tak jākrāso un līdz “Serpentīnam” traki tālu jābrauc no Bauskas novada...:) “Vikingi” šoreiz trijatā - pavisam nebijušā sastāvā, turklāt šādā vērnīgā pasākumā no visiem piedalījies vien pilots - dodas ceļā apņēmības pilni piedalīties un pavisam noteikti jauki, aktīvi pavadīt nedēļas nogali. Nu ko lai saka – tās tas arī bija  viss sākās tik daudzsološi – izpētījuši karti un izvēlējušies šķietami par labāko esam maršrurtu, dodamies ceļā! EU stop, lecam laukā - fotoāparāts klik klik un azarts plūst pāri malām – lecam iekš tā kuģa un airējam uz nākamo KP.

Un še Tev neraža - turbīna kirdikt ! Apstājāmies pieturā Rauna, kad no “Brauciena” jau pirmie burti savākti – cik žēl! 

Tomēr neskatoties ne uz ko – pozitīvās emocijas pasākumā ņem virsroku, jo īpašs PALDIES komandai, kurai pateicoties Džūkstes muzejs kļuva bagātāks un starp citiem uzņēma arī mūsu Sprīdīti un tikpat īpašs Tukuma novada iedzīvortājiem, kuri ne reizi vien piestāja un piedāvāja palīdzīību.

Un protams paldies organizātoriem par pasākumu un iespēju tajā piedalīties.

Tiekamies nākamajā posmā ! 
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Resnie putni #109 pirms 3 gadiem
Liels Paldies organizatoriem un komandai! Startējām pirmo reizi un esam azartā, brauksim vēl un vēl. Un paldies, ka radāt iespēju redzēt daudz jaunu vietu un pavadīt laiku citādi!

Tā kā neviens no mums nebija nekad pat mēģinājis orientēties, tad mūsu sākuma mērķis bija tikt vismaz pirmajā 100 :D To nu esam izpildījuši, tad nu liksim tik augstākus mērķus!

Prieks un azarts bija visai komandai, arī 5-gadīgajai meitai patika un vēl tagad prasa, kad brauksim atkal! Intensīva laika pavadīšana, tās astoņas stundas paskrēja nemanot un kartē palika neapbraukāti vēl tik daudz punktu. Liels prieks, ka tomēr atradām trīs stārķus (vienu gan nācās atstāt aizkadrā), toties pieturas atrast visas nesanāca un laicīgi neievērojām uzdevumu pirmajā lapā -Kandavas ūdenskritumu. Tā ka būsim vērīgāki un stratēģiskāki nākamajos braucienos, uz tikšanos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Evita, Pūt un palaid #74 pirms 3 gadiem
Šoreiz atsauksme par 2016. gada pirmo braucienu- SiguldaAtkal cits sastāvs! Fotogrāfs nemainīgs!Ai, ai! cik skaits brauciens. Kontrolpunkti nebija prioritāte šajā braucienā. Sigulda, Turaida! Tur noteikti jābrauc ir ziemā!!! Kad Sasnigušie koki un zilās debesis rada neticami skaistu fonu Turaidas pilij.Brīžam bija tā- kur meitenes skraidīja kā trakas meklēdamas īsto KP, tur puiši čillā atnāca un uzreiz atrada. skaista pastaiga pa sasnigušo mežu pēc trepju bildes. Nu galīgi citā realitātē sajutāmies. neviena grupa neelsoja pakausī- mežs, miers, klusums- sniega smarža un brienam meklēt tās trepes. 100 un 1 bildi uzņēmām, līdz laikam dabūjām īsto rakursu, īstā vietā.Atkal kā traki meklējām pieturas un skāde, ka S bija palicis un pirms Raganas panikā un cerībā mek;ējām visur.

Atmiņā palicis KP ar bļitkotāju un minci. Super bilde mums izdevās.

Vispār skaists veids kā pavadīt ziemas dienu. Paldies tiešām organizatoiem, ka bija iespēja ieraudzīt Siguldu-Turaidu ziemā. Super!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ar mani #23 pirms 3 gadiem
Mūsu trešais brauciens aizvadīts. Šoreiz mūsu komanda startēja citā sastāvā, pie kam ar komandas biedriem, kuriem šis ir dzimtais reģions, kas, protams, bija liels pluss KP meklēšanā.

Esam viena no tām komandām, kurai arī neizdevās savākt vajadzīgās pieturas, arī atrast nepieciešamo stārķu skaitu, jo vairāk par diviem ieraudzīt neizdevās. Traktorus, kas apstrādāja zemi, redzējām, bet stārķus, kuriem tur vajadzēja būt, nebija. Acīmredzot tie atlidoja vēlāk. Ne par velti pasākuma organizētāji šādu uzdevumu paredzēja. Un slēpto punktu nepaņēmām. Neskatoties uz iepriekš minēto, ar katru nākamo posmu lēnām, bet neatlaidīgi kāpinām komandas rezultātu, tā teikt, kas lēni nāk, tas labi nāk.

Uz tikšanos nākamajā posmā!

P.S. Ar kādiem radījumiem pasākuma organizētāji liks fočēties nākamājā reizē?
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
BJK.LV #29 pirms 3 gadiem
Vēl viens superīgi aizvadītais brauciens ir noslēdzies. Joprojām esam pozitīvo emociju pārņemti pēc šī brauciena. Lai gan šis mums bija tikai 2.brauciens, esam iegājuši tik lielā azartā, ka maksimāli mēģināsim piedalīties cik vien iespējams:))

Vēlamies noteikti jums teikt vislielāko PAAAALDIES par

to, ka esat noorganizējuši tik lielisku un piedzīvojumiem bagātu pasākumu.

Šī mums bija lieliska iespēja iepazīt vēl neiepazītus ceļus, vietas un apkārtni. Kārtējo reizi apzināties to, cik Latvijā ir skaistu vietu, ko apskatīt.

Brauciens uz "Ķīšiem" pilnīgi noteikti mums paliks ilgi atmiņā. Bija ļoti liels prieks, ka varējām likt cilvēkiem pasmaidīt un padarīt viņu dienu priecīgāku :)

Kopumā skrējām, lecām un grābām cik ātri vien spējām. Ar gala rezultātu esam apmierināti, jo esam augstāk kā pagājušajā reizē, lai gan neesam vēl TOP 10, bet mums ir uz ko tiekties!

Vēlreiz liels paldies par šo pasākumu un ar nepacietību gaidām jūniju! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Rita #110 pirms 3 gadiem
Pēc pirmā mūsu brauciena ar nepacietību gaidījām nākamo :) Un tas nu pienāca...Pēc Augštaitijas apceļošanas bijām nolēmušas ka nākamreiz tik ļoti nesteigsimies, bet izrādījās ka tomēr vajadzēja. Interesantais uzdevums ar stārķiem radīja daudz jautru momentu. Un pieturas nosaukumu meklējumi mums arī vēl nebija piedzīvoti. Ir daudz lietu kas vēl jāpilnveido, bet vispār šis ir lielisks pasākums kura laikā ir iespējams redzēt daudz jauku vietu :) Pat pārbraucieni no vienas vietas uz otru dot iespēju apbrīnot Latvijas dabu :) Lai arī rezultāti nav tādi kā mēs vēlētos, tomēr vēlamies turpināt piedalīties un gaidām jau nākamo, lai atkal domātu, brauktu, un meklētu :) Paldies organizatoriem par ieguldīto darbu!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Signe, Ikskiles Team #114 pirms 3 gadiem
Mūsu pirmais starts un pirmais posms aizvadīts..Emocijas noteikti tikai pozitīvas. Starta drudzis pārgāja pēc 30min.. :) Tad jau sākās lielais azarts, kas varbūt nedaudz traucēja pieiet visam pasākumam ar mazliet vēsāku galvu. Ceļi un kontrolpunkti interesanti! Liels paldies organizatoriem!Par cik startējām otrās grupas beigu galā, mazliet mūs steidzināja dažu kontrolpunktu darba laiki, līdz ar to nesanāca savākt visus punktus un stārķus arī redzējām pārsvarā pa pāriem, BRAUCIENS arī sagadāja problēmas, kā teikt "pirmie kucēni jāslīcina", tagad jau vismaz zinām uz ko koncentrēties un kam pievērst vairāk uzmanības nākošajos posmos. Priekš pirmās reizes esam apmierināti ar rezultātu.:) Veiksmi visiem!! Tiekamies 11. jūnijā jau Limbažos...
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
REPA joņo #55 pirms 3 gadiem
Šoreiz “REPA joņo” orientēšanās apkārtne daudzmaz pazīstama, tomēr pieturu nosaukumus nesavācām un 3 stārķus neatradām :).

Kā vienmēr- gāja visādi, šoreiz izvēlējāmies ņemt kontrolpunktus, kur iespējams gūt vairāk punktus, līdz ar to, kartes augšu nemaz neņēmām, uzdevumi kā vienmēr interesanti.

Sākām ar Pūres šokolādes muzeju un šķiet, ka pārsvarā visi citi bija izvēlējušies savādāku maršrutu, jo kontrolpunktos sastapām maz dalībniekus. Kandavā aizmirsām aizbraukt uz ūdenskritumu, vienkārši nepamanījām ierakstu uzdevumu lapā, par to neliela cemme, bet nu nekad jau nav tā, ka kaut kas netiek aizmirsts vai pazaudēts :)

Paldies par interesanto braucienu un ar nepacietību gaidām jau nākamo braucienu. Tiekamies 11.jūnijā Limbažu pusē!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kā gribam, tā atpūšamies #135 pirms 3 gadiem
Visu komandas biedru vārdā saku milzīgu PALDIES par ieguldīto darbu, interesantajām apskates vietām, kas bija sameklētas, par radošajiem uzdevumiem un pozitīvajām emocijām, kas mūsu ekipāžu nepameta ne uz mirkli!

Mūsu rezultāts ir pat ļoti atbilstošs, jo jau pēc pirmajām pāris stundām bija skaidrs, ka nošāvām greizi ar stratēģiju, vēl pēc pāris stundām sākām atmest punktus, kuros noteikti laika ierobežojumi, un beigās vispār atmetām jebkādas stratēģijas, jo izlēmām, ka svarīgāk ir aizbraukt uz Pansionātu "Ķīši" un nodot sarūpētās dāvaniņas. Tas, ar kādu prieku mūs tur sagaidīja, bija vienkārši neaprakstāmi... Mūsu dienas vispareizākā stratēģija! :)

Lai arī ar strateģiju nošāvām greizi, vismaz ar tērpiem ne! Sarkanie svārki bija cieņā vairākos KP. Īpaši smieklīgi laikam sanāca, apvienojot mūsu tērpus, komandas nosaukumu.... un lapu grābšanu... bet nu jā, kā gribam, tā atpūšamies!

Līdz Džūkstes pasaku muzejam tā arī netikām, tāpēc nu mūsu Sprīdītis kļūs par komandas talismanu.. un skat, izrādās mūsu oriģinālā ideja nemaz tik oriģināla nav sanākusi :D

Finišā nonācām, rezultātus nodevām un devāmies uz Rīgas pusi.. Mazliet pietrūka kāda kopīga pasākuma noslēgumā, jo beigās sanāk, ka pat nezinu, kas tur piedalījās, vien 5 min redzēju 1/2 dalībnieku kopsapulcē... Bet es jau nezinu, varbūt te ir sezonas noslēguma ballīte vai tml.Katrā ziņā āķis ir lūpā, meitenes skaistajos sarkanojos svārkos un mūsu kungs - tauriņā atvadās no jums līdz 11.jūnijam!

Tiekamies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lielais un Mazais #52 pirms 3 gadiem
Agrs sestdienas rīts. Iesēdinām mašīnā mūsu Džūkstes Sprīdīti, paņemam dāvanu Ķīšu pansionāta iemītniekiem un dodamies Strazdes virzienā. Reģistrācija, fotolapa, uzdevumi, starts - šajā posmā nolemjam ķemmēt karti un ņemt visu pēc kārtas, tomēr pašās beigās nākas izmainīt iecerēto maršrutu, lai paspētu nogādāt Sprīdīti jaunajās mājās. Paguvām!Ļoti patika jaukā sagaidīšana Ķīšos. Šķiet, šeit ikviena komanda tika uzņemta ar ovācijām, smaidiem un patiesu sirsnību!Dodoties uz finišu, drusku iebēdājām par to, kā esam salaiduši dēlī slepeno punktu - īsāk sakot, mums ir izcila bilde ar Velnakmeni :DUn, protams, liels prieks par trīs stārķiem, kuru atrašanai atšķirībā no iepriekšējām reizēm bija nepieciešams būt īstajā vietā, īstajā laikā un īstajā rakursā. :)Tiekamies jūnijā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Avantūristi #45 pirms 3 gadiem
Pēc viena posma izlaišanas Avantūristi atkal ierindā un gatavi startēt. Prieks, ka tikām iekārtoti pirmajā starta grupā, jo vakarā vēl jāpaspēj uz citu pasākumu. Kad pagājušas tikai 3 stundas, likās jau ka stipri pāri pusei, savukārt otrajā dienas daļā laiks gāja uz priekšu daudz ātrāk, taču pat daudz maz paspējām apbraukāt visu iecerēto un laicīgi nokļūt finišā. Ar stārķiem šoreiz nenoveicās, visur gadījās pa 1 vai 2. BRAUCIENS šoreiz vācām tīri kas pa ceļam, taču nekas daudz jau nebija... Slēpto punktu gan sarēķinājām, taču nolēmām pakaļ nedoties, lai nesanāktu kavēties finišā. Vēl jāpiemin, ka forši daudz komandu šoreiz, kas noteikti ir daudz interesantāk, nekā ja to ir maz.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mairis, Zvērīgie airētāji #99 pirms 3 gadiem
Sveiciens visiem LOB-istiem,

No “Airētājiem zvērīgiem”;LOB-a šīsreiz’s pasākumā,

Startējam mēs otrā grupā;Kontrolpunkti lēnām krājas,

Garām zib tik lauku mājas;Cēre, Lamiņi, tad Kaive,

Pūrē šokolādes daile;Kandav’s ruksis, Zīļuki,

Ceļš tad ved uz Pedvāli;Z un Y kad ir rokā,

Velna alā sanāk nokāpt;Mājas vīniņš “Tēviņos”,

Bliež pa kājām nemanot;“Ķīšos” visi gaidīti,

Projām braucam smaidīgi;Smilšērkšķi, tad golfa pļava,

Tālāk ātrumam nu vaļa;Steidzamies un lidojam,

Pie “Sprīdīša” lai paspējam;Vēlreiz atpakaļ uz Tukum,

Ieraudzīt to Katrīn’s smukum;Ķesterciema “Albatrosā”,

Grābjam lapas heisā-hopsā,Pa ceļam Cojs un Zigfrīds-Anna,

Jā, “Sveikuļ”-labirints nav debesmanna;Irlavs karote ar ANNO tālāk,

“PĒRĻU” nams un “ZIVE” vēlāk;Braucam, braucam, meklējam,

Svēteļ troiku nerodam;Finišs Jaunpilī jau redzams,

Ir jau labi, darbs nav peļams;Paldies Elmāram & Co,

Par šo posmu izcilo;Jūnijā, tad Limbažos,

Visiem čau, uzredzēšanos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mājas kaķi #32 pirms 3 gadiem
Arī mums šī bija pirmā reize:))) Taču visas komandas vārdā noteikti varu apgalvot, ka ne pēdējā!

Protams, kā jau visi pirmziemnieki, sākumā domājām, ka šoreiz tikai "apostīsim gaisu" un "no visas sirds" brauksim tikai nākamo reizi, taču, jau ierodoties starta vietā, pārņēma azarts, dienas gaitā gribējās sameklēt pēc iespējas vairāk KP, laiks paskrēja nemanot. Diena tika pavadīta fantastiski un pilna ar emocijām! Lieliska ir ideja šādu aktīvu brīvdienu pasākumu ietvaros apciemot un sagādāt prieka brīžus līdzcilvēkiem, kuru ikdiena ne vienmēr ir krāsaina!

Liels paldies organizatoriem par ieguldīto darbu un entuziasmu, par prieku un pozitīvajām emocijām, ko sniedziet mums - dalībniekiem.

Lai neaptrūkstas idejas jaunu uzdevumu radīšanā.

Tiekamies 11.jūnijā Limbažu apkārtnē!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ielej man bišu #113 pirms 3 gadiem
...nu bitēm "āķis lūpā"!!!! Mūsu pirmais pasākums Lielajā orientēšanās braucienā. Atpūtāmies, izsmējāmies, saorientējāmies un vakarā apmierinātas līdām stropā atpūsties.

Pirmā pieredze ļoti laba, pasākuma organizācija perfekta. Gāja mums visādi, kamēr sapratām kā efektīvāk atrast un piedalīties visā. Pat trīs stārķus saķērām, ceturtajam palūdzām aizlidot, jo noteikumi tā paredzēja. Azarts, protams, uzradās otrā dienas pusē, kad viss jau notika skrienot. atlidojām finišā laikā!

Iesakām visiem šādu kopā būšanu un atpūtu kopā ar saviem tuvajiem, kā arī līdzi ņemot bērnus un jauniešus, jo patiesi forša mūsu Latvijas iepazīšana un iemīlēšana. Uz tikšanos nākamā braucienā!!!! Ielej man bišu!!!!!!!!!!!Izturību un radošumu organizatoriem!!!!Paldies!!!!!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lauma, Bosiki #26 pirms 3 gadiem
Bosikiem šis bija jau otras brauciens. Komanda tika papildināta ar jaunu dalībnieku - fotomodeli ;), līdz ar to veicās labāk kā pirmajā reizē.

Ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu visu cieņu un lielu PALDIES organizatoriem, kas godam tika galā un spēja piedāvāt aizraujoši pavadīt sestdienu.

Kopumā ņemot mums gāja ļoti labi, stārķi gan veiksmīgi no mums izvairījās un vairāk par diviem vienkopus tā arī nesatikām. Un īstās pieturas ari no mums slēpās, tā arī neizdevās salasīt BRAUCIENU. Tukumā aizmirsām paņemt Salmu muzeju. Finiša taisnē uzsprāga riepa, kuru ātrāk nekā F1 nomainīja mūsu fantastiskais stūrmanis, kurš aizmirsa 1 punktu Tukumā ;) Bet neskatoties uz to paspējām paņemt arī pēdējo plānoto kontrol punktu - Elles kalnu.

Liels, liels PALDIES par fantastiskajām emocijām Ķīšu pansionātā!Tiekamies 11.! ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elijs, Bitīt Matos #83 pirms 3 gadiem
Man šis brauciens bija pirmais, bet mūsu komandai jau otrais! Pasākums bija izdevies superīgs! Man patika tas azarts, kāds veidojas sasniedzot katru KP un nofotogrāfējoties ar to! Tāda sajūta, ka laiks vairs neeksistē, bet ir tikai labs noskaņojums un sajūta, ka nākamais KP ir tepat aiz stūra! Atrast kontrolpunktus bija apbrīnojami viegli!

Mūsu braucienu nedaudz izmainīja cilvēciskie faktori un mums nācās radikāli izmainīt plānoto maršrutu, un un uz pāris stundām bijām spiesti aizmirst par kontrolpunktiem... bet par spīti tam, mēs finišējām un pat nebijām pēdējie! Novēlu ikvienam piedalīties šādā braucienā un sajust to azartu, kāds bija mums!

Milzīgs paldies organizatoriem un tiekamies atkal uz Limbažu ceļiem un neceļiem!

Bitīt Matos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Modris "Bez nosaukuma" #120 pirms 3 gadiem
Šī bija mūsu komandas pirmā orientēšanās, tāpēc visa gonka bija pilna ar kļūdām! Uz starta vietu mērojām 130km un pirmo kļūdu pieļāvu Es aizbraucot gandrīz līdz Stendei nevis Strazdei( slikti mācijos ģeogrāfiju)! Tā kā mēs pieteicāmies pārāk vēlu tad nācās startēt otrajā piegājienā-un atkal mūsu kļūda! Vajadzēja stāties dzīvajā rindā, līdz ar to startējām priekšpēdējie. Startējot piemirsām par muzeja darba laiku un līdz ar to nācās sacensību gaitā mainīt kursu,līdz ar to nobraukti daudz lieki km. Sprīdīti nogādājām, končas sapirkām,vīnu pagaršojām,un pansionātā pabijām!Viss bija superīgi!Paldies organizatoriem!!! Tiksimies 11jūnijā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Niedrīte un vējiņš #18 pirms 3 gadiem
Pirmkārt - neviltots prieks par jaunu dalībnieku pieplūdumu katrā posmā! :)

Otrkārt - jau kuro reizi nospriežam, ka jāorganizējas atsevišķai ekskursijai, lai atgrieztos daudzos KP, jo tur ir ko redzēt, ko, diemžēl, piedaloties braucienā, nevar paspēt apskatīt.

Apbrīnojam organizatoru izdomu papilduzdevumiem un spēju atrast KP visneiedomākajos nostūros! ;)

Un paldies, ka Labie darbi tiek ieviesti katrā posmā. Vienalga, cik no sevis dodam, atpakaļ gūstam daudz, daudz vairāk un fantastisku pozitīvo lādiņu no saņēmēju smaidošajām sejām...

Mums liels pārsteigums bija, ka neviens no zināmajiem tukumniekiem pat nenojauta par golfa klubu :))

Katru reizi prieks ir par vietējiem iedzīvotājiem, kas "pavelkas" un ir gatavi skriet līdz un rādīt KP :)

Ļoti patīk uzdevums ar pieturām, bet kā nesanāk, tā nesanāk...ehhh :( Nekas, tas ir papildus stimuls piedalīties un cerēt, ka nākamreiz izdosies ;)

Paldies un uz tikšanos nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Aaaa-Uuuu #122 pirms 3 gadiem
Piecdesmit procenti no mums piedalijās pirmo reizi, otri piecdesmit jau bija ar nelielu pieredzi. Lai vai kā, visi 100% esam ļoti apmierināti ar pasākuma organizēšanu un apbrīnojam organizatoru spēju atrast arvien jaunus un jaunus interesantus objektus. Lodziņa kontrolpunkts Tukumā bija riktīgs izaicinājums. Tā kundze Fortūna stāvēja mums klāt un palīdzēja mums to nejaušām ieraudzīt :)

Ja kāds vēl šaubās, vai tas ir tā vērts, tad atbilde viennozīmīgi ir IR VĒRTS. Lieliska iespēja iepazīt savu mīļo Latviju un arī iespēja izkustināt savas kuslās miesas, atraujot tās no biroja un/vai auto beņķa.

Bija neredzēti liels dalībnieku skaits, kas tikai pierāda, ka pasākuma attīstība iet pareizajā virzienā!Paldies!P.S. Atvainojiet, stārķus šādā kombinācijā gan neatradām :(
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kešmašīna #46 pirms 3 gadiem
Sveiki

Sāks ar to,ka bišku pamainījās ekipāža

Iepriekšējā Pilote sāka svinēt Lauras(Daudz Sprīdīšu Vārda Dienā),

nu kādam bij jābrauc pie ragiem

Savācās īsta Kešmašīna!

Gribēju parādīt Brālītim kā tas notiek,laikam sanāca

Daži sola no skolas skolniekus vest uz Pasaku muzeju,daži visu vakaru strīdējās, kurš G.Meirovicam bij MB modelis utt..

Es jau ar sirdi jutu,ka kādam punktam pie Coja jābūt,

mana mūzika,90-tajos 15.08 sanāca bieži būt

Tālāk cits stāsts

Albatross,1 bilde darbā,2-ar diplomu

šaubījāmies,ko darīt ar kopbildi ar saimniekiem ar maisiem?

Kā citiem?

Super labirints,pēc 2 burtiem uzminējām kaķis(mājās nav ēdis)

Tikām pie viņa braucot pa kārtīgām sēņu vietām

Labākais uz ķīšiem pa taisno,jau pāris ekipāžas brauc pretīm

Tur Zemnieks,Tur Zemnieks....tam jau 20 bijušas

Par Patversmi viss sarakstīts,Lai Dieviņš stāv klāt,

Visiem prieks

Zive ir zive,copēsim..tur gan bij Jancīgi

smilšērkšokolāde ir,ēdīsim,no bosleja nebāidāmies utt

Kā dziedāja Drēģeris

Alus muca pagrabā (F)

Paldies Elmāram,Inesei un pārējai komandai!

Kešmašīna
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Anita, Abēr! #82 pirms 3 gadiem
Piedalāmies trešo reizi, un šis posms bija līdz šim aizraujošākais. Šoreiz bija vairāk uzdevumu, līdz ar to vairāk azarta.

Orientēšanās gāja raitāk, jo tomēr jābraukā pa dzimtām vietām.

Ir interesanti, ja uzdevumi jāpilda baudot kādus pašdarinātos lauku labumus- kā saka bauda prātam un vēderam.

Džūkstes pasaku muzejā bija jānogādā sprīdītis, par to atcerējāmies tikai tur esot uz vietas, tad nu nācās improvizēt un uzmeistarot sprīdīti no tā kas bija pieejams. Tā nu muzejam tika uzdāvināts Dzeltenais Banānu Sprīdītis.

Kopumā diena bija pavadīta ļoti kolosāli. Saēdāmies Pūres saldumus, nobaudijām garšīgus ēdienu uz dzērienu, redzējām skaistas vietas.

Liels paldies organizatoriem, ar nepacietību gaidām nākamo posmu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
6FM #96 pirms 3 gadiem
Kā reiz kādā gudrā grāmatā (vismaz tā bija gudri noformēta un tajā bija izmantoti daudz izglītojoši termini, kurus, izmantojot sarunā ar kādu cilvēku, otrs visticamāk mās ar galvu un nodomās – gudrs, vai čakarē!) lasīju, tad, lai paildzinātu savu dzīvi un liktu nedaudz laikam apstāties, ir jāpiedzīvo lietas, kuras ikdienā nedari!Kāds visticamāk vilks ūziņas kājās, aus apavus un raitā solī dosies uz veikalu, lai ierastā baltvīna vietā paņemtu sarkanvīnu, bet, kā reklāmas vēsta – tas atmiņu neuzlabojot un dzīves ilgumu ne tik. Līdz ar to, pieturoties pie vēlmes nodzīvot līdz pastardienai, šo plānu atmetām un nolēmām, ka pēc lielās ziemas guļas, derētu kādu aktīvāku nodarbi. Sasaucām vietējā mēroga padomi, lai atrastu īsto pasākumu! Tika vārīta tēja, spicēti zīmuļi, pierakstītas idejas un veiktas asas diskusijas – ar putām pār lūpām un pāris strīdu brīžiem (vismaz tā tas būtu noticis, ja dzīve tiktu veikta pēc filmu scenārija). Patiesība bija daudz vienkāršāka!Piedalīties LOB’ā nolēmām nejauši. Sacensību gara saukti! Līdz ar to, šāda tipa auto orientēšanās sacensības bija piedzīvotas pirmo reizi. Ar pieredzi gan sūdzēties nevaram, jo mūsu komanda jau pāris reizes piedalījusies velo orientēšanās sacensībās, kur pareizie foto leņķi iedzīti kā skolā.Brauciena maršruts un izvēlētie punkti Tukuma pērļu mēdībās bija gana interesanti. Prieks par tiem draudzīgajiem sacensību dalībniekiem, ar kuriem regulāri, ceļus mijot, samājāmies un kuri šo pasākumu nebija uztvēruši kā nesen iegādāto riepu testēšanu uz ātrumu. Patīkami arī pārsteidza, lielais dalībnieku skaits. Pievienosimies vairumam, sakot, ka prieks par “Ķīšu” iedzīvotāju smaidu sejās brīdī, kad tie ar plašiem roku vēzieniem mūs aicināja iebraukt sētā, par neviltoto interesi, gaidot atvestās dāvanas un par labajiem novēlējumiem, mums projām braucot! Patīkamu pārsteigumu sagādāja arī “Tēviņu” mājas vīns, kuru degustējot, secinājām, ka arī latvieši māk pagatavot labu, sausu vīnu.Paldies pasākuma organizatoriem un ar nepacietību gaidam aizraujošu nākamo posmu. Āķis lūpā, turpināsim braukt un uz tikšanos! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
"Mūžam Jauni" ##72 pirms 3 gadiem
Mūsu komanda avantūrā piedalījās pirmo reizi. Gāja visādi, nevarējām izlemt kādu labāko maršrutu izvēlēties. Sanāca tā, ka jūras pusi neķērām. Galvenais bija nodot "Sprīdīti" muzejam un aizvest dāvanas uz pansionātu "Ķīši". 3 stārķus neredzējām un burtu kombinācijas "Brauciens" nesanāca salasīt. Tukuma golfa klubā bija grūti atrast 2. kontrolpunktu, bildē izskatījās ļoti liels un nofotografēt bija vēl grūtāk.

Patika kontrolpunkti viesu namā "Eglieni". Ponijs negribēja teikt savu vārdu, labi, ka puika uzdeva vieglu jautājumu. Paldies viņam!

Šajā braucienā uzzinājām tādas vietas, kuras pat nebijām apmeklējuši un pat nenojautām, ka tādas ir kaut gan esam Tukumnieki.

Paldies organizatoriem! Labi pavadījām dienu!

Tiksimies nākamajā braucienā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Nu tik būs! #22 pirms 3 gadiem
Sveika Kurzeme, sveika kafejnīca “Serpentīns” – šeit bija mūsu pirmais autofotoorientēšanās starts, šķiet 2013. gada beigās.

Paveicās, ka startējām pirmās puses pirmajā pusē, līdz ar to sevišķi nebija jāpiedomā par kontrolpunktu darba laikiem. Arī atpūtas kompleksā Albatross pērnās lapas vēl bija tik lielā daudzumā, ka maiss piepildījās dažu minūšu laikā.

Šokolādes muzeja veikaliņš un uzdevums Zviedru cepurē bija kā saldēdiens komandas jaunākajai daļai, kas ik pa laikam pajautāja vai mēs uz šiem punktiem paspēsim.

Diemžēl atkal izpalika “Brauciens” – nu nevedas mums ar tām pieturām, laikam būs jāpārdomā stratēģija pieturu meklēšanā. Bet tas jau ir mājasdarbs uz nākamo reizi. Trīs stārķi gan gadījās mūsu maršrutā, šķiet, ka turpat kur pārējām komandām – laukā aiz traktora. Nesaprotamu iemeslu dēļ nepaņēmām slēpto punktu, viss bija sarēķināts, turpat blakus bijām, bet pēkšņi visiem kaut kāda “klape” smadzenēs un aizbraucām garām. Rezultātā veseli 4 nepaņemti punkti.

Paldies Orgiem par kārtējo labi pavadīto sestdienuu un cerams, ka idejas viņiem neaptrūksies.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mēs un auto #13 pirms 3 gadiem
Sveiciens visiem esošajiem un topošajiem auto foto orientieristiem!

Ir garām kārtējais sestdienas brauciena piedzīvojums un var jau gaidīt nākamo:)))))

Liekas, ka šis bijis daudzām komandām ļoti veiksmīgs starts - punkti lasījušies raiti,tostarp pagūstot gan gardu vīnu un smiltsērķšķu nektāru nogaršõt, gan rodeļa ragavās un bez ragavām (kā liecina fotoliecība) no kalna nobraukt.

Un atkal orgiem bija izdevies izdomāt interesantu bonusa bildes uzdevumu - 3 un tieši 3 stārķus iedabūt objektīvā nebūt nebija viegli.Jādomā, ka stārķu fotomedības ieinteresēja un patika (vismaz sākumā) arī traktoristam uz stārķiem bagātā lauka. Jo kā gan citādi viņš fotosesijas laikā tik pacietīgi būtu sēdējis lauka malā, izslēdzis traktora motoru un gaidījis, kamēr tie dīvainie cilvēki beigs plātīdamies pa lauka zemes kukuržņiem lēkāt.

Tiksimies 11.jūnjā!

P.S. Malačī tās komandas, kurām izdevās tikt arī pie BRAUCIENS vārda burtiem! Visu cieņu maršruta plānotājam!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
"Mežāres" ##64 pirms 3 gadiem
Ļoti jauki pavadītas brīvdienas ar ģimeni, prieks, ka pašiem nav nekas jāizdomā, jo ir cilvēki, kas jau ir parūpējušies arī par mūsu atpūtu.

Piedalījāmies pirmo reizi, un esam lepni ar savu rezultātu. Protams, nākamajā reizē jūnijā (neapšaubāmi piedalīsimies) būsim gudrāki, sagatavosimies jau laikus mājās, zināsim, kam jāpievērš uzmanība, kas jādara, lai gūtu vēl labākus rezultātus.

Šoreiz labi atpūtāmies, nākamreiz jau piedalīsimies arī sacensībā! Jāpiekrīt, ka arī mēs esam iegājuši azartā un pamazām kļūstam atkarīgi no autoorientēšanās.

Liels paldies organizatoriem! Lai daudz jaunu, radošu ideju un neizsīkst enerģija domājot ar vien jaunus uzdevumus un atrodot jaunas vietas, kas mums visiem būtu jāredz!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
CO2 #50 pirms 3 gadiem
Lielisks saliedējošs pasākums gan mums ģimenei, gan ar līdzcilvēkiem - jo īpaši ar kontrolpunktu saimniekiem. Tādas sagaidīšanas un viesmīlība! - Džūkstes pasaku muzeja pelei un kaķim savu dārgo sprīdīti atdodama, izstāstīju pat personisku stāstu - tik mīļi bija sagaidītāji. "Jaunkrastmaļu" mājām jau pa lietu pamirkuši gandrīz pabraucām garām, bet saimnieces draudzīgi māja, lai brauc tik pagalmā. Un tas bija tā vērts - skats uz gravu un ūdenskritumu - šīs dienas romantiskākais punkts. Pansionātā "Ķīši" teju vai apraudāties - nu paši visi atceraties un te jau atsauksmēs lasu, cik sirsnīgi, cik viesmīlīgi! Un tas iemītniekiem tomēr tāds pasākums! Viņi arī bija gatavojušies - mūsu mazā meita tika pie balviņas un nu bija izklaide, kamēr mamma lēkā no mašīnas fotografēties. Mums ļoti patika arī "Sveikuļu" pagalmā - labirinta uzdevums, pats saimnieks un viņa pieklājīgais suns. Nu par jebko te var runāt - neko nepatīkamu vispār neatceramies. Mūsu komandas debija arī ir izdevusies. Rezultātos pat samanāmas līdzības ar mūsu audzinātājkomandu. Ceļā ik pa laikam pat satikāmies, kas liecina par līdzīgu spriešanu un stratēģiju. Paldies organizētājiem par aizrautību un lietpratību,paldies par dažādību uzdevumos! Gribam vēl!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
1/2 miljons #20 pirms 3 gadiem
Piedalījāmies jau trešo reizi, un sapratām, kad atkal komandā ar diviem dalībniekiem ir par maz!

Viss jau bija labi, izdevās uzmeistarot Sprīdīti un sarūpēt dāvaniņu aprūpes centram Ķīši. Tik daudz ciemiņu Ķīšos, droši vien, mēneša vai pat divu mēnešu laikā neierodas kā 16.aprīlī. Par to prieks!

Žēl, ka netika ieskaitīta bilde ar skaistajiem stārķiem, jo zinām, ka tie tur bija, un tieši trīs!Mēs stipri centāmies, bet organizatori tos nesaredzēja. Pūres šokolādē nesapratām papildus uzdevuma jēgu, bet tās jau droši vien ir mūsu problēmas.

Nākamais posms Limbažu pusē būs kā izaicinājums, jo tā ir daudz izbraukāta un zināmāka.

Uz tikšanos 11. jūnijā!

Lai mums visiem veiksmīgs brauciens!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Pikantās virējas #4 pirms 3 gadiem
Šis bija mūsu otrais brauciens. Ņemot vērā ieprikšējajā etapā sapelnītos soda punktus par ātruma pārsniegšanu un laika limita neievērošanu, šoreiz braucām rāmi, un atzīmēšanās visos kontrolpunktos nekļuva par mūsu pašmērķi. Iesmējām- ja uzdevumus butu saņēmuši no paša rīta, izbraucot no mājām( esam no Bauskas), tad pieturvietu nosaukumu burtus BRAUCIENAM noteikti būtu savākuši. Ļoti emocionāli bija brīži Ķīšu pansionātā; "Tēviņu" māju pagalmā mūs sagaidīja ne tikai saimnieki ar ļoti gardo vīnu, bet arī rudais runcis un 20 brieži uz lauka mežmalā.

Lai arī lietum nav ne vainas,tomēr forši, ka lielais gāziens mūs neķēra Ceram, ka DŽūkstes pasaku muzeja darbiniekiem mūsu Sprīdītis garšoja. Uz tikšanos nākamajā tūrē jūnija!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Madame Taurins #51 pirms 3 gadiem
Šajā posmā ieviesām savā dalībā korekcijas. Pirmkārt, apskatot vairāku pēdējo posmu foto, nobrieda lēmums mainīt komandas garderobi - tas arī daļēji tika izdarīts, stūrmanei uzģērbjot koši dzeltenzaļu mēteli. Otrkārt, pēc pagājušā posma ātrumsoda komanda aizdomīgākajos brīžos attapās parēķināt attālumu un laiku pa taisni - tas atmaksājās. :)

Kontrolpunkti patika. Zirga saistību ar smiltsērkšķiem uzzinājām, dzīvu zivi rokās noturējām, labirintu izstaigājām veikli, koka mājiņā uzkāpt gan spējām tikai līdz pusei, taču ar poniju Princesi iepazināmies... ar rodeļiem gan nebraucām. Nevarējām vienoties, kura būs tā, kas riskēs un brauks... :D Stārķus arī redzējām trīs - divi ligzdā un trešais lidinās gaisā turpat. Taču likās, ka iedabūt šo kombināciju foto neizdevās - trešais lidonis meta lokus un mazajā fotoaparāta lodziņā nevarēja saprast, vai neietilpa kadrā. Pārāk ilgi jau ceļa malā arī nedirnēsi, un tā mēs pārliecībā, ka divi rakstām un trešais prātā, braucām tālāk. Liela bija komandas sajūsma, kad atklājās, ka organizatori bildi ir ieskaitījuši un palielinājumā uz datora ir redzami visi trīs. :) Līdz pasaku muzeja apmeklējumam mašīnā brauca līdz arī patvēruma meklētājs - mūsu Sprīdītis, sekojot globālām tendencēm, bija tumšādains :)

Jau trešo reizi mēģinājām tikt pie vārda, kas sastāv no pieturu nosaukumu pirmajiem burtiem. Tā kā komandas stūrmane atsakās draudzēties ar modernajām tehnoloģijām un lieto tikai un vienīgi papīra karti, tad autobusu pieturu karte tapa kā rūpīgs mājasdarbs bez skaidri zināma pielietojuma. Un gan galvā, gan uz kartes BRAUCIENS tika salikts, tikai dabā... nepaspējām sabildēt pašas vārda beigas laika trūkuma dēļ. Lidot nemākam :)

Braucot uz finišu, kā parasti, mums bija ieekonomētas 15 minūtes. Īsi pirms finiša uznāca biždings - stūrmane sarēķināja, ka varam paspēt paņemt vēl arī Elles kalna kontrolpunktu. It kā nieka trīs kilometri vienā virzienā. Tik nepamanījām, ka būs gan zemes ceļš, gan vēl kājām jāpaskrien, un tas bija īsais nepatīkamais pārsteigums piebraucot (jo laiks taču skrien un finišu kavēt negribas). Un ej vēl tajā ellē, tumsā, ieraugi, kurš ir pareizais foto rakurss... :D

Beigas kā jau pasakās - laimīgas :)

Paldies organizatoriem par spēju savaldīt mūsu lielo baru un uz tikšanos nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Anita, Pretējais virziens #27 pirms 3 gadiem
Sveiciens visiem! Ilgi gaidītais brauciens nu ir pavadīts, bet emocijas vēl jo projām nav rimušās. Bijām pirmajā starta grupā un tas dažiem komandas dalībniekiem – pūcēm :) šķita nepieņemami, jo nevarēs ilgāk pagulēt, mums ceļš līdz startam ir viens no tālākajiem. Pirmo reizi palaidām garām sapulci, kas bija mums pirmais šoks, kā tad tā? Starts un visi pamodās. Tukuma pērles tiešām bija brīnišķīgas, tik daudz jaunu un interesantu vietu, kuras atkal zināsim apmeklēt. Smiltsērķšķu produkcija SATORI ALFA bija brīnišķīga. Šoreiz pirmo reizi komandas mūžā savācām visus kontrolpunktus kartē un izpildījām uzdevumus, izņemot slēpto punktu. Par to bija lielākais gandarījums, ka mēs to varam. Diemžēl gadījās kļūdas kā daudziem Šlokenbekā un Salmu muzejā Tukumā, kur ieraugot pirmo pūci pie ieejas, pamanījām, ka viņai nav ausu, tad priecīgi metāmies meklēt citu un ieraudzījuši pūci ar ausīm, priecīgi to nofotografējām, bet kā izrādījās bija arī trešā - pareizā :). No kļūdām pašiem jāmācās. Paldies organizatoriem par lūgšanos, lai būtu labi laika apstākļi, kas viņiem izdevās! Uz tikšanos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Dana, Izredzētās #43 pirms 3 gadiem
Mūsu komanda brauc šajā orientēšanās pasākumā otro reizi, un skaidrs ir viens, nu ne būt ne pēdējo!!! Tas aizrauj līdz sirds mielēm. Kā pozitīvā narkotika, kuru gribas vēl un vēl. Esam kļuvušas jau atkarīgas no šīm sajūtām.

Lai arī forumā ir lasāmi dažādi viedokļi par tēmām kā nu kurš brauc, ko dara konkurenti utt, bet mēs domājam, ka šeit ir jāsaprot viens – jābauda azartiskā diena un jāspēj paņemt viss, ko organizatori ir sarūpējuši, lai šo dienu padarītu gana interesantu un savdabīgu.

Šo posmu mēs nobraucām ar labāku rezultātu nekā iepriekšējo. Katru reizi vienkārši jāizdara secinājumi, kas izdevās un kas nē! Pie kā nākamreiz vairāk jāpiedomā.

Mūs viennozīmīgi aizrāva stārķu meklējumi, jo atrodot arī stārķu baru, bija jāveic atlase, jo vajadzēja tak tikai trīs no visiem!!! Un jā, pieturas, pieturas, pieturas! Tā saucamā pieturu epopeja, kur tika izdomāti daž ne dažādi veidi, kā šīs pieturas atrast. Nu pietuvojoties finiša taisnei, puse no vārda bij salasīta!!!

Jā, un protams. Lielais paldies pasākuma organizatoriem par tik savdabīgiem un izdomas bagātiem uzdevumiem. Mēs zinām, ka Jūs to darāt priekš mums visiem!!! Jūs esat labākie!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
KLEJOTĀJI #48 pirms 3 gadiem
Klejotājiem šis bija otrais brauciens. Patīkami, intresanti, izzinoši. Satikti sen neredzēti cilvēki!

Šoreiz arī rēķinājām laiku starp bildēm, lai nebūtu kā pirmajā braucienā, kad saņēmām soda punktus.

Tā arī nesapratām, vai pie Kaives ozola bija jānofotografējas vai nē, jo punkts kartē bija, bet aprakstu lapā, ka tas ir izejas punkts, lai atrastu nākamo punktu. Šis pa tiešām sajauca galvu.

Pēc Elles kalna apmeklējuma sapratām, ka mazs lukturītis jānēsā līdzi katrā posmā. Par skādi nenāk arī otrs kurpju pāris, jo fotografējoties AIZ ūdenskrituma, kājas sausas nepalika.Nākamais posms Limbaži-Ainaži obligāts, jo "savās mājās pat sienas palīdz!" Ceram uz interesantiem, nezināmiem objektiem, subjektiem un aktivitātēm. Tiekamies 11.jūnijā! Klejotāji
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Zaļie eži #03 pirms 3 gadiem
Šis bija brauciens, pēc kura ir patīkama pēcgarša un prieks, it īpaši pateicoties foršajiem, darboties gribošajiem cilvēkiem. Kalnamuižā gan cilvēkus neredzējām, bet, atceroties kā tur izskatījās pirms diviem gadiem,- prieks - vēl viena ēka kompleksā ir pabeigta! Tēviņu mājas pamanījām ļoti laicīgi - karogs augstā mastā plīvojot, uzreiz piesaistīja uzmanību. Un atkal prieks - smaidīgi un rosīgi saimnieki, garšīgs vīns. Lai viņiem izdodas! Pansionāts "Ķīši" gan bija emocionāls. No sākuma gribējām stūrēt mašīnu stāvlaukumā (tas laikam aiz pieraduma), bet tad vārtos pamanījām smaidošos cilvēkus, kas māja un aicināja iekšā. Ļoti ticam, ka sagādājām pansionāta iemītniekiem prieku gan apciemojot, gan dāvanas saņemot. Un kur tad vēl "Sveikuļi", "Jaunkrastmaļi", "Salmu lietas", "Satori alfa", "Eglieni" - visi darbīgi, ar savu odziņu. Paldies, ka LOBā varam iepazīt tik daudz laba! Ceram, ka arī Vidzeme ir tikpat darbīga kā Tukuma pērles!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VILKASTI #38 pirms 3 gadiem
Mūsu komandai šis brauciens patika. Informācijas ziņā daudz ko ieguvām. Priecājāmies par iespēju daudzos KP uzzināt kaut ko vairāk, apskatīt un arī nopirkt produkciju. Daudzviet jutāmies gaidīti. Īpašas emocijas guvām pansionātā „Ķīši”. Likās, ka ārā pie vārtiem bija iznākuši visi kustēties spējīgie iemītnieki ar laipno personālu. Ar prieku ziedojām līdzpaņemtās mantas. Apmierināti bija devēji un pateicīgi saņēmēji. Iespēja ziedot brauciena laikā varētu būt laba tradīcija. Lai to stimulētu, šīm vietām vajadzētu vairāk punktu.

Izbaudījām to, ka brauciena noslēgumā Jaunpils pilī visiem pietika vieta, kur garšīgi pavakariņot par normālām cenām un salīdzinoši īsā laikā.

Stārķus redzējām tikai vientuļniekus vai pa diviem un vajadzīgās pieturas mūsu maršrutā negadījās, tikām līdz BRAU.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Més no Jelgavas #17 pirms 3 gadiem
Ilgi gaidíts posms, jo iepriekšējo nācās izlaist citu pasākumu dēļ. Agrā rītā dodamies uz mums jau zināmo starta vietu, jo vakarā komandas stūrmanim vēl naktsmaiņa.

Viss sokas apbrīnojami raiti, bet nu Braucienu salasīt neizdodas gan.Nepievērsām pietiekami lielu uzmanību burtam U. Toeties ar stārķiem gāja jautri- vienaa viensētā redzam- ir! Divi ir ligzdā, trešais lasa tārpus. Nu klusi braucam klāt.Kā tad- tārpu lasītājam nepatika šī mūsu doma un viņš aizlaidās. Centos gan ātri visus objektus iekadreet, bet nu diez ko veiksmīgi gan nesanāca. Bet palaimējās otrreiz. Ceru, ka orgi ieskaitīs šo bildi, kas nāca nepilnas 8 h :D

Visi punkti raiti lasījās un pirmoreizi nekavējām finišu! Paldies par kārtējo azartisko dienu, smiekliem un pērlēm :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Lauku draiskuļi #12 pirms 3 gadiem
Ilgi gaidītais mūsu reģiona posms ir galā. Mūsu maršruts tika pieskaņots meklējamam vārdam BRAUCIENS savākšanai, kas arī izdevās, kaut arī nācās veikt dažus liekus kilometrus. Daļa meklējamo objektu, skatoties pēc fotogrāfijām, bija zināmi, taču tas nekādā veidā neļāva atslābt, lai nekļūdītos un nemazināja azartu sacensību laikā.

Ar stārķiem palaimējās burtiski pirms finiša, jo pa ceļam gadījās tikai pa divi vai viens klejojošais.

Ceram uz labiem rezultātiem, bet lasot citu dalībnieku komentārus un atsauksmes, ir manāms, ka centušies daudzi un šis ir bijis veiksmīgs brauciens.

Vislielākais lepnums bija apmeklēt Ķīšu pansionāta iedzīvotājus, cilvēkus, kurus dzīve nav žēlojusi, un aizvest tur mītošajiem nelielu prieka devu.

Prieks par vietējiem ražotājiem - vīna meistariem, kuri rada gardu vīnu, smilšērkšķu audzētāji, šokolādes ražotne. Tāpat prieks par Sveikuļu saimniekiem un visiem pārējiem, kuri cenšas nest Latvijas vārdu ārpus LV robežām.

Paldies orgiem par neizsīkstošo izdomu uzdevumu sagatavošanā.

Lai mums visiem veicas un tiekamies jūnijā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Dritvai kociņ #134 pirms 3 gadiem
Vēl viena jauka diena aizvadīta. Priecē tas, ka solītais lietus pagāja secen, vien dažas piles nopilēja, bet tas mundrumam.

Sākumā bažījāmies, ka vēlā starta un ierobežotā darba laika dēļ nepaspēsim nodot savu Sprīdīti Džūkstes pasaku muzejam, bet, pārplānojot maršrutu, tas tomēr izdevās. Punkti raiti lasījās viens pēc otra, tāpēc jau pusceļā nožēlojām, ka neaizskrējām līdz Engurei, domājot, ka visu salasīt tāpat neizdosies. Kad 20 minūtes pirms laika braucām garām finišam, bija jāizvēlas – vai braucam pakaļ pēdējam simtniekam vai meklējam atlikušo „s” burtu. Priekšroku devām burtam, bet diemžēl neveiksmīgi. Tikai mājās braucot ieraudzījām, ja būtu braukuši pēc pēdējā KP, būtu dabūjuši arī pieturu „Skola”. Taču palikām „ar garu degunu”.

Šoreiz daudz atbalstītāju un radošu papilduzdevumu, kas braucienu padarīja vēl interesantāku. Prieku sagādā arī tās, ka, paši izklaidējoties, varam izkrāsot dienu arī kādam citam – šoreiz pansionāta „Ķīši” iemītniekiem.

Nu jau vairs nevaram iedomāties gadu bez septiņām LOB brīvdienām, tāpēc 11.jūnijs kalendārā atzīmēts koši sarkans :)

P.S.Orgiem. Tā bilde ar stārķiem galīgi nebija domāta kā krāpšanās. Vairāk kā joks. Prātā neienāca, ka to var ieskaitīt pie brauciena bildēm, jo šī bija jau aiz strīpas – pēc finiša bildes, kontrolkartes nodošanas un odometra rādītāja bildes, tāpēc arī atstājām. Tad jau sanāk, ka jebkura cita bilde, kas būtu uzņemta pēc finiša foto un kartes nodošanas, atnestu komandai mīnus 900 punktus. Bet ne mēs organizatori, ne tiesneši. No kļūdām mācāmies. Uz tikšanos nākamajā braucienā! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Laura, EKO #124 pirms 3 gadiem
Pirmā dalība šādā pasākumā komandai "EKO" bija fantastiska. Viegli nebija, bet entuziasma gars pēc pirmajiem veiksmīgi atrastajiem kontrolpunktiem augtin auga.. un tad pretī mums stājās Tukums, kur maldījāmies daudz, tik daudz riņķot pa apļiem, laikam veļ nebija nācies..

Žēl, ka pietrūka laiks, lai aizbrauktu līdz Džūkstes muzejam un atstāt tur pašu veidoto Sprīdīti, bet nekas tagad mums ir savs mazais talismans, kas vienmēr dosies kopā ar mums nākamajos braucienos!

Patīkami, ka vietējie pilsētas iedzīvotāji bija atsaucīgi un sniedza precīzākas koordinātas par kontrolpunktu lokalizāciju.

Interesants veids kā iepazīt Latviju no pavisam cita skatupunkta.

Kā saka ir tā autoorientēšanās dzirkstele mūsos dzimusi un noteikti piedalīsimies vēl un vēl.

Gaidām nākamo pasākumu!

Paldies organozatoriem!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Marina, 7 Gulētāji #123 pirms 3 gadiem
Sveiki!

Mūsu komandā trīs bijām jauniņie un viens ar pieredzi. Nedēļas vidū pilots saslima un nācās plānotajam stūrmanim sēsties pie stūres un meklēt jaunu stūrmani, kurš vismaz karti ir rokās turējis.

Kad saņēmām foto lapas, es atpazinu tikai vienu objektu... mī un žē :D

Ķīšu pansionātam sarūpētais nogādāts, Sprīdītis (protams - guļošs!) muzejā, lapas sagrābtas, šoreiz mūsu stārķi bija vientuļnieki, pieturās savācām tik trīs burtus - BRA, vīns degustēts, līdz šokolādei netikām, smiltsērkšķi degustēti.

Startējām trešie no beigām, tāpēc KP darba laika ierobežojuma dēļ nācās mainīt maršrutu, līdz ar to uzskatu, ka visiem nebija vienādi spēles noteikumi :(
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vēja skartie #15 pirms 3 gadiem
Nu tā, komanda "Vēja skartie" jau otro reizi bija nolēmusi doties Aotofotoorientēšanās rallija ceļos un neceļos.

Agrs sestdienas rīts.. Mūsu ģeogrāfiski diezgan raibā komanda pamazām sak salasīties. Ap 6.40 mašīnā jau

savietojušies divas rīdzinieces, Siguldas puses pārstāve un Jekabpilietis. Orientēšanās sacensbas mums jau

var sakties, jo pirmais specuzdevums ar orientēšanas elementiem ir atrast mūsu komandas piekto locekli,

kura varonīgi savu ceļu sakusi jau 3.00 no rīta Liepājā un tagad, kaut kur pirms Rīgas(nu tur, kur autobusa šoferim

būs labs prāts viņu izlaist) izkāps no autobusa. Neliela minstināšanās, gandrīz vai skriesana pakaļ Liepājas

busam, bet tomēr pēc kāda laiciņa esam visi. Urā! Vēl pēc nelielas diskusijas, kurā ceļa pusē pusē tad drīzumā būs redzama Strazdes baznīca, esam ari šo orientieri ieraudzījuši un veiksmīgi nokļuvuši starta vietā. Startējam veiksmīgi un

pamazam sākam krāt sava otrā brauciena punktus. Šoreiz jau esam par mazu sprīdīti gudrāki, nekā sava pirmajā reizē.

Cītīgi vēŗojām pieturas, un meklējam objektus. Interesants, bet diemžēl neizpildīts paliek uzdevums - foto ar trim

stārķiem. Redzējām pa trim gan dzērves, kan govis, jan kaijas, bet stārķi tik vientulībā vai divatā. Ar azartu grābām

lapas un šaudījāmies pa labirintu. Aizvedam dāvaniņas "Ķīšu" iemītniekiem un nogādājām jaunajās mājās mūsu

sprīdīti. Ko nu varējām, to darījām, bet palika jau vēl palika ari neatrasti punkti. Ari ar pieturām nepaveicās tik

labi, kā pagājušo reizi. Nu nekas, šīs neveiksmes nekādi nav mazinājušas mūsu apņemšanos turpināt cīņu ari vēl citos

posmos. Uz tikšanos nākamreiz!!!

Paldies organizatoriem par pozitīvām emocijām piepildītu dienu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vējiem līdzi #36 pirms 3 gadiem
Nebūsim oriģināli- PALDIES organizatoriem  Mūsu trešā reize un- trešais ekipāžas variants  Pasākums sākas ar orientēšanos Kuldīgā, jo pa ceļam jāpaņem draudzīgās konkurentkomandas biedre  Mazliet atkāpjoties no šī konkrētā posma-ir patiess prieks, ka esam ieinteresējuši un nu jau var teikt, ka „iebarojuši” uz piedalīšanos vēl 4 draugu komandas, lai gan paši piedalāmies tikai no pēdējā pagājušgada posma 

Mums tagad savstarpēja veselīga konkurence, jo neviens pagaidām ar grandiem nevaram konkurēt 

Tukuma pērles- nu tiešām pērles, jo katrs atrastais KP bija tā vērts . Milzīgs paldies organizatoriem par atbalstītāju sameklēšanu un neizsakāms PALDIES viesiem „dzīvo” kontrolpunktu iemītniekiem.

„Tēviņu” aveņu vīna- ai cik labi noderēja svētdienas pusdienās un desertā Pūres trifeles 

Nu ko, novēlot mazliet vairāk ieklausīties Elmārā- TAS NAV RALLIJS !!!!! un cerot, ka beidzot taču mūsu komanda būs 4 nevis 2 +, lai mums visiem nezūd piedalīšanās prieks!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
TURBOSKLEROZES ĶEPAIŅZOBJI #21 pirms 3 gadiem
Baaaigi žēl, ka mūsu Džūkstes Sprīdītis ar visiem saviem akmentiņiem palika pie mums - tiecoties pēc lielākiem punktiem, izlaidām "apakšas" punktus un uz muzeju tā arī neaizbraucām ...

Bet nu, nekas, tur tag daudz sprīdīšu :)

Tēviņu vīns aveņu - ļoti gards, ledusskapī sēž un gaida savu iznācienu un Pūres končas jau zināma vērtība :)

Kopumā brauciens ļoti feins un pirmajai reizei arī gana labi viss izdevās :) dažu labu nianšu dēļ (neuzmanīgas izlasīšanas) čupiņa ar punktiem "pačabēs", bet arī tas nekas - nākamreiz zināsim, kam jāpievērš uzmanība ... pirmajā brīdī vnk tās info baigi daudz, tāpēc arī kkas nepiefiksējās kā nākas.

Un pieturu meklēšana - laba fīča! Interesanti zināt, vai kādam izdevās...

Paldies! see ya!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Evita Lieliskais piecinieks #19 pirms 3 gadiem
Liels paldies organizatoriem par pasākumu kā tādu un atsevišķi arī par katru posmu! Šis bija mūsu otrais brauciens, bet emocijas tikpat labas cik pirmajā (ja ne vēl labākas).

Par spīti tam, ka šoreiz nebijām pilnā sastāvā (slimība neviena plāniem nepielāgojas), kas, protams, iespaidoja rezultātu, izdzīvojām dienu pa pilnu programmu un visās emociju gammās. Tiiik ļoti gribējās savākt burtus no pieturu nosaukumiem, taču, tas šoreiz, diemžēl, neizdevās, bet mēs noteikti nepadosimies un katru nākošo izaicinājumu pieņemsim ar vēl lielāku azartu.

Vienīgā lieta, kas raisīja nepatīkamas emocijas bija samainīšanās ar pretimbraucošiem auto (ne jau visiem, bet daudziem) uz grants ceļiem, jo tur netika ievērots ne ātrums, ne braukšanas kultūra. Ir protams ok, ja kādam vissvarīgākais ir rezultāts, bet nebojāsim dienu tiem, kas vnk labi pavada laiku un kam rezultāts ir svarīgs, bet ne galvenais.

Pilnīgi noteikti tiksimies nākošajā posmā.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kitija, Kraukļi lido #44 pirms 3 gadiem
Šķiet, ka ar katru braucienu mums izdodas arvien labāk.Mans mīļākais uzdevums - pieturu meklēšana, jau otro reizi komplektu nesavācām. Mērķis nākamreiz bez komplekta mājās nebraukt. Cerams nebūs jānakšņo kaut kur Igaunijā meklējot pieturas...Pēdējais mūsu KP pirms finiša bija melnā ala. Man ir bail no tumsas un tiem, kas tur nebija pastāštīsu, ka tur bija PILNĪGA tumsa. Laiks mina uz papēžiem un finišu kavēt negribējām, tāpēc bija vien pašai ar komandas biedru jāskrien iekšā - iznākot ārā no alas biju sajūsmā.Gaidām kopējos rezultātus, gaidām labāko nomināciju Zive.lv (jo citi ar zivīm nebučojas - es tā ceru), Sprīdītis arī padevies tāds foršs un, protams, gaidām nākamo posmu.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Zibenīgie Gliemeži #24 pirms 3 gadiem
Piedalījāmies jau trešo reizi, taču tikai tagad pirmo reizi komanda startēja pilnā sastāvā. Joprojām mācāmies no kļūdām, galvenokārt savām, taču ar katru reizi sniegumu uzlabojam. Vai tā būs noticis arī šoreiz, rādīs rezultāti :) Katrā ziņā pašiem prieks un liels azarts piedalīties! Šoreiz ļoti palīdzēja vietējie iedzīvotāji, it īpaši meklējot KP pilsētās. Par varenu pārsteigumu un emocijām parūpējās Ķīšu pansionāta iemītnieki, kuri kuplā skaitā pulcējās pie vārtiem un atbraucējus sagaidīja ar aplausiem un ovācijām. Savukārt atbalstītāji bija gādājuši par ne vienu vien āķīgu uzdevumu kontrolpunktos. Tā nu arī šoreiz laiks paskrēja pārāk ātri, un daži KP palika nepaņemti. Diemžēl arī stārķu veiksme nebija mūsu komandas pusē - 3 dzīvus stārķus vienkopus ieraudzījām tikai pēc finiša, jau dodoties mājup. Katrā ziņā paldies organizatoriem par superīgo pasākumu! Gatavojamies nākamajam braucienam jūnijā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Pirmā reize #87 pirms 3 gadiem
Šī bija mūsu pirmā reize šājā pasākumā, braucām tā teikt "Izostīt gaisu" Komandas biedrenes bija nobijušās nepajokam kad viņām rokās iedeva papīra karti un nu viņām man jārāda virziens uz kuru pusi braukt.

Ar punktu vākšanu mums gāja dažādi..bija punkti kurus ātri atradām un tādi kurus ilgi meklējām, vai par tādi ko diemžēl neatradām, vai nepaspējām aizbraukt līdz viņiem :(

Uz dienas beigām tas viss pasākums sāka mums iet labāk, jo beidzot sapratām pa lielam kas un kā, bet diemžēl bij jādodas uz finišu. Visā visumā pasākums mums patika uz doma ir par nākamā posma apmeklēšanu, un savu prasmju nostiprināšanu.

Paldies organizatoriem par ieguldīto darbu un iespēju iepazīt Latvijā līdz šim nezināmas vietas!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kurlande #25 pirms 3 gadiem
Ar nepacietību gaidījām "Tukuma apriņķa pērļu medības". Un tās nelika vilties ne mirkli. Piedzīvojām kārtējo aktīvu, piedzīvojumiem un pozitīvām emocijām bagātu un aizraujošu sestdienu.

Varam tikai apbrīnot organizētāju radošumu, izdomu un oriģinālo pieeju uzdevumu veidošanā.

Ķīši mūsu komandai bija visemocionālākais kontrolpunkts, kas lika aizdomāties par dzīves pamatvērtībām. Ļoti patika arī Sveikuļu labirints, kurā vēl papildus bija jāsashēmo meklējamais vārds. Kā saka uzdevums uzdevumā. :)

Baisākais un ilgāk meklētais kontrolpunkts - dziļa, tumša ala, kurā gaisma iespīd tikai galamērķi sasniedzot. Galvenais, ka tur pat netālu bija vēl viena tik pat mistiska ala, kas sākumā sajauca prātus, uzmanībai jābūt no sākuma līdz beigām, savādāk var tikt pie soda punktiem.

Vienīgais lūgums no mūsu puses ir skaidrāk formulēt bankrota kontrolpunktus, jo rezultātā vienā brīdī apjukām mēs, un kā vēlāk izrādījās apjuka arī organizatori.Bet visādi citādi - esam sajūsmā un sakam lielu PALDIES organizētājiem par šo burvīgo iespēju baudīt tik kvalitatīvi noorganizētu pasākumu. :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Jēkabsonu banda #107 pirms 3 gadiem
Esam no Jelgavas, braucām pirmo reizi šāda veida pasākumā. Ir piecu gadu pieredze braucot Sieviešu dienas rallijā, bet šis ir strukturāli savādāk veidots brauciens. Kolosāls pasākums visai ģimenei! Fantastiski un azartiski pavadīta diena. Priecē tas, ka brauciena laikā atklājam jaunas, neiepazītas, skaistas Latvijas vietas, faktus. Ļoti patika mājražotāju apmeklējums, ļoti iepriecināja Pūres šokolādes muzeja apmeklējums - it īpaši līdzbraucējiem, kuri iegādājās našķus turpmākajam ceļam. Visinteresantākais uzdevums likās - nofotogrāfēties ar trīs stārķiem vienlaicīgi. Trīs dzērves redzējām, bet trīs stārķus gan ne. :) Ļoti jauks likās pansionāta apmeklējums, kur bija iespēja ar savām dāvaniņām iepriecināt tā iemītniekus un uzrakstīt jaukus novēlējumus. Kopsavilkumā - pieredzes trūkuma dēļ, diemžēl, neatradām četrus punktus, bet ir no kā mācīties. Ar nepacietību gaidām nākamo braucienu. Paldies organizatoriem.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
merida.lv #57 pirms 3 gadiem
Neceriet, ka nepiedalīsimies nākamajā braucienā! :)Rezultāti ir svarīgi, bet ne tik svarīgi, lai nolaistu ausis, ja izrādīsies, ka esam tuvu astes galam:) Jo ir prieks - brauktprieks, meklētprieks, atrastprieks, kopābūtprieks. Tātad tikai un vienīgi pozitīvas emocijas! Atrast trusi nebija viegli, tomēr daudz vieglāk nekā 3 stārķus vienkopus, bet šādi uzdevumi ir kā odziņas uz kūciņas - ko tik neizfantazējām, kā tos stārķus dabūt vienā bildē (palīdzēja svēteļu piesaukšanas dziesma):) Finišā bijām laikus, kāziniekiem netraucējām, bet jaunajam pārim "vārtus" noorganizējām, veltījumus dziesmās sirsnīgi izteicām un vīna pudeli par to nopelnījām. "Brauciens" nesanāca, bet brauciens bija lielisks. Mūsu trešais brauciens beidzies...Lai dzīvo jauns brauciens!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mārcis, Dream Team #67 pirms 3 gadiem
Komandas ceturto dalībnieku sarunājām tikai pēdējā nedēļā, bet ļoti veiksmīgi! Viens jauns dalībnieks, jauni iespaidi un prieks par pasākumu!

Punkti lasījās ļoti ātri un labi.Sākumā nepaņemtā zīme, beigās izrādijās vienīgais, kas palika uz kartes nepaņemts, par to arī škrobe, jo laiks palika pāri vairāk kā vajag! Pieturas lasijās lēnām, mūsu izvēlētajā maršrutā tālak par BRAUC netikām, meklējot atlikušās pieturas finiša apkārtē, neko tā arī neatradām un nolēmām braukt uz finišu.Arī odometra rādījumam tomēr ir nozīme!!

Brauciens pagāja bez lielām kļudām un pārsteigumiem.Ilgāk pakavējāmies tikai Tukuma golfa klubā.Stārķi kā vairākumam staigāja pa lauku aiz traktora.

Noteikti startēsim arī nākamajā posmā un ieteiksim to darīt vēl kādam:)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lolita-Jautrie zaķi #100 pirms 3 gadiem
Paldies,paldies organizatoriem!!!Pasākums bija ļoti labs,labi izdomāts, kaut mazliet operatīvāk un organizētāk starts un finišs tiktu nokoplektēts.Pie pirmās reizes brauciens patika, kaut nepietika laika visu sameklēt un brīžiem laiks nelutināja.Uz nākamo reizi zināsim ar ko ir jārēķinās un kam jāpievērš uzmanība.Domāju,ka vajadzētu vairāk informācijas par pasākumu, reklāmu un iespējamiem šķēršļiem.Manā skatījumā pats labākais un interesantākais bija tas, ka uzdevums-sameklēt 3 dzīvus stārķus un nofotogrāfēties, sākumā tas nekādi nebija iespējams, bet tieši, braucot uz finišu,tomēr tas izdevās un nofotogrāfējāmies.Tagad jāgaida nākamais brauciens un ceru,ka pasākums arī būs labs un interesanti izdomāts.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
FOTO-DEJA #1 pirms 3 gadiem
Jau trešo reizi startējām šajā interesantajā un aizraujošajā braucienā. Ar katru reizi kļūstam drošāki un varošāki..tā vismaz mums pašiem šķiet.Ja neņem vērā atsevišķas epizodes,viss noritēja pa smuko.Lielākais izaicinājums bija salikt maršrutu tā,lai spētu atrast pēc iespējas vērtīgākos KP. Vai mums tas izdevās,rādīs rezultātu tabula.Patiess prieks par to,ka varējām apmeklēt vietas par kurām daži komandas biedri pat nenojauta..pirmo reizi bijām pasaku muzejā,kā arī šokolādes muzejā...Man kā tukumniecei bija pārsteigums,ka Tukumā atrodas arī golfa klubs.Nebija nācies būt arī salmu muzejā.Paldies organizatoriem par ieguldīto laiku un darbu,lai mēs varētu tik saturīgi aizvadīt vēl vienu brīvdienu!

Uz tikšanos nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Laura, Lieliskais 4x4nieks #47 pirms 3 gadiem
Sprīdītis gatavs, paciņa Ķīšu pansionātam iesaiņota un esam gatavi startam. šoreiz izkrita trīs komandas biedri un pēkšņi izrādās ne mēs braukt mākam ne karti lasīt :)

pirmie kilometri līdz Zviedru cepurei paiet haosā, bet saņemamies un esam gatavi baudīt braucienu.

izpētot bildes jau pāris no tām zinājām kur atrodās, žēl ka Tilts uz nekurieni bankrota punkts, jo braucot uz startu tieši viņu apspriedām, bet redzēts ir un par to prieks.

ļoti sirsnīgi cilvēki Ķīšu pansionātā, katru ekipāžu sagaidīja ar smaidiem. :)

Sprīdītis arī nogādāts jaunajā mājvietā, cerams, ka viņam tur ies jautri! būs jābrauc apciemot!

Braucot uz finiša pusi saprotam, ka laiks paliek pāri, bet ne visi KP savākti! bet mēs jau tikai mācāmies un baudam! :)

tiekamies nākamajā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Katrīna, No Mītavas #89 pirms 3 gadiem
Super brauciens! Mūsu trijotne šādā pasākumā piedalījās pirmo reizi! "Āķis ir lūpā! "

Adrenalīna pilna diena, iepazīti jauni nezināmi objekti, kā arī atsvaidzināti jau zināmie! Interesanti bija meklēt pieturu nosaukumus, lai izveidotu vārdu. Fantastiska atmosfēra kontrolpunktos ar uzdevumiem. Paldies "Tēviņu" vīna saimniekiem, būs jauna vieta, kur iegriezties pa ceļam no Liepājas, lai iegādātos mūsu pašu produkciju. Mazliet savāds uzdevums likās foto ar trim stārķiem, jo ja būsim reāli, satikt trīs stārķus kopā, pavasarī, diezgan nereāls pasākums. Interesants un saistošs pasākums! Veidojot stratēģiju un apzinot Vidzemes karti ar nepacietību gaidām nākamo posmu!

P.S. Ņemot vērā to, ka mums ļoti iepatikās, 100% uz nākamo posmu sauksim līdz arī pārējos - "savus trakos"!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Artūrs, Rutkomoni #112 pirms 3 gadiem
Šī bija mūsu pirmā pieredze šajā pasākumā. Kas var būtu foršāks par komandu kuras sastāvā bez manis vēl ir sieva, meita un māsa? :) Iepriekš esam piedalījušies daudzās citās autoorientēšanās, gan paši organizējuši.

Kāpēc tieši šoreiz nolēmām piedalīties ?

1) Mans dzimtais rajons. Gribējās to noturēt :)

2) Māšele piespieda.

Sākumā likās, ka komandu ir stipri par daudz un ka tās viena otrai sekos, beigās gan tā nebija. Īsti nevienā punktā nebija tā ka būtu jāgaida rindā vai tamlīdzīgi. Īpaši patika uzdevumu punkti. Atmiņā spilgti palika Ķīšu pansionāta apmeklējums. Tāds prieks iemītnieku sejās bija, kad saņēma dāvaniņu un ka bija iespēja aprunāties. Laiks gan ātri gāja uz priekšu, kā dēļ netikām pie smiltsērkšķiem. Stārķi gan slēpās visu ceļu. Nevienu atsaldēto uz ceļiem gan nemanījām. Paldies par pasākumu, gan pielauzīšu savas dāmas un būsim uz starta arī nākamajā LOB! Veiksmi un idejas Organizatoru brigādei arī turpmāk!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Atis: HELP,mēs kožam! #105 pirms 3 gadiem
Mūsu pirmais starts šāda veida Braucienā nu ir aiz muguras!

Paldies organizatoriem! Šis bija labākais piedzīvojums pēdējā laikā!Visas dienas garumā uzlādēja,ne tikai citu komandu pozitīvais skats uz dzīvi,bet arī apmeklētie aktīvie Kontrolpunkti ar atsaucīgajiem cilvēkiem!

Gaidam ar nepacietību rezultātus,lai izanalizētu savas spējas un gatavotos nākamajam braucienam.Bija diezgan satraucoši startā vērot,ka visi kaut ko uzreiz metas rēķināt un zīmēt.:) Diena palidoja garām mērkaķa...ups,70km/h ātrumā garām!:))

Mums iegrieza otrā starta grupa,kur startējām pie pašām beigām,līdz ar to bijām spiesti pilnīgi ačgārni braukt,jo ierobežoja divu KP darba laiki. Domāju,tas ietekmēs arī rezultātu,tā kā priecāsimies,ja būsim kaut kur pa vidu.

Katrā ziņā,esat ieguvuši vēl vienu stabilu konkurentu!:)

Tiekamies nākamajā Startā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Aira Urtane #70 pirms 3 gadiem
Ko lai saka, āķis lūpā, turklāt tāds pamatīgs tas āķis izrādījies! smile emoticon

Tā kā šis bija mūsu pirmais piedzīvojums un nezinājām ko īsti sagaidīt, kā arī kas un kā notiksies...bet ierodoties starta vietā sapratām, ka nebūs pārāk traki, bet viegli arī nebūs... Tiesa stresiņu uzsita tas, ka visi cītīgi pētīja kartes, bet paši īsti nesapratām ko un no kura gala lai meklē, bet tuvojoties startam viss "aizgāja" pats no sevis.Pienāca mūsu starts un lielais piedzīvojums varēja sākties...

Nenoliedzami gāja kā pa kalniem...bija gan kāpumi, gan kritumi. Brauciena laikā emocijas bija dažādas, bet atmiņā paliek, ka tas bija superīgs brauciens! Forša un izdevusies diena!Nepacietīgi gaidu jau nākošo piedzīvojumu Tukuma pusē! :)))
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Linda, "Jautrie braucēji" #64 pirms 3 gadiem
Sestdienas rītā pamostoties, saprotam to, ka viens no mūsu galvenajiem dalībniekiem diemžēl ir saslimis. Lai arī tas nedaudz sarūgtināja kopējo komandas noskaņojumu, bet tomēr azarts vilināja piedalīties interesantajā pasākumā. Pirmo reizi bija tik daudz komandu, ņemot vērā, ka tajā dienā arī paralēli notika citi šāda veida pasākumi. Prieks bija par to, ka piedalījās daudz jaunu komandu.

Lietuvas zemes ceļi - jā, tas tik bija kaut kas neticams. Tik sliktas kvalitātes ceļi nav redzēti sen vai vispār. Bet bijām patīkami pārsteigti, ka Lietuvā (tepat Latvijas robežas tuvumā) ir tik daudz skaistu un interesantu vietu. Nebijām domājuši, ka laiks tik ātri paskries. Un šoreiz bija pirmā reize, kad kavējām finišu. Diemžēl arī no šādām kļūdām jāmācās, kad pareizi jāizplāno maršuts.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Chubchik ##56 pirms 3 gadiem
Šis bija mūsu trešais brauciens, bet šoreiz ar mainītu komandu. Mūsu līdzšinējie biedri nākošajā dienā sagaidīja jaunā autofoto dalībnieka ierašanos pasaulē (gan jau drīz arī viņa dabūs piedalīties). Bet viss ritēja diezgan raiti, lomas sadalījās atbilstoši katra spējām!Tik kkā neaprēķinājām pēdējā punkta attālumu, bet tas nekas!Kafiju iedzert dabūjām!Pūpolus atradām, tie gan Lietuvā likās diezgan neuzplaukuši, tāpēc grūti pamanāmi, bet trusi tā arī nē.Koka baznīcas arī pāris ceļa malā atradās, īpaši nekur iekšā nebraucot! Skatu tornis Biržos likās WOW, līdzšinējos braucienos uz Biržiem tas bija pasprucis neapskatīts!Visgrūtāk no visa laikam bija piecelties tik agri 6dienā, bet adrenalīns turēja visus pa dienu diezgan mundrus!Pēc tam gan bija tāda labi padarīta darbiņa sajūta!Tiekamies nākošajos posmos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
1/2 MILJONS #93 pirms 3 gadiem
Paldies LOB par iespēju skaisti pavadīt sestdienas dienu! Noskatoties video par sacensību dienu, bija patiess prieks par tik daudzo komandu skaitu un pozitīvo attieksmi, kas bija gatavas šo sestdienu veltīt LOB.

Šoreiz centāmies vairāk sagatavoties, lai varētu savākt pēc iespējas vairāk KP. Rožmalas bija mūsu otrās sacensības. Prieks , ka nedabūjām nevienu soda punktu par ātruma pārsniegšanu,kā pirmajā reizē. Toties sanāca bilde pie neieskaitītajām, bet tas nekas, soda punktus par to vēl nepiešķir!

Papildus uzdevumu veikšanā nesanāca iegūt fotogrāfiju ar trusi un pūpoliem, bet baznīcas gan trīs pa ceļam atradām.

Esam pieņēmuši jau lēmumu piedalīties nākamajā posmā, sāk veidoties laikam atkarība no LOB!

Būtu interesanti, kādu no posmiem izbraukāt arī Latgales pusē!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Monta, Ventiņi #30 pirms 3 gadiem
Bruaciena posms, kā vienmēr, bija izdevies. Kaut arī, iepriekšējā vakarā, mūsu komanda saruka uz pusi, jo šajā laikā slimošana uzbrūk nemanot!

Tākā bijām iesaistījuši vēl vienu komandu no Ventspils "Okeāna sildītāji", tad nejutāmies tik vientuļi un braucienu pavadījām kopā, parādot viņiem un paskaidrojot, kas un kā šajā pasākumā notiek.

Kā vienmēr, laiks bija par maz :D , bet paspējām pabūt pusē objektu no kartes, dabūjām pūpolus, vienu koka baznīcu, kā arī padzērām jocīgo kafiju, laikam man vairāk tradicionālās iet pie sirds! :)

Par papildus uzdevumu bijām priecīgi, jo zinaju, ka turpat netālu no Rožmalām ir trušu pilsētiņa, ko mēs apmeklējām tieši pirm finiša.

Tiešām jauki bija, ka varējām izbaudīt braucienu pa asfaltētiem ceļiem, jo parasti šis pasākums asfaltēto ceļu redz tikai, lai pārbrauktu no vienas grants ceļa uz otru. :)

Tiekamies Tukumā, gaidam posmu Ventspilī!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Mairis, Zvērīgie airētāji #99 pirms 3 gadiem
Šī atsauksme būs par mums, LOB-istiem, un par to kā izskatāmies no malas, skatoties mūsu pašu un citu acīm... Jā, jā... kā tur bija par to medus podu un darvas karoti...

***

Šī būs “nestandarta” atsauksme, lai nopelnītu 7 EUR, no sērijas “cik forša diena”, “cik smukas vietas” un “cik jauki orgi” un "bla, bla, bla" bet, tā teikt šis un arī tālākais, kas pēdiņās, ir tikai daži izrāvumi no konteksta, kas ņemti no dažām atsauksmēm un tām sekojošajiem aktuālajiem komentāriem no Aukštaitijas orientēšanās brauciena....Jāsāk laikam ar patiesas un dziļas cieņas piesātinātajiem epitetiem, kurus daži LOB-isti velta viens otram, bet kā jau pieminēju - es to nekaunīgi esmu izrāvis no konteksta un pārveidojis par prastu savstarpēju sasveicināšanos....

Tātad:

Sveiciens “...cilvēkiem ar augstu pašvērtējumu un sakārtotu dzīves telpu, kam nekas un nevienam vairs nav jāpierāda”;Sveiciens arī cilvēciņiem, kuri dzīvo pēc principa, ka “... ja kaut kas neapmierina, tad ir jācenšas to mainīt, lai apmierinātu, nevis jāiet spēlēties citur”;Tāpat arī sveiciens “терпила-ām” (skaidrojumu skat. “Štepseletāju atgriešanās” atsauksmes laipnajās diskusijās);Un neapšaubāmi sveiciens arī “...tiem, kas brauc pēc rezultāta”;Un turpat, protams, sveiciens arī “...tiem dažiem “...statiķiem, kuri veido tikai fonu”.Un galu galā - sveicieni visiem Variem, Aivariem, Nevariem un Visvariem, un viņu atbalstītājiem un oponentiem, kā arī gribētājiem braukt Inkognito, un visiem tiem, kuri nepaguruši vēlas cīnīties par “....datu apstrādi un uzglabāšanu atbilstoši datu aizsardzības likumam”. Saprotiet, tas ir nopietni – “...galu galā cilvēki par savu naudu, ar savu auto brauc apskatīt brīvi pieejamas vietas, nevis slepenus objektus...”. (izrauts no konteksta “Štepseletāju atgriešanās” rakstītās saules pielietās atsauksmes).Tiešām KP nav slepeni objekti??? Bļāviens, es to līdz šim nezināju!!! Domāju, ka par nelielu samaksu piedalos kādā slepenā eksperimentā, kurā jāatrod dzīves jēga....Turpinot, sveiciens arī visiem skaistajiem Gatiem un daiļajiem Intariem, kuri bija tik lielā neaprakstāmi stāvā sajūsmā par viens otra braukšanas stilu, ka dažs savu sajūsmu turpināja izteikt, citējot N1 kategorijas automobiļa definīciju un sacensību nolikuma 5.1. punktu.

Beigās uzrodas arī mistisks nezināms komentētājs (Fantomass?), kurš jautājumu par to, vai uzdevumā jābildējas ar Trusi vai Truseni jau paceļ daudz augstākā – anatomisko atšķirību pārbaudes līmenī (izrauts no konteksta pie “Daiļie” rakstītās atsauksmes ar neizsakāmu maigumu piepildītajās diskusijās).

Ģeniāli!!!

Novērojumi, secinājumi, ieteikumi:Atsauksmes tomēr raksta – “gan tie, kas brauc pēc rezultāta”, gan arī pārējie ļaudis, kas tā sacīt “tikai veido statisko fonu”, gan arī tie, kas ir abu iepriekšējo apvienojums. Secinājums – tomēr patīk nopelnīt to 7 EUR atlaidi, atzīšos, ka man arī;Daži LOB-isti pierāda, ka pārstāv vidējo aritmētisko latvieti – to, kuram otrs latvietis ir saldā ēdiena vietā ko apēst. Secinājums – šādu vidēji aritmētisko latviešu dzīvē laikam ir par maz patīkamu brīžu;Savukārt citi LOB-isti apgāž vēl vienu pieņēmumu par vidēji aritmētisko latvieti – nu, ka latvietis pēc dabas ir kusli kluss un savu neizsāpēto sāpi parasti patur sevī. Nē, tā nav!!! Izrādās netur sevī, bet paceļ to citā, pavisam augstākā līmenī un pārvērš sajūsmas pilnos epitetos, kurus velta saviem diskusiju oponentiem. Secinājums – varbūt Jums nākamajā posmā nolikt malā “kaujas cirvjus” un startēt vienas ekipāžas ietvaros.Huuuuu – laikam pietiks....Nobeigumā, citējot kādā Gudrā grāmatā ierakstīto - lai miers virs Zemes un cilvēkiem labs prāts. Un to novēlu visiem, visiem, visiem.

Tiekamies Tukuma posmā.
Gunārs 2016-03-11 09:01 (84.237.130.*)
Nu un? Ko ar to visu gribēji pateikt? Vai arī tas bija no sērijas: ņemot vērā vērā ņemamo, vērā ņemamais ir jāņem vērā! Lai gan 7 jevras laikam nopelnīji.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kristīne, [SKEJL 2016] #53 pirms 3 gadiem
Šādā pasākumā piedalījāmies pirmo reizi, un - kāds spēks tur tomēr valda, kas ieinteresē, ierauj sevī iekšā un negrib vairāk laist vaļā :D

Mums tas bija eksperimenta brauciens, lai izprastu, kāda veida stratēģijas ir jāizstrādā, lai, nepārkāpjot noteikumus, maksimāli apgūtu kontrolpunktus un laicīgi sasniegtu finišu.

Atziņa nr 1, ar ko gan rēķinājāmies jau pašā posmā - lēnāk brauksi, augstāk tiksi... :D

Ar tādu stratēģiju arī mēģināsim aizvadīt nākamo posmu.

Neatradām punktu Aknīstē un pieturu pirms tam, braucot LV virzienā, varbūt patraucēja neatlaidīgi uz priekšu tikšķošais pulkstenis un iespējas trūkums pavadīt daudz laika meklēšanā, lai gan sākumā šķita - 7 stundas??? tas taču ir tiiik daudz :D

Uz tikšanos nākamā posmā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Līga, Baigie dūži #94 pirms 3 gadiem
Šoreiz nošāvām galīgi šķērsām. Pārāk aizrāvāmies ar kontrolpunktiem un nebijām pareizi novērtējuši kartes mērogu. Kad sapratām, ka līdz finišam palikusi stunda un attālums līdz finišam virs 120 km, tad sākās neliels stresiņš. Nokavējām finišu par 10 minūtēm un protams devām cik spējām, lai kavējums būtu pēc iespējas minimāls, kā rezultātā iebraucām pamatīgos soda punktos par ātruma 70 km/h pārsniegumu līdz finišam.

Nu neko no kļūdām jāmācās:) Šoreiz maršruts ļoti patika un kopumā pavadījām lielisku dienu lieliskā kompānijā.

Un trusi diemžēl nedabūjām, toties pilnīgi negaidīti noķērām pāris koka baznīcas Lietuvas teritorijā.Paldies par lielisko izklaidi!!!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
AR MANI #76 pirms 3 gadiem
Kārtējais posms aizvadīts, kārtējās atziņas uz priekšdienām arīdzan gūtas.

Pirms šī posma bija klusa doma, ka gan jau tiks apspēlēta Lieldienu tēma, ka derētu paķert līdzi kādu olu, ja nu kas, gan kādā bildē iederēsies. Bija jau ar, tikai par zaķiem! Ļoti jau nu iespringām uz vārdiem īstie pūpoli, kas šajā gadījumā varēja būt arī kārkli, bet nekas, atradām! Un truša meklēšanā tika iesaistīta kolēģē, kura ciemojās laukos Neretā. Tika sacelti kājās radi, draugi un kaimiņi i Neretas, i Ērberģes apkaimē, līdz glābējzvans ziņoja par trušu esamību Ērberģē un akurāt blakus KP Marijas tilts. Tā teikt - divi zaķi ar vienu šāvienu. Jauki!

Nez kādu īpašo uzdevumu organizatori ir paredzējuši nākamajā posmā? Uz tikšanos 16.aprīlī!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Komanda "Lielais un Mazais" #50 pirms 3 gadiem
Ja sezonas 1. posms bija vairāk kā izklaides brauciens, šajā reizē mūsu komandā jau bija manāms izteiktāks sacensību gars. Protams, līdz ar nobrauktajiem km un atrastajiem KP esam guvuši arī šādas tādas atziņas.

- Krietns skaits dalībnieku auto vienuviet nav garants, ka šajā vietā būs arī pats KP - jābūt modriem un rūpīgi jāieskatās kartē vēlreiz, jo meklētais var atrasties aiz nākamā līkuma. Šādi uzķērāmies pie Stiniškai atseguma un zaudējām pāris minūtes. Nu nekas, svaigs gaiss un skriešana nezināmā virzienā nāk par labu veselībai!

- Ar papilduzdevumiem var visai strauji papildināt punktu skaitu - prieks, ka izdevās atrast ne vienu vien koka baznīcu. :)

- Riskēt vai neriskēt? Kad bijām pa vidu starp divām "zelta bedrēm" Rokiškiem un Biržai, nācās pieņemt lēmumu - steigties uz Rokiškiem, nezinot, vai atpakaļceļā pietiks laika Kirkilai skatu tornim, vai laist uzreiz Biržai virzienā, savācot visu atlikušo, kas atrodas pa ceļam? Saprotot, cik daudz "ejamo" punktu vēl priekšā, izšķīrāmies par labu braukšanai finiša virzienā. Ceļā esošos un Biržai pilsētā izvietotos punktus atradām visai ātri - laiks palika pāri, tāpēc nesteidzīgi izbaudījām panorāmu, kas pavērās no torņa, un pat paspējām izmest līkumu līdz Skaistkalnei.

- Paldies organizatoriem par iespēju iemest aci vietās, kurp paši varbūt pat neiedomātos aizbraukt, un sajūtu "Te mēs vēl gribētu atgriezties!" Orientēšanās braucienu viennozīmi var saukt par sacensībām ar pievienoto vērtību!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Dana Krastiņa #89 pirms 3 gadiem
Tā nu ir sanācis, ka arī mēs četras draudzenes, ar pārbaudītu draudzības stāžu, esam piedalījušās pirmajā orientēšanās pasākumā.

Kā mums gāja- interesanti! Rīta agrumā komanda nokomplektēta un dodas Ceraukstes virzienā. Pirmais pārsteigums- cik daudz dalībnieku, otrais- mazas bildītes nesaprotami, kur būs jāmeklē, trešais karte- saturieties blondīnes, nu tik sāksies!

Pirmais kontrolpunkts sasniegts – laime pilnībā, drasējam tālāk uz nākamo. Pie nākamā kontrolpunkta saņemam padomu ievērot 7 min. un 70 km/h uzstādījumu. Paldies labvēlim!Sacensību gars pārņem jebkuru no komandas, laiks paskrien un pie pēdējiem atlikušajiem 70 km nākas konstatēt, ka komandā ir “ielavījies” Susaņins, kurš sajaucis pārējām galvas ar laika mērījumiem. Rezultātā stundas laikā jānokļūst finišā, priekšā nezināms ceļš, pāris kontrolpunkti un nezināma noslodze uz ceļa.

Finišu sasniedzām ar kavētu ierašanās laiku, soda punktiem un laimē starojošām sejām. Ko vēl vairāk! Skaidrs ir viens, esam jau saslimušas ar atpūtu, kas liek iesmiet par sevi, par attapības un plānošanas meklēšanu savu smadzeņu nostūros. Būsim klāt arī Tukumā!

Iekūlāmies procesā,

Kas uz mums projecē-

Ašu prātu, naskas kājas,

Un vēl atrast dzimtu mājas.Kā var visu kopā dabūt,

Ceļus rast un krūmos čalot?

Pārspēt sevi, pretinieku

Un vēl trusi notraipīt!Nieks par sodiem un par skādēm

Turamies mēs mūsu bāzē.

Rullējam tik taisnā vīlē

Un par punktiem mēs tik zīlē!
Organizatori Elmārs un Inese 2016-03-10 17:17 (85.254.158.*)
Esam patiesi priecīgi, ka mūsu darbs tiek novērtēts. Ir stimuls katrā posmā izdomāt arvien jaunus KP un piedzīvojumus.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Irīna, Vectra un CO #55 pirms 3 gadiem
Pat nezinu ar ko lai sāk, jo emocijas joprojām virmo. Katrā ziņā mēs esam saslimuši ar šo padarīšanu:) Mums patika, patika un vēlreiz patika! Lai arī nokavējām finiša laiku un esam ierindojušies pie pēdējām vietām,bet mūsu sajūtas ir kā uzvarētājiem. Līdz ko tika padots starts, mūsu prāti atslēdzās no visa ikdienišķā, brauciens bija tik aizraujošs. Maršrutu izdomājām uzreiz, protams, gribējām atrast gan slepeno punktu, gan pūpolus un trušus, bet uz to neiespringām. Azarts tā pārņēma, atradām kādu pusi no KP, gribējās paķert vēl un vēl, tas maksāja mums diemžēl laiku.. Protams, pēc tam kā saka pēc kaujas visi gudri, panesās diskusijas, ko vajadzēja un ko nē, emocijas sita augstu vilni, bet bijām tik pozitīvi uzlādēti! Tas tiešām bija kolosāla veselīga adrenalīna deva visas dienas garumā:) Pirmajai reizei mēs esam malači, turpmāk jau būsim gudrāki:) Ar nepacietību gaidām 16.aprīli! Paldies organizatoriem!!! Tiekamies Tukumā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
BKJ.LV #61 pirms 3 gadiem
Liels paldies organizatoriem par pasākumu!! Ieguldītajs darbs ir miiiilzīgs.

Šādā fotorallijā piedalījāmies pirmo reizi, bet NOTEIKTI NE PĒDĒJO!

Jau šobrīd apzinamies savas kludas, kuras noteikti vairs nepielausm nākošajā reizē. Sapratām, ka ātrums un laiks šajā fotorallijā ir viens no svarīgākajiem punktiem.

Kā spilgtāko KP noteikti var minēt bildi ar trusi un tā saimieci, kurai rokās pūpoli. Šo KP mēs loti veiksmīgi izpildījām. Atradām arī vienu koka baznīcu!!! 😊

Lietuvas pilsēta Rokiškis - loti skaista. Gribētos tur atgriezties uz nesteidzīgu pastaigu.

Kopumā visi KP bija interesanti un mūsu komandai tie sagādāja daudz prieka, smaidu un pozitīvo emociju!

PALDIES!

Šodien iraudzījām oficiālos rezultātus. Liels prieks!!! Esam ieguvuši 22. vietu savā grupā! :) Teikšu tā - labs sākums..

Nākošreiz - desmitnieeek!!! Mēs jau nākam!!!!

Mums ir mērķis uz ko tiekties!Ar nepacietību gaidam nākošo posmu Tukumā, kur noteikt iepazīsimies ar daudz skaistām vietām te pat Latvijā!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Pretējais virziens #19 pirms 3 gadiem
Sakarā ar to, ka mums izjuka iepriekšējā komanda, šogad nomainījām nosaukumu, bet kā izrādījās šis pasākums ir tik lipīgs un aizraujošs, ka pēdējā vakarā pirms starta gandrīz visa komanda atgriezās.

Tāpat kā daudzi ceļā uz finišu no pēdējā paņemtā punkta, mēs domājām, ka kavēsim 10 minūtes un aizmirsām pievērst uzmanību ātruma kontrolei, kas mums maksāja -400.

Izanalizējot braucienu, konstatējām, ka, salīdzinot ar lielāko daļu komandām, atkal esam devušies pretējā virzienā, atbilstoši komandas jaunajam nosaukumam, līdz ar to zaudējot iespēju, paņemt slēpto punktu.

Ļoti daudz laika patērējām ĪSTO pūpolu meklējumos, bet izrādījās, ka varēja izmantot arī kārklus, kas aug katrā ceļmalā.

Neskatoties uz dažām neveiksmēm, pozitīvo emociju bija ļoti daudz un ar nepacietību gaidām 16. aprīli. Visiem veiksmi!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Zanda, Sezonas patruļa #100 pirms 3 gadiem
Šis mūsu komandai bija otrais brauciens un mājās atbraucām ar pozitīvām emocijām, tāpat kā iepriekšējo reizi. Šoreiz braucām jau ar izstrādātu stratēģiju un ieraugot karti, uzreiz izlēmām kādu braukšanas maršrutu izvēlēsimies. Šajā reizē mūsu komandai likās, ka KP bija vieglāk atrodami, vai arī mūsu acis no ierpiekšējās reizes jau bija uztrenētas. Grūtības sagādāja koka baznīcu atrašana, jo pie visām, kurām piebraucām, izrādījās, ka tās tomēr ir no mūra. Tāpat arī grūtības un laika trūkums neļāva mums atrast trusi un nobildēt to, taču pūpoli bija sagatavoti. Ļoti patika, ka bija iespēja aplūkot skatu torni mēness formā, kurš ļava palūkoties uz skaisto panorāmas skatu, bet tajā pašā laikā lika izjust bailes, jo likās, ka zem kājām nekā nav. Diezgan grūti bija atrast arī bildē norādīto ēku miglā, jo izrādījāsm, ka tai pagājām garām un no sākuma nesapratām, ka tā ir tā pati ēka, kura attēlota bildē, tikai miglas fona. Arī mums šis brauciens paskrēja vēja spārniem un labi, ka pašā pēdējā mirklī sapratām, ka jādodas atpakaļ, jo citādi arī mēs būtu iedzīvojušies soda punktos. Prieks arī par mūsu komandas rezultātu, jo otrajai reizei tas ir ļoti labs. Nākamreiz tieksimies vēl augstāk!!! Paldies, organizatoriem par emocijām. :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Evita, Lieliskais piecinieks #58 pirms 3 gadiem
Mūsu komanda šādā braucienā/piedzīvojumā piedalījās pirmo reizi. Braucienu bijām paredzējuši kā vienkārši labi pavadītu sestdienu. Taču jau brīdī, kad piebraucām pie "Rožmalām", sajutām tādu enerģijas un azarta pieplūdumu, ka šī atmosfēra vienkārši ierāva sevī. Braucienu sākām ar aptuvenu maršrutu un neskaidriem mērķiem, taču jau pēc pirmā KP jau sākām izstrādāt stratēģiju. Ja sākumā punktu skaits bija mazsvarīgs, tad ar katru KP tas kļuva par vienu no patīkamajiem mērķiem. Mums visinteresantāk likās 3 slēptie punkti Rokišķos, kurus veiksmīgi arī atradām. Ļoti daudz pozitīvu emociju, par spīti tam, ka trusi, saimnieku un pūpolus tā arī neatradām. Bet esam ļoti gandarīti par saviem 3150 punktiem, kuri sākumā galīgi nebija mūsu mērķis.

Paldies par šo pasākumu! Mūsu komandā bija arī bērns un viņa emocijas divu dienu garumā bija neaprakstāmas. Tāpēc mums nekas cits neatliek kā pieteikties nākošajam/iem posmam/iem. :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Lauku draiskuļi #12 pirms 3 gadiem
Leišmale mazliet izbraukāta un vēl viens posms aizvadīts. Vadoties pēc pieredzes, varam teikt, ka Lietuvas posmos mūsu ekipāžai kaut kā neveicas, tāpēc rezultāts ir tāds, kāds nu tas ir. Tomēr galvas neesam nokāruši, deguni pa zemi nevelkas un esam gatavi jauniem piedzīvojumiem.

Šoreiz lielākā mūsu kļūda - nepareizi izvēlēts brauciena maršruts, kā rezultātā nepaspējām izmest loku pa Aknīsti un pamielietos ar kafeju. Tik ļoti bijām koncentrējušies uz veicamo ceļu, ka neizdevās sastapt nevienu garausi, lai gan pūpoli bija sadabūti.

Nonākot Rokiškos ar sāpi sirdī bijām spiesti pieņemt smagu lēmumu mainīt maršrutu un doties uz finiša vietu.

Neņemot vērā mazās mazās neveiksmes, apmeklējām interesantas vietas, uzskrējām skatu tornī, lai izbaudītu skatu no augšas.

Tiekamies nākošajā posmā, kurā meklēsim pērles un smukumu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Daiļie #33 pirms 3 gadiem
Nu ko, auto atkal uz strīpas, 50% jauni, aktīvi komandas biedri(šogad mums pārmaiņu gads) un esam gatavi atkal priecīgi pavadīt dienu. Prieks mazliet noplok jau pašā sākumā, kad Pasvalē zaudējam veselas 30 min tik ļoti dārgā laika. Neko darīt, cerību pilni tomēr turpinām iesākto, bet, ak vai, Rokišķos saprotam, ka plāni tomēr jāmaina un būs vien jādodas uz finišu un kartē atzīmētais „ļoti sliktais ceļš”, ko tik ļoti gaida šoferītis, kā arī visi LV KP ies secen. Labā ziņa – nu mums ir veselas 15 min, lai bez steigas uzkāptu skatu tornī un no putna lidojuma apskatītu Kirkiļu karsta ezerus. Skaisti!Kā labs pārsteigums mums izrādās koka baznīca Kvedarišķu ciemā. Vai tā tiešām ir baznīca? Aukštaitijas kartē tā kā atzīmēta, bet izskatās šaubīgi. Kā vēlāk noskaidrojām, tiešām – vecticībnieku baznīca, kuras ārējo izskatu kāds vienkārši neveiksmīgi mēģinājis uzlabot :)Secinājums šoreiz un vienlaikus arī ieteikums citām komandām – klausiet orgu padomam un, ja kaut ko nevarat uzreiz atrast, ilgi nekavējieties un dodieties tālāk – ieguvums noteikti būs lielāks par zaudējumu!Tiekamies nākamajā posmā, jau nevaram sagaidīt! Prieks nu jau vairākkāršojas - no 2 draugu komandām būsim izauguši līdz vismaz 4, jāsāk domāt par afterparty rīkošanu, jo īpaši vērā ņemot faktu, ka aprīlī aprit gads, kopš piedalījāmies pirmoreiz :)
Gatis 2016-03-08 14:54 (87.110.133.*)
Tiesa, braukt pa vienvirziena ielu pretējā virzienā gan nav labs stils (Pasvālē). Jums paveicās, ka mums nebija videoreģistrators ieslēgts.
Intars 2016-03-08 19:30 (91.105.12.*)
Jā Gati, žēl ka man nebija videoreģistratora, kad tu nogriezies pa kreisi krustojumā, kur tas nav atļauts, kā arī nepalaidi ģimenīti pie gājēju pārejas, utt.!!!Beidz vienreiz klaji spamot!!!
Gatis 2016-03-09 09:28 (87.110.133.*)
Pieļauju, ka jūs varbūt arī nepamanījāt, ka braucāt pa vienvirziena ielu pretējā virzienā (no Pasvales ZZA punkta), taču tad vismaz atzīstiet, ka to nepamanījāt vai klusējiet.

Taču - ir viens cits būtisks faktors: ja jūs būtu kārtīgi lasījuši nolikumu, tad saprastu, ka ar to auto, ar kuru jūs braucat, šajā pasākumā NAV atļauts piedalīties. Citēju:

5.1. Sacensībās var piedalīties ar jebkuras markas, modeļa vieglo pasažieru automobili, kas

atbilst CSN un to drīkst vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību.

Jums ir N1 kategorijas auto, kas NAV vieglais pasažieru automobīlis. Noteikumi visiem ir vienādi un tie ir arī jāievēro!
Laura, Daiļie 2016-03-09 10:14 (109.205.120.*)
Sveiks, Gati!

Piekrītu, ka noteikumi ir jāievēro un tiešām žēl, ka Tev nebija ieslēgts video reģistrators, labprāt apskatītos, kur kļūdījāmies, jo, ja tā, tiešām nepamanījām, sorry... (Intars ar mums nebrauca). Ja kreņķis ir dēļ tiem 50p, ko esam Tev priekšā, un vēl visam klāt mūsu auto neatbilst, ok, nav problēmu - varam atkāpties/orgi var mūs izslēgt un Tev būs mūsu vietaMums arī ir gadījies fiksēt citu komandu CSN pārkāpumus, pat ar video reģistratoru, bet nu nav gribējies publiski "mazgāt netīro veļu". Bet kā Tev pašam ar CSN pārkāpumu? 96 km/h pa taisni... bet nu kļūdāmies jau mēs visi un kurš gan nepabrauc ātrāk par atļautajiem 90km/h.

p.s. pēc manas saprašanas N1 nebūt nenozīmē, ka auto noteikti nav vieglais un neatbilst 5.1. (arī 9-vietīgs busiņš var būt N1), tāpēc jautājums organizatoriem - vai mūsu auto neatbilst nolikumam?
Gatis 2016-03-09 10:41 (87.110.133.*)
Nē, mēs ar savu rezultātu esam apmierināti un rezultātus neapstrīdam.

9vietīgs busiņš nav N1, tas ir M1, tāpat divvietīgs kabluks ir N1, jo tas ir domāts kravu pārvadāšanai.
Laura 2016-03-09 10:51 (109.205.120.*)
Skaidrs! Zinu arī Škodu Octavia, kas ir N1. Ir vieglie auto, ko reģistrē kā komerctransportu. Tad nu gaidām atbildi no orgiem par to atbilstību nolikumam, ne mēs vienīgie, kas piedalās ar šāda tipa auto (5-vietīgs N1 kategorijas džips ar kravas kasti, ko atļauts vadīt ar B kategoriju). Man gan gribētos domāt, ka, ja neatbilstu, orgi mūs jau startā būtu "izslēguši".
Robchiks 2016-03-09 11:50 (212.93.105.*)
N1 pec klasifikasijas vieglais kravas-pasazieru transporta lidzeklis. Tatad jautājums vai var vadīt ar B kategorijas tiesībam.
Noteikumi visiem vienādi :) 2016-03-09 15:35 (84.237.220.*)
Nolikumā teikts, ka jānobildējas ar Trusi!!! Tagad jautājums Gatim.... Kā zināt, ka visi ir ievērojuši nolikumu un nav nobildējuši, piemēram, Truseni .?:)

Noteikumi visiem vienādi!

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Dairis "Kristaps un pārējie" #34 pirms 3 gadiem
Laiks skrien vēja spārniem, un pat nemanot pienāca 5. Marts. Enerģijas pilni un kāri pēc jauniem piedzīvojumiem devāmies uz Cerauksti. Ļoti iepriecinoši likās tas, ka šoreiz piedalījās tik daudz jaunu komandu. Lielāka konkurence, lielāks azarts, vairāk posma laikā satikti dalībnieki – viss, kas rada prieku.

Šoreiz mūsu orientēšanās notika tikai Lietuvā – Latvijas punktus nepaspējām. Mulsināja nosaukumi, kuri neko daudz neizteica uz lielu skaidrību neradīja. Patiesībā šajā posmā bija vairākas vietas, kurās gribētu atgriezties. Pavisam noteikti vasarā jāaizbrauc uz Biržai un vēlreiz jāuzkāpj skata tornī. Tiešām skaists! Paldies organizatoriem!

Šoreiz nedaudz sapināmies savā stratēģijā, tāpēc pienāca brīdis, kad sapratām, ka vairs nevaram atļauties “paņemt” nevienu punktu – jālido uz finišu. Vienu brīdi jau nolaidās rokas un domājām, ka vairs pat nav jēga censties, jo ļoti nokavēsim un vēl priekšā posms, kurš kartē bija iezīmēts kā ļoti slikts… un tas viss beidzās ar to, ka paspējām pat ar 4 minūtēm rezervē! 

Un tagad ar lielu nepacietību gaidām nākamo posmu, kas norisināsies mūsu pusē – Tukuma novadā! Pavisam lielu prieku sagādā tas, ka pašā reģiona kartes centrā mūsu mīļā Irlava!  Tiekamies 16. aprīlī!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ilze, Nu tik būs! #46 pirms 3 gadiem
Šoreiz esam nobrieduši nostartēt labāk, kā iepriekšējā posmā, kad, kārtīgi neizlasot sacensību biļetenu, pamatīgi nokavējām finišu.

Startu, orgu nobrīdināti par kontrollaika ilgumu, sākam cerību pilni. Bet kā jau parasti bez ķibelēm neiztikt. Braucot uz pirmo punktu norit dzīvas diskusijas kā labāk plānot maršrutu, pat šoferītis tiek iesaistīts brauciena taktikas plānošanā. Bet te pēkšņi atjēdzamies pie mūsu maršrutā plānotā otrā punkta – pirmajam esam veiksmīgi paskrējuši garām.

Šoreiz kaut kā neveicās ar trušu medībām (vienīgais kaķis ko noķērām izrādījās ar pārāk īsām ausīm, lai varētu startēt par trusi. Vairākiem vietējiem jautājām par trušu audzētājiem, un katru reizi saņēmām cerīgu atbildi – tur tajā mājā aiz stūra IR. Braucam – nekā! Vai nu vairs nav, vai neviena nav mājās, u.t.t un tā arī palikām ar pūpoliem bez truša. Nu nekas, būs ko ielikt vāzē gaidot pūpolsvētdienu. Koka baznīcas arī mūsu ceļā gadījās tikai trīs, interesanti būtu uzzināt kā veicās citām komandām ar baznīcu meklēšanu?

Žēl, ka atkal nesameklējām slēpto punktu, jo mūsu ceļā negadījās akmens ar vajadzīgajām koordinātām, un ar tilta sameklēšanu vien ir par maz punkta aprēķināšanai. Mūsu gadījumā slēptais punkts ir kļuvis nedaudz par laimes spēli – gadīsies maršrutā vajadzīgie punkti vai nē. Bet protams, ka sīkās ķibeles nevar mazināt dienas pozitīvo noskaņojumu.

Tiekamies 16. aprīlī Tukumā.
Iebāz un pakustini komanda 2016-03-08 19:38 (91.105.33.*)
Mēs atradām piecas koka baznīcas :)
Štepselētāju atgriešanās 2016-03-08 20:14 (46.109.26.*)
Mēs atradām 12, pārsvarā kartes apakšā
Baltic Team 2016-03-09 13:29 (87.110.133.*)
Baznīcas reģionā bija kādas 18, no kurām viena pat Latvijas pusē, netālu no Rožmalām.
Daiļie 2016-03-09 14:18 (10.49.206.*)
Mums 8 baznīcas. Bet iespējams savākt bija vismaz 19-20, protams, lielākoties ne-pa ceļam :)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Štepselētāju atgriešanās #88 pirms 3 gadiem
Sveiki. Šī gan nebūs īsti standarta atsauksme pa 7 eur no sērijas "cik forša diena, cik jauki orgi, cik smukas vietas obligātibrauksimapskatītpēctammierīgi bla, bla bla....", bet daži paskaidrojumi, jautājumi un ieteikumi organizatoriem:Pirmkārt, par "skaļo incidentu" jeb "gudro di**anu"(c) finišā - cepiens bija nevis par nokavētajām 10 s, paši vien bijām vainīgi, ka nenosinhronizējām pulksteņus līdz sekundei, bet par finiša meiteņu piedāvājumu nodot kontrolkarti 3 minūtes pirms bildes ar finiša karogu un tekstu, ka "visi tā darot un paši esam vainīgi, ka tepat grozījāmies, kamēr nokavējām". Mums vajadzēja bildi precīzi finiša laika pēdējā minūtē - 17:19, lai nedabūtu ātrumsodu. Mēs pat vienu kontrolpunkta bildi dabūjām izdzēst, lai iekļautos. Ja mums būtu bijis finiša laiks kontrolkartē 17:16 un bilde 17:19, tad sanāktu, ka bildējām jau ārpus spēles laika un nav zināms, kā reaģētu Elmārs, atklājot šo neatbilstību. Tāpēc nobildējāmies un skrējām nodot kontrolkarti, bet pulksteņu sinhronizācijas neprecizitāte + neliels sastrēgums pie nodošanas rezultējās kavētās 10 sekundēs un - 60 punktos (kuri ļautu noķert "Daiļos" :D ) Pa jokam aizrādījām, ka orgi paši piedāvā pārkāpt nolikumu, jo pēc viņu loģikas mēs varam nodot kontrolkarti un aizbraukt nofočēt vēl kādu baznīcu :D Diemžēl meitenēm šie vārdi bija kā uguns pakulās...Otrkārt, par neprecizitātēm pieteikuma anketās. Var jau būt, ka Jums obligāti ir jāzina dalībnieku adreses un personas kodi un šos datus jūs apstrādājat un uzglabājat atbilstoši datu aizsardzības likumam, bet ja nu kāds no komandas grib startēt pilnīgi inkognito, ko tad? Diskvalifikācija par šādu "pārkapumu" būtu par traku, manuprāt. Galu galā cilvēki par savu naudu, ar savu auto brauc apskatīt brīvi pieejamas vietas, nevis slepenus objektus...Treškārt, par familārajiem vakara zvaniem - pirms katra brauciena organizatori paziņo, ka nevēlas saņemt nekādus zvanus no dalībniekiem sacensību laikā, tad nu arī es, Varis Meška, paziņoju, ka nevēlos saņemt ŠĀDUS zvanus no organizatoriem ārpus sacensību laika...Ceru, ka mani ieteikumi un aizrādījumi palīdzēs uzlabot šo, visumā jauko, pasākumu....
Organizators 2016-03-08 19:21 (85.254.158.*)
Par anketām - tas ir oficiāls līgums. Mēs, kā organizatori, arī atbildam par dalībnieku rīcību (sporta un masu pasākumu likuma ietvaros) un mums ir tiesības zināt savu dalībnieku info, kas uzreiz pēc rezultātu paziņošanas tiek iznīcināta un nevienā brīdī netiek digitalizēta. Tāpēc nekādi inkognito dalībnieki arī turpmāk netiks pieļauti.
Ints Bruņenieks 2016-03-08 19:39 (85.254.74.*)
Katrā ziņā pasākuma emociju gamma bija spilgta un neaizmirstama. Mēs jau tikai par interesantākiem maršrutiem, atjautīgiem uzdevumiem, skaistiem kontrolpunktiem un mazāk konfliktu.

" Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas prieks" K.Skalbe.
Varis 2016-03-08 19:45 (212.93.105.*)
Dalībnieku datus jau jūs neparbaudāt, sarakstīt anketā var jebko... Loģiskāk būtu likt parakstīties komandas pārstāvim/kapteinim, ka komanda apņemas visu ievērot...
Ilze, Nu tik būs! 2016-03-08 20:49 (84.245.195.*)
Īsti nesapratu uzbraucienu par familiārajiem vakara zvaniem? Mēs startējam jau divus gadus, bet nekādus zvanus neesmu saņēmusi. Esam apdalīti ar zvaniem???
Aivars 2016-03-08 21:17 (84.237.130.*)
Vari, nesaprotu par ko ir cepiens! Ja nevēlies rakstīt "standarta atsauksmi ar bla, bla" un esi tik neapmierināts ar pastāvošo iekārtu, vari taču mierīgi "paņemt savas mašīnītes un iet spēlēties uz citu smilšu kasti". Savās neveiksmēs nav ko vainot citus. Šitie varianti par to, ka vajadzēja darīt tā un tad būtu tā, ir dzirdēti biezā slānī. Vēl vairāk, kasīties par 10 punktiem, kas izšķir būt 6. vai 7., maigi izsakoties, ir smieklīgi. Neskatoties ne uz ko, lai tev veicas un uztver dzīvi vienkāršāk.
Varis 2016-03-08 21:48 (46.109.26.*)
Aivar, ja kaut kas neapmierina, tad ir jācenšas to mainīt, lai apmierinātu, nevis jāiet spēlēties citur. Savādāk tu esi терпила. Varbūt Tev ir tuva šāda filosofija, man nē. Un izlasi vēlreiz par ko bija cepiens finišā. Un Facebook manu ieteikumu kā to varētu uzlabot...

Ilze, sīkāk neko nekomentēšu, kas gribēja, ceru, ka saprata...
Ints 2016-03-08 22:03 (85.254.74.*)
Aivar, stāsts nav par 10 sekundēm un mīnus 60 punktiem, bet par skaidri definētiem spēles noteikumiem bez iespējas improvizēt. Šoriez gadījās mums, pagājušo reizi citiem un nākamreiz citiem.

Pēc vispārējās reakcijas, sapratu, ka problēmas bijušas arī agrāk, tikai mums izdevās to pacelt " augstākos" toņos un līmeņos.

Tad pilnveidojam un sakārtojam spēli un vidi ap sevi un priecājamies par pozitīviem rezultātiem.

Aivar, vai Tu nepriecājies par katru augstāku vietu tabulā?
Aivars 2016-03-09 00:18 (84.237.130.*)
Puiši, šeit gadiem ir izveidota noteikta kārtība un simtiem dalībnieku to ir pieņēmuši. "Svešā baznīcā nenāk ar savu dziesmugrāmatu." Ja kaut kas nav skaidrs, vajag vienkārši pieiet pie orgiem un noskaidrot, nevis "aurot" un "kačāt skandālu". Šajā kompānijā mīl mieru. Augstāka vieta tabulā ir sekundāra, būtiskāka ir laba laika pavadīšana foršā kompānijā, kas apvienota ar atsevišķiem azarta elementiem, interesantu un skaistu vietu apmeklēšana Latvijā un kaimiņzemēs lielākajai daļai ir būtiskāka. Tā kā, puiši, neapvainojieties, ja ir raksturu nesaderība, jāšķiras, nevajag mocīt vienam otru. Vēlreiz, lai jums veicas!
:) 2016-03-09 06:48 (212.93.100.*)
Nebūtu pārsnieguši ātrumu, nebūtu nepieciešamība kaut ko vēl gaidīt. :)
Hmmm, 2016-03-09 07:27 (10.49.206.*)
būtu interesanti zināt, vai vispār ir kāda komanda, kura nekad nepārsniedz ātrumu? T.i.visu laiku brauc līdz atļautajiem 90, 50 utt... Var gadīties, ka ātrumsodu var dabūt arī, nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, ja abi meklējamie punkti ir šosejas - max taisna ceļa posma - malā, braucot ar atļautajiem 90 un visu izdarot precīzi un ātri (apstāšanās, bildēšanās), pa taisni var būt vairāk par 70, ne tā? Varbūt kādam ir pieredze ar šo?
Ints 2016-03-09 08:25 (85.254.74.*)
Aivar, daži (Štepselētāji ) brauc pēc rezultāta, bet daži ( Tava komanda) ir statiķi un veido tikai fonu. Tāpēc arī viedokļu nesaskaņa. Vienkārši divi dažādi līmeņi. Kad paaugsies, tad arī padiskutēsim.
Ugunsvīrs 2016-03-09 08:41 (81.198.176.*)
Kurš teica, ka ir pārkāpti CSN?

Pārkāpt ātrumu pēc LOB nolikuma nenozīmē pārkāpt to pēc CSN.

Kā jau te viens censonis minēja, tad ir vietas, kur pēc CSN, tu drīksti braukt ar 90kmh, bet objekts atrodas pārāk taisnā līnijā un tādējādi ir nepieciešams gaidīt dēļ 70kmh limita.

Tas ir tikai normāli.

Un katrai komandai ir mērķis šajā pasākumā. Ja kāds domā, ka var baigi daudz uzspēt apskatīt, tad es tikai pavīpsnāju. Labāk tad paņemiet BIRŽU/ROKIŠKU u.c. TIC mājaslapas objektu kartes un aidā. Šeit pamatā akcents ir uz ātru ievērtēšanu un pirmajām emocijām (patīk/nepatīk), bet nevis ilgu dabas aplūkošanu.

Bet... varbūt kāds arī tā dara ... pa dārgo:)
Ugunsvīrs 2016-03-09 08:44 (81.198.176.*)
Kā jūs mērat attālumus starp punktiem? Tiek izmantotas GPS koordinātes? Vai arī paši ar metramēru atliekat attālumu un sarēķinat?
Ugunsvīrs 2016-03-09 08:45 (81.198.176.*)
pēdējais komentārs ir domāts --> "Jautājums ORGANIZATORIEM"
Aivars 2016-03-09 09:00 (84.237.130.*)
Int, tev ir pilnīga taisnība! Ir cilvēki ar augstu pašvērtējumu un sakārtotu dzīves telpu, kam nekas un nevienam vairs nav jāpierāda un viņi vienkārši bauda dzīvi, bet ir cilvēciņi ar zemu pašvērtējumu, kuri paši sev un visiem apkārtējiem, bieži vien izmantojot elkoņus, izmisīgi cenšas pierādīt cik viņi ir kruti un svarīgi. Vēlreiz, tev ir pilnīga taisnība un lai tev veicas!
Ints 2016-03-09 09:13 (85.254.74.*)
Aivar!

Kas staigājot pa košām puķu lejām,

Tik apskaita, cik siena viņas dos,

Lai mani nelasa, pie manam dzejām

Tik piktu prātu viņš sev iemantos.

(E.Veidenbaums)
Varis 2016-03-09 09:15 (81.198.67.*)
Izskatās, ka organizatoriem vajadzētu piereģistrēt domēnu uzbrauciens.lv :D Vai arī salabot diskusiju sadaļu, lai nav jāpieķēza atsauksmes.....
Daiga 2016-03-09 09:24 (91.135.87.*)
Hm..kašķi gan meklēt varētu arī citur..Vai šo pozitīvo pasākumu jāpārvērš par "milžu cīņām"...Kas SEVI vērtē augstāk par citiem(tas par to fonu) ir viszemāk vērtējami...Visumā piekrītu Aivara viedoklim!Visiem pozitīvu garu un veiksmi Tukumā!
Varis 2016-03-09 10:03 (81.198.67.*)
Daiga, kolēģa komentārs varbūt tiešām bija nedaudz par skarbu, jo šinī pasākumā tiešām var labi pavadīt laiku ar ģimeni arī nedzenoties pēc rezultāta, bet ar laiku jau tas azartiņš rodas un gribas nostartēt arvien labāk... Tāda ir visu vīriešu daba, sacensties. Nu, varbūt izņemot Aivaru, kurš ir pašrealizējies un sasniedzis attīstības griestus....
Sanda 2016-03-09 11:07 (85.254.158.*)
Vīrieši...nu jā. 20 min auro uz tiesnesi, un vel beigās personīgi apvainojumi:-D lai Dievińš nogrābstās:-D

P.s...aurošana uz tiesnesi ir nesportiska uzvedība. T.i. Diskābels.

Un personīgi apvainojumi...no vīrieša, būtu pa tauri:-D

P.s Nekā personiska :-D
Daiga 2016-03-09 11:19 (91.135.87.*)
Vari,tāpēc,ka katram mērķi atšķirīgi,ir jānoniecina un jāpazemo tie,kuriem tie atšķiras no jūsējiem?! Būt tolerantiem un adekvāti pieņemt spēles noteikumus,kā redzams,nespēj kurš katrs...
Varis 2016-03-09 11:27 (81.198.67.*)
Paga, no šīs vietas konkrētāk - KĀDI PERSONĪGI APVAINOJUMI???!!! Ar puišiem tiesnešiem (ne Elmāru) mierīgi aprunājāmies un izskaidrojām savu viedokli, ar meitenēm gāja skaļāk, bet tā nebija aurošana un nekādā gadījumā ne personīgi apvainojumi...
Ugunsvīrs 2016-03-09 11:45 (81.198.176.*)
Sandai -->

Tu brauc auzās ar to aurošanu. Ja nebūtu atšķirības teiktajā no dažādiem organizatoru puses pārstāvjiem un neatbilstības piesauktajam nolikumam (lasīt - kontrolkartes nodošanas secību), tad viss būtu Ok.

Vnk jutāmies apčakarēti, jo finišējām laicīgi un izpildījām visu pēc nolikuma nevis "arī tā var darīt". Pieņemsim, ka paši vainīgi un tāpēc esam tur, kur esam. Orgiem jau atvainojāmies par asumiem.

Un tātad --->

Interpretācija un konsekvence!!! Mazāk strīdu, bet vairāk konstruktīvas kritikas un ieteikumu. Tā tikai mēs visi augsim uz priekšu, nevis būsim pelēkā masa, kas visam pielāgojas un smaida kā ...(te var pats ierakstīt apzīmējumu).

Pelēkā masa nav domāts kā slikts apzīmējums, to var saukt arī par fonu. Bet šīs ir sacensības, kurās daži brauc uz rezultātu nevis dārgā, lēnā izbraucienā ar ģimeni.

Cerams, ka organizatori ņems vērā ieteikumu par pēdējo bildi ar pulksteni, kas atrodas redzamā vietā. Tādējādi nebūs problēmas ar hronometriem un rindām u.c utjp.
Varis 2016-03-09 11:46 (81.198.67.*)
Paga, no šīs vietas konkrētāk - KĀDI PERSONĪGI APVAINOJUMI???!!! Ar puišiem tiesnešiem (ne Elmāru) mierīgi aprunājāmies un izskaidrojām savu viedokli, ar meitenēm gāja skaļāk, bet tā nebija aurošana un nekādā gadījumā ne personīgi apvainojumi...
Ugunsvīrs 2016-03-09 11:49 (81.198.176.*)
Šis ir maksas pasākums un ar orgiem ir līgumattiecības.

Tāpēc pretī mēs prasām kvalitāti atbilstoši līgumā noteiktajam un nevar būt runa par vienpusēju attieksmi (mums taisnība un ejat *****).

Ja šīs kvalitātes nav vai tā sāk klibot, tad sniedzam ierosinājumus un vēlamies, lai visiem būtu labāk.

Neies taču meklēt iemeslus, kā kaut ko sačakarēt.

Un, manuprāt, mūsu ieteikums par kontrolkarti/pulksteni utml. ir vērsts uz VISU šī pasākuma auditoriju. Citiem tas neko nedos, bet citiem tā būs ērtība un skaidrība. Sliktāk nebūs :)

Peace un tiekamies trasē:)
Daiga 2016-03-09 11:55 (91.135.87.*)
Jūsu komandas komentārus var uztvert kā personīgus apvainojumu pārējiem dalībniekiem.Kā tautas parunā "Karote darvas medus mucā" Nez vai ar tādu attieksmi, sacensība vairs sniedz gandarījumu!

Lai Jums izdodas atrast kompromisus,savos uzstādījumos!Veiksmi!
Robchiks 2016-03-09 12:00 (212.93.105.*)
Cepiens Jums bija par 70 sek nevis 10.

Ja Jus esat tik tizli ka 60 sekunzu laika nevarat iesniegt kontrolkarti un izvelaties starp atruma sodu un nokavetu finisha laiku ta ir jusu problema.

Finesha tiesnesim nav jaatbild uz jautajumiem vinam ir jafikse laiks.

Normalos pasakumos par tiesnesha darba trauceshanu pienakas diskabelis.
Organizators 2016-03-09 12:18 (85.254.158.*)
STOP!

Visus turpmākos komentārus un savstarpējos apvainojumus paturiet pie sevis! Ja tomēr nevarat un kasīties gribas tik nenormāli, priekš tam tikko atvērta jauna diskusiju sadaļa, kurā arī anonīmi izrunāties nevarēs.
Varis 2016-03-09 13:31 (81.198.67.*)
Paga, no šīs vietas konkrētāk - KĀDI PERSONĪGI APVAINOJUMI???!!! Ar puišiem tiesnešiem (ne Elmāru) mierīgi aprunājāmies un izskaidrojām savu viedokli, ar meitenēm gāja skaļāk, bet tā nebija aurošana un nekādā gadījumā ne personīgi apvainojumi...
Organizators 2016-03-09 13:33 (85.254.158.*)
STOP!Visus turpmākos komentārus un savstarpējos apvainojumus paturiet pie sevis! Ja tomēr nevarat un kasīties gribas tik nenormāli, priekš tam tikko atvērta jauna diskusiju sadaļa, kurā arī anonīmi izrunāties nevarēs.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
AutoMedialv #40 pirms 3 gadiem
Sveiciens visiem auto-foto orientēšanās cienītājiem!

"Rožmalas" LOB posmu uzskatām par labi pavadītu brīvdienu. Ar autobraukšanu, kas ir viena no mūsu mīļākajām nodarbēm, ar ceļojumu nereti vēl nezināmajā, ar intrigu un savu devu adrenalīna, ar bieži trūkstošo izkustēšanos brīvā dabā kājām.

Tā bija mūsu pirmā reizīte šādā pasākumā. Par rezultātiem necepjamies, lai gan prieciņš par bagātāku punktu birumu, būtu bijis.

Palasot šeit vienu otru atsauksmi, atmiņā nāk savulaik no Jura Kulakova mutes dzirdēti vārdi: "Daži dzīvi uztver nopietnāk nekā tā to ir pelnījusi..." :)

Plašāk ar mūsu (AutoMedia.lv) skatījumu uz "Rožmalas" posma norisi varat palasīties portālā.

Un laikam jau tiksimies atkal kādā citā reizītē.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
39-ā ekipāža #39 pirms 3 gadiem
Laba diena!

Rīta kafija, ceļš līdz Rožmalām, vel viena rīta kafija, reģistrācija, numurs, karte un aiziet dziemā uz leišu pusi. Rīts tāds miegains, bet visu maina pūpoli un trusis Biržos. Piebraucam pie vietējā tirgus. Super, tur ir trusis, pat vairāki, bet nav pūpolu. Braucam meklēt un nonākam līdz vienam privātmājas pagalmam. Metam kaunu malā, dodamies pagalmā, taisnā solī pie tur augošā pūpola, tajā mirklī uz balkona ar rīta kafijas krūzi iznāk, acīmredzot, mājas saimniece manāmā šokā par auto ar LV numuru viņas pagalmā un latviski runājošu puisi viņas dārzā. Īsa diskusija un sievietes sejā parādās smaids ar vārdiem "možna, možna"! Pūpoli ir, vīlējam atpakaļ uz tirgu. Viens, divi, bet ne trušu onkuļa, ne pašu trušu tur vairs nav. Jopcik! Žēl, tā arī trušus sestdien vairs nesatikām, bet toties bijām kārtīgi pamodušies. Jā un koka baznīcu vietā mums visas dienas garumā ceļā trapījās mūra dievnami. Palasīju atsauksmes, kolēģi raksta, ka, redz, esot bijušas, kartes apakšā.

Noslēgumā 2 ātruma sodi un kopvērtējuma tabulā noslīdam par "nieka" 20+ vietām. Ko skumt, jaatzīst, ka to ātrumu taisnē tā īsti nemaz neskaitījām, secinājums - jāsāk skaitīt!

Tiekamies, nākamajos posmos, kolēgas! Lai labi ripo!Patiesā cieņā,

Perspektīvā un mūžam zaļā 39-ā ekipāža
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Indra, Mēs un auto #75 pirms 3 gadiem
Tā nu sanācis, ka pēc veiksmīga starta pirmajā posmā, otrais izrādījās " ar zobiņiem".

Protams, ka diena - kā jau vienmēr šajos pasākumos - pagāja zibenīgi ātri un krāsaini un jauki. Taču atverot rezultātu lapu un ieraugot -9999 punktus, vilšanās radās. Jā, paši esam vainīgi, ka nokavējām, tomēr ieteikums orgiem - arī tajā nolikumā, kuru var izlasīt mājas lapā, papildināt punktu 11.10. (gadījumā, ja sacensību dalībnieks kavē ierašanos uz finišu vairāk par 30 minūtēm, tā rezultāti tiek anulēti), ar informāciju par to, ka sākot jau ar 16 minūti (un nevis 30.) sacensības par rezultātu būtībā ir beigušās. Jo tieši šo nolikumu – un, diemžēl, nevis uz E-pastu sūtīto – steidzoties uz finišu, braucot atvērām telefonā. Un izlasījuši par 30 minūtēm, vairs neiespringām. Rezultātā kavētas 16 minūtes un -9999, domāto - 960 vietā.

Kas attiecas uz fotouzdevumiem – ļoti patika tas, ka salīdzinoši vairāk ir foto, kur uzreiz nemaz īsti nevar saprast, kas attēlā redzams (piem., burtu gali) un pat objektam blakus stāvot tas “ nelec” acīs.

Arī zaķīša/trusīša fotomedības – super – žēļ tikai, ka neviena garauša būdiņas pa ceļam neieaudzījām, lai kā acis mežģījām.

Un paldies par jauno papildiespēju iegūt otru kartes eksemplāru !

Veiksmi un labu omu sev un citiem nākamajos braucienos!
Organizators 2016-03-09 07:02 (85.254.158.*)
-9999 nav diskvalifikācija. Tā ir tikai rezultātu pabīdīšana uz leju.
Indra 2016-03-09 12:18 (213.175.126.*)
To jau mēs sapratām, tikai sāpe par pabīdīšanas uz leju dziļuma pakāpi.

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lauma, Bosiki #24 pirms 3 gadiem
Bosiku pirmais brauciens aizsākās jau piektdienas vakarā, kad nopirkām pēdējo "Augštaitijas" eksemplāru.

Visnotaļ pozitīvi sākusies diena, līdz pat pusdienas laikam domājām, ka laika mums ir vairāk kā vajag, lai paspētu maksimāli paķert kontrolpunktus. Bet pēc "Alīdas" kafijas pauzes sapratām, ka laiks lido vēja spārniem un jāsāk uzņemt ātrums.

Paldies "Škodai" (iespējams komanda "Oi jāpadomā!") ;), ar kuru satikāmies Biržu kontrolpunktos, kuri parādīja šīs spēles patieso azartu.

Neraugoties uz to, ka sameklējām tikai pūpolus, bet palikām bez zaķa, kopumā ļoti atraktīvi un interesanti pavadīta diena. Par to paldies Organizatoriem! Lai gan piedalījāmies pirmo reizi viss bija skaidrs un lieki jautājumi neradās.

Turpmāk atliek vien piestrādāt pie stratēģijas un tiekamies Tukumā! ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Madame Taurins #10 pirms 3 gadiem
Šoreiz mums ir maz, ko teikt. Veiksmīgi paņemtiem diviem pirmajiem kontrolpunktiem sekoja nepatīkams akmens sitiens pa auto pēču un strauju motoreļļas zudumu ceļā uz trešo kontrolpunktu. Skatu torņa pakājē tapa skaidrs, ka tālāk braukt nav iespējams. Paldies gādīgajiem lietuviešu pāriem par morālo atbalstu, un ĻOTI LIELS paldies komandai "Oi, jāpadomā!" par praktisku atbalstu - aizvilkšanu līdz Biržiem. No sākuma mazcerīgiem servisa meklējumiem pārvēršoties visnotaļ cerīgajā solījumā pēc 2,5 h būt visam gatavam un ritošam, gājām meklēt abus Biržu kontrolpunktus, pa ceļam vērojot auto-foto orientieristu rosīšanos. Starp citu, pagrieziens uz gājēju tiltiņu bija turpat blakus autoservisam. Tā nu trešais lielais paldies sakāms autoservisam "Briedis un partneri" Biržos par operatīvu darbu sestdienā, glābjot mūsu komandu no izstāšanās. Kā bonuss visam bija auto meistars, kurš runāja skaidrā latviešu valodā.

Bez steigas un satraukuma secinājām, ka koks blakus Biržu pils aizsargvaļņa lielgabalam, kurš bija redzams fotolapās, dabā jau bija likvidēts - tā vietā svaigs celms. Pie kafijas tases nesteidzīgi sarēķinājām optimistisko un reālistisko kontrolpunktu paņemšanas scenāriju, lemjot par labu reālistiskajam. Vienu brīdi jau sākām domāt, ka koka baznīcas Lietuvā ir tikai organizatoru izdomāts mīts, tomēr divas tādas sastapām sava ceļojuma otrajā daļā. Vabalninkas vietējie "dzīves filozofi" pie veikala, ieraugot kārtējo mašīnu ar Latvijas numuru, jau pa gabalu māja, kurā virzienā visi dodas fotografēties. Tātad, modrā tautas kontrole uzrauga un pamana :) Pilnīgi apzinoties, ka mūsu vieta būs kaut kur saraksta beigu galā, tik un tā jutāmies patīkami pavadījušas dienu un vienojušās par startu nākamajā posmā. Tāpēc vēl jo lielāks bija mūsu pārsteigums, ka mēs ne tikai neesam pašās beigās, bet arī vēl dabūjušas ātrumsodu ceļā uz finišu. Tas mūsu komandai ir kas pavisam jauns! Kaut kāds pārpratums! ;) Tad nu tik raibas sacensības ar tādu darbības amplitūdu mums vēl nebija bijušas!
Taurenītis 2016-03-08 20:52 (95.68.53.*)
Ceru, ka taurenīšiem nekāda skāde nav nodarīta? :)
Oksana 2016-03-08 20:56 (83.176.145.*)
Nē, vaina bija krietni zemākā un mazāk manāmā vietā. :)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
merida.lv #57 pirms 3 gadiem
Mēs zinājām, ka būs lieliski! Sacensību rezultāts - tas citreiz būs labāks,jo mācīsimies no kļūdām, bet šis pasākums un mūsu komanda tajā - pozitīvo emociju devītais vilnis! Kur nu vilnis, orkāns! Azarts+tikai un vienīgi pozitīvas emocijas - tas varētu būt mūsu komandas moto un raksturotājs. Un tieši tas jau mūs arī saindēja jau janvāra braucienā, lai ar lielu nepacietību gaidītu šo posmu. Protams, vēl nefinišējuši, jau sākām gaidīt nākamo:) Ak, vienīgais nejaucenis visā pasākumā bija laika trūkums! Laiks skrēja vēja spārniem, tāpēc nokavējām finišu. Bet nevienu mirkli brauciena laikā mums nebija tādu emociju kā dusmas, kreņķi, puņķi un asaras, toties visu laiku bija jautrība un smiekli aizgūtnēm. Arī uz Tukumu brauksim pēc tā paša:) Mīļi sveicieni ceļā sastaptajām draudzīgajām komandām! Organizatoriem no mums - paldies, paldies, paldies!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
'Iebāz un pakustini' #31 pirms 3 gadiem
Startējām pirmo reizi, kā jauniņie domājām, ka pat ja nekur nesteigsimies visu paspēsim un nofotogrāfēsim, bet tā nu viss nebija. Dažu punktu atrašana sagādāja nelielas grūtības. Pasvalē punktu, kurš bija ziemeļaustrumu virzienā meklējām 40 min, kas bija mūsu kļūda. Bet nebijām vienīgie, kas skrēja pa pilsētu un nespēja ātri tikt galā ar šī punkta atrašanu, tā arī beigās neatraduši braucām prom un paglābām vienu komandu no aizbraukšanas pretējā virzienā pa vienvirziena ielu.

Devāmies tālāk un pie viena no punktiem apstājāmies kādas sešas mašīnas, skrējēji jau bija aizskrējuši meklēt punktu, kad iznāca no pagalma tantiņa un pateica, ka visi esam nepareizi un, ka punkts ir aptuveni 200m uz priekšu. Bet tā nebija vienīgā vieta, kur vietējie izpalīdzēja.

Vēlāk jau dodoties atpakaļ uz Latviju trāpījām diezgan sliktā grunts ceļa posmā. Dēļ šī ceļa arī nokavējām finišu, jo ātrāk par 20km/h īsti pabraukt nebija iespējams.

Visā visumā aktīvs un lielisks pasākums. Noteikti brauksim atkal.

Tiekamies 16. aprīlī!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Super-brunetes #4 pirms 3 gadiem
Mūsu pirmais auto foto orientēšanās brauciens tika aizvadīts visnotaļ jautri un tika gūtas arī vairākas atziņas turpmākajiem braucieniem, kā labāk plānot savu maršrutu un arī ievērot noteikumus, jo saņemt -400 punktu sodu par ātru pārsniegšanu, noteikti nebija patīkami. Kā jau piedaloties pirmajā reizē likās, ka 7h, tas ir ļoti daudz un paspēsim izbraukāt visu iecerēto maršrutu, bet atrodoties 150 km attālumā no finiša un saprotot, ka līdz laika beigām ir palikušas tikai 2 h, bet mums vēl plānā bija paspēt "paķert" vēl kādus 6 kontrolpunktus, sapratām, ka tas nepavisam nav reāli.

Bet viens ir skaidrs - nākamo braucienu noteikti nevar izlaist, jo tik jautri pavadīts laiks kopā ar saviem kolēģiem un arī vietu apskatīšana par kuru eksistenci līdz šim pat nezinājām, bija vienkārši lieliski. Gaidiet super-brunetes nākamajā braucienā un nu jau mēs būsim ar nelielu pieredzi šajā pasākumā un centīsimies sastādīt konkurenci arī pārējiem braucējiem.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kitija, Kraukļi lido #73 pirms 3 gadiem
Mazliet pamainījuši sastāvu, piedalījāmies mūsu otrajā braucienā (esam apņēmušies startēt visos 2016.gada posmos). Pašā vakarā saprotam, ka fotoaparāts ir palicis ~130km no mājām. Nu neko, aizņemamies citu fotoaparātu, dodamies ceļā un pārbaudot to, saprotam, ka pa nakti pārlādējot 16GB bildes, baterija ir praktiski tukša. Par laimi vienam no komandas ir "nestandarta" telefons ar SD karti, varējām izmantot to.

Liels prieks par atrastajiem pūpoliem un saimnieku ar trušiem. Labi, ka komandā esam vairāk nekā 2, jo izrādās, ka man ir bail no augstuma un pa pēdējām trepēm skatu tornī uzrāpties ļoti negribēju. Grūtāk gāja ar lielgabala KP bildes atrašanu, kamēr pamanījām, ka koks vienkārši ir svaigi nozāģēts. Un vēl grūtāk gāja ar ZZA kontrolpunkta atrašanu - tā arī neatradām + uzzinājām, ka lietuviešu suņi arī prot iekost kājā.

Šis posms neskatoties uz visām ķibelēm kopumā ir veiksmīgāks gan rezultātu, gan emociju ziņā.

Tiekamies Tukumā! Kitija, Inga un divi Tomi :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Okeāna sildītāji #2 pirms 3 gadiem
Mūsu pirmais brauciens ir pieveikts.Paldies,mūsu draugiem- komandai VENTIŅI,kas ieteica šo superīgo pasākumu.Viennozīmigi,šis nebūs mūsu pedējais brauciens.Jau gaidām nākamo posmu :) Šoreiz neizvēlējāmies pareizos maršrutus,ļoti vēlējāmies nokļūt līdz BIržām,bet laika trūkuma dēļ izpalika.Pēdējās minūtēs atcerējāmies par bildi,ar trušiem,pūpoli jau tika atrasti pirmajā KP.visu dienu viņi nobraukāja mums līdzi,kamēr atradām to īsto trusi.Bija pēdējās minūtes,saimniece nenāca,tās mums likās ilgākas minutes,domājām,ka viss esam nokavējuši,tomēr,tā bija lieka panika :) Lielajā steigā nepaguvām neko apskatīt.Tāpēc nāksies vēlreiz doties ekskursijā.

Paldies,liels par superīgajām emocijām,ar nepacietību gaidām aprīli ! :)

p.s Gaidam,posmu,Ventspilī :) :) :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lieliskais4×4nieks #52 pirms 3 gadiem
He hei lieliskais brauciens nu ir pieveikts. Liels paldies organizātoriem, par superīgo iespēju enerģiski atpūsties un vēl pietam jaukā draugu kompānijā.Piedalamies otro reizi, personīgi man šis posms likās daudz saprotamāks un interesantāks,par pirmo posmu. Vienīgi piekusām tā kārtīgi dzenājoties pakaļ KP. Protams lieliskais skats no augšas, ko pat tā kārtīgi neapskatījām, pūpolu medības un truša meklējumi bija vienreizēji.Vēl tas tilts kas veda pāri ezeram, jaatdzīst kad laika īsti nebija,visu pētīt un skatīties, bet nu vismaz ar acu kaktiņu kaut ko esam redzējuši. Izrādās Lietuvā ir daudz ko redzēt, būs jabrauc ekskursijā! Katrā ziņā esam iekarsuši un noteikti piedalīsimies trešajā posmā un pārejos posmos arī. ☺ Uz tikšanos 16 aprīlī ☺
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
NIKOLAJS PIKANTĀS VIRĒJAS #48 pirms 3 gadiem
Liels paldies par jauko pasākumu.Milzīgs paldies komandai Zaļie eži kas mums uzaicināja piedalīties šajās sacensībās.Mēs piedalijāmies pirmo reizi,bet ne pēdējo.Mūsu komanda bij ļoti atjautīga,bet ļoti lielas grūtības mums sagādāja Aknīstes KP.Koka baznīcas mēs neatradām.Pūpolus neredzējām. KP kur bij norāde Biržu rajona robeža mēs apjukām un nesapratām kur šeit atrodas KP.Pateicoties citai ekipāžai mēs sapratām kur tas ir. Elkšņu saimniece bij ļoti viesmīlīga,kafija bij garšīga.Neticami,kā cilvēki ir uzdrošinājušies atvērt kafijas ražotni tādā konteinerī no vietējām izejvielām.

Viss bij super,esam gatavi nākošajam startam.Novēlam organizatoriem izturību un jaunas idejas dalībniekiem
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Laura, Zibenīgie Gliemeži #22 pirms 3 gadiem
Liels paldies rīkotajiem par atkal interesanto pasakumu!

Atkal piedzīvojām visu iespējamo emociju gammu - prieku, skumjas, dusmas, cerību utt. :) Bija arī asaras, bija, bet mazas! :)

Bija atkal arī kritiens - drīzāk šļūciens no dubļu kalna Biržos, skrienot un meklejot lielgabalu, un, protams, netīras drēbes. :D

Komandas puišiem ļoti patika "Kanoe" skatu tornis - bija sajūsmā skriet tajā augšā! Un tas skats, kas no turienes pavērās bija fantastisks. Noteikti tur atgriezīsimies, tikai šoreiz nedaudz mierīgākā tempā.

Diemžēl koka baznīcas mums negadījās pa ceļam, un pupoli arī ne! :)

Kopumā šoreiz gāja smagak nekā iepriekšējā reizē - gan fiziski, gan emocionali. Un atkal bija kļūdas, kuras, protams, atkal centīsimies labot nakošajā reizē! Un ļoti ceru, ka nakošajā reizē startēsim beidzot jau pilnā sastāvā!

Vēlreiz liels paldies! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
FOTO-DEJA #25 pirms 3 gadiem
Emocijas,emocijas,emocijas...Viss atkal bija pa smuko.Gūtas jaunas atziņa un izpratne par lietu kārtību.Laiks ir veiksmes pavēlnieks un temps ir tāds kāds nu tas ir,bet vienalga gandarījums liels.Šoreiz patika,ka bija labi organizēts starts un vairāk skaidrības par norisi.No kļūdām tas,protams,mūs nepasargāja,bet galvenais taču piedalīšanās un process,kas sniedz prieku...Skatu tornis bij viens labs pārbaudījums...kājas jūt to arī šodien...Foto ar trusi un pūpolu meklēšana bija tiešām īsts izaicinājums.Šoreiz nolēmām,ka īpašo foto vajag par katru cenu un diezgan daudz laika veltījām tā īstenošanai.Par spīti tam,ka apguvām tik pusi no trases,nejūtamies zaudētāji. Noteikti turpināsim pilnveidot savu orientēšanās prasmi un gaidām jau nākošo posmu,kur dosimies uz Tukumu pēc smukuma...
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Linda, "Jautrie braucēji" #56 pirms 3 gadiem
Tik fantastiski jauka diena. Saule burtiski pavadīja mūs ik katru brīdi. Tas nekas, ka arī sals knieba degunos, bet bija to vērts izbaudīt Vidzemes skaistumu. Kārtējo reizi bija iespēja uzzināt par vietām, kas Tev atrodas burtiski deguna galā. Pārliecinājāmies, ka organizatoriem ir spējas atrast visinteresantākās vietas Latvijā. Mums bija pārsteigums, ka ziemas laikā ir tik daudz komandu, kas pieteikušās šim braucienam. Kopumā 90!!! Pašiem ir prieks, ka spējām iekļūt pirmajā trīsdesmitniekā, kaut gan vienmēr ir cerība būt augstāk. Šoreiz gan nedaudz pievīla kartes, kas it kā norādīja to, ka ir jābūt ceļa galā tiltam, kurš tur tomēr nebija un tā tika zaudēts nedaudz laika. Bet tiešām kārtējo reizi jauki pavadīta diena.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Daiļie #33 pirms 3 gadiem
Mūsu brauciens sākās daudzsološi, bet, ak vai, jau pēc pāris stacijām un dažiem apmeklētiem KP saniķojās mūsu auto. Ko darīt? Bēdāties? Nu nē! Tā nu diena izvērtās pavisam savādāka kā gaidīts, bet pat ļoti pozitīva un aktīva. Gaidot evakuatoru, izmēģinājām turbo ātruma ragaviņas, izbaudījām ziemas pasaku, brienot pa sniegotu parku, turklāt vēl pavisam spontāni tapa bilde-veltījums Jonathan SPA "kad Ēģiptē sniegs". Bildējoties vēl nosmējām, ka žēl, ka līdzi nav auto palikušais bļitkotājam domātais saldējums :) Jāteic, ka mums savā ziņā ļoti paveicās - noplīsām pie Bīriņu pils. Paldies 2.stāvam (#77), ko tur sastapām un kas nogādāja mūsu sarūpēto dāvanu galamērķī! Un vēl forši, ka apdrošinātāji mums pakaļ atsūtīja taxi ar pavisam lādzīgu šoferīti. Šoferītis bija tik pretimnākošs, ka pat atļāva uz stikla uzlīmēt #33 uzlīmi un bija ar mieru iebraukt finišā :) Secinājums - lai arī kāds oficiālais rezultāts un negaidīti pārbaudījumi, LOB vienmēr izvēršas par foršu piedzīvojumu. Un tā pamatā ir komandas sastāvs, attieksme un orgu ieguldītais darbs.
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Zvērīgie airētāji #99 pirms 3 gadiem
Šis brauciens mums ir kā sava veida “restarts”. Nolēmām šo to pamainīt dzīvas uztveres koncepcijā, tāpēc komanda “52. istaba” nu startē mazliet citādākā ampluā - tā nu mēs tagad esam “Zvērīgie airētāji”.

Kāpēc tā un kāpēc tāds nosaukums? Da vienkārši – vairāk vai mazāk nemainīgā kompānijā vasarās šad tad airējam arī pa Latvijas upēm. Un nu, šī pasākuma ietvaros mums ir parādījies karogs – talismans ar šādu uzrakstu “Zvērīgie airētāji”. Pie tāda komandas nosaukuma pēc “restarta” tad arī palikām.

Labi, tas par komandas nosaukumu, tagad mazliet par to kā gāja šajā 2016. gada sezonas pirmajā braucienā. Sākām daudzsološi – dzelzceļa stacijas lasījās samērā raiti (cik nu bija – tik bija). Mēģinām būt tālredzīgi - “Statoilā” tiek nopirkts arī saldējums – a ja nu izdodas atrast arī zemledus makšķernieku. Lielstraupē uz ezera ieraugām dažus un paķēruši saldējumu, Gunča ar Mārtiņu aizskrien uz ezeru pēc papildus uzdevuma un bildi ar zemledus makšķernieku, zivi un saldējumu. Gunča atgriežas ar neskartu saldējumu rokās – izrādās, makšķerniekam tādu saldējumu jau ir pilna kaste. Redz kā – dažs labs aizgāja uz copi, bet mājās atnāca ar sauju saldējumu – nu malači autofotoorientieristi!

Kā zinādami ir līdzpaņēmušies rakstainie dūraiņi, kas lieti noderēja kopbildē ar kurmīti pie akmeņiem. O, tas mums ir sasniegums – esam tikuši galā ar abiem papildus uzdevumiem.

Ehhh, protams, autobusa pieturas ar GAUJA vārda savākšanu neiet tik raiti kā gribētos, jo izrādās, ka “Jāņmuižā” tomēr nav gaidītās autobusa pieturas. Tā nu arī šoreiz mēs paliekam tikai ar “GAU...”.

Finišs izvēršas samērā dramatisks – esam Raganā, mums ir atlikušas vēl 20 minūtes un nolemjam riskēt un mēģināt paņemt KP pie Sēnītes. Āāāā’, bet risks šoreiz neattaisnojas. Punktu neatradām un finišā vēl kavējam 3 minūtes. Sāpe!

Rezumē – nobeigums izvēršas samērā “čābīgs” un liekas, ka rezultāts būs “Nav jau diez kas...”.

Bet nav tik traki – bijām domājuši, ka būsim zemāk...

Tas liek atkal skatīties uz gaišo pusi un tas nozīmē, ka “airētāji” airēsies atkal...

Priekā un uz tikšanos Lietuvas posmā.
Oksana 2016-01-21 11:33 (81.198.79.*)
Aiz Kuikīšu kārumiem pretējā virzienā Raiskumam bija pietura "Jātnieki", burtiski pāris kilometrus uz priekšu.
Oto Oto 2016-01-21 20:23 (83.99.191.*)
Ja braucaat no ceesim uz Janmuizu, tad jau 1 km aiz cesim bija pietu ra ar J burtu...
Oto Oto 2016-01-21 21:11 (83.99.191.*)
Ja braucaat no ceesim uz Janmuizu, tad jau 1 km aiz cesim bija pietu ra ar J burtu...
Kitija, Kraukļi lido 2016-01-26 23:46 (109.110.12.*)
Sēnītē tajā tunelī bija grafiti - KP

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
knīpas un knauķi #66 pirms 3 gadiem
Auto foto orientēšanās- pasākums, kas pārbauda cilvēka reakciju stresa situācijā un noslēgtā vidē. Tā ir iespēja pārliecināties, ka neesi tik liels topogrāfiskais idiots kā biji iedomājies, un kaut esi sagatavojies izgāzties, kā jau ierasts darot ko pirmo reizi, saproti, ka viss ir izdarāms.

Brauciens izvērtās par tiešām jauku pasākumu, jo lielākais ieguvums bija pavadīt laiku draugu kompānijā ne ierastajā vidē un tas arī izdevās tik labi, ka komanda pilnā sastāvā ir gatava startēt arī turpmāk!Liels paldies LOB par foršajiem, interesantajiem, atraktīvajiem uzdevumiem - tie bija super un laiks bija vienkārši fantastisks!:)

Pirmā doma pēc finiša- kur bus nākamais posms? Tāpēc atļautos teikt visas komandas vārdā- mums ne tikai patika šis pasākums, bet esam sajūsmā! Uz tikšanos nākamajā posmā! ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Vēja skartie #43 pirms 3 gadiem
Mūsu komandai šis pasakums sākās jau iepriekšēja vakarā. Kad visi, pie mūsu pilota sapulcējušies, savā tikšanās priekā, nopļāpājam krietni vien ilgāk, nekā vajadzētu. Agri no rīta, atskanot modinātāja zvanam, cenšamies tomēr noskaņoties braukšnai un mums izdodas! Pat laicīgi esam uz reģistrāciju un startējam. Tā kā mūsu komanda startē pirmo reizi, kaut ari diviem dalībniekiem ir neliela pieredze, tūlīt pec starta nolemjam sākt ar ko labi zināmu - ar Saulkrastu dzelzceļa staciju. Tad patrāpās nākamais KP un nu jau pamazām sākam iejusties.... Ar lielu azartu appētam katru autobusa pieturu, jo gribas taču to GAUJA salasīt. Tas mums ari izdodas un diezgan veiksmīgi, kaut gan pēc viena no burtiem nākas skriet atpakaļ vairākas pieturas, jo šie pagāni vis negribēja mums rādīties vajadzīgajā secībā. Liels prieks bija par uzdevumu ar bļitkotāju. Nu nekad nebūtu iedomājusies, ka cilvēks, kas sēž uz ledus jau labu laiku, ar lielu prieku un humora dzirksti acīs var ķerties pie saldējumā košanas(pie kam tas viņam bija ne pirmais saldējums). Ļoti mums patika garšīgie KP, kuros varēja degustēt dažādus kārumus. Burvīgā pasaka Amatciemā un kur tad nu vēl visam pāri skaistā daba, kas sagādājusi tik burvīgus skatus visapkārt visā ceļa garumā. Visā visumā - fantastisks pasakums! Liels paldies gan organizatoriem, gan draudzīgajiem un jaukajiem konkurentiem! Mums ir "āķis lūpā". Gribam vēl! Uz tikšanos nākamajos posmos!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Ar mani #60 pirms 3 gadiem
Izrādās, ka šajā braucienā piedalījās daudz "pirmziemnieku", arī mēs. Mums "āķis lūpā" bija pēc iesaistīšanās vienā no pēdējiem pērnās sezonas braucieniem komandas "Es un auto" sastāvā. Paldies mūsu "pavedinātājiem" par vērtīgiem padomiem un knifiņiem,kas lieti noderēja mūsu pirmajā patstāvīgajā braucienā.

Uzsākot aizraujošo braucienu bija neliels apjukums, kā neaizmirst visus tos nosacījumus, kas doti uzdevumu lapā,utt.,bet vēlāk jau viss notika tā, kā tam jānotiek. Viens no mūsu pirmajiem objektiem bija bļitkotājs, un jau ar zivīm, tāpēc no lieliem priekiem, ka tāds atrasts, aizmirsām,ka arī vienam no komandas ir jābūt kadrā. Dabūjām vicot atpakaļ un lūgt, lai modelis vēlreiz pozē,par laimi,saldējums nebija apēsts, tas tika izvilts no sniega, jo vēl pirms pirmās fotosesijas bija krietni pakusis un modelim nemaz pie sirds negāja. Cik jauki, ka reizēm saldējumi nav kondīcijā! Paldies organizatoriem par atraktīvajiem uzdevumiem!

Uz tikšanos!
Indra 2016-01-21 12:20 (81.198.130.*)
" MĒS unauto" :))))))))

Par āķi lūpā patiess prieks!!!!

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
"Lielais un mazais" #75 pirms 3 gadiem
Sākumā vēlamies pateikt lielu paldies organizatoriem par iespēju ieraudzīt šķietami pazīstamo Vidzemi no jauniem skatu punktiem!

Kā jau kārtīgiem debitantiem pieklājas, bijām bruņojušies ar kartēm, datoriem, rezerves fotoaparātu katram gadījumam un našķiem & maizītēm — bet jau drīz vien pēc starta, atmetuši stresu, devāmies baudīt piesnigušo Vidzemi un rūpīgi iemūžināt atrastos kontrolpunktus.

Prieks, ka izdevās atrast gan bļitkotāju ar lielo lomu, kas bija gatavs nobaudīt jau 5. saldējumu, gan arī kurmīti, kam pielaikot savus adītos cimdus. Īsts izaicinājums bija ieraudzīt, kur paslēpies “F=mc2”, un jo sevišķi liels gandarījums, ka beigu beigās uz klints atradām pat tādus divus. Tāpat esam sajūsmā par gardajiem Kiukīšu kārumiem, kurus iepirkām lielā skaitā, un turpmāk arī zināsim, ka pēc slēpošanas vērts paviesoties un sasildīties turpat netālu esošajā Veselības laboratorijā.

Ar nepacietību gaidām nākamo posmu, lai tuvāk iepazītu kaimiņzemi Lietuvu. Tur kaut kam ir jābūt! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kristīne, 1/2 miljons #15 pirms 3 gadiem
Paldies organizatoriem par pārdomāto un interesanto LOB 1.posmu!

Šis bija mūsu pirmais starts!

Daudz laika nebijām veltījuši, lai kārtīgi sagatavotos, bet uz starta līnijas bijām lielas apņēmības pilni, lai baudītu skaisto Latvijas dabu pasakaini skaistā dienā!

Mirkli pēc starta sapratām, ka mūsu komandā esam par maz dalībnieku, lai paspētu izlasīt nepieciešamo informāciju un orientētos kartē,- kādam taču ir arī jābrauc! Bet tā kā bijām ieplānojuši laiku pavadīt divatā, to arī izbaudījām!

Nepaspējām savākt nepieciešamos pieturu nosaukumus, jo vajadzīgie burti pēkšņi bija aizmukuši! Pēdējo KP paņemot pirms finiša taisnes,ieguvām vēl soda punktus par ātruma pārsniegšanu!

Nākamreiz būsim uzmanīgāki!

Uz satikšanos Lietuvas pusē!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Oi, jāpadomā! #8 pirms 3 gadiem
Mums šī posma piedzīvojumi sākās neilgi pirms pusnakts, kad pienāca ziņa, ka šoreiz paliekam bez mūsu profesionālā stūrmaņa, maršruta plānotāja un vienkārši lieliska komandas biedra. Mazliet jau saskumām, bet komandas gars no tā nemazinājās – padoties aizliegts, braucam, skrienam! Un bija interesanti – mūžīgā fotomodeļa ampluā vietā sēdēt ar degunu ieurbjoties kartē un pēc brauciena secināt, ka trešdaļu no posma esi palaidis garām plānojot, mērot, rēķinot. Nu labi, viens būtisks pluss mums šajā posmā bija, jo vismaz 66% komandas dalībnieku virzienu no Rīgas uz Vidzemes pērli pārzin kā savas kabatas (kaut gan arī tajās mēdz atrast ko negaidītu), tāpat arī pabijām vietās, kur kādreiz jau ir meklēti punkti.

Bildes šoreiz pārsteidzoši maz, toties papildus uzdevumi pietiekami daudz – labie darbi, slepenais punkts, Cēsu noslēpumainā punkta meklējumi, pieturas, stacijas, FB, copmaņi, kurmis ar cimdiem!!! Pirmie saprotami, FB – ne īpaši gribas to aiztikt, bet nu ja jāčekojas, tad jāčekojas, arī pazīstamie copmaņi apzvanīti un noskaidrots, uz kura ezera sēž, bet tas kurmis....zinājām, ka esam redzējuši un vizuāli to vienādi aprakstījām, bet nenāca fails, kur tas ir  Viss beidzās labi, bija kurmis, bija meitenes ar dūraiņiem un atradās arī papildus kurmis. Un sniegoti ledainie ceļi un bezceļi visam posmam piešķīra īpašu garšu, bet arī tam bijām sagatavojušies un lāpstas bagāžā ielikām savlaicīgi. Pārsteidzoši, bet pie lielā ekipāžu skaita, šoreiz nebija tā, ka punktos satiec ļoti daudz ekipāžas, izņēmums, protams, bija zupas, vīna punkti un Ezeriņi, pāris dalībniekus arī Cēsu vecpilsētā satikām un gandrīz uzķērāmies uz baznīcas 12-nieka, bet iepriekšējā pieredze tomēr liek paskatīties 2x, vai tas ir īstais punkts un labi, ka tā... Cēsīs apsteidzām pat savas ekspektācijas un punktus atradām ātrāk...iespējams, ka pie vainas bija vienā no punktiem pamatīgi saplēstās bikses, jo ar tādām tak pa Cēsīm nevar vazāties. Mums kā tai klasiskajā filmā: “Aizbrauksim rīt uz Cēsīm Uģim nopirkt ūziņas!” Pa sniegotajiem Siguldas pakalniem arī nemaz tik viegli nebija skriet un pie dažām plānotajām stacijām ar nespējām pa vēlami ceļu piebraukt, taču jāatzīst, ka ir vēl vietas arī Siguldā, kur nav būts un nāksies atgriezties, lai mierīgi izstaigātu. Lai arī īsāks par citiem posmiem, taču ne mazāk aizraujošs un piedzīvojumiem

Organizātoriem paldies par lieliskajiem laika apstākļiem, jūs pēdējā laikā tos labi saorganizējat! ;)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Sia Resnie Zirgi #81 pirms 3 gadiem
Lielisks pasākums lieliskai dienai!!! Ļoti labi noorganizēts un interesants pasākums, kurā noteiti piedalīsimies vēlreiz. Vislabākais tajā dienā bija bļitkotājs ar 5 saldējumiem un viņa kolēģis, kuram apnika visi bildēties gribētāji un viņš devās aiz ezera līkuma bļitkot, lai neviens viņu netraucētu. Mums nebija saldējums un tuvākais veikals bija diezgan tālu. Apstājos ezera malā un jautāju: Es atvainojos, vai jums saldējums ir?? uz ko viņš man atbildēja, ka vairumā. tad dodoties bildēties viņš mums teica ka viņam apnikuši jau visi šie bildēties gribētāji un viņa kolēģis jau aizgāja krietni tālāk no ceļa, lai neviens viņu vairs netraucētu. Un saldējums viņam tiešām bija vairumā. :D Tāds bija mūsu dienas labākais moments...
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Elīna, Lorenes un vīri #25 pirms 3 gadiem
Fantastiska diena un skati visas dienas garumā, kas pilnībā noteica arī dienas garstāvokli. Brīžiem gribējās bildēt dabas skatus, nevis meklējamos objektus. Bijām sagatavojušies lielajam salam, bet par laimi siena bija silta un skrienot pa sniegu, brīžiem pat karsta :)

Lielākā vilšanās neatrastais Līgatnes kontrolpunkts, izskraidījamies augšā, lejā un nekā.

Prieks par bļitkotāju, kurš gan nebija sajūsmā par piedāvājumu apēst saldējumu, bet divām burvīgām meitenēm nekādi atteikt nespēja.

Arī rezultāts šoreiz iepriecina, lai gan sods par ātrumu negaidīts - tā centāmies, bet laikam priecīgajām Straupes dāmām dāvanu iedevām par atru. Nekas, ir uz ko tiekties nākamreiz!

Gaidam jau nākamo posmu, jo šis reģions mums būs pilnīgi nezināms.

Paldies visiem dalībniekiem un orgiem par lieliski pavadīto sestdienu!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
VENTIŅI #30 pirms 3 gadiem
SUPER, SUPER, SUPER... pavadīta diena autoftoorientēšanās pasākumā! Kā sākām ar Smiltenes - Valmieras posmu 2015. gadā, tā nevienu neesam izlaiduši, atkarība ir radusies! Esam bijuši tik uz 3 posmiem, bet ar katru reizi mums iet labāk!

Iepriekšējā braucienā fantazējām, ka nākošais brauciens būs ziemā un sniegā, ka noderētu džips. Un sapņi piepildās - tikā iegādāts džips, kas šajā braucienā nepievīla! :)

Tā kā mums šajā reizē lielāka mašīna, tad komanda ar kļuva bagātāka par 2 cilvēkiem. Šajā braucienā startējām 6, iepriekš 4 komandas biedru sastāvā. Tā kā šajā pasākumā esam iesaistījuši vēl cilvēkus... :)

Brauciens diezgan veiksmīgs, žēl par vienu Siguldas punkta neatrašanu... Neiespringām uz pieturu nosaukumiem, lai gan šoriez izskatās šis bija diezgan vienkāši savācams! Kā vienmēr daži kontrolpunkti bija jāizlaiž... :( Jo laiks paiet ātri, it īpaši, kad jābrauc uz finišu!

Paldies par ciemošanās kontrolpuntiem, kur varēja atvilkt elpu un baudīt dažādus labumus! Prieks par “Saulrītos" satikto sievieti, kura bija ļoti laimīga par mūsu dāvināto hokeja nūju un ripu!

Vēlreiz paldies visiem - komandas biedriem, sacensību biedriem un organizatoriem par lielisku pavadītu dienu! Tiekamies Rožupes posmā! :)
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Lieliskais4×4nieks #31 pirms 3 gadiem
Viss sākās, ar to: kad gribēju sasaukt draugus kopā un izbaudīt dienu kopā, jautrā kompānijā un feini pavadot laiku.Tad facebook ieraudzīju brauciens.lv reklāmiņu. Tomēr daži tielējās un negribēja,izdomāja visādus iemeslus un daži nemaz neizskatīja iespēju piedalīties. Tad man iešāvās ideja: tā ka man jāsvin sava dzimšanas dienā 19 janvāri es varētu svinēt šādā pasākumā, tas jau nekas ka ātrāk. Un tā nu saaicināju 15 cilvēkus kuri tika sadalīti pa trim automašīnām un sākām dalību šajā jaukajā fotoorentēšanās pasākumā.Teikšu godīgi labākā dzimene. Nav kārtējā pieēšanās un klapatas ar galdu klāšanu un tā tālāk. Visi kā viens ir gatavi piedalīties nākošajā posmā un visi bija sajūsmā par pavadīto dienu,neskatoties uz to ka bija agri jāceļās,un daži gribēja mani par to nogalināt,(protams ākstos). Liels paldies jums www.brauciens.lv par burvīgo dienu,

ar nepacietību gaidu nākošo posmu.
Laura 2016-01-20 19:48 (85.254.158.*)
Pasākums aizvadīts godam, paldies visām trim mūsu ekipāžām un saldējumam kurš neizkusa meklējot makšķernieku :) līdz nākamajam posmam jāapmeklē sporta zāle, lai būtu gatava mesties iekšā nākamajā posmā!

:)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Janis, Oto Oto #52 pirms 3 gadiem
Hei, liels prieks par loti veiksmigi aizvadiito posmu kautgan bijam veel negatavaaki nekaa citas reizes, jo viens no komandas biedriem laikam savu e-mail lasa divreiz gadaa.! Aizbraucot uz starta vietu tikai tad sapratam ka ir divi starti, un ka mees veel varejam pacuceet kadu laicinju ko arii loti gribejas :DAtrumu merijam arii uz izjutaam un soreiz izdevas visur ieklauties neparsniedzot atrumu.Liels pluss mums soreiz bija ka lielaka dala no komandas ir cesinieki. Vecpilseta jau zinajam piecas bildes - atlika tikai izkriet cauri. Ari vardu Gauja zinajam kur visus burtu dabuusim kautgan beigaas sanaaca veel labaak salasiit. Velreiz parliecinajamies ka japalaujas vairaak uz sevi nevis uz citam komandaam, jo Sigulda paspejaam noskriet kadu lieku km del taa ka piebraucam tur kur noparkojusas jau citas komandas.

Veel tikai atliek noveleet profesionaaliem veiksi, jo nakamreiz buus jastartee juusu liiga...!tiekamies Martaa, Oto OtoP.S. Liels paldies Orgiem par interesanto posmu.!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kaspars, Avantūristi #45 pirms 3 gadiem
Kā neliels pārsteigums iepriekšējā dienā tas, ka komandas tik daudz, ka sadalītas divās daļās, nu neko, apskatāmies kurā mēs un gatavojamies braucienam. Šoreiz esam trijatā, tāpēc nākas nedaudz pārdalīt pienākumus. Jau pašā sākumā saprotam, ka laika un ceļa apstākļi ir tieši tik labi, lai braukātos riņķī nevis sēdētu istabā, arī darām. Iespējams pārāk daudz pievēršamies dzelzceļa stacijām, tādējādi nepaspējot apgūt apgabala austrumu daļu un nesavācot vērtīgos punktus. Uz šaura ceļa satiekam vienu iezemieti, kurš palaižot pretimbraucēju nobraucis malā un uzsēdies, spraukties garām būtu nesmuki, tāpēc pieņemam lēmumu un izvelkam ārā. Sporta inventāru gan paspējam piegādāt, par ko atsevišķs prieks. Uz finišu pat daudz maz paspējam, taču ne tik precīzi aprēķinam laiku un vienu minūti tomēr sanāk kavēt. Tā ka kopumā varam teikt ka pasākums kārtējo reizi labi pavadīta diena!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Anna, Braķi brauc #82 pirms 3 gadiem
Kolosāls pasākums!

Šī mums bija pirmā reize, bet noteikti ne pēdējā.

Interesanti, aizraujoši, izglītojoši, ģimenēm draudzīgi un saliedējoši, azartiski.

Iecerēto 2 stundu viegla izbrauciena vietā - pamanijāmies pat nokavēt atļauto ieskaites laiku. Un visu laiku kafejnīcā nesēdējām, bet cītīgi meklējām punktus.

Īpaši patika uzdevums ar vārda Gauja "salasīšanu" no pieturu nosaukumiem. Tā kā nebijām pilnībā veiksmīgi šajā uzdevumā - vēl divas dienas turpinājām pētīt pieturzīmju nosaukumus :)

Priekš šāda apjoma pasākuma - labi organizēts. Pat pie pirmās reizes gandrīz viss bija skaidrs un saprotams. Tagad, kad pamatiemaņas apgūtas - startēsim ar citu uzrāvienu.

Vilšanās bija 22.punkts - Brunīši. Tā arī nesapratām, ko neatradām :(Ar nepacietību gaidām jauno sacensību!
SAAB club 07 2016-01-19 23:32 (84.245.205.*)
Brunīšos piemineklis aiz apsnigušā dzīvžoga. Mēs arī visas acis izskatījām meklējot😊

Veiksmi nākošreiz!
Elmārs 2016-01-20 11:35 (85.254.79.*)
Tas bija piemineklis K.Ulmanim.
SAAB club 07 2016-01-20 17:04 (212.93.100.*)
Brunīšos piemineklis aiz apsnigušā dzīvžoga. Mēs arī visas acis izskatījām meklējot😊

Veiksmi nākošreiz!

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
Kristaps, SAAB Klubs #46 pirms 3 gadiem
Celšanās brīvdienā. Tas ziemā ir briesmīgākais, jo lai paspētu uz savu starta koridoru, vēlāmies laicīgi! Ja neskaita, ka aizbraucot gandrīz līdz startam, apgriezāmies, lai atgrieztos mājās pēc aizmirstā fotoaparāta!:O

Starts mums padevās diezgan haotisks. Fotolapa tikai viena? Man nepatīk tik daudz un nenoteikti uzdevumi, - kad galīgi nav skaidrs uzdevumu apjoms, tomēr, kad „iebraucāmies”, tad samierinājāmies un baudījām, šķita, ka veicās tīri labi. Uzdevumu bija tiešām daudz: bļitkotājs ar dzīvu zivi ēdot saldējumu (-13C!), vilciena pieturu ieņemšana, autobusu pieturu burtu lasīšana (GAUJA), slēptais punkts nekurienē, Cēsu vecpilsēta ar „atrod to, nezin ko”, Cūkas mīkla ar priekšā nesakošu saimnieci, jancīgi facebookā neesosša tēla checkini mājās esošiem draugiem par pārsteigumu, salīdzinoši gari sniegā, salā skrienamie punkti bez konkrētas objekta piesaistes galā, Cēsu vecpilsētas neizteiksmīgās bildes, kautkāds mistisks „kurmis cimdos”, nu tāds kopumā „aizej tur, nezin kur” variantiņš, ko ar zināmu veiksmes faktoru lielākoties atrisinājām.

Šoreiz diezgan jocīgi, ka spiežot pēc rezultāta trekiem, esam braukuši līdzīgu maršrutu, kā citi, tomēr lielākoties trasē bijām vieni, pārējos >80 dalībnieku auto sastapām dikti reti!:O!

No tīrītas šosejas ātri ielecām mežā, lai paņemtu vilciena staciju. Aha, lieliskas doma! Skaidrs bija, ka pa šo „meža taku” ar kalniņu galā pirms mums kāds ir braucis, bet diezvai ar salīdzinoši zemu FWD! Galvenais, lai tas kāds nenāk pretī, jo apstāties, samainīties vai apgriezties – varētu būt jautri un ...ilgi jārok! Brauciena laikā izrādījās, ka sniegotas āres un neceļi būs vairāki, sniedziņš pagaidām vēl pūkains un mīksts, iespaidīgi nāca pāri jumtam, galvenais neapstāties, tāpēc viss bija ņemami! Pa skaisto, lai gan pārliecība, ka nebeigsim tālu mežā bezcerīgi (ap)rokot SAABu, nebija! Motortelpā piedzītais sniegs pārvērtās ledū un līdz pat šai dienai nav izkusis!

Un tie skati, kad piesnigušie un saules apspīdētie koki visapkārt ziemīgajam baltajam un sāls nesapurgātajam ceļam – mmm, Latvija ir ļoti skaista un ir vērts dažreiz piecelties agrāk, lai to izbaudītu!

Paldies visiem par kompāniju, tiekamies atkal citu reizi!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
KLEJOTĀJI #10 pirms 3 gadiem
Piedaloties pirmo reizi, domājām, ka nu tik apbrauksim kontrolpunktus un pie viena aplūkosim savu zemi. Bet še tev nu bija. Attopoties, ka laiks lido un dotās sešas ar pusi stundas tāds nieks vien ir, sapratām, kāpēc citas komandas joņo no automašīnām uz kontrolpunktiem, meklējot vajadzīgās vietas un attēlus. Tempu uzņēmām arī mēs, īpaši saprotot, ka varam nokavēt savu finišēšanas laiku, žigli pārplānojām braukšanas maršrutu. Beigās viss ir beidzies labi, pieredze iegūta un zināsim, kā rīkoties citreiz.

LOB ir ļoti labs komandas saliedēšanas un pārbaudes pasākums, kas ļauj labāk iepazīt ne tikai savu zemi, bet arī pašiem sevi un vienam otru. Pirmajā dalības reizē esam dabūjuši pamatīgu āķi lūpā, tā kā saturieties!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
2.stāvs #77 pirms 3 gadiem
Jau otro reizi esam uz starta ar domām ka nebūs viegli, jo iepriekšējā dienā laika ziņu speciālisti ziņo par sniega aizputinātiem un grūti izbraucamiem ceļiem visā Latvijā un arī Vidzemē. Dienas gaitā gan pārliecinamies, ka viss ir braucams un sniegs netraucē, bet gan gluži pretēji lutina ar ļoti skaistiem dabas skatiem visas dienas garumā. Ļoti patika visi garšīgie kontrolpunkti, kuros gan baudījām saražotos labumu, gan ņemām tos līdz uz mājām. Iesildīja arī Straupes bērnu smaidi saņemot sarūpētās hokeja nūjas un ripas. Pie Bīriņiem satikām 33 ekipāžu, kurai diemžēl bija jāizstājas jo auto bija pievīlis. Straupes bērniem nodevām arī 33 ekipāžas sarūpēto dāvanu. Paldies organizatoriem par izdomu un labi pavadīto sestdienu. Pašiem dubultprieks jo šoreiz finišējām bez kavēšanās noteiktajā kontrollaikā :D
#33, Daiļie 2016-01-20 14:55 (10.159.204.*)
Liels jums paldies par dāvanas nogādāšanu!!! :)

[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
39-ā ekipāža #35 pirms 3 gadiem
Reģistrējamies, saņemam konotrolkarti, stājamies startam, minūtes, sekundes - aiziet! Rīts iesākas moži, punkti, staciju nosaukumi krājas raiti. Kā bonuss šim visam - laiks aiz borta apburošs! Nedaudz grūtāk sokas skrējienā pa Cēsu vecpilsētu un vārda GAUJA salikšanā. Beigās sanāca GAU. Nav mums tādas upes GAU? Prieks par lielo dalībnieku skaits, tāds kā sava veida apliecinājums kvalitatīvam pasākumam, kurā piedalamies. Pietam, veselīga konkurence nekad nenāk par ļaunu! Ar nelielu slinkošanu pāris sezonas mums sanāca izlaist, bet šogad esam 50% jaunā sastāvā, kurš jau paspēja veiksmīgi sastrādāties gan šajā pirmajā, gan arī 2015. gada pēdējā Kursas posmā, līdz ar to esam cītīgi apņēmušies nobraukt visu sezonu! Veiksmi jums un veiksmi mums!Ar cieņu,

Perspektīvā un mūžam zaļā 39-ā ekipāža
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.******
REPA joņo #55 pirms 3 gadiem
Vienkārši superīga diena, paldies organizatoriem par interesantiem kontrolpunktiem! Pirms sacensībām spriedām, vai tas ir prāta darbs, braukt garo gabalu no Ventspils un Liepājas līdz sacensību norises vietai šādā laikā, bet esam priecīgi, ka tomēr komanda spēja pārvarēt bailes no lielā sniega un startēja :)

Sacensību laikā sanāca pārpratums, līdz ar to liels laika patēriņš Cēsīs, kur īsti nesapratām, ka kartē atrodamās fotogrāfijas ir arī īstie kontrolpunkti, bijām iedomājušies, ka šie punkti ir jāatrod tikai dēļ mājas numuriem un vēl 5 bildes no fotolapā atrodamajām. Ļoti atvainojamies komandai, kam sajaucām galvu, jo nepareizi skaidrojām uzdevumu.

Startējot jau vairākas reizes, liels prieks, ka pirmo reizi spējām savākt vārdu no pieturas nosaukumiem un arī bļitkotāju brauciena beigās tomēr izdevās atrast! Kā arī mūsu komandai bija 2 kurmīšu bildes.

Līdz nākamajam braucienam, lai izdodas!
[Pievienot komentāru šai atsauksmei!] *
* - Uzmanību! Nekorekta, rupja, apvainojoša u.tml. komentāra ievietotājam (un pārstāvētai komandai) pēc sacensību organizatora lēmuma tiks liegta pieeja šai vietnei un dalībai turpmākajās sacensībās bez dalības maksas, ja tāda veikta, atmaksas.